5.1.4 Duurzame stad

Duurzaamheid blijft de komende jaren absoluut één van de hoofdthema’s voor het huidige en toekomstige colleges, maar ook voor de vele generaties Hengeloërs na ons. We werken hard aan een energieneutraal en aardgasvrij Hengelo 2050. Dit houdt in dat alle energie die we dan in Hengelo gebruiken duurzaam wordt opgewekt (energieneutraal), dat er voor het verwarmen van gebouwen een alternatief is voor aardgas en dat al het verkeer en alle bedrijven geen CO2 meer uitstoten (CO2-/ Klimaatneutraal).

Met ons programma Nieuwe Energie Hengelo zetten wij in op de volgende doelstellingen:

  1. Jaarlijkse energiebesparing van 2%

  2. 20% duurzame opwekking in 2023 en 40% in 2030

  3. 100% energieneutraal in 2050

  4. 45% (3.000) bestaande koopwoningen in Hengelo is gemiddeld naar label B gebracht

Deze doelstellingen zijn vertaald naar activiteiten en projecten op vier resultaatgebieden:

  1. Gebouwde omgeving

  2. Hernieuwbare energieopwekking

  3. Duurzame mobiliteit

  4. Energie-infrastructuur

Om deze doelen te bereiken, maken we de komende jaren verschillende keuzes. We gaan voor circulaire economie en beschouwen de energietransitie als kans voor werkgelegenheid en economische impuls. Ook gaan we voor klimaatadaptatie en duurzaam bouwen.

Via het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Hengelo (NEH) 2019 hebben we het afgelopen jaar ingezet op de volgende activiteiten:

Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij
Met de voorbeeldwijk Nijverheid doen wij ervaringen op met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Samen met de bewoners, Welbions, netbeheerders en partners in de alliantie Nieuwe Energie Overijssel, hebben wij tijdens verschillende bijeenkomsten de mogelijkheden onderzocht voor het verduurzamen van gebouwen en het alternatief voor aardgas. Er zijn 17 referentiewoningen in kaart gebracht, waarmee voor alle gelijksoortige woningen in ’t Genseler en De Nijverheid duidelijk is welke energiemaatregelen genomen kunnen worden.

Verduurzamen van Bedrijventerreinen
Samen met Bedrijven Park Twentekanaal (BIT) en partners uit de NEO alliantie is een start gemaakt met een integrale gebiedsgerichte aanpak. Als verkenning voor het aardgasvrij maken van het bedrijventerrein en de aangrenzende woonwijken is een business case berekening opgesteld. Ook zijn diverse scans uitgevoerd voor de haalbaarheid van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar het inzetten van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (THO) voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

Met het bestuur van Westermaat Campus is een intentieovereenkomst gesloten voor verduurzamen van het bedrijventerrein. Belangrijke thema’s hierin voor de komende jaren zijn energie besparen, verduurzamen van de energievraag via zon en wind, biodiversiteit en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Er is een plan opgesteld om de komende jaren het maatschappelijk vastgoed versneld te verduurzamen en energiemaatregelen te nemen. Met de oplevering en ingebruikname van het Stadhuis, de maatregelen aan het Twentebad en het realiseren van zonnepanelen op de daken zijn flinke stappen gezet. Ook Metropool heeft de afgelopen jaren een behoorlijke sprong gemaakt door het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarmee is het gebouw naar energielabel A gegaan.

Realiseren van hernieuwbare opwekking
Als onderdeel van de Omgevingsvisie Buitengebied zijn tijdens verschillende bijeenkomsten en een internetconsultatie vragen gesteld over grootschalige opwek. Hierbij is input opgehaald die gebruikt kan worden bij het bepalen van de kaders waarbinnen initiatieven voor zon en wind moeten passen. In het de verdere uitwerking zal hier verdere invulling aangegeven worden. De omgevingsvisie moet nog door het college en de raad worden vastgesteld.

Er is opvolging gegeven aan de haalbaarheidsstudie om eigen gemeentegronden die niet in de exploitatie zijn opgenomen in te zetten voor de energietransitie via zon en wind.

Voor windenergie zijn initiatieven uit de samenleving gefaciliteerd van Vrienden van het Weusthag, het BIT en Westermaat Campus. Om hernieuwbare energie opwekking te stimuleren neemt gemeente Hengelo deel aan een aanbesteding van duurzame lokaal opgewekte energie inkoop die Twence gaat produceren. Twence heeft toegezegd om bij deelnemende gemeenten duurzame opwekking te stimuleren.

Evalueren en doorontwikkelen van het Energieloket
Het Energieloket wordt door particulieren en bedrijven steeds beter gevonden en benut. Het Energieloket adviseert over de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing, energietransitie en verduurzaming.

Het Energieloket wordt doorontwikkeld tot Energieloket 3.0. Doel is de dienstverlening nog verder te verbeteren door meer en betere adviezen over energiebesparing en -opwek door verduurzaming van woningen en gebouwen. Daarvoor is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het huidige energieloket. Samen met de 25 gemeenten in de provincie Overijssel en de NEO-alliantie is een Programma van Eisen opgesteld voor een aanbesteding. Het Energieloket 3.0 wordt in samenhang met ‘Hengelo Aardgasvrij’ en Duurzaam Thuis Twente ontwikkeld.

Opstellen van een Regionale Energie Strategie Twente (RES-T)
Een regionaal kernteam, met ambtelijke vertegenwoordiging van gemeente Hengelo, heeft een startnota opgesteld die het proces omschrijft voor het opstellen van een RES-T. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor hernieuwbare elektriciteitopwekking en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit heeft geresulteerd in verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen leveren de input aan de RES-T voor een aanbod voor elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte. De startnota is samen met een communicatie- en participatievoorstel aan de gemeenteraad van Hengelo voorgelegd, die een positief besluit hierover heeft genomen.

Opstellen Transitie Visie Warmte (TVW)
In samenwerking met verschillende taakvelden binnen de gemeente Hengelo, Welbions, netbeheerders, een afvaardiging van bewonersorganisaties/ bewonersinitiatieven en een afvaardiging van bedrijven, zijn de mogelijkheden verkend voor de verduurzaming van woningen en bedrijven in Hengelo. Dit levert input voor de TVW, die omschrijft voor welke wijken in Hengelo vóór 2030 een integrale gebiedsgerichte aanpak start en wat het alternatief voor aardgas wordt. De te hanteren uitgangspunten zijn inmiddels met de raad besproken.

Duurzame mobiliteit
Vanuit het Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) is er een initiatief opgezet voor elektrische stadsdistributie. Om tegemoet te komen aan de groei van elektrische mobiliteit verloopt de uitrol van elektrische laadpalen gestaag. In 2020 zijn 10 laadpalen in de openbare ruimte geplaatst, waarmee het totale aantal openbare laadpalen op 36 uitkomt.

We hebben het afgelopen jaar een aantal ontmoetingen gehad met initiatiefnemers in de samenleving. Afhankelijk van hun behoeften hebben we ze een stap verder geholpen in hun proces. Daarnaast hebben we vanuit de rijksoverheid te maken met landelijke ontwikkelingen en verplichtingen, zoals het Klimaatakkoord dat in 2019 is vastgesteld. In regionale samenwerking wordt naast de RES-T ook gewerkt aan circulaire economie, onder meer via Mineral Valley.

De grote opgave op het gebied van duurzaamheid vraagt veel inzet. Door de beperkte personele capaciteit was die niet voor alle vraagstukken beschikbaar. In de kadernota is daarom een voorstel gedaan voor uitbreiding van de capaciteit, hetgeen door de raad is gehonoreerd en in 2020 wordt ingevuld.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd