9.1. Staat van activa onderhanden complexen

9.2.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 01-01-2021

€ 13.890.257

Dotaties in de reserve

Rente

€ -

Afwikkelen overeenkomsten

€ -

Bijdrage Algemene Dienst

€ 1.805.319

Resultaten (erfpacht)

€ 1.326.056

Winst afsluiten grondexploitaties

€ 12.327-

Totaal dotaties

€ 3.119.048

Onttrekkingen uit de reserve

Personeel en stimulering grondverkopen

€ 17.450-

Aankoop Thiemsbrug

€ 5.773.600-

Lansinkveld, Spv, sportvoorzieningen Landmanserve

€ 2.433.981-

Afdrachten aan BXL en de Veldkamp

€ 446.544-

Overige onttrekkingen

€ 345.208-

Totaal onttrekkingen

€ 9.016.783-

Totaal mutaties

€ 5.897.736

Mutatie tussentijdse winst

€ 6.963.279

Mutatie voorzieningen

€ 5.455.755

Reserve per 31-12-2021

€ 20.411.555

9.2.2 Onderhanden complexen

Omschrijving

Boekwaarde per 31-12-2020

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde balans

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

4.745.089

-

549.630

4.195.459

10 Huurgronden

709.857

-

-

709.857

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

7.987.345

-

144.426

7.842.919

62 Schalmeden

8.760.560

-

-

8.760.560

66 Sportpark Groot Driene

2.388.572

-

-

2.388.572

68 Stadspark Weusthag

1.862.371

-

1.027

1.861.344

81 Boeldershoek Oost

3.533.059

-

-

3.533.059

90 Westermaat Veld

2.103.185

-

-

2.103.185

Materiele Vaste Activa

32.090.038

-

695.083

31.394.954

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

-

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

32.090.037

-

695.083

31.394.954

104 Lange Wemen

1.883.703

605.558

325.000

2.164.261

06 't Rot

5.899.707

331.010

3.398.746

2.831.971

101 Broek Noord

10.603.169

292.415

-

10.895.584

102 Broek Oost

2.658.811

222.719

2.517.968

363.562

28 Marskant

2.701.449

1.052.762

15.147

3.739.064

44 Veldwijk Noord

-1.870.983

249.593

220.000

-1.841.390

52 Dalmeden

25.749.994

1.151.643

10.191.242

16.710.395

54 Medaillon

-1.776.914

1.939.297

162.383

-

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

400.780

47.889

809.400

-360.731

Hart van Zuid

25.438.227

-1.794.602

8.884.786

14.758.839

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

71.687.943

4.098.284

26.524.672

49.261.552

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

51.405

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

51.405

Woningbouw in exploitatie

71.687.943

4.098.282

26.524.672

49.312.957

16 Gezondheidspark

14.249.334

-121.095

22.637

14.105.602

35 Oosterveld

15.668.170

592.804

4.432.026

11.828.948

96 Westermaat Campus

18.804.810

365.333

-

19.170.143

103 Watertorenpark

-

-

-

-

716 Kanaalzone

2.251.770

81.298

6.750

2.326.318

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.974.084

918.340

4.461.413

47.431.011

Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.974.084

918.340

4.461.413

47.431.011

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

122.662.027

5.016.622

30.986.085

96.743.969

Totalen grondexploitaties cf herziening

154.752.064

5.016.622

31.681.168

128.138.924

95 Erfpachtgronden

20.094.781

261.950

122.595

20.234.136

Totaal generaal

174.846.845

5.278.572

31.803.763

148.373.060

Omschrijving

Totale kosten

Totale opbrengsten

Tijds-invloeden

Verwacht eindresultaat

Voorziening NIEGG

Verdeeld eindresultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

-

3.671.119

-

524.340

524.340

524.340

10 Huurgronden

-

-

-

-

-

-

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

-

6.478.092

-

1.364.827

1.364.827

1.364.827

62 Schalmeden

-

2.536.584

-

6.223.976

6.223.976

6.223.976

66 Sportpark Groot Driene

-

342.299

-

2.046.274

2.046.274

2.046.274

68 Stadspark Weusthag

-

2.267.951

-

-406.607

-

-406.607

81 Boeldershoek Oost

-

2.084.613

-

1.448.447

1.448.447

1.448.447

90 Westermaat Veld

-

456.550

-

1.646.635

1.646.635

1.646.635

Materiele Vaste Activa

-

17.837.208

-

12.847.892

13.254.499

12.847.892

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

104 Lange Wemen

248.262

-

71.293

2.483.816

-

2.483.816

06 't Rot

368.813

251.794

91.852

3.040.844

-

3.040.844

101 Broek Noord

2.377.870

8.570.785

318.627

5.021.296

-

5.021.296

102 Broek Oost

935.751

-

5.599

1.304.911

-

1.304.911

28 Marskant

1.461.139

3.804.270

107.952

1.503.886

-

1.503.886

44 Veldwijk Noord

1.169.540

316.215

-36.868

-1.024.933

-

-1.024.933

52 Dalmeden

9.013.074

54.165.158

-7.442.660

-35.884.350

-

-35.884.350

54 Medaillon

-

-

-

-

-

-

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

216.846

394.280

-15.419

-553.584

-

-553.584

Hart van Zuid

19.376.217

10.593.102

2.740.772

26.282.725

-

26.282.725

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

35.167.512

78.095.604

-4.158.852

2.174.611

-

2.174.611

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

Woningbouw in exploitatie

35.167.514

78.095.603

-4.158.851

2.174.611

-

2.174.611

16 Gezondheidspark

505.197

9.202.753

723.920

6.131.967

-

6.131.967

35 Oosterveld

207.161

9.304.416

220.966

2.952.659

-

2.952.659

96 Westermaat Campus

736.877

11.461.442

2.643.258

11.088.836

-

11.088.836

103 Watertorenpark

-

-

-

-

-

-

716 Kanaalzone

232.818

3.516.075

-10.136

-967.074

-

-967.074

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

1.682.053

33.484.686

3.578.008

19.206.388

-

19.206.388

Bedrijvencomplexen in exploitatie

1.682.053

33.484.686

3.578.008

19.206.388

-

19.206.388

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

Totalen grondexploitaties cf herziening

36.849.568

129.417.495

-580.843

34.228.891

13.254.499

34.228.891

95 Erfpachtgronden

-

20.234.136

-

-

-

-

Totaal generaal

36.849.568

149.651.631

-580.843

34.228.891

13.254.499

34.228.891

9.2.3 Voorzieningen grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 89,3 miljoen. Hiervan heeft € 75,4 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 13,8 miljoen op de (nog) niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortexploitaties
Conform de "gedragslijn BBV en grondbedrijf" (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 31.12.2020 is er een voorziening getroffen van afgerond € 75,4 miljoen. Per 31.12.2019 was er een voorziening getroffen à € 78,5 miljoen, waarbij er verwacht werd dat de voorziening in 2020 zou toenemen tot € 80,0 miljoen (dit is de voorziening per 31.12.2019 vermeerderd met de rente, verminderd met de verwachte verrekeningen van de reserve)

Project

2021

2020

Verschil

Woningbouw:

Lange Wemen

€ 2,4

miljoen

€ 2,5

miljoen

-€ 0,1

miljoen

‘t Rot

€ 2,9

miljoen

€ 3,0

miljoen

-€ 0,1

miljoen

Broek Noord

€ 4,6

miljoen

€ 5,2

miljoen

-€ 0,6

miljoen

Broek Oost

€ 1,3

miljoen

€ 1,1

miljoen

€ 0,2

miljoen

Marskant

€ 1,4

miljoen

€ 1,4

miljoen

€ 0,0

miljoen

Hart van Zuid

€ 22,6

miljoen

€ 22,1

miljoen

€ 0,5

miljoen

€ 35,2

miljoen

€ 35,4

miljoen

€ 0,2-

miljoen

Bedrijventerreinen:

Gezondheidspark

€ 5,1

miljoen

€ 5,9

miljoen

-€ 0,8

miljoen

Oosterveld

€ 2,8

miljoen

€ 4,4

miljoen

-€ 1,6

miljoen

De Veldkamp

€ 16,1

miljoen

€ 16,7

miljoen

-€ 0,6

miljoen

Campus

€ 8,6

miljoen

€ 8,4

miljoen

€ 0,2

miljoen

Businesspark XL (o.b.v. laatste informatie )

€ 0,0

miljoen

€ 1,1

miljoen

-€ 1,1

miljoen

€ 32,6

miljoen

€ 36,5

miljoen

€ 3,9-

miljoen

Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV

Veldkamp

€ 0,3

miljoen

€ 1,1

miljoen

€ 0,8-

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 1,1

miljoen

€ 0,8-

miljoen

€ 68,1

miljoen

€ 73,0

miljoen

€ 4,9-

miljoen

Voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden

Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 145 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn. Als de verkeers-waarde van deze gronden lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Is de verkeerswaarde hoger dan de boekwaarde, dan is er prake van een stille reserve.

Project

Boekwaarde per m²

Verkeerswaarde

Voorziening per m²

Voorziening

Schalmeden

€ 35

€ 10

€ 25

€ 6,2

miljoen

Sportpark Groot Driene

€ 80

€ 11

€ 69

€ 2,0

miljoen

Stadspark Weusthag

€ 3

€ 4

-€ 1

€ 0,0

miljoen

Westermaat Veld

€ 43

€ 9

€ 34

€ 1,6

miljoen

Milieubedrijvenpark

€ 26

€ 15

€ 11

€ 1,4

miljoen

Verspr.gr.buiten de kom

€ 14

€ 12

€ 2

€ 1,4

miljoen

Verspr.gr.binnen de kom

€ 20,64

€ 18

€ 2,64

€ 0,5

miljoen

Overig

miljoen

€ 13,1

miljoen

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01 januari 2020.

De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen.

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2020 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Reserve en voorziening per 1 januari

13.890.257

20.411.555

20.981.371

23.251.127

26.841.452

31.484.016

34.723.190

36.890.259

39.210.713

41.378.954

45.026.509

Rente / rentecompensatie

-

1.567.457

1.632.015

1.501.277

1.525.187

1.180.445

1.124.934

1.166.028

1.158.229

1.088.606

1.055.291

Kadernota (bijdrage aan algemene dienst)

-1.567.457

-816.007

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties in complexen:

- Nog niet in exploitatie genomen gronden

-12.327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

-

3.742.328

595.745

-

2.741.820

-

-

-

-

1.350.061

-

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

-

-1.590.740

-12.033.159

-3.066.680

-29.098.787

-7.482.074

-

-3.338.314

-7.144.134

-6.131.967

-

Subtotaal mutaties in complexen

-12.327

2.151.588

-11.437.414

-3.066.680

-26.356.967

-7.482.074

-

-3.338.314

-7.144.134

-4.781.906

-

Reserve per 31 december na mutaties in complexen

13.877.930

22.563.142

10.359.965

21.685.724

2.009.672

25.182.387

35.848.124

34.717.973

33.224.808

37.685.654

46.081.800

Specifieke stortingen:

- Erfpachtresultaat

708.813

813.000

813.000

813.000

813.000

813.000

-

-

-

-

-

- Bijdrage bodemsanering ketelfabriek

-

-

1.280.000

-

-

-

-

- Bijdrage rioolfonds bergingsvijver Hijschveste

267.266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bijdrage provincie Thiemsbrug

1.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bijdrage openbare verlichting

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bijdrage bodemsanering Hart van Zuid

38.053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Verkoop Meijersweg

-

216.000

-

-

-

-

-

- Verhuur resultaat

80.405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Resultaat BXL (erpacht tussentijdse winst)

460.191

441.798

619.461

524.947

184.153

170.363

-

-

-

-

- Tussentijdse winst Hemmelhorst

76.647

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal stortingen

3.131.375

1.470.798

1.432.461

2.617.947

997.153

983.363

-

-

-

-

-

Reguliere onttrekkingen:

- Stimulering grondverkopen

-5.825

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-

-

-

-

-

- Personeelslasten Grondzaken

-11.625

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-

-

-

-

-

Afdrachten aan de Algemene Dienst:

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark

-

-15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reeds bestemd:

- Jaarlijkse afdracht bovo BXL (zaaknummer 2055845)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bestemmingsreserve BXL (zaaknummer 2055845)

-336.039

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- De veldkamp afrekening rente

-110.505

-94.123

-72.133

-70.521

-72.101

-

-

-

-

-

-

- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)

-

-12.500

-155.979

-

-

-

-

-

-

-

-

- kosten VMBO

-

-327.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Afdracht aan welbions

-

-287.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant

-

-

-

-

-

-

-250.000

-

-

-

-

Bijdrage aankoop Thiemsbrug

-5.773.600

-176.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kosten Lansinkweg, sport velden Landmans erve

-1.721.740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niet verwachte terugbetaling SPV Hart van Zuid

-712.241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatie overeenkomsten Welbions

-36.190

-16.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiosk Enschedesestraat (zaaknummer )

-50.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afsluiten grex Medaillon

-162.383

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkoopresultaat overige gronden

-95.885

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kosten aanpalende infra zuidelijke laan HvZ

-

-678.516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tussentijdse winst

6.963.279

2.277.101

1.027.597

670.568

1.620.891

1.813.641

1.793.535

1.665.853

1.464.901

1.529.994

1.561.055

Wijziging voorziening tekortexploitaties

2.373.552

-3.388.508

11.019.609

2.304.947

9.874.524

6.843.799

-501.399

2.826.886

6.689.244

5.810.862

-204.887

Wijziging voorziening tekortexploitaties extern

2.492.611

-233.728

-260.392

-267.212

17.153.879

-

-

-

-

-

-

Wijziging voorziening Materiele vaste activa

589.592

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve bovenwijks:

- Verplichtingen (uit complexen na winstneming)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal specifieke onttrekkingen

3.402.251

-3.052.569

11.458.702

2.537.781

28.477.192

8.557.440

1.042.135

4.492.739

8.154.146

7.340.856

1.356.168

Mutatie saldo

6.533.626

-1.581.771

12.891.162

5.155.727

29.474.344

9.540.803

1.042.135

4.492.739

8.154.146

7.340.856

1.356.168

Reserve en voorziening per 31 december

20.411.555

20.981.371

23.251.127

26.841.452

31.484.016

34.723.190

36.890.259

39.210.713

41.378.954

45.026.509

47.437.968

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd