9.4. Verbonden partijen en vertegenwoordiging

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

GR

Gemeenschappelijke regeling

Publieke rechtspersoon op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen

OL

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur (algemeen en dagelijks bestuur)

AB

Algemeen bestuur

Hoogste en besluitvormend orgaan in en publieke rechtspersoon

DB

Dagelijks bestuur

Dagelijks besluit voorbereidend orgaan in de rechtspersoon

BC

Bestuursommissie

Bestuur van een activiteitendomein binnen een rechtspersoon

PFB

Portefeuillehoudersberaad

(Voor)overlegstructuur van portefeuillehouders t.b.v. inspraak van gemeenten

ALV

Algemene ledenvergadering

Hoogste en besluitvormend orgaan in een vereniging

AVA

Alg. vergadering van aandeelhouders

Hoogste en besluitvormend orgaan in een aandelenvennootschap

Benoeming gemeenteraad na voordracht college

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Regionaal Bedrijventerrein Twente

GR - OL

AB

 1. Gerrits

 2. Ten Heuw

 1. Van Wakeren

 2. Bruggink

Per deelnemer 2 AB-leden, gemeenteraad besluit op voordracht van het college

DB

Ten Heuw

Gerrits

Per deelnemer 1 AB-lid, college voordracht aan AB

Inmiddels is een statutenwijziging voorgelegd, die deze GR ook omvormt tot een college-GR.

Benoeming en voordracht door het college van B&W

1. Gemeenschappelijke regelingen

Regio Twente, bestuurscommissies en overlegstructuren

Naam verbonden partij

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Regio Twente

GR - OL

AB

Bruggink

Van Wakeren

Collegeleden vormen het bestuur . Per gemeente neemt één raadslid deel in het Presidium, dat de Twenteraad bijeenkomsten voorbereidt.

DB

Geen vertegen- woordiging

Geen vertegen- woordiging

BC Publieke Gezondheid (PGZ)

BC

Bruggink

van Wakeren

Portefeuillehouder taakveld waarin de GGD opereert

BC Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)

BC

Bruggink

Van Wakeren

Portefeuillehouder taakveld Zorg en Jeugdhulp

BC Agenda van Twente

BC

Bruggink

Gerrits

Vervanging vanuit portefeuille Economische Zaken

Commissie Grens Twente

BC-DB

Schelberg

Bruggink

Euregio-raadsleden zijn tevens lid/adviseur van deze commissie, die de Twentse belangen in de Euregio behartigt.

PFB Mobiliteit

PFB

Gerrits

Bruggink

Portefeuillehouder taakveld Verkeer en vervoer

PFB Arbeidsmarkt/ Economische zaken

PFB

Arbeid: Ten Heuw

EZ: Gerrits

Arbeid: Gerrits

EZ: Ten Heuw

Overleg is feitelijk grotendeels al gesplitst; portefeuillehouder taakgebieden Werk resp. Econ. Zaken

PFB Middelen

PFB

Ten Heuw

Gerrits

Portefeuillehouder taakveld Middelen

PFB Belangenbehartiging

PFB

Bruggink

Nog te bepalen

Aandachtspunt: lobby mobiliteit borgen in het PFB

PFB Afval en Duurzaamheid

PFB

Bruggink

Van Wakeren

Portefeuillehouder taakveld Duurzaamheid en milieu

PFB Informatie Service Punt (ISP) Milieu

PFB

Bruggink

Van Wakeren

Portefeuillehouder taakveld Duurzaamheid en milieu

Portefeuillehouders overleg Sport

PFB

Bruggink

Van Wakeren

Portefeuillehouder taakveld Sport

PFB Vrijetijdseconomie

PFB

Gerrits

Bruggink

Portefeuillehouder taakveld Economische zaken; vervanging vanuit rol bij Agenda van Twente en AB Regio Twente

Kennispunt Twente

Netwerk

organisatie

Bruggink

Hen Heuw

Portefeuillehouder taakveld Bedrijfsvoering (Coalition of the Willing)

Shared Services Netwerk Twente (SSNT)

Netwerk

organisatie

Bruggink

Ten Heuw

Portefeuillehouder taakveld Bedrijfsvoering

Netwerkstad (ontwikkelagenda Netwerkstad)

Bestuurlijk overleg

Gerrits, Schelberg

Ten Heuw, loco- burgemeester

Vertegenwoordiging vanuit rol bij regionale samenwerking

Bestuurlijk overleg drie Twentse steden

Bestuurlijk overleg

Schelberg, Ten Heuw

Loco-burgemeester,

Gerrits

Hengelo’s initiatief als mogelijk alternatief voor netwerkstad (Coalitions of the willing). Eventueel Bruggink. Starten met brede Kick off drie steden

Eurocities: Social Affairs Forum

Netwerk

organisatie

Van Wakeren

Bruggink

Op basis van de portefeuilleverdeling

Eurocities: Mobility Forum

Netwerk

organisatie

Gerrits

Bruggink

Op basis van de portefeuilleverdeling

Overige gemeenschappelijke regelingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Veiligheidsregio Twente

GR- OL

AB

Schelberg (plv. voorzitter)

Loco- burgemeester

Regionale Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Regio (GHOR), Bevolkingszorg (oude gemeentelijke crisisbeheersing)

DB

Schelberg (plv. voorzitter)

Vervanging binnen het DB geregeld; Gerritsen (bm Almelo vervangt Schelberg)

Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente

Bgm-overleg

Schelberg (plv vz)

Veiligheidsoverleg burgemeesters Twente

Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB)

GR- OL

AB

1. Gerrits

2. Ten Heuw (vz)

Elk van de deelnemende colleges wijst 2 leden aan.

DB

Ten Heuw (vz)

Gerrits

Het AB benoemt dan vervolgens 1 lid per gemeente in het DB.

Stadsbank Oost Nederland

GR- OL

AB

Ten Heuw

Gerrits

De GR Son is in 2015 gewijzigd van een raadsregeling in een collegeregeling.

DB

Ten Heuw

Vervanging vanuit AB

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

GR- OL

AB

Ten Heuw

Gerrits

Elk van de colleges B&W van de deelnemende gemeenten wijst een lid aan.

DB

Geen vertegen- woordiging

Drie leden, waaronder de voorzitter. Twee leden van het DB worden aangewezen uit de deelnemers met een inwonertal van meer dan 50.000 inwoners. Van de deelnemende gemeente waar het DB-lid als voorzitter wordt benoemd, wordt een tweede AB-lid aangewezen. Nu geen zetel voor Hengelo.

OL Crematoria Twente

GR- OL

AB

Gerrits

Ten Heuw

Geen direct inhoudelijk belang; vertegenwoordiging vanuit algemeen/gemeentelijk belang

DB

n.t.b.

Omgevings

Dienst Twente (ODT)

GR-OL

AB

Schelberg

Gerrits

De colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan.

DB

Geen vertegen- woordiging

De leden van het DB worden door het algemeen bestuur aangewezen.

Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo

GR-Centrumgemeente regeling

Portefeuille houders overleg

Ten Heuw

Van Wakeren

Hengelo is centrumgemeente

Samenwerking ICT Hengelo

GR-Centrumgemeente regeling

Portefeuille houders overleg

Bruggink

Ten Heuw

Hengelo is centrumgemeente

2. Verenigingen en stichtingen

In deze categorie zijn we niet meer vertegenwoordigd.

3. Coöperaties en vennootschappen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen

BNG Bank N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Enexis Holding N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Verkoop Vennootschap B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Aflopende BV uit verkooptransactie Essent.

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

CBL Vennootschap B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Aflopende BV uit verkooptransactie Essent.

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Claim Staat Vennootschap B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Aflopende BV uit verkooptransactie Essent.

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Vordering op Enexis B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Aflopende BV uit verkooptransactie Essent.

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Twente Milieu N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Twence B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Warmtebedrijf Hengelo B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Warmtenetbedrijf Hengelo BV

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

4. Overige verbonden partijen en instellingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen

Euregio

GR naar Duits recht

AB

 1. Schelberg

 2. Bruggink

 1. Locoburge-meester

 2. Van Wakeren

Raadsleden nemen deel aan de Euregioraad (hier buiten beschouwing gelaten). Hengelo mag 4 raadsleden in de Euregioraad afvaardigen.

DB

Schelberg

Locoburge-meester

Vervanging uit AB

Grote Stedenbeleid (G40)

Netwerk-organisatie

DB

Geen vertegen- woordiging

Geen vertegen- woordiging

Het G40-netwerk behartigt de belangen richting kabinet, 1e en 2e kamer en ministeries.

G40 Pijler Sociaal

Pijler

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Actieve deelname voorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen

Themagroep onder pijler sociaal

Ten Heuw (vz)

Ten Heuw is voorzitter van deze nieuwe themagroep.

G40 Pijler Fysiek

Pijler

Geen vertegen- woordiging

Actieve deelname voorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

Pijler Economie en Werk

Pijler

Geen vertegen- woordiging

Actieve deelname voorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

Uitvoeringscommis-sie Saasveld-Gammelke

Provincie

Commissie provincie Overijssel

Gerrits

De taken van de uitvoeringscommissie zijn in 2018 afgerond.

Provincie Overijssel Uitvoeringscommissie Enschede-Zuid

Provincie

Commissie provincie Overijssel

1. Gerrits

2. Van Wakeren

Regiegroep Nieuwe Energie Overijssel

Provincie

Regiegroep

Bruggink

Cultuurconvenant Oost Nederland

Convenant

Van Wakeren

Pact van Twickel

Uitvoerings programma

Gerrits

5. Instellingen met bestuurlijk belang overwegend met publieke middelen gefinancierd

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Organisatie orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaatsver-vanger

Opmerkingen

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging

Algemene ledenvergadering

Een collegelid

Een collegelid

Commissie Economie, klimaat, energie en Milieu

Bruggink

VNG-Overijssel

Vereniging

Platform Sociaal Domein

 1. Bruggink

 2. Van Wakeren

 1. Ten Heuw

 2. Gerrits

Platform Fysiek domein

Gerrits

Ten Heuw

Platform Financiën

Ten Heuw

Gerrits

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord Nederland (VEGANN)

Vereniging

Ten Heuw

Gerrits

De "Overijsselse Ombudsman"

Vereniging

Geen vertegen- woordiging

Geen vertegen- woordiging

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd