Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn strikt genomen alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig (artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet). In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen (x € 1.000) opgenomen per programma met vermelding of de overschrijding wel of niet meetelt voor het accountantsoordeel.

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

2

9.978

10.167

189

2.1

Verkeer en vervoer

371

niet

Toelichting lastenoverschrijding programma 2

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van verschuivingen in werkelijke loonkosten. Per saldo is er geen overschrijding op salariskosten (zie financiele toelichting in programma 9). Daarnaast is er sprake van overschrijdingen vanuit onvoorziene omstandigheden. Zie hiervoor ook de financiele toelichting in programma 2.
Conclusie: overschrijdingen tellen niet mee in het accountantsoordeel

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

5

27.863

28.189

326

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

852

niet

Toelichting lastenoverschrijding programma 5

De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door de eenmalege afschrijving van de bijdrage aan Oyfo. In 2019 heeft de Gemeente Hengelo een bijdrage gedaan in de huisvesting van Oyfo op het Hazemeijer complex. Het was de bedoeling om deze bijdrage als geheel te activeren vanaf 2023 en in onze balans op te nemen onder de immateriële vaste activa. Eind 2022 bleek dat dit voor een deel van € 1.260.000 op basis van de regelgeving in het BBV niet kan, omdat de ontvanger dit bedrag niet op de balans heeft staan (dit is ook niet verplicht). We hebben hier geen schriftelijke afspraken over gemaakt en wij moeten hierin op basis van het BBV de werkwijze van de ontvanger volgen. Daarom moeten we dit bedrag ineens afboeken. Zie voor bovenstaande overschrijding ook de financiele toelichting in programma 5.
Conclusie: overschrijdingen tellen niet mee in het accountantsoordeel

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

7

25.093

26.216

1.123

7.1

Volksgezondheid

83

niet

7.2

Riolering

195

7.3

Afval

743

7.4

Milieubeheer

54

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

47

Toelichting lastenoverschrijding programma 7

Taakveld 7.1 laat een overschrijding zien maar voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkood hebben we middelen gekregen via een specifiek uitkering (SPUK)
Taakveld 7.2 en 7.3 Riolering en Afval vormen samen met de voorzieningen Riolering en Afval een gesloten circuit.
Taakveld 7.4 betreft Milieubeheer en hier wordt de overschrijding wordt gedekt door de inkomsten uit subsidies. Daarnaast is er sprake van een overschrijding omdat er meer diensten van de Omgevingsdienst zijn afgenomen dan begroot.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria laten een overschrijding zien welke wordt gedekt door inkomsten uit de begrafenisrechten.
Zie voor bovenstaande overschrijdingen op de lasten ook de financiële toelichting in programma 7.
Conclusie: overschrijdingen tellen niet mee in het accountantsoordeel

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

9

55.356

58.168

2.812

0.1

Bestuur

245

niet

0.2

Burgerzaken

172

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

335

0.5

Treasury

917

0.8

Overige baten en lasten

1.341

Toelichting lastenoverschrijding programma 9

Taakveld 0.1 Bestuur laat een overschrijding welke voornamelijk de dotatie in de voorziening betreft voor de waardeoverdracht pensioenen van 2 wethouders.
Taakveld 0.2 Leges burgerzaken betreft de afdracht aan het Rijk voor rijksdocumenten. Deze uitgaven worden gedekt door de ontvangen leges op rijbewijzen, paspoorten, naturalisaties.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden laat een hogere last zien omdat het pand Paul Krugerstraat terug is gegaan van de ontwikkelaar naar de gemeente en de boekwaarde moest worden afgeboekt conform BBV-regels.
Taakveld 0.5 Treasury geeft een nadeel weer welke wordt veroorzaakt doordat er minder rente kon worden doorberekend aan de taakvelden. De ambitie waarmee we verwachten investeringen te kunnen uitvoeren en daarmee rente te moeten doorbelasten aan de taakvelden is niet gerealiseerd.
Taakveld 0.8 laat een nadelige last zien op Saldo urenverantwoording. Dit is onder andere ontstaan door het verschil in tarieven tussen de geschreven uren en de werkelijke salarislasten. Daarnaast bleef de verantwoording van de produktiviteit achter bij de ramingen.
Zie voor bovenstaande overschrijdingen op de lasten ook de financiële toelichting in programma 9.
Conclusie: overschrijdingen tellen niet mee in het accountantsoordeel

Rechtmatigheid op investeringskredieten

Investeringsnummer

Omschrijving

Overschrijding

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

78210078

AV-middelen 2022

102

Nee

71005681

Aanpalende infra Laan Zuid

573

Nee

76830033

Pand Paul Krugerstraat 49

818

Nee

Toelichting lastenoverschrijding programma 2

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van verschuivingen in werkelijke loonkosten. Per saldo is er geen overschrijding op salariskosten (zie financiële toelichting in programma 9). Daarnaast is er sprake van overschrijdingen vanuit onvoorziene omstandigheden (zie financiële toelichting in programma 2). De overschrijding is daarmee rechtmatig.

Toelichting investeringskredieten

AV-middelen 2022: Een deel van de investeringen in hardware is eerder gedaan. Dit wordt verrekend met het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet voor 2023. Daarmee is deze overschrijding niet onrechtmatig.

Aanpalende infra Laan Zuid: Het deelproject aanpalende infra is overgeheveld vanuit grex HvZ naar investeringen. Bij de herziening 2022 is een bedrag geraamd voor de onttrekking uit de reserve Grex algemeen en in 2022 gedoteerd in de reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten investering aanpalende infra. De overschrijding is vanuit deze overheveling rechtmatig.

Pand Paul Krugerstraat: Vanuit de ontbinding van de koopovereenkomst is dit pand weer teruggegaan naar de gemeente. Van hieruit gaat een bedrag van €818.000 weer naar de ontwikkelaar. Deze ontbinding kon in verband met het late tijdstip in het jaar niet meer worden verwerkt in een verzamelwijziging van de begroting. De raad is hierover wel geïnformeerd middels een raadsbrief met nummer 3514966. Wij kwalificeren deze overschrijding daarmee niet als onrechtmatig.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd