9.3. Verbonden partijen en vertegenwoordiging

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

GR

Gemeenschappelijke regeling

Publieke rechtspersoon op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen

OL

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur (algemeen en dagelijks bestuur)

AB

Algemeen bestuur

Hoogste en besluitvormend orgaan in en publieke rechtspersoon

DB

Dagelijks bestuur

Dagelijks besluit voorbereidend orgaan in de rechtspersoon

BC

Bestuursommissie

Bestuur van een activiteitendomein binnen een rechtspersoon

PFB

Portefeuillehoudersberaad

(Voor)overlegstructuur van portefeuillehouders t.b.v. inspraak van gemeenten

ALV

Algemene ledenvergadering

Hoogste en besluitvormend orgaan in een vereniging

AVA

Alg. vergadering van aandeelhouders

Hoogste en besluitvormend orgaan in een aandelenvennootschap

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Or gaan

Vertegen- woordigd door

Plaatsver- vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Gemeenschappelijke regeling Gezondheid

GR- OL

AB

DB

Bruggink

Bruggink

Van Wakeren

(vanuit AB)

Bedrijfsvoerings organisatie Recreatieschap Twente

GR-BVO

Bestuur (enkel voudig)

Gerrits

Ten Heuw

Voorgesteld; 26-10-2021 in college

Veiligheidsregio Twente

GR- OL

AB

DB

Schelberg (plv. voorzitter)

Schelberg (plv. voorzitter)

Loco- burgemeester

Regionale Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Regio (GHOR), Bevolkingszorg (oude gemeentelijke crisisbeheersing)

Vervanging binnen hetDB geregeld; Gerritsen (bm Almelo vervangt Schelberg)

Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente

Bgm-overleg

Schelberg (plv vz)

Veiligheidsoverleg burgemeesters Twente

Regionaal Bedrijven
terrein Twente

GR - OL

AB

Gerrits

Ten Heuw

Van Wakeren

Bruggink

Per deelnemer 2 AB-leden.

Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente

(SWB)

GR- OL

AB

  1. 1.Ten Heuw (vz)

  2. 2.Gerrits

n.b.

Elk van de deelnemende colleges wijst 2 leden aan. Het AB benoemt dan vervolgens 1 lid per gemeente in het DB.

Stadsbank Oost Nederland

GR- OL

AB

DB

Ten Heuw (vz)

Ten Heuw (vz)

Gerrits

(vanuit AB)

De GR Son is in 2015 gewijzigd van een raadsregeling in een collegeregeling.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente(GBTwente)

GR- OL

AB

Ten Heuw

Gerrits

Elk van de colleges B&W van de deelnemende gemeenten wijst een lid aan.

DB

Ten Heuw

Gerrits

Drie leden, waaronder de voorzitter. Twee leden van het DB worden aangewezen uit de deelnemers met meer dan 50.000 inwoners. Van de deelnemende gemeente waar het DB-lid als voorzitter wordt benoemd, wordt een tweede AB-lid aangewezen.

OL Crematoria Twente

GR- OL

AB

Gerrits

Ten Heuw

Geen direct inhoudelijk belang; vertegenwoordiging vanuit algemeen belang

Omgevingsdienst Twente (ODT)

GR- OL

AB

DB

Schelberg

Door AB bep.

Gerrits

De colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan.

Samenwerking sociale 
zaken 
Borne,Haaksbergen 
en Hengelo

GR-centrum- gemeente regeling

PFH overleg

Ten Heuw

Hengelo is uitvoerende gemeente

Samenwerking ICT
Hengelo

GR-centrum- gemeente regeling

PFH overleg

Bruggink

Ten Heuw

Hengelo is uitvoerende gemeente

2. Verenigingen en stichtingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Or gaan

Vertegen- woordigd door

Plaatsver- vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Stichting Twente Board

Stichting

Bestuur

ntb

ntb

Bestuurders van overheden, onderwijs en bedrijven in Twente besturen samen.

De gemeenten krijgen 4 van de 10 zetels, waarvan de burgemeester van Enschede een vaste zetel en overige gemeenten per toerbeurt van 2 jaren.

3. Coöperaties en vennootschappen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Or gaan

Vertegen- woordigd door

Plaatsver- vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

BNG Bank N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Enexis Holding N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Twente Milieu N.V.

N.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Twence B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Warmtebedrijf HengeloB.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

Warmtenet Hengelo B.V.

B.V.

AVA

Gerrits

Ten Heuw

Deelneming aandeelhoudersvergadering.

4. Overige verbonden partijen en instellingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Or-
gaan

Vertegen- woordigd door

Plaatsver- vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Euregio

GR naar Duits recht

AB

DB

  1. Schelberg

  2. Bruggink

Schelberg

  1. Loco-burge- meester

  2. Van Wakeren

Loco-burge- meester

Raadsleden nemendeel aan de Euregioraad (hier buiten beschouwing gelaten). Hengelo mag 4 raadsleden in de Euregioraad afvaardigen.

G40 Grote Stedenbeleid

Netwerk- 
organisatie

DB

Geen vert.w. 

Geen vert.w. 

Het G40-netwerk behartigt de belangen richting kabinet, 1e en 2e kameren ministeries.

G40 Pijler Sociaal

Pijler

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Actieve deelnamevoorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

G40 Sterke keten van participatie, leren, werkenen ondernemen

Thema groep onder pijler sociaal

Ten Heuw (vz)

G40 Pijler Fysiek

Pijler

Geen vert.w. 

Actieve deelnamevoorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

G40 Pijler Economie en Werk

Pijler

Geen vert.w. 

Actieve deelnamevoorgenomen gezien intenties coalitieprogramma.

Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen

Themagroep onder pijler sociaal

Ten Heuw (vz)

Ten Heuw is voorzitter van deze nieuwe themagroep.

Regiegroep Nieuwe Energie Overijssel

Provincie

Regie groep

Bruggink

Cultuurconvenant Oost Nederland

Conve- nant

VanWakeren

Pact van Twickel

Uitv. pProgr.

Gerrits

5. Instellingen met bestuurlijk belang overwegend met publieke middelen gefinancierd

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Or gaan

Vertegen- woordigd door

Plaatsver- vanger

Opmerkingen m.b.t. benoeming

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging

ALV

Comm. Ekem

Een collegelid

Bruggink

Een collegelid

Commissie Economie, klimaat, energie en Milieu

VNG-Overijssel

Vereniging

Platform Soc Domein

Platform Fysiek

Platform Financ.

  1. Bruggink

  2. Van Wakeren

Gerrits

Ten Heuw

  1. Ten Heuw

  2. Gerrits

Ten Heuw

Gerrits

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord Nederland (VEGANN)

Vereniging

Ten Heuw

Gerrits

De "Overijsselse Ombudsman"

Vereniging

Geen vert.w.

Geen vert.w.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd