6.1.5 Beschrijving kwijtscheldingsbeleid

De gemeente past bij het vaststellen van kwijtschelding landelijke regels toe. Binnen de mogelijkheden zijn de volgende eigen beleidskeuzes gemaakt:

  • Voor de OZB, onderhoudsrecht begraven, rioolheffing en voor het vast recht bij de afvalstoffenheffing is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen of lage gemeentelijke woonlasten betalen;

  • voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend evenals voor rioolheffing bij een grondslag > 500m3 ;

  • bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;

  • ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijk gesteld met particulieren;

  • kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit;

  • bij de normkosten van bestaan voor AOW’ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm.

In 2019 is in totaal € 1.250.000 kwijtgescholden. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen naar de soorten heffing:

Kwijtschelding per heffing

Begroot 2018 gewijzigd

Werkelijk 2018

Begroot 2019 gewijzigd

Werkelijk 2019

Rioolheffing

734

715

749

736

Afvalinzameling

404

455

400

505

OZB

2

11

2

7

Begraafrechten

3

2

3

2

Totaal kwijtschelding

1.144

1.182

1.155

1.250

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd