9.2. Staat van activa onderhanden complexen

9.2.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 31-12-2018

€ 2.985.317

Dotaties in de reserve:

Rente

€ 1.965.244

Afwikkelen overeenkomsten

€ 250.000

Bijdrage Algemene Dienst

€ 500.000

Resultaten (erfpacht)

€ 1.062.088

Winst afsluiten grondexploitaties

€ -

Totaal dotaties

€ 3.777.332

Onttrekkingen uit de reserve:

Personeel en stimulering grondverkopen

€ 28.217-

Afdrachten aan BXL en de Veldkamp

€ 752.267-

Overige onttrekkingen

€ 85.319-

Totaal onttrekkingen

€ 865.803-

Totaal mutaties

€ 2.911.529

Mutatie tussentijdse winst

€ 972.052

Mutatie voorzieningen

€ 1.307.968

Reserve per 31-12-2019

€ 5.560.929

9.2.2 Onderhanden complexen

Complex en omschrijving

31-12-2018

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

31-12-2019

Boekwaarde balans

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

5.269

42

473

4.838

4.838

10 Huurgronden

1.105

-

395

710

710

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

5.775

2.789

488

8.076

8.076

62 Schalmeden

11.366

100

2.706

8.761

8.761

66 Sportpark Groot Driene

2.389

-

-

2.389

2.389

68 Stadspark Weusthag

1.874

17

29

1.862

1.862

81 Boeldershoek Oost

3.401

133

-

3.533

3.533

90 Westermaat Veld

1.615

488

-

2.103

2.103

Materiele Vaste Activa

32.793

3.569

4.091

32.271

32.271

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

-

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

32.793

3.569

4.091

32.271

32.271

104 Lange Wemen

-87

1.407

200

1.120

1.120

06 't Rot

6.757

821

191

7.388

7.388

101 Broek Noord

9.710

499

-

10.209

10.209

102 Broek Oost

3.399

147

353

3.193

3.193

28 Marskant

101

2.438

-

2.539

2.539

44 Veldwijk Noord

-2.241

227

110

-2.124

-2.124

52 Dalmeden

32.879

2.358

5.178

30.059

30.059

54 Medaillon

-2.167

329

-

-1.838

-1.838

701 Lansinkveld Noord

10.370

241

214

10.397

10.397

702 Langeler Erve

2.612

142

754

2.001

2.001

703 Hoofdinfrastructuur

257

327

-

585

585

704 Deelplan 10

4.083

107

87

4.103

4.103

711 Fase 2a Industrieplein eo

7.547

296

386

7.457

7.457

712 Vereenigingsgebouw

-1.046

4

17

-1.059

-1.059

713 Noordelijke laan HvZ

-1.452

200

4

-1.256

-1.256

714 Woonstad Noord

2.438

80

167

2.351

2.351

715 Zuidelijk Laan HvZ

1.379

2.055

835

2.600

2.600

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

2.013

173

134

2.052

2.052

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

76.552

11.853

8.628

79.776

79.776

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

51

Voorraden - Nog te betalen "ohw"

51

Woningbouw in exploitatie

76.552

11.853

8.628

79.776

79.828

16 Gezondheidspark

14.983

385

1.621

13.747

13.747

35 Oosterveld

15.971

420

230

16.161

16.161

96 Westermaat Campus

17.980

463

3

18.439

18.439

103 Watertorenpark

-201

11

-

-191

-191

716 Kanaalzone

1.722

517

70

2.169

2.169

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.455

1.795

1.924

50.326

50.326

Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.455

1.795

1.924

50.326

50.326

Subtotaal ohw woningbouw en bedrijven

127.007

13.648

10.553

130.103

130.154

Totalen GREX cf herziening

159.801

17.218

14.644

162.374

162.426

95 Erfpachtgronden

24.183

580

-

24.763

24.763

Totaal generaal

183.983

17.798

14.644

187.137

187.188

Complex en omschrijving

Kosten

Opbrengsten

Tijds-invloeden

eind-resultaat

Voor-ziening NIEGG

Verrekenen Reserve GREX

Verdeeld resultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

-

3.945

-

892

892

-

892

10 Huurgronden

-

-

-

-

-

-

-

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

-

6.642

-

1.434

1.434

-

1.434

62 Schalmeden

-

2.537

-

6.224

6.224

-

6.224

66 Sportpark Groot Driene

-

342

-

2.046

2.046

-

2.046

68 Stadspark Weusthag

-

2.272

-

-410

-

-410

-410

81 Boeldershoek Oost

-

1.943

-

1.590

1.590

-

1.590

90 Westermaat Veld

-

457

-

1.647

1.647

-

1.647

Materiele Vaste Activa

-

18.138

-

13.423

13.833

-410

13.423

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

-

-

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

18.138

-

13.423

-

-410

13.423

104 Lange Wemen

1.539

325

70

2.403

-

2.403

2.403

06 't Rot

1.050

4.229

601

4.811

-

4.811

4.811

101 Broek Noord

2.490

7.819

773

5.653

-

5.653

5.653

102 Broek Oost

1.149

3.161

155

1.336

-

1.336

1.336

28 Marskant

1.321

1.845

311

2.326

-

2.326

2.326

44 Veldwijk Noord

1.525

670

-123

-1.392

-

-1.392

-1.392

52 Dalmeden

10.597

56.665

-3.623

-19.632

-

-19.632

-19.632

54 Medaillon

173

-

-71

-1.736

-

-1.736

-1.736

701 Lansinkveld Noord

2.285

7.524

885

6.042

-

6.042

6.042

702 Langeler Erve

622

-

317

2.940

-

2.940

2.940

703 Hoofdinfrastructuur

3.671

833

161

3.583

-

3.583

3.583

704 Deelplan 10

2.718

2.081

377

5.117

-

5.117

5.117

711 Fase 2a Industrieplein eo

4.314

6.588

2.126

7.308

-

7.308

7.308

712 Vereenigingsgebouw

950

570

-125

-804

-

-804

-804

713 Noordelijke laan HvZ

440

-104

-67

-780

-

-780

-780

714 Woonstad Noord

3.465

6.671

-56

-911

-

-911

-911

715 Zuidelijk Laan HvZ

2.712

2.614

645

3.343

-

3.343

3.343

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

558

670

162

2.102

-

2.102

2.102

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

41.578

102.164

2.518

21.709

-

21.709

21.709

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

Voorraden - Nog te betalen "ohw"

Woningbouw in exploitatie

41.578

102.164

2.518

21.709

-

21.709

21.709

16 Gezondheidspark

771

8.787

1.447

7.178

-

7.178

7.178

35 Oosterveld

1.515

13.449

2.781

7.009

-

7.009

7.009

96 Westermaat Campus

640

11.507

2.323

9.895

-

9.895

9.895

103 Watertorenpark

61

-

-4

-134

-

-134

-134

716 Kanaalzone

237

3.327

-48

-970

-

-970

-970

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

3.224

37.071

6.499

22.978

-

22.978

22.978

Bedrijvencomplexen in exploitatie

3.224

37.071

6.499

22.978

-

22.978

22.978

Subtotaal ohw woningbouw en bedrijven

Totalen GREX cf herziening

44.802

157.372

9.017

58.111

-

44.278

58.111

95 Erfpachtgronden

-

24.763

-

-

-

Totaal generaal

44.802

182.135

9.017

58.111

-

44.278

58.111

9.2.3 Voorzieningen grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 92,4 miljoen. Hiervan heeft € 78,5 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 13,8 miljoen op de (nog) niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortexploitaties
Conform de "gedragslijn BBV en grondbedrijf" (raadsbesluit 20-03-2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 31.12.2019 is er een voorziening getroffen van afgerond € 78,5 miljoen. Per 31-12-2018 was er een voorziening getroffen à € 75,4 miljoen, waarbij er verwacht werd dat de voorziening in 2019 zou toenemen tot € 76,7 miljoen (dit is de voorziening per 31-12-2018 vermeerderd met de rente, verminderd met de verwachte verrekeningen van de reserve).

Project

2020

2019

Verschil

Woningbouw:

Lange Wemen

2,3

miljoen

1,0

miljoen

1,3

miljoen

‘t Rot

4,3

miljoen

4,1

miljoen

0,2

miljoen

Broek Noord

5,0

miljoen

4,9

miljoen

0,1

miljoen

Broek Oost

1,2

miljoen

0,8

miljoen

0,4

miljoen

Marskant

2,0

miljoen

1,9

miljoen

0,1

miljoen

Kristenbos

-

miljoen

0,1

miljoen

-0,1

miljoen

Hart van Zuid

23,8

miljoen

23,7

miljoen

0,1

miljoen

Subtotaal Woningbouw:

38,6

miljoen

36,6

miljoen

2,0

miljoen

Bedrijventerreinen:

Gezondheidspark

5,9

miljoen

5,3

miljoen

0,6

miljoen

Oosterveld

4,9

miljoen

3,5

miljoen

1,4

miljoen

De Veldkamp

16,8

miljoen

16,3

miljoen

0,5

miljoen

Campus

7,8

miljoen

7,3

miljoen

0,5

miljoen

Businesspark XL (o.b.v. laatste informatie )

2,7

miljoen

4,7

miljoen

-2,0

miljoen

Veldkamp (rente)

1,8

miljoen

1,6

miljoen

0,2

miljoen

Subtotaal Bedrijventerreinen:

39,9

miljoen

38,8

miljoen

1,1

miljoen

Totaal

78,5

miljoen

75,4

miljoen

3,1

miljoen

Voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden
Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 184 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn.

In juli 2015 heeft een stuurgroep (onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de brochure Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording gepubliceerd met de voornemens tot verwerking van de adviezen voor het BBV. Deze adviezen zijn op 5 maart 2016 gepubliceerd in het Staatsblad 2016. Eén van de adviezen was het afschaffen van de Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en deze opnemen bij terreinen en gronden bij de materiële vaste activa (MVA). Met ingang van 2016 wordt de activering van alle soorten grond in de eerste plaats tegen (historische) verkrijgingsprijs opgenomen. Het activeren van overige kosten is niet langer toegestaan. Op grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaardeerd tot de marktwaarde indien er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde. Eventuele voorzieningen mogen bij een overboeking van de NIEGG naar de MVA gehandhaafd blijven. Voor een (verdere) afwaardering geldt de wettelijke overgangstermijn van 4 jaar. Mocht er sprake zijn van marktwaardestijging, dan kan de voorziening voor dit deel vrijvallen. In de jaarrekening van 2019 moeten, conform de wetgeving, de gronden dus worden opgenomen voor de boekwaarde of de lagere verkeerswaarde.

Alle zeven complexen zijn intern getaxeerd en vier complexen zijn, ter controle, door een externe beedigde taxateur getaxeerd. De interne en externe taxaties laten, naar verwachting, verschillen zien. Uiteindelijk blijven de inschattingen wel binnen een bandbreedte die de gemeente acceptabel vindt (in totaal zitten de taxateurs 1,28% of € 69.000 uit elkaar). Ten opzichte van vorige jaar valt op dat de vierkante meters enorm zijn toegenomen door het meerekenen van wateroppervlaktes. De verkeerswaarde is fors hoger dan in voorgaande jaren is ingeschat (€ 2,2 miljoen hoger). Daarom is er ten opzichte van 2018 € 1,9 miljoen minder voorziening nodig.

Project

Boekwaarde per m²

Verkeerswaarde

Voorziening per m²

Voorziening

Schalmeden

€ 35

€ 10

€ 25

€ 6,2

miljoen

Sportpark Groot Driene

€ 80

€ 11

€ 68

€ 2,0

miljoen

Stadspark Weusthag

€ 3

€ 4

€ 0

€ 0,0

miljoen

Westermaat Veld

€ 43

€ 9

€ 34

€ 1,6

miljoen

Milieubedrijvenpark

€ 27

€ 15

€ 12

€ 1,6

miljoen

Verspr.gr.buiten de kom

€ 14

€ 12

€ 2

€ 1,4

miljoen

Verspr.gr.binnen de kom

€ 24

€ 20

€ 4

€ 0,9

miljoen

Overig

miljoen

Totaal

€ 13,8

miljoen

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01 januari 2020.

De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen.

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2020 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Reserve per 1 januari

2.985

5.561

8.070

7.759

7.173

8.039

10.085

11.617

12.698

14.231

15.327

Rente / rentecompensatie

1.965

1.958

2.036

2.010

1.954

1.853

1.892

1.698

1.572

1.571

1.627

Mutaties in complexen:

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

-

195

11

-

5

-

970

-

1.584

911

-

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

-

-

-2.403

-3.583

-7.219

-1.310

-13.028

-8.368

-3.714

-

-27.599

Subtotaal mutaties in complexen

-

195

-2.392

-3.583

-7.214

-1.336

-12.433

-8.368

2.177

911

-27.599

Reserve per 31 december na mutaties in complexen

4.951

6.735

5.678

4.176

936

8.582

-82

4.947

12.094

16.713

-10.645

Specifieke stortingen:

Erfpachtresultaat

1.001

828

828

827

827

827

-

-

-

-

-

Afwikkelen exploitatie-overeenkomsten

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage Algemene Dienst

500

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage rioolfonds

-

1.205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds bodemsanering

-

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage openbare verlichting

-

-

183

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage aanrijbeveiliging

-

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Verhuurresultaat

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal stortingen

1.812

2.763

1.071

827

827

827

-

-

-

-

-

Reguliere onttrekkingen:

Stimulering grondverkopen

-6

-50

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-

-

Personeelslasten Grondzaken

-22

-50

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-

-

Reeds bestemd:

Jaarlijkse afdracht bovo BXL (zaaknummer 2055845)

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

Bestemmingsreserve BXL (zaaknummer 2055845)

-336

-336

-336

-

-

-

-

-

-

-

-

De veldkamp afrekening rente

-211

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)

-

-13

-156

-

-

-

-

-

-

-

-

Nadelen NIEGG

-85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ichtus ten laste van de voorziening NIEGG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kosten VMBO

-

-328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdracht aan welbions

-

-287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdrachten aan de Algemene Dienst:

Ladder bedrijventerreinen (nog in te schatten)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lange wemen openbare ruimte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark

-

-15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Industrieplein (skaten)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tussentijds winst

972

1.520

1.001

470

895

1.060

884

777

948

739

665

Toename voorziening tekortexploitaties

-4.542

-1.145

1.235

2.439

6.124

364

11.468

7.633

1.886

-1.456

6.604

Voorziening tekortexploitaties extern

1.397

-226

-230

-235

-239

-244

-249

-254

-259

-264

20.151

Voorziening Materiele vaste activa

1.810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve bovenwijks:

Verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-239

Subtotaal specifieke onttrekkingen

1.202

1.428

1.010

2.170

6.275

675

11.699

7.751

2.138

-1.386

26.776

Mutatie saldo

610

1.335

2.080

2.997

7.102

1.503

11.699

7.751

2.138

-1.386

26.776

Reserve per 31 december na specifieke mutaties

5.561

8.070

7.759

7.173

8.039

10.085

11.617

12.698

14.231

15.327

16.131

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd