9.1. Overzichten

9.1.1 Incidentele baten en lasten 2019

Product

Omschrijving incidentele baten/lasten vanaf € 100.000

B/L

2019

Programma 2:

2.10.1

Incidentele bijdrage aan projecten

L

160

Programma 4:

4.20.4-5

Ruimtebehoefte Havo/VWO

L

180

4.20.7

Dotatie voorziening samenwerking scholen

L

3.135

Programma 5:

5.40.1

Afboeken boekwaarde Wilhelminaschool

L

1.361

Programma 6:

6.50.3

Maatschappelijke begeleiding

L

154

6.67.1

Schuldhulpverlening Gezonde Toekomst

L

121

6.67.1

Schuldhulpverlening Gezonde Toekomst

B

99

6.71.6

Verrekening eigen bijdrages oude jaren

B

231

6.81.1

Uitkering n.a.v. afromen reserve beschermd wonen bij centrumgemeente

B

1.738

Programma 7:

7.10.1

Gezond in de stad

L

182

7.40.6

Provinciale subsidie gebiedsgerichte aanpak Overijssel

B

100

7.40.6

Besteding Provinciale bijdrage

L

100

7.40.9

Afwikkeling Warmtenet

L

1.598

Programma 8:

820.3

Grondexploitaties Tussentijdse winstneming POC

B

941

820.3

Hart van Zuid Positionering en marketing

L

343

8.20.7

Een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud i.v.m. een dreigend tekort

L

106

8.30.1

Wonen boven winkels naar reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

L

-101

8.30.2

Provinciale subsidie Stadsarrangement

B

231

8.30.2

Afboeking voorbereidingskrediet Marktplein

L

202

Programma 9:

010.6

Dotatie voorziening pensioen wethouders

L

674

0.50.0

Verhoging van de voorziening dubieuze geldleningen

L

483

0.50.0

Rente Ons Huis

B

580

0.50.0

Rente Ons Huis

L

580

0.70.1

Gemeentefonds - Gezond in de stad

B

182

0.70.1

Gemeentefonds - Bodemsanering

B

840

0.70.1

Gemeentefonds - Maatschappelijke begeleiding

B

154

0.70.1

Gemeentefonds - Aardgasvrije wijken

B

1.152

0.70.1

Gemeentefonds - Pilots veranderopgave inburgering

B

275

0.70.1

Gemeentefonds - Klimaatmiddelen transitieviesie warmte

B

202

0.70.1

Gemeentefonds - Klimaatmiddelen wijkaanpak

B

410

0.70.1

Gemeentefonds - Jeugdhulp extra incidentele middelen rijk

B

2.071

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

B

9.206

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

L

9.278

9.80.4

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting vorming voorziening samenwerking scholen

B

3.135

9.80.4

Opheffen reserve onderwijshuisvesting; storting restant in algemene reserve

B

1.410

9.80.5

Storting reserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg (jaarrekeningsaldo 2018)

L

538

9.80.6

Storting in reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang (jaarrekeningsaldo 2018)

L

2.069

9.80.7

Storting in reserve Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij (jaarrekeningsaldo 2018 en sept.circ. 2019)

L

4.246

9.80.7

Toevoeging aan reserve bodemsanering

L

930

9.80.7

Onttrekking aan reserve bodemsanering

B

800

9.80.8

Toevoeging aan ruimtelijke kwaliteit binnenstad

L

101

9.80.8

Ontrrekking aan ruimtelijke kwaliteit binnenstad (aan reserve grondexploitatie)

B

500

9.80.9

Algemene reserve (saldobestemming jaarrekening 2018 )

B

12.239

9.80.9

Toevoeging aan algemene reserve (onderuitputting rijksuitgaven 2018 - jaarrekeningsaldo 2018)

L

368

9.80.9

Onttrekking uit algemene reserve i.v.m. sociaal domein o.b.v. Kadernota 2018-2021

B

587

9.80.9

Ontrrekking uit algemene reserve o.b.v. Kaderbrief 2019-2022

B

3.337

9.80.9

Toevoeging aan algemene reserve restant jaarrekeningsaldo 2018

L

5.102

9.80.9

Toevoeging aan algemene reserve budgetoverheveling 2018-2019

L

1.011

9.80.9

Onttrekking uit algemene reserve budgetoverheveling 2018-2019

B

832

9.80.9

Onttrekking uit algemene reserve boekwaarde 31-12-2018 Wilhelminaschool

B

1.361

9.80.9

Storting saldo reserve Onderwijshuisvesting in algemene reserve

L

1.410

9.80.9

Onttrekking reserve decentralisatie-uitkeringen - Gereserveerde ISV middelen t.b.v. Hart van Zuid

B

343

9.80.9

Toevoeging aan reserve decentralisatie-uitkeringen - Pilots veranderopgave inburgering

L

275

9.80.9

Toevoeging aan reserve decentralisatie-uitkeringen - Stelpost afvlakking accressen

L

232

9.80.9

Onttrekking reserve decentralisatie-uitkeringen - restant ISV-gelden binnenstad

B

121

9.80.9

Toevoeging aan reserve grondexploitatie (vanuit reserve dekking kapitaallasten)

L

250

9.80.9

Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten (voor toevoeging aan reserve grondexploitatie)

B

250

9.80.9

Toevoeging aan reserve grondexploitatie (van reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad)

L

500

9.80.9

Toevoeging aan reserve grondexploitatie-tussentijdse winstneming POC

L

2.164

9.80.9

Onttrekking uit reserve vastgoed

B

879

Totaal baten

B

35.000

Totaal lasten

L

28.474

9.1.2 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2019

Bedragen groter of gelijk aan €100.000

Productcombinatie

Omschrijving structurele dotatie/onttrekking aan reserve

D / O

2019

9.80.4

Reserve onderwijshuisvesting

D

6.137

9.80.4

Reserve onderwijshuisvesting

O

6.083

9.80.7

Onttrekking aan reserve bodemsanering

O

251

9.80.9

Toevoeging aan algemene reserve

D

1.208

9.80.9

Onttrekking aan reserve vastgoedbedrijf

O

160

9.80.9

Onttrekking aan reserve organisatieontwikkeling

O

215

9.80.9

Toevoeging aan algemene reserve grondexploitatie

D

1.965

9.80.9

Onttrekking aan algemene reserve grondexploitatie (overig)

O

752

Totaal dotaties

D

9.310

Totaal onttrekkingen

O

7.461

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd