Verdeling taakvelden over programma's

Programma 1 Veiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

2.1 Verkeer, wegen en water

2.2 Parkeren

2.4 Economische Havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Economie

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Programma 4 Onderwijs

Taakveld

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 6 Sociaal domein

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Ondersteuning organisatie

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen Overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd