7.3.5 Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn strikt genomen alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig (artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet). In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen (x € 1.000) opgenomen per programma met vermelding of de overschrijding wel of niet meetelt voor het accountantsoordeel.

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

2

9.892

10.066

175

2.1

Verkeer, wegen en water

157

niet

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

7

23.765

24.703

939

7.3

Afval

768

niet

7.4

Milieubeheer

215

niet

Lastenoverschrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotings-afwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

9

56.436

57.935

1.499

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

259

niet

0.5

Treasury

1.528

niet

0.9

Vennootschapsbelasting

642

niet

Rechtmatigheid op investeringskredieten

Investeringsnummer

Omschrijving

Overschrijding

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

71005190

F35 Hengelo Borne II

102

niet

71005564

Uitv Deldenerstraat Tuindorpstr-Langestr

236

niet

75722067

Bijdrage GRP aan Dels strt Tuindorpstr

239

niet

71004221

Industrieplein / Skatepark

215

niet

71005681

Aanpalende infra Laan Zuid

799

niet

76210079

Vervangen damwanden landhoofd Boekeloseweg

198

niet

76221004

Coordinatie CEF Haven

776

niet

Toelichting lastenoverschrijding programma 2

De overschrijding wordt veroorzaakt door de toerekening van personeelslasten aan budgetten en programma’s. Eventuele overschrijdingen zijn hierdoor pas laat inzichtelijk. De gerealiseerde personeelslasten vallen op totaalniveau binnen de door de raad geautoriseerde personeelslasten. Op basis van de kadernota rechtmatigheid is hier geen sprake van een onrechtmatigheid.

Toelichting lastenoverschrijding programma 7

Afval

Voor afval geldt een gesloten circuit. Ultimo 2021 wordt bepaald wat de hoogte is van de voorziening afvalverwerking. De omvang kon pas op balansmoment bepaald worden. Daarmee is deze overschrijding rechtmatig.

Milieubeheer

De overschrijding aan de lastenzijde is te wijten aan projecten welke worden gecompenseerd door gerelateerde opbrengsen, zoals subsidies. Zowel de baten als de lasten van deze projecten worden niet geraamd. Deze overschrijding is daarmee rechtmatig.

Toelichting lastenoverschrijding programma 9

Beheer overige gebouwen en gronden

De overschrijding is het gevolg van lasten voor panden die in de verkoop gaan of zijn. Deze worden, zowel qua baten (huren, doorberekende servicekosten, etc) als qua lasten niet begroot, maar zijn wel nagenoeg gelijk aan elkaar. Het saldo van de baten en lasten op dit taakveld wordt conform bestaande werkwijze verrekend met andere taakvelden ofwel met de reserve Vastgoedbedrijf. Deze overschrijding is rechtmatig.

Treasury

Eind 2021 is er een lening toegevoegd aan onze uitgaande leningenportefeuille als gevolg van herrubricering. Dit betreft een bestaande lening aan SPV BV, die is overgedragen vanuit de grondexploitaties. Omdat deze lening voor een deel mogelijk niet inbaar is moet er direct een voorziening gevormd worden voor oninbaarheid. Omdat deze voorziening met de lening mee verplaatst zorgt deze voor een nadeel van bijna € 750.000 bij Treasury en een even groot voordeel bij de grondexploitaties door het niet meer hoeven op te nemen van de voorziening. Daarnaast is er voor ruim € 700.000 minder doorberekend aan taakvelden. De ambitie waarmee we verwachten investeringen te kunnen uitvoeren en daarmee rente te kunnen doorbelasten aan de taakvelden is niet volledig gerealiseerd. Dit veroorzaakt in de andere taakvelden overeenkomstig lagere lasten, waardoor het effect voor het geheel neutraal is. Daarmee is deze overschrijding rechtmatig.

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van het standpunt van de Belastingdienst rondom VPB-plicht voor reclame-uitingen hebben we eind 2021 over de periode 2017 - 2021 naheffingsaanslagen ontvangen en verantwoord in de jaarrekening. Wel zijn we nog in bezwaar tegen deze aanslagen. Omdat we dit hebben geconstateerd en verantwoord in 2021 is deze overschrijding rechtmatig.

Toelichting investeringskredieten

F35 Hengelo Borne II en Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel: In separate projectrapportages is richting bestuur en raad reeds verantwoord dat het krediet overschreden wordt. Er moest o.a. meer gronden aangekocht worden voor een goed tracé van de Fietssnelweg. Deze uitgaven worden gecompenseerd door ontvangen subsidies voor de investering Fietssnelweg F35. Daarmee is deze overschrijding rechtmatig.

Deldenerstraat - Tuindorpstraat - Langestraat: Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een faseringsverschil ten opzichte van de verwachtte investeringsbedragen in de jaarschijven. Voor de jaarschijf 2022 is er reeds een aanvullend kredietbedrag beschikbaar. Daarmee is deze overschrijding rechtmatig

Industrieplein / skatepark: Dit project moet nog administratief worden samengevoegd met het project “Aansluiting Veldbeek Brouwerij Industrieplein”. Doordat dit niet is gebeurd lijkt het alsof er een overschrijding is ten opzichte van het krediet. Dit wordt bij de 1e beleidsrapportage 2022 hersteld. Overschrijding daarmee rechtmatig

Aanpalende infra Laan Zuid: Het deelproject aanpalende infra is overgeheveld vanuit grex HvZ naar investeringen. Bij de herziening 2021 wordt een bedrag geraamd voor de onttrekking uit de reserve Grex algemeen en gedoteerd in de reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten investering Aanpalende infra, dat is in deze jaarrekening nog niet zichtbaar. De overschrijding is vanuit deze overheveling rechtmatig

Vervangen damwanden landhoofd Boekeloseweg: Tegenover de hogere uitgave staat ook een hogere inkomst waardoor per saldo de overschrijding 0 is en rechtmatig.

Coordinatie CEF Haven: Tegenover de hogere uitgave (vanuit de coordinerende functie voor de subsidie) staat ook een hogere inkomst waardoor per saldo de overschrijding 0 is en rechtmatig.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd