6.1.2 Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Beleidskaders

Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:

  • de diverse belastingverordeningen en –regelingen;

  • het coalitieprogramma 2018-2022;

  • landelijke wet- en regelgeving.

Ontwikkeling tarieven

De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn geraamd op basis van het uitgangspunt dat wordt gestreefd naar 100% kostendekking. De rioolheffing steeg daarom met 3,5% en bij de afvalstoffenheffing steeg het vaste bedrag en ook het tarief voor de ledigingen is gestegen. De gebruikersvergoeding voor de keuzecontainer is gedaald. De OZB tarieven zijn gestegen met 1,2% en de tarieven voor de toeristenbelasting zijn gestegen met 2,25%. De voor 2019 vastgestelde tarieven voor de overige belastingen en rechten stegen met een inflatiecorrectie van 0,6%, met uitzondering van de tarieven, die het rijk heeft vastgesteld of gemaximeerd.

Zonnepanelen

Steeds meer mensen besluiten om zonnepanelen te laten plaatsen. Zonnepanelen behoren tot de onroerende zaak. Gemeente en GBTwente hebben geen beleidsvrijheid om zonnepanelen niet in de waarde te betrekken. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de Wet WOZ. GBTwente voert dit uit namens onze gemeente. De waarde in het economisch verkeer wordt bepaald op basis van marktgegevens. In hoeverre de aanwezigheid van zonnepanelen van invloed is op de waarde, blijkt uit de beschikbare marktinformatie. Uit de permanente marktanalyse tot nu toe is niet gebleken dat de aanwezigheid van zonnepanelen van invloed is op de verkoopwaarde.
Als in de toekomst uit onze permanente marktanalyse blijkt dat de aanwezigheid van zonnepanelen wel van invloed is op de verkoopwaarde, dan heeft een gemeente bij een positieve invloed de mogelijkheid een facultatieve vrijstellingsbepaling op te nemen. Het GBT zal dan per object met zonnepanelen moeten bepalen wat de waarde is van de zonnepanelen op basis van o.a. levensduur, kwaliteit, aantal en ligging. 

Dossier hervorming lokaal belastinggebied

Het streven van gemeenten naar meer belastingautonomie vergt een lange adem. Door gemeenten meer mogelijkheden te geven voor lokale belastingheffing, krijgen gemeenten de mogelijkheid om hun beleid in het toegenomen takenpakket beter te sturen. De lastenverzwaring voor inwoners wordt vervolgens teruggesluisd via lagere inkomstenbelastingen. Bouwstenen en varianten worden opnieuw tegen het licht gehouden. In het eerste kwartaal 2020 verschijnt het ambtelijke rapport. Besluitvorming wordt niet meer in deze kabinetsperiode verwacht.

Registratieplicht voor toeristische woningverhuur

Bij de begroting 2019 informeerden wij over een wettelijke registratieplicht voor woningbezitters die hun huis aanbieden voor toeristische verhuur. Minister Ollongren heeft dit aan de kamer meegedeeld en wil hiervoor de Huisvestingswet 2014 wijzigen, waarna gemeenten een wettelijke bevoegdheid krijgen om een registratieplicht te kunnen opleggen aan aanbieders van woningen voor toeristische verhuur. De wetswijziging is er nog niet. Deze is nodig om eventueel toeristenbelasting op te kunnen leggen.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 is deze wet aangenomen. De wet treedt in 2021 in werking. De Wet WKB beoogt de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen. De wijze van implementeren van de wet ligt nog niet vast. Er wordt aangesloten bij de Omgevingswet. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid. Nieuw is, dat de kwaliteit niet meer een papieren toets bij de gemeente is, maar dat de bouwer verplicht is om een gecertificeerde marktpartij in te schakelen die op locatie toetst of aan de bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit wordt voldaan. De wijziging zal gevolgen hebben voor de kostprijsberekening van de dienst van de gemeente en dus voor de te berekenen leges. Gemeenten kunnen ook in 2020 al proefprojecten opstarten om te leren conform de nieuwe wet te werken.

Amendement Omtzigt : woningtarief voor instellingen van sociaal belang

Door een aangenomen amendement op het Belastingplan 2019 van het CDA (Pieter Omtzigt), krijgen gemeenten de vrijheid om voor 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB toe te passen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen (artikel 220f Gemeentewet). De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Deze richten zich o.a. op de interpretatie van de term "instelling van sociaal belang". Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt de heffing van OZB een stuk ingewikkelder. Het toepassen van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt risico’s met zich mee en kan leiden tot juridische procedures. Het opheffen van de onduidelijkheid vereist een wetswijziging, waardoor de onduidelijkheid nog wel 2 jaren kan blijven bestaan.
Fiscalisten adviseren, dat gemeenten die de strekking van het amendement willen invoeren zo duidelijk mogelijk toelichten wat men onder het woningtarief wil laten vallen en wat niet. In Hengelo volgen we het advies van juristen van het GBTwente om vooralsnog geen gebruik te maken van de wetswijziging.

Bezwaar en beroep bij kwijtschelding uitgesteld

Nu is geen bezwaar mogelijk tegen een beschikking uitstel van betaling. Tegen een beschikking kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is nu administratief beroep bij het college mogelijk. In de toekomst is in beide gevallen eerst bezwaar bij de invorderingsambtenaar mogelijk en daarna bij de fiscale rechter (rechtbank, gerechtshof in hoger beroep en Hoge Raad in cassatie). De geplande inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019 is niet gehaald. Het voorstel is namelijk onderdeel van de stroomlijning van de invorderingsregelgeving voor belastingschulden en toeslagschulden door de Belastingdienst. De verwachting is dat de stroomlijning pas na 2021 te realiseren is.

De macronorm OZB verdwijnt

In 2019 was de macronorm OZB gesteld op 4%. Dat betekent, dat de OZB van alle gemeenten samen niet meer dan 4% mocht stijgen. In Hengelo blijven we daar met een stijging van 1,2% ruim onder. Vanaf 2020 komt in de plaats van deze vergelijkingsnorm een nieuw instrument voor vergelijking tussen gemeenten, waar naast OZB ook afvalstoffenheffing en rioolheffing in opgenomen worden.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd