7.7. Gerealiseerde baten en lasten

Taakveld

Baten 2019

Lasten 2019

Saldo 2019

0.1 Bestuur

90

4.785

-4.695

0.2 Burgerzaken

1.142

2.898

-1.756

0.4 Ondersteuning organisatie

2.898

27.507

-24.609

0.5 Treasury

17.107

12.671

4.437

0.62 OZB niet-woningen

13.271

90

13.181

0.61 OZB woningen

10.774

846

9.928

0.63 Parkeerbelasting

1.837

46

1.791

0.64 Belastingen Overig

743

34

709

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

146.673

-

146.673

0.8 Overige baten en lasten

1.033

1.486

-453

0.10 Mutaties reserves

38.157

31.651

6.506

Bestuur en ondersteuning

233.725

82.014

151.711

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-

5.945

-5.945

1.2 Openbare orde en Veiligheid

86

2.269

-2.183

Veiligheid

86

8.214

-8.128

2.1 Verkeer, wegen en water

500

7.910

-7.411

2.2 Parkeren

11

929

-918

2.4 Economische Havens en waterwegen

476

324

152

2.5 Openbaar vervoer

-

277

-277

Verkeer, vervoer en waterstaat

987

9.441

-8.453

3.1 Economische ontwikkeling

-

304

-304

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.795

1.909

-114

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

345

519

-174

3.4 Economische promotie

388

775

-387

Economie

2.528

3.507

-979

4.1 Openbaar basisonderwijs

52

36

16

4.2 Onderwijshuisvesting

596

10.113

-9.517

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.367

4.007

-1.640

Onderwijs

3.014

14.155

-11.141

5.1 Sportbeleid en activering

4

390

-386

5.2 Sportaccommodaties

3.661

7.885

-4.224

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

795

5.551

-4.756

5.4 Musea

13

1.727

-1.714

5.5 Cultureel erfgoed

15

315

-300

5.6 Media

54

2.544

-2.490

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

205

6.161

-5.957

Sport, cultuur en recreatie

4.747

24.573

-19.826

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

801

11.140

-10.339

6.2 Wijkteams

-

5.633

-5.633

6.3 Inkomensregelingen

41.533

49.933

-8.400

6.4 Begeleide participatie

-

12.593

-12.593

6.5 Arbeidsparticipatie

156

5.352

-5.195

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

18

2.081

-2.064

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.564

21.019

-19.455

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

21.014

-21.014

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.738

482

1.256

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

3.846

-3.846

Sociaal domein

45.809

133.093

-87.284

7.1 Volksgezondheid

-

3.162

-3.162

7.2 Riolering

9.470

7.574

1.896

7.3 Afval

10.030

8.056

1.975

7.4 Milieubeheer

347

4.113

-3.766

7.5 Begraafplaatsen

411

675

-264

Volksgezondheid en milieu

20.257

23.580

-3.322

8.1 Ruimtelijke Ordening

354

1.062

-709

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

23.622

25.841

-2.218

8.3 Wonen en bouwen

1.795

3.297

-1.502

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

25.770

30.200

-4.429

Totaal

336.924

328.777

8.149

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd