10.3. Overzicht subsidies 2019 (Motie Raad)

Taakveld BBV

Subtaakveld

Begroot 2019

Werkelijk 2019

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.20.3 Integrale veiligheid

-

20.259

Totaal programma : 1. Veiligheid

-

20.259

2.1 Verkeer en vervoer

2.10.8 Verkeersbeleid

77.630

70.355

Totaal programma : 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

77.630

70.355

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.30.3 Economische ontwikkeling

211.856

193.422

3.4 Economische promotie

3.40.2 Economische promotie

119.365

118.800

3.40.5 VVV / stadspromotie

382.160

374.652

Totaal programma : 3. Economie

713.381

686.874

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.30.1 Onderwijsbeleid

368.150

368.150

4.30.2 Leerlingenvervoer

11.850

11.850

4.30.4 Achterstandenbeleid

955.829

1.205.003

4.30.5 Volwasseneneducatie

13.242

13.242

4.30.6 Overige uitgaven

15.537

11.885

Totaal programma : 4. Onderwijs

1.364.608

1.610.130

5.1 Sportbeleid en activering

5.10.2 Subsidies sport

69.273

66.243

5.10.3 Sportstimulering

-

29.470

5.2 Sportaccommodaties

5.20.3 Zwembaden

42.068

45.288

5.20.4 Sportparken

20.000

20.000

5.20.7 Subsidie sportaccomodaties

23.636

23.636

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.30.1 Muziekschool (Oyfo)

1.212.997

1.212.998

5.30.2 Creativiteitscentra (Oyfo)

511.498

511.498

5.30.3 Schouwburg Hengelo

1.287.263

1.287.263

5.30.4 Metropool

1.080.726

1.080.726

5.30.5 Culturele (amateur) verenigingen en instellingen

128.082

122.423

5.30.6 Beeldende kunst

77.937

23.647

5.30.7 Cultuur en school

19.948

1.080

5.30.8 Diverse cultuursubsidies

65.674

59.530

5.4 Musea

5.40.1 HEIM

277.799

277.798

5.40.2 Overige musea

19.908

19.908

5.5 Cultureel erfgoed

5.50.1 Monumentenzorg

149.851

153.027

5.50.2 Diverse monumenten

3.729

3.769

5.6 Media

5.60.1 Bibliotheek

2.317.895

2.317.896

5.60.2 RTV Hengelo

97.645

97.645

Totaal programma : 5. Sport, cultuur en recreatie

7.405.929

7.353.845

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.10.0 Sociaal Werk (in de wijk)

3.459.001

3.352.480

6.10.1 Inloop GGZ / Dak- en thuislozen

629.163

531.964

6.10.2 Toegankelijkheid algemene voorzieningen

55.966

29.092

6.10.3 Preventie

926.802

847.737

6.10.6 Adviesraden

3.000

3.390

6.10.7 Wijkwelzijnsvoorzieningen

1.956.345

1.933.561

6.10.9 Sociale vernieuwing/wijkaanpak

476.318

433.517

6.3 Inkomensregelingen

6.30.2 Minimaregelingen

10.000

145.400

6.30.8 Participatiewet beheer

108.000

107.743

6.5 Arbeidsparticipatie

6.50.0 Maatschappelijke participatie

48.000

48.011

6.50.1 Participatiewet trajecten

74.600

74.600

6.50.3 Inburgering

213.045

220.060

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.60.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

50.000

13.379

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.0 Ondersteuningsbehoefte (WMO)

-

67.500

6.71.8 Schuldhulpverlening

52.535

53.390

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.2 Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd)

128.011

128.011

6.72.8 Individuele voorzieningen ZIN Jeugd

431.634

414.280

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1 Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)

444.652

448.283

Totaal programma : 6. Sociaal domein

9.067.072

8.852.398

7.1 Volksgezondheid

7.10.1 Overige gezondheidszorg

165.342

83.115

7.4 Milieubeheer

7.40.1 Milieu

11.989

14.793

7.40.6 Duurzaamheid

2.424

620

Totaal programma : 7. Volksgezondheid en milieu

179.755

98.528

8.3 Wonen en bouwen

8.30.1 Stadsvernieuwingsactiviteiten

-

7.500

8.30.2 Integraal Actieplan Binnenstad

154.500

148.663

Totaal programma : 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

154.500

156.163

0.1 Bestuur

0.10.8 Reg./intern.samenwerking

2.140

300

0.4 Overhead

0.40.2 Dienstverlening

3.698

-

Totaal programma : 9. Bestuur en ondersteuning

5.838

300

Totaal

18.968.713

18.828.593

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd