5.2.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder van Wakeren/Wethouder Gerrits

Betrokken sector (en)

Fysiek

Aanspreekpunt Ambtelijk

Henk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We werken aan een goed en veilig woon- en leefklimaat (constructieve veiligheid) in Hengelo. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de projecten binnenstad en Hart van Zuid en het thema duurzaamheid.

De (verwachte) inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is een grote opgave waar we de komende jaren aan werken. We bereiden ons voor op de wijzigingen in wet- en regelgeving, maar ook op 'anders werken'. De Omgevingswet beoogt een andere denk- en werkwijze en vraagt van ons meer opgavegerichte samenwerking met de samenleving.

We gaan er samen voor zorgen dat we met de juiste dingen op de juiste plekken in de stad bezig zijn en ook focus hebben en houden met het lange termijn perspectief in beeld. Daarbij kijken we integraal en in samenhang met de sociale opgaven. We werken samen met relevante partners aan de versterking van onze stad en bepalen samen met inwoners en ondernemers onze visie op de toekomst van Hengelo. We spelen daarbij in op initiatieven vanuit de stad.

Financieel overzicht

Taakveld

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

8.1 Ruimtelijke Ordening

79

290

354

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

22.858

26.290

23.622

8.3 Wonen en bouwen

2.131

1.980

1.795

Totaal baten

25.068

28.560

25.770

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.278

1.473

1.062

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

23.957

27.424

25.842

8.3 Wonen en bouwen

2.627

3.090

3.297

Totaal lasten

27.862

31.987

30.201

Saldo 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.794

-3.427

-4.459

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

CO2-uitstoot verkeer en vervoer (o.b.v. emissieregistratie): geen doelstelling in NEH

134.354

128.000

134.354 (2018)

niet begroot

Aandeel woningen met minimaal een B-label

4.432

3.000

4.432 (2018)

geen
doorlopende afspraak

Aantal mensen dat langer dan 10 jaar op hetzelfde adres woont

52%

52%

53% (2018)

52%

Kengetallen

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

5 (2016)

5 (2016)

3,5 (2018)

5 (2016)

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

72%

72% (2018)

71,80%

71,8% (2019)

Verbonden partijen

Welbions
Welbions draagt aan het programma bij met de sociale woningvoorraad die zij ontwikkelt en beheert, op basis van de woonvisie vastgelegd in de woningbouwafspraken met de gemeente Hengelo.

Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening

Betrokken afdeling(en)

Ruimte en Bouwen/Projecten en Subsidies/Stad en Regie

Wat hebben we bereikt?

We zijn als gemeente beter voorbereid op de komst van de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking gaat treden. Met deze wet verandert de manier van ruimtelijk beleid maken. Het wordt makkelijker, overzichtelijker en vooral meer in samenwerking met de samenleving. Daarom hebben we, waar dat kon, alvast in de geest van de Omgevingswet gewerkt. Dus in plaats van ‘Nee, tenzij….’ naar ‘Ja, mits……’ en samen met de samenleving. We hebben gewenste ontwikkelingen mogelijk gemaakt en zijn ongewenste ontwikkelingen tegengegaan. Dit konden we doen door over een actueel planologisch en juridisch kader te beschikken.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Omgevingswet
Met de uitvoering van het programma Omgevingswet bereiden we onze organisatie voor op de Omgevingswet. Het programma omvat inspanningen op het vlak van digitalisering, anders werken en de juridische wijzigingen. Onze inspanningen draaien om de verbeterdoelen integraal werken, houding en gedrag (‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’) en passen bij de organisatieontwikkelingen en de kernwaarden (Hengelo’s werken). We hebben al veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren. De doelstelling van het programma – op tijd klaar zijn om volgens (de bedoeling van) de wet te werken - is haalbaar.

Binnen het programma Omgevingswet is in 2019 onder meer een inventarisatie gemaakt van ons huidige beleid en de gemeentelijke regelgeving die door de Omgevingswet geraakt wordt. Daarnaast is gestart met de aanschaf van nieuwe software, het opstellen van het opleidingsplan Omgevingswet en het in beeld brengen van de 'bruidsschat' (de rijksregels die komen te vervallen waarover de raad kan besluiten ze wel/niet in het omgevingsplan te behouden).

De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Sinds januari 2019 werken we aan het opstellen van de omgevingsvisie Buitengebied. We doen dit in co-creatie met de samenleving, een nieuwe manier van werken die past bij de Omgevingswet, het programma Dienstverlening en het Hengelo’s werken. Deze werkwijze levert een intensief proces op waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanaf het begin betrokken zijn bij het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeenteraad is hier nauw bij betrokken.

Actualisatie bestemmingsplannen
Hoewel de plicht om bestemmingsplannen te actualiseren is vervallen blijft het van belang om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Het actueel maken en houden van de bestemmingsplannen wordt ook door de VNG aanbevolen in verband met de komende omzetting van bestemmingsplannen in het Omgevingsplan.

De volgende bestemmingsplannen zijn geactualiseerd: Hengelo Noord, Slangenbeek, Tuindorp ’t Lansink, A1-zone 2019, Medaillon 2018, Vooroorlogse wijken, deel 2 en Hart van Zuid.

Er is gewerkt aan de volgende bestemmingsplannen die woningbouw mogelijk maken: Seahorseterrein, Elisabethstraat, Watertorengebied, Meander Noord, Broek Oost, Broek Noord, Noordrand, Marskant en drie bestemmingsplannen in Dalmeden.

In het Buitengebied is gewerkt aan bestemmingsplannen voor de Nijhuisbinnenweg 16, de Rotersweg 23, de Bornsedijk 80 en de Schoolbeekweg. De laatsten in het kader van Rood voor Rood.

Spoorfietsen
Voor het Spoorfietsen is een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan gaat in 2020 in procedure. Het bestemmingsplan maakt het doortrekken van de huidige spoorfietslijn met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting mogelijk. Ook wordt het plaatsen van 2 voormalige zoutboortorens en een wagon, die gebruikt gaan worden als trekkershut mogelijk gemaakt. Tenslotte maakt het nieuwe bestemmingsplan mogelijk dat een bestaande stallingsruimte nabij het FBK stadion voorzien kan worden van dichte wanden.

Gebiedsontwikkeling Hof te Twekkelo
Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd over de landgoedontwikkeling Hof te Twekkelo. De familie Roerink heeft de ambitie om een landgoed te stichten: Hof te Twekkelo, waar de familie kan wonen en waarbij landschaps- en natuurwaarden worden versterkt. Dit landgoed biedt plaats aan één landhuis van allure. Diverse landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt en enkele woningen worden gesloopt en vervangen. De betrokken gronden liggen in de gemeenten Hengelo en Enschede. Het plan wordt opgepakt als een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling.

Parapluherziening Wonen
De Parapluherziening Wonen gaat over het schrappen van verborgen plancapaciteit in bestemmingsplannen en het voorkomen van splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Deze herziening is van belang in het kader van het terugbrengen van woningbouwmogelijkheden en in het leefbaar houden van de wijken.

Harmoniseren beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
Er is samen met de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Almelo, Hof van Twente, Wierden en Borne gewerkt aan de regionale harmonisatie van het KGO beleid. Dit is het Rood voor Rood beleid en het beleid Vrijkomende en Vrijgekomen Agrarische Bebouwing. Er was veel variatie in KGO beleid van de deelnemende gemeenten. Door het beleid op elkaar af te stemmen ontstaat er een eerlijk speelveld voor initiatiefnemers. Binnen de regionale uitgangspunten blijft er op gemeentelijk niveau ruimte voor eigen invulling en maatwerk.

Dienstverlening
Er is gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening in de bestemmingsplannen- en vergunningenprocessen. Vanuit Programma Omgevingswet en Dienstverlening is gekeken naar de processen en het dienstverleningsniveau. Er is een start gemaakt met het formuleren van de uitgangspunten voor de nieuwe omgevingsvergunningprocessen en het dienstverleningsniveau.

Wat zijn we blijven doen?

Toezicht en handhaving blijven we uitvoeren op basis van het "piep-systeem" en een risicoafweging.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

8.10.1 Structuurplannen algemeen

-

191

-191

-

205

-205

8.10.2 Bestemmingsplannen

290

779

-489

351

395

-43

8.10.3 Adviezen ruimtelijke ordening

-

290

-290

-

286

-286

8.10.7 Voorbereiding plannen & projecten

-

213

-213

2

177

-175

Totaal 8.1 Ruimtelijke Ordening

290

1.473

-1.183

354

1.062

-709

Financiële toelichting

8.10.2 Bestemmingsplannen (€ 446.000 voordeel)
Er is in 2019 veel aandacht besteed aan de voorbereidingen die nodig zijn om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daardoor is minder amtelijke inzet gepleegd op bijvoorbeeld de toetsing en actualisering van bestemmingsplannen. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Ook was er minder inzet dan geraamd benodigd om mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen op verzoek van derden zoals projectontwikkelaars.

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Betrokken afdeling(en)

Grondzaken

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben sturing gegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen en de kwaliteit daarvan. Hierbij paste in sommige gevallen een actieve en regisserende rol. Dit heeft niet altijd geleid tot een actief grondbeleid. Er is van geval tot geval bezien welke vorm van grondbeleid (actief of passief) het meest passend was. Een belangrijke grondexploitatie is die van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Wij hebben gewerkt aan het veranderen van Hart van Zuid in een toegankelijk en vitaal stadsdeel waar je kunt wonen, werken, leren en recreëren. Dat hebben wij samen met bewoners, bedrijven en instellingen, grondeigenaren en andere stakeholders in, en betrokken bij, het gebied gedaan.

Wij hebben sturing gegeven aan het vastgoed van de gemeente door middel van een vastgoedbedrijf met als kerntaken:

 • Het afstoten, verwerven en of realiseren van nieuwbouw van vastgoed;

 • het verhuren van gemeentelijk vastgoed;

 • het verzorgen van het technisch beheer voor gemeentelijke sectoren, doelgroepen van beleid en derden.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

De gemeente investeert in verschillende projecten, eventueel met partners, om ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten. Het afgelopen jaar is er voor ruim € 12 miljoen geïnvesteerd in o.a. de Laan Hart van Zuid, maar ook bijvoorbeeld in het bouwrijp maken van delen van Dalmeden, Landmanserve, Broek Noord en Veldwijk Noord. De gronden aan de Marskant zijn verworven om daar woningbouw mogelijk te maken. Hieronder wordt op een aantal specifieke projecten ingegaan.

Lange Wemen
De panden aan het Burgemeester Janssen plein 11-17 zijn verworven om daar de realisatie van een horecawand mogelijk te maken. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om de realisatie van de openbare ruimte op een gelijk niveau als de Enschedese straat te krijgen. In 2019 is gestart met de realisatie van de openbare ruimte rond Lange Wemen.

Marskant
De gronden aan de Marskant (ter hoogte van het politiebureau) zijn aangekocht van Welbions om laagbouw te realiseren. De intentie was om de gronden aan te kopen en direct door te gaan met het ontwikkelen en verkopen van woningbouwkavels. In de directe omgeving van het project lopen diverse andere in- en externe projecten (reconstructie Berflobeekbeek, afwateringsproblematiek binnenstad, F35, Mitchamplein en vastgoedobject Markant). Door goede afstemming te zoeken met deze aangrenzende in- en externe projecten willen we een optimale voortgang realiseren voor alle projecten. Deze afstemming vergt tijd, maar zal elk project afzonderlijk ten goede komen.

Dalmeden
In 2019 zijn er in Dalmeden 25 particuliere kavels verkocht (3 kavels in Stromen Noord, 21 kavels in Meander Zuid fase I en 1 kavel in Bos Zuid). Er is veel vraag naar particuliere bouwkavels en potentiële kopers zijn enthousiast. Er zijn ook potentiële kopers afgehaakt door nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaamheid en/of milieukwesties zoals de PFAS en het stikstof vraagstuk. In 2020 zijn er al verschillende particuliere bouwkavels in optie gegeven.

De bestemmingsplannen voor Stromen (Noord en Zuid) zijn vastgesteld. Stromen Noord is bouwrijp en de uitgifte van deze bouwkavels is in volle gang. Het bouwrijp maken van Stromen Zuid is net niet afgerond in 2019. Dit is veroorzaakt door het signaleren van een steenuil in de bomen die gekapt zouden worden. De kap moest uitgesteld worden om te onderzoeken of de steenuil een nest in deze bomen had. De uil nestte niet in deze bomen. De uitgifte van de kavels in Stromen Zuid gaat starten in maart ’20. Er zijn inmiddels 6 kavels gereserveerd van de in totaal 15 bouwkavels.

In Stromen Noord zijn 3 bouwkavels buiten de bestemmingsplanprocedure gehouden in verband met een hindercirkel van een boerenbedrijf. Er wordt nu een aparte bestemmingsplanprocedure gestart voor deze 3 bouwkavels. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2020 afgerond.

Voor het deelgebied Meander Zuid fase I en II is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Ook zijn de bouwkavels bouwrijp. De kavels in Meander Zuid worden gefaseerd uitgeven; eerst fase I en daarna pas fase II. Dit om versnippering in de uit te geven deelgebieden te voorkomen en te zorgen dat deelgebieden/fases zo snel mogelijk woonrijp gemaakt kunnen worden. De verkoopsnelheid van fase I is afhankelijk van de start van verkoop van fase II. De verkoop van de bouwkavels in fase I loopt voortvarend; van de 57 bouwkavels zijn er inmiddels 28 verkocht. In mei ’20 staat fase II gepland om in de verkoop te gaan.

Hart van Zuid
Het afgelopen jaar is samen met ontwikkelaar uitvoering gegeven aan een haalbaarheidsonderzoek voor het WTC Businessdistrict. Op dit moment wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten voor het Businessdistrict, welke naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 aan de raad zal worden voorgelegd voor besluitvorming

Het Industrieplein is heringericht. Het plein is op 4 november met betrokkenen, waaronder het skatelab, waterschap, provincie en stichting de Storkiaan, feestelijk geopend.

Het Vereenigingsgebouw is op 18 juli 2019 geleverd aan de koper. Koper heeft in het najaar gewerkt aan de voorbereiding van de start van de werkzaamheden. In januari 2020 is de koper gestart met de werkzaamheden.

De werkzaamheden aan de nieuwe laan Hart van Zuid en de Boekelosebrug zijn in mei afgerond. Begin juni zijn de Laan en de brug in gebruik genomen. Met betrokken partijen is op 14 juni stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Op 15 november 2019 is hier met de stad nogmaals bij stil gestaan met de lichtshow Hart van Zuid op het Twentekanaal.

Er is in het voorjaar van 2019 een ontwerp gemaakt voor de Lansinkesweg en de Industriestraat. Het gemeentebestuur heeft in de zomer een krediet beschikbaar gesteld en in het najaar is de aanbesteding voorbereid. De werkzaamheden starten in maart 2020.

In het laatste kwartaal van 2019 is gestart met de uitgifte van de watergebonden bedrijvigheid in de Kanaalzone. Voor de gebiedsmarketing en communicatie is een plan van aanpak gemaakt in 2019. In 2020 zal het plan van aanpak geïmplementeerd worden.

Wat zijn we blijven doen?

 • Financieel strategisch adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;

 • Sturen op kaders zoals vastgelegd in grondexploitaties en contracten;

 • Beheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed;

 • De mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

8.20.1 Grondexploitatie (algemeen)

2.162

3.514

-1.352

2.908

5.089

-2.181

8.20.2 Grondexploitatie samenwerkingsovereenkomsten

-

-

-

113

110

3

8.20.3 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

19.880

19.880

-

16.712

16.712

-

8.20.4 Tussentijdse winstneming GREX

1.942

1.942

-

972

972

-

8.20.7 Vastgoed

966

1.577

-611

1.315

2.419

-1.104

8.20.8 Erfpacht

1.340

511

829

1.601

539

1.062

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

26.290

27.425

-1.134

23.622

25.842

-2.220

Financiële toelichting

8.20.1 Grondexploitatie (algemeen) (€ 857.000 voordeel)
Ten opzichte van de begroting valt deze post € 857.000 gunstiger uit. Een van de grootste oorzaken is dat de gronden van de Materiele Vaste Activa (voorheen de niet in exploitatie genomen gronden) opnieuw getaxeerd zijn (grotendeels door een beëdigd externe taxateur). De verkeerswaarde wordt € 1,8 miljoen hoger ingeschat dan eerder aangenomen. Daarnaast is de terugbetaling van € 0,3 miljoen aan Welbions voor het Watertorenpark vertraagd, maar niet uitgesteld. Verwacht wordt dat we deze betaling nu in 2020 gaan doen.
Vervolgens zijn er ontzettend veel wijzigingen geweest in de grondexploitaties waar een voorziening voor wordt getroffen. In de paragraaf grondbeleid staat kort aangegeven welke wijzigingen zijn opgetreden in de grondexploitaties. De grootste meevaller was de grondexploitatie BXL (voordeel € 9,0 miljoen), waarvan de gemeente 23% eigenaar is. Voor een uitgebreide toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de herzieningen van 2020. Op totaal heeft de voorziening voor alle grondexploitaties zich € 0,4 miljoen beter ontwikkeld dan verwacht. Aan tussentijdse winstnemingen hebben we € 0,1 miljoen meer winst kunnen nemen dan was verwacht.

8.20.7 Vastgoed (€ 493.000 nadeel)
De kosten die samenhangen met de (voorgenomen) verkoop van een aantal af te stoten panden zijn niet geraamd (€377.000 nadeel), dit betreft bijvoorbeeld Bataafsekamp en Paul Krugerstraat. Daarnaast zijn er voor de renovatie van de panden die in gebruik zijn bij Cerberus en Innocent nog de laatste renovatiekosten gemaakt (€43.000 nadeel). Deze overschrijdingen van kosten worden gecompenseerd door onttrekkingen uit de reserve vastgoedbedrijf die is verantwoord in programma 9. Aan overige kosten (€77.000 nadeel) is meer uitgegeven onder meer als gevolg van de werkzaamheden voor de aanbestedingsprocedure van het onderhoud van de panden, maatwerkadviezen voor duurzaamheid en het afstoten van enkele panden.

8.20.8 Erfpacht (€ 233.000 voordeel)
We hebben meer opbrengsten gerealiseerd, voornamelijk door nieuw aangegane erfpachten, die bij opstellen van de begroting 2019 nog niet bekend waren. Het erfpachtresultaat wordt gedoteerd in de Reserve grondexploitatie. (Zie programma 5.2.9/Taakvelden 0.7. – 0.10 Financiën).

Taakveld 8.3. Wonen en Bouwen

Betrokken afdeling(en)

Ruimte en Bouwen/Stad en Regie

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben gewerkt aan een veilig en gezond woon- en werkklimaat waarbij we aandacht hebben voor de realisatie van voldoende en betaalbare woningen. Hierbij hebben wij ingezet op het wonen in de binnenstad en gewerkt aan de realisering van een levendig stadsdeel in zuid.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Voor 2019 is de reeds ingezette lijn om woningbouw te versnellen bestendigd. We hebben ingezet op het goed in beeld krijgen van het programma en de fasering op de diverse woningbouwlocaties en zijn hierover het gesprek aangegaan met de diverse interne partijen, maar ook met marktpartijen. Het aantal gerealiseerde woningen ligt met 350 woningen in 2019 fors hoger dan voorgaande jaren.

Aanvullende woningbouwafspraken Provincie Overijssel
Met de provincie hebben we aanvullende woonafspraken gemaakt over onze woningbouwprogrammering in Hart van Zuid en binnenstad. Strekking van de afspraken is dat we inzetten op projecten die als vliegwiel (de juiste producten voor de gewenste doelgroepen) kunnen fungeren om daarmee de gebiedsontwikkeling te versterken.

Programmering woningbouw
We hebben in 2019 opdracht verstrekt voor een doelgroepenonderzoek. Dit onderzoek, dat begin 2020 wordt opgeleverd, helpt ons om de gewenste doelgroepen voor binnenstad en Hart van Zuid te definiëren en de woonmilieus en het programma te bepalen waarmee we deze doelgroepen aanspreken.

Met behulp van het paraplubestemmingsplan Wonen hebben we een rem gezet op de ontwikkeling van ongewenste woonvormen. Met name zagen we een toename aan kamers/studio’s in de binnenstad in een kwaliteit die niet bijdraagt aan de doelstellingen voor een aantrekkelijke binnenstad.

Voor ontwikkelingen die wel bijdragen aan de gewenste kwaliteit zijn in 2019 belangrijke stappen gezet. Voorbeelden daarvan zijn de voorbereidingen voor de transformatie van de Bataafse Kamp naar een hoogwaardig woonmilieu en de transformatie van het C&A-pand, waarbij de gevel weer wordt ontdaan van de gevelbeplating ten behoeve van het wonen.

De stichting Samen Bouwen aan Beckum (SBB) en de gemeente hebben samen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van woningbouw in Beckum op de TVO velden. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief.

Woningbouw Hart van Zuid
De opgave voor de ontwikkeling van Hart van Zuid ligt voor een belangrijk deel bij de marktpartijen die (grond)positie hebben in dit gebied. Het woningbouwperspectief ‘Perspectief voor een gezonde woningmarkt’, dat 11 juli 2019 met de provincie Overijssel is ondertekend, biedt ruimte om volop in te zetten op de woningbouwontwikkeling in Hart van Zuid.

De partners in Hart van Zuid, EMGA Dikkers/ ICOON-vastgoed, Van Wijnen, Lansinkveste, Etef Journée/Vincent Spikker B.V. en BOEI/Hazemeijer, staan klaar om aan de volgende fase van de gebiedsontwikkeling te beginnen. De afgelopen periode hebben wij samen met deze partijen in de zogenoemde ‘markttafel Hart van Zuid’ toegewerkt naar het gezamenlijk handelingsperspectief Hart van Zuid, welke op 15 november 2019 door alle partijen ondertekend is. Partijen leggen hierin op hoofdlijnen vast op welke wijze zij de komende jaren de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid vorm willen geven. Daarbij focussen zij zich op de ontwikkeling van een gevarieerd woningbouwprogramma met een stedelijk karakter. Partijen willen een woonmilieu creëren dat nog niet te vinden is in Hengelo mede omdat er volop aandacht wordt gegeven aan:

 • Duurzaamheid en slimme toepassingen op gebied van mobiliteit;

 • Vasthouden en uitbouwen van de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het industrieel erfgoed;

 • Een gedifferentieerde wijk met aantrekkelijke woningen voor diverse groepen mensen.

Voordat gestart kan worden met de realisatie van deze woningbouwlocaties in Hart van Zuid zal er nog bestuurlijke besluitvorming plaats moeten vinden.

Voor het project “Herontwikkeling Dikkersterrein” is op 17 juli 2019 de anterieure overeenkomst ondertekend. Inmiddels is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Met Vincent Spikker BV is een intentieovereenkomst voorbereid voor woningbouw op het terrein van ETEF Journée, welke begin 2020 is ondertekend. Deze gebieden kunnen als vliegwiel fungeren voor de verdere (woningbouw-)ontwikkeling in Hart van Zuid.

Prestatieafspraken
We hebben ingezet op het maken van prestatieafspraken met Welbions, waarbij we deze zo concreet mogelijk hebben geformuleerd. Het college heeft de prestatieafspraken niet ondertekend. De spanning zit in de omvang van de goedkope sociale voorraad.

Toezicht
Het herijken van de prioriteiten voor toezicht zijn een onderdeel van het programma Omgevingswet en worden onderdeel van de integrale benadering die de Omgevingswet van ons vraagt. Om die reden zijn de prioriteiten in 2019 deels herzien waarbij de focus is komen te liggen op de binnenstad. Na het inwerking treden van de Omgevingswet worden de prioriteiten voor toezicht in de volle breedte herzien.

Wat zijn we blijven doen?

 • Monitoren nieuwbouwprogramma;

 • Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden. Vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren;

 • Omgevingsvergunningen verstrekken voor bouwen en het afwijken van bestemmingsplannen;

 • Toezicht houden op de naleving van omgevingsvergunningen en daar waar nodig handhavend optreden.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

8.30.1 Stadsvernieuwingsactiviteiten

5

30

-25

13

61

-48

8.30.2 Integraal Actieplan Binnenstad

243

771

-528

241

945

-704

8.30.3 Constructieve veiligheid

-

94

-94

-

201

-201

8.30.4 Volkshuisvesting

-

89

-89

-

101

-101

8.30.5 Vergunningverlening bouwen

1.700

1.284

416

1.481

1.363

118

8.30.6 Handhaving bouwen

31

766

-734

14

554

-540

8.30.8 Startersleningen SVN

-

56

-56

47

72

-26

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

1.980

3.090

-1.110

1.795

3.297

-1.502

Financiële toelichting

8.30.1 Stadsvernieuwingsactiviteiten (€ 23.000 nadeel)
Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing hebben veel aandacht op dit moment. Door de toegenomen prioriteit is er meer ambtelijke inzet op gepleegd dan waar oorspronkelijk in de begroting ruimte voor was. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 9.

8.30.2 Integraal Actieplan Binnenstad (€ 176.000 nadeel)
In het najaar van 2019 is het proces rondom het Hijschgebouw op het marktplein gestopt. De kosten die tot nu toe zijn gemaakt in de voorbereiding kunnen daarom, op grond van ons activerings- en investeringsbeleid, niet geactiveerd worden en moeten worden opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 203.000. Doordat we een deel van de uitgaven binnen het Integraal Actieplan Binnenstad dit jaar kunnen dekken door het afgesloten stadsarrangement met de Provincie ontstaat er daarnaast een voordeel van € 42.000.

8.30.5 Vergunningverlening bouwen (€ 298.000 nadeel)
In 2019 zijn minder inkomsten uit opgelegde omgevingsvergunningen bouwen. Dit is een landelijke trend waarop Hengelo geen uitzondering vormt. In de Tweede Beleidsrapportage is al een aangepaste verwachting afgegeven. De opbrengst blijft echter ook achter bij deze gewijzigde verwachting, wat veelal te maken heeft met aanvragen die over het jaar heen lopen waardoor de oplegging naar verwachting in 2020 plaatsheeft. Daarnaast zijn er door de gestegen bouwkosten minder bouwaanvragen ingediend.

8.30.6 Handhaving bouwen (€ 194.000 voordeel)
Er is minder ambtelijke inzet geweest op handhaving dan waarmee in de begroting was gerekend. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 9.

Daarnaast is het budget voor Invoeringskosten Omgevingswet niet volledig besteed. Deze uitgaven volgen naar verwachting komend boekjaar. Omdat de technische randvoorwaarden nog niet allemaal bekend zijn in aanloop naar de Omgevingswet, volgen de uitgaven voor software en opleidingen bijvoorbeeld pas later. Om die reden is het onderbestede bedrag van € 137.000 opgenomen in het voorstel budgetoverheveling.

8.30.8 Startersleningen SVN (€ 30.000 voordeel)
Als gevolg van het lage rentepercentage waartegen gemeente Hengelo geld aantrekt, ten opzichte van de rente die bij het afsluiten van de leningen met starters op de woningmarkt is afgesproken is een positief resultaat ontstaan op dit substaakveld.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd