10.4. Realisatie interventieprogramma

Project en maatregel

Taakstelling 2019

Realisatie 2019

Wat gedaan in 2019

kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting bij:

Maatregelenpakket 1 : Bijsturing zorg en ondersteuning

Project Richtlijnen (versobering)

4.1.1. Minder Wmo ondersteuning

700.000

700.000

taakveld 6.71

4.1.3. Meer PGB in plaats van Natura

-

150.000

De PGB kosten waren reeds in 2018 structureel teruggebracht.

4.2.1. Minder ondersteuning jeugdhulp

-

-

taakveld 6.72

4.2.3. Meer PGB in plaats van ZIN

-

-

taakveld 6.72

Project collectieve voorzieningen WMO

4.1.2. Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen

100.000

100.000

taakveld 6.1

Project Verblijf

4.1.4. Beschermd en begeleid wonen

200.000

-

taakveld 6.81

4.2.5. Verblijf Jeugd

-

1.070.000

Uit de jaarresultaten 2018 is reeds gebleken dat dit project effectief is; we zien een structureel effect van ruim € 1 miljoen.

Project collectieve voorzieningen Jeugd

4.2.2. Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen

-

-

taakveld 6.1

Project GGZ en opvoedhulp huisartsen

4.2.4. GGZ en Opvoedhulp

-

-

taakveld 6.72

Zakelijk partnerschap Jeugdaanbieders

4.2.6. Zakelijk partnerschap en financieel gestuurde afspraken

-

-

centraal thema

Totaal pakket 1:

1.000.000

2.020.000

Maatregelenpakket 2 : Aanvullende maatregelen

Project Toekomstplan Jongvolwassenen

300.000

300.000

taakveld 6.82

Inzet middelen Onderwijsachterstandenbeleid

400.000

500.000

taakveld 4.3

Project Herinrichting Wijkwelzijn

100.000

100.000

taakveld 6.1

Wijkracht

-

-

taakveld 6.1

Collectieve zorgverzekering

200.000

-

taakveld 6.3

Versoberd preventief jeugdbeleid

350.000

185.000

taakveld 6.1

Verschuiving van dagbesteding naar beschut werk

130.000

130.000

taakveld 6.4

Totaal pakket 2:

1.180.000

915.000

Maatregelenpakket 3 : Te onderzoeken maatregelen en innovatie

Huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening

-

-

taakveld 6.71

Inzet van passende kinderopvang

-

-

taakveld 6.1

Denktank innovatie

-

-

centraal thema

Maatregelenpakket 4 : Lobby

Inzet op extra middelen

-

-

centraal thema

SALDO MAATREGELEN PAKKET 1 t/m 4

755.0001

  1. N.b. bij taakveld 672.8 in vermelden we een voordeel van € 955.000 op de stelpost interventieprogramma. Het verschil van € 200.000 wordt veroorzaakt doordat we de stelpost op het onderdeel "collectieve zorgverzekering" al hadden "ingeboekt". Toen deze maatregel voor de jaarschijf 2019 niet gerealiseerd bleek te worden, is er budget toegevoegd aan het betreffende subtaakveld 630.0 en is de stelpost niet meer aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd