Staat van activa onderhanden complexen

9.2.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 01-01-2022

€ 20.411.555

Dotaties in de reserve

Rente

Afwikkelen overeenkomsten

-412.029

Bijdrage Algemene Dienst

Resultaten (o.a. erfpacht)

2.141.205

Winst afsluiten grondexploitaties

7.045.910

Totaal dotaties

€ 8.775.087

Onttrekkingen uit de reserve

Bijdrage Algemene Dienst

€ 573.443-

Afdracht Welbions watertorenpark

€ 287.000-

Personeel en stimulering grondverkopen

€ 43.626-

Aankoop Thiemsbrug

€ 66.493-

Afdrachten aan BXL en de Veldkamp

€ 142.745-

Overige onttrekkingen

€ 61.132-

Totaal onttrekkingen

€ 1.174.439-

Totaal mutaties

€ 7.600.648

Mutatie tussentijdse winst

€ 381.034-

Mutatie voorzieningen

€ 6.624.673-

Reserve per 31-12-2022

€ 21.006.496

9.2.2 Onderhanden complexen

Omschrijving

Boekwaarde per 31-12-2021

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde balans

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

4.195.459

2.430

7.090

4.190.799

10 Huurgronden

709.857

931.399

-

1.641.256

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

7.842.919

-

952.292

6.890.626

62 Schalmeden

8.760.560

-

-

8.760.560

66 Sportpark Groot Driene

2.388.572

-

-

2.388.572

68 Stadspark Weusthag

1.861.344

111.741

58.622

1.914.462

81 Boeldershoek Oost

3.533.059

-

-

3.533.059

90 Westermaat Veld

2.103.185

-

-

2.103.185

Materiele Vaste Activa

31.394.955

1.045.570

1.018.004

31.422.520

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

104 Lange Wemen

2.164.260

63.377

-

2.227.637

06 't Rot

2.831.972

110.915

264.840

2.678.046

101 Broek Noord

10.895.583

653.854

167.131

11.382.306

102 Broek Oost

363.561

423.938

-

787.499

28 Marskant

3.739.064

384.399

16.233

4.107.230

44 Veldwijk Noord

-1.841.389

669.548

304.500

-1.476.341

52 Dalmeden

16.710.394

1.063.384

5.878.609

11.895.169

54 Medaillon

0

-

-

-

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

-360.731

47.585

400

-313.546

591 Beckum

0

36.333

0

36.333

Hart van Zuid

14.758.838

8.521.860

4.123.960

19.156.739

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

49.261.553

11.975.193

10.755.674

50.481.072

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

-

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

Woningbouw in exploitatie

16 Gezondheidspark

14.105.601

288.087

876.052

13.517.636

35 Oosterveld

11.828.948

272.071

5.344.394

6.756.625

96 Westermaat Campus

19.170.144

285.654

-

19.455.798

716 Kanaalzone

2.326.319

43.452

2.137.555

232.215

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

47.431.012

889.264

8.358.001

39.962.274

Bedrijvencomplexen in exploitatie

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

96.692.564

12.864.457

19.113.675

90.443.346

Totalen grondexploitaties cf herziening

95 Erfpachtgronden

20.234.137

-

1.848.235

18.385.902

Totaal generaal

116.926.701

12.864.457

20.961.910

108.829.248

Omschrijving

Totale kosten

Totale opbrengsten

Tijds-invloeden

Verwacht eindresultaat

Voorziening NIEGG

Verdeeld eindresultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

-

4.955.414

-

-764.615

1.357.995

-764.615

10 Huurgronden

-

2.704.085

-

-1.062.829

60.694

-1.062.829

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

-

5.930.685

-

959.941

959.941

959.941

62 Schalmeden

-

3.113.600

-

5.646.960

5.646.960

5.646.960

66 Sportpark Groot Driene

-

1.374.345

-

1.014.227

1.014.227

1.014.227

68 Stadspark Weusthag

-

2.031.769

-

-117.307

1.066.087

-117.307

81 Boeldershoek Oost

-

1.971.900

-

1.561.159

1.561.159

1.561.159

90 Westermaat Veld

-

498.291

-

1.604.895

1.604.895

1.604.895

Materiele Vaste Activa

-

22.580.089

-

8.842.432

13.271.958

8.842.431

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

104 Lange Wemen

276.388

-0

70.829

2.574.855

-

2.574.855

06 't Rot

473.073

-

39.635

3.190.754

-

3.190.754

101 Broek Noord

2.019.841

8.409.865

367.382

5.359.664

-

5.359.664

102 Broek Oost

157.383

0

11.655

956.537

-

956.537

28 Marskant

1.273.020

3.796.875

216.191

1.799.566

-

1.799.566

44 Veldwijk Noord

561.351

11.715

-29.102

-955.808

-

-955.808

52 Dalmeden

9.113.071

45.846.043

-4.595.139

-29.432.943

-

-29.432.943

54 Medaillon

-

-

-0

-0

-

-0

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

178.653

394.280

-9.622

-538.795

-

-538.795

591 Beckum

1.331.411

1.395.625

37.795

9.914

-

9.914

Hart van Zuid

17.574.976

9.008.207

1.918.713

29.642.221

-

29.642.221

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

32.959.167

68.862.610

-1.971.663

12.605.966

-

12.605.966

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

Woningbouw in exploitatie

16 Gezondheidspark

462.660

8.349.953

1.424.725

7.055.069

-

7.055.069

35 Oosterveld

233.652

4.227.365

144.500

2.907.412

-

2.907.412

96 Westermaat Campus

667.931

11.461.442

3.139.359

11.801.646

-

11.801.646

716 Kanaalzone

245.688

1.595.360

-29.701

-1.147.158

-

-1.147.158

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

1.609.931

25.634.120

4.678.883

20.616.968

-

20.616.968

Bedrijvencomplexen in exploitatie

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

34.569.098

94.496.729

2.707.220

33.222.935

-

33.222.935

Totalen grondexploitaties cf herziening

34.569.098

117.076.818

2.707.220

42.065.366

13.271.958

42.065.366

95 Erfpachtgronden

-

18.385.902

Totaal generaal

34.569.098

135.462.720

2.707.220

42.065.366

13.271.958

42.065.366

9.2.3 Voorzieningen grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 89,3 miljoen. Hiervan heeft € 75,4 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 13,8 miljoen op de (nog) niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortexploitaties
Conform de "gedragslijn BBV en grondbedrijf" (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 31.12.2020 is er een voorziening getroffen van afgerond € 75,4 miljoen. Per 31.12.2019 was er een voorziening getroffen à € 78,5 miljoen, waarbij er verwacht werd dat de voorziening in 2020 zou toenemen tot € 80,0 miljoen (dit is de voorziening per 31.12.2019 vermeerderd met de rente, verminderd met de verwachte verrekeningen van de reserve)

Project

2022

2021

Verschil

Woningbouw:

Lange Wemen

€ 2,5

miljoen

€ 2,4

miljoen

€ 0,1

miljoen

‘t Rot

€ 3,1

miljoen

€ 2,9

miljoen

€ 0,2

miljoen

Broek Noord

€ 5,1

miljoen

€ 4,6

miljoen

€ 0,4

miljoen

Broek Oost

€ 0,9

miljoen

€ 1,3

miljoen

-€ 0,3

miljoen

Marskant

€ 1,6

miljoen

€ 1,4

miljoen

€ 0,3

miljoen

Hart van Zuid

€ 26,4

miljoen

€ 22,6

miljoen

€ 3,9

miljoen

€ 39,6

miljoen

€ 35,2

miljoen

€ 4,5

miljoen

Bedrijventerreinen:

Gezondheidspark

€ 6,0

miljoen

€ 5,1

miljoen

€ 0,9

miljoen

Oosterveld

€ 2,8

miljoen

€ 2,8

miljoen

€ 0,0

miljoen

De Veldkamp

€ 16,8

miljoen

€ 16,1

miljoen

€ 0,7

miljoen

Campus

€ 9,1

miljoen

€ 8,6

miljoen

€ 0,6

miljoen

€ 34,7

miljoen

€ 32,6

miljoen

€ 2,1

miljoen

Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV

Veldkamp

€ 0,3

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 0,0

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 0,0

miljoen

€ 74,7

miljoen

€ 68,1

miljoen

€ 6,6

miljoen

Voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden

Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 145 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn. Als de verkeers-waarde van deze gronden lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Is de verkeerswaarde hoger dan de boekwaarde, dan is er prake van een stille reserve.

Project

Boekwaarde per m²

Verkeerswaarde

Voorziening per m²

Voorziening

Schalmeden

€ 35

€ 12

€ 22

€ 5,6

miljoen

Sportpark Groot Driene

€ 80

€ 46

€ 34

€ 1,0

miljoen

Stadspark Weusthag

€ 3

€ 3

€ 0

€ 1,1

miljoen

Westermaat Veld

€ 43

€ 10

€ 33

€ 1,6

miljoen

Milieubedrijvenpark

€ 26

€ 14

€ 11

€ 1,6

miljoen

Verspr.gr.buiten de kom

€ 12

€ 11

€ 2

€ 1,0

miljoen

Verspr.gr.binnen de kom

€ 20,61

€ 24

-€ 3,76

€ 1,4

miljoen

Overig

miljoen

€ 13,2

miljoen

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01 januari 2020.

De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen.

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2020 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Reserve en voorziening per 1 januari

20.412

21.006

22.740

24.492

27.265

29.772

32.201

34.544

36.414

39.409

40.602

Rente / rentecompensatie

1.506

1.613

1.548

1.464

1.125

981

997

1.038

993

938

959

Kadernota (bijdrage aan algemene dienst)

-1.506

-807

0

0

0

Mutaties in complexen:

- Nog niet in exploitatie genomen gronden

203

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

7.323

0

575

1.147

0

0

0

0

1.031

0

0

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

-479

-7.693

-8.600

-10.028

-12.913

-1.800

-10

-5.398

-7.055

0

0

Subtotaal mutaties in complexen

7.046

-6.886

-6.477

-7.416

-11.789

-818

987

-4.359

-5.031

938

959

Reserve per 31 december na mutaties in complexen

27.457

14.120

16.262

17.075

15.477

28.953

33.189

30.185

31.383

40.347

41.561

Specifieke stortingen:

- Erfpachtresultaat

1.136

1.151

1.154

1.154

1.154

1.154

0

0

0

0

0

- Begroting afdracht erfpachtresultaat aan algemene dienst

-412

-419

-419

-419

-419

-419

0

0

0

0

0

- Bijdrage AD bodemsanering Oude Ketelmakerij

0

0

0

1.280

0

0

0

0

0

0

0

- Verkoop Meijersweg

0

216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Verhuur resultaat

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Erfpachtresultaat BXL

994

430

110

0

0

0

0

0

0

0

0

- Tussentijdse winst Hemmelhorst

-33

93

117

62

130

142

77

135

134

0

0

- Bijdrage stelpost binnenstad voor Kloosterhof

0

71

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal stortingen

1.729

1.543

962

2.076

865

877

77

135

134

0

0

Reguliere onttrekkingen:

- Stimulering grondverkopen

-3

-50

-50

-50

-50

-50

0

0

0

0

0

- Personeelslasten Grondzaken

-40

-50

-50

-50

-50

-50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afdrachten aan de Algemene Dienst:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ladder bedrijventerreinen (nog in te schatten)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lange wemen openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Industrieplein (skaten)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reeds bestemd:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- De veldkamp afrekening rente

-142

-119

-110

-112

0

0

0

0

0

0

0

- Uitbetaling voorziening De veldkamp

0

0

0

-17832

0

0

0

0

0

0

0

- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)

-36

-13

-156

0

0

0

0

0

0

0

0

- kosten VMBO

0

0

-328

0

0

0

0

0

0

0

0

- Afdracht aan welbions

-287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant

0

0

0

0

0

-250

0

0

0

0

0

Bijdrage aankoop Thiemsbrug

-66

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie overeenkomsten Welbions

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie overeenkomsten Watertorenpark

-25

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosten aanpalende infra zuidelijke laan HvZ

-573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof

0

0

0

-71

0

0

0

0

0

Tussentijdse winst

Tussentijdse winst

-381

1297

544

516

1326

1386

1707

1143

1185

469

1506

Wijziging voorziening tekortexploitaties

-5864

6360

7655

8117

12204

1335

-428

4951

6707

-214

-218

Wijziging voorziening tekortexploitaties extern

-743

-224

-237

17596

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging voorziening Materiele vaste activa

-17

-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal specifieke onttrekkingen

-8.180

7.077

7.267

8.114

13.430

2.371

1.278

6.094

7.892

255

1.288

Mutatie saldo

-6.451

8.619

8.229

10.190

14.295

3.248

1.355

6.229

8.026

255

1.288

Reserve per 31 december

21.006

22.740

24.492

27.265

29.772

32.201

34.544

36.414

39.409

40.602

42.849

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd