7.3.5 Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen (x € 100.000) opgenomen per programma met vermelding of de overschrijding wel of niet meetelt voor het accountantsoordeel.

Lastenover-schrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotingsafwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

5

24.223

24.573

350

5.2

Sportaccomodaties

790

wel

Lastenover-schrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Onrechtmatig
Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotingsafwijking op taakveld:

lasten:

Meer uitgegeven

7

22.684

23.579

895

7.4

Milieubeheer

1.460

niet

Lastenover-schrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotingsafwijking op product:

lasten:

Meer uitgegeven

9

8.240

10.186

1.946

0.1

Bestuur

588

niet

0.2

Burgerzaken

465

niet

0.8

Overige baten en lasten

903

niet

Lastenover-schrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotingsafwijking op product:

lasten:

Meer uitgegeven

Algemene dekkings-middelen

11.951

12.670

719

0.5

Treasury

719

niet

Lastenover-schrijdingen

Per pro-gramma:

Taakveld

Afwijking

Telt niet mee / telt wel mee

programma:

Begrotingsafwijking op product:

lasten:

Meer uitgegeven

Reserves

18.050

31.624

13.574

0.10

Mutaties reserves

13.574

niet

Toelichting lastenoverschrijding programma 5

De overschrijding bij sportaccomodaties is veroorzaakt door hogere verbouwingslasten bij het Twentebad en deels door hogere bezoekersaantallen, waar een hogere omzet tegenover staat. De aard van deze overschrijding past binnen het bestaande beleid, maar het deel van de overschrijding op de verbouwingslasten (ca. € 280.000) had bijgeraamd moeten worden bij de 2e Berap. Hierdoor is sprake van geen acceptabele rechtmatigheidsfout.

Toelichting lastenoverschrijding programma 7

De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de toevoeging aan de nog te betalen kosten, ter aanvulling op de bestaande voorziening. Deze omvang kon pas op balansmoment bepaald worden, waardoor dit niet eerder bekend was. Dit is dus een acceptabele rechtmatigheidsfout.

Toelichting lastenoverschrijding programma 9

 • Bestuur: deze overschrijding is veroorzaakt door een hogere pensioenvoorzieningen van de (ex) wethouders door een lagere rente. De rekenrente waarmee gerekend mag worden heeft de peildatum 1-10-2019 en was dus nog niet bekend bij de tweede berap. De circulaire waarin het percentage officieel wordt gekoppeld aan het komende pensioenjaar is van 18 december 2019.
  Dit is dus een acceptabele rechtmatigheidsfout.

 • Burgerzaken: De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de personeelslasten. De personeelslasten worden op basis van vastgesteld beleid begroot voor de vastgestelde formatie, waarbij de salarislast wordt bepaald op het schaalbedrag van de voorlaatste periodiek. De werkelijke lasten kunnen pas aan het einde van het jaar definitief berekend worden. Dit is dus een acceptabele rechtmatigheidsfout.

 • Treasury: de overschrijding komt voort uit een herziening van ons risico op de geldleningen.
  Hierbij hebben we de statische beoordeling toegepast, dus op balansmoment, waardoor dit niet eerder bekend was. Dit is dus een acceptabele rechtmatigheidsfout.

 • Overige baten en lasten: Dit is een samenstelling van een aantal zaken. Tegenover de correctie s van uren (ca. € 550.000) staan inkomensten. Daarnaast zit er een claim op de belastingdienst in van ruim € 300.000. Per saldo beoordelen wij dit als een acceptabele rechtmatigheidsfout.

Toelichting lastenoverschrijding Algemene dekkingsmiddelen

 • Treasury: de overschrijding komt voort uit een herziening van ons risico op de geldleningen.
  Hierbij hebben we de statische beoordeling toegepast, dus op balansmoment, waardoor dit niet eerder bekend was. Dit is dus een acceptabele rechtmatigheidsfout.

 • Treasury: in verband met de overdracht van de leningovereenkomst aan de woningbouwvereniging Ons Huis is een extra last verantwoord van € 580.000. Hier staat een bate tegenover met dezelfde omvang.Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid aangezien er een direct gerelateerde bate tegenover staat.

Toelichting lastenoverschrijding reserves

 • Mutatie reserves: deze mutaties zijn het gevolg van de resultaatbestemming 2018 (ca. € 12,2 miljoen) en mutaties in de reserve grondexploitatie. De reserve grondexploitatie is in de actuele herziening verbeterd waardoor er meer gedoteerd wordt in de reserve grondexploitatie. Aangezien er besuitvorming onder de resultaatbestemming ligt en de mutatie in de grondexploitatie niet eerder bekend was, is sprake van een acceptabele rechtmatigheidsfout.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd