5.1.1 Open bestuursstijl

Het uitgangspunt voor ons handelen blijft dat we een moderne overheid willen zijn, met een open stijl van het besturen van de stad. De openheid en moderne bestuursstijl, die we daar bij voor ogen hadden is in 2019 uitgangspunt voor ons handelen geweest. Steeds hebben wij ons afgevraagd op welke wijze het mogelijk was om in de verschillende processen de raad en inwoners er op een open manier bij te betrekken. Concreet betekende dit geen dichtgetimmerde voorstellen met maatregelen, die tot in de finesses zijn uitgewerkt. Maar voorstellen, waarin wel inhoudelijk en financieel richting wordt gegeven, maar waarbij er vervolgens ruimte is voor de gemeenteraad en voor de stad om samen de verdere invulling te bepalen. Deze aanpak geldt wat ons betreft niet alleen voor de grotere opgaven voor de stad, maar hoort ook bij kleinere voorstellen de gebruikelijke handelswijze te zijn. In de rest van deze paragraaf willen wij aan de hand van een viertal voorbeelden schetsen hoe deze aanpak in de praktijk door ons is toegepast.

Proces Kadernota
Bij de totstandkoming van de Kadernota 2020-2023 is door ons bewust gekozen voor een open proces met veel ruimte voor inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties. We hebben de stad de mogelijkheid geboden om met ideëen te komen voor beleidsverandering en/of -vernieuwing. Vervolgens hebben wij hen de mogelijkheid geboden om tijdens een motiemarkt de ideeën en plannen onder de aandacht te brengen van raadsleden. Indien een raadslid overtuigd was van een voorstel, dan was het aan de politieke partij om het idee/plan in een motie te verwoorden en in te brengen tijdens de raadsbehandeling van de begroting.

Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
Wij hebben het vraagstuk: “Hoe kan de gemeenteraad (meer) invloed uitoefenen op Gemeenschappelijke Regelingen” aan de raad voorgelegd zonder zelf al een standpunt hierover ingenomen te hebben. Het gevolg hiervan was dat er een open discussie tussen College van B&W en de gemeenteraad over dit vraagstuk heeft plaatsgevonden. Samengevat kwam het er op neer, dat college en raad gezamenlijk aan het zoeken waren naar of en zo ja, welke mogelijkheden er voor de raad zijn om meer invloed uit te oefenen op een GR, die toch vaak een uitvoeringsorganisatie is en tot de verantwoordelijkheid van college van B&W of burgemeester behoort.

Kindinclusie
De vraag hoe betrekken we kinderen bij het besluitvormingsproces, is door ons opgepakt. Lange tijd werd het in het leven roepen van een Kinderraad als beste oplossing gezien. In 2019 zijn wij echter tot het standpunt gekomen, dat kinderinclusie effectiever is en minder vraagt van kinderen. Kinderinclusie houdt in dat we als uitgangspunt hanteren dat kinderen besluitvormers kunnen helpen. Volwassenen hebben meer kennis en ervaring, maar kinderen hebben creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen díe vragen te stellen die hen op een ander spoor kunnen zetten. De ideale mix. Door het horen van kinderen over belangrijke onderwerpen een vast onderdeel van het besluitvormingsproces te laten zijn, wordt bovendien tegemoetgekomen aan de inhoud van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Dit Verdrag geeft kinderen namelijk het recht om mee te denken over vraagstukken, die van invloed zijn op hun leven.

Nieuwe Stadhuis
Tot slot en zeker niet als minst belangrijk vormt het nieuwe stadhuis, waarin al onze ambtenaren zijn gehuisvest, een toonbeeld van de open bestuurscultuur. Dit geldt zowel voor de buitenkant van het nieuwe gebouw, waar grote glazen puien openheid, transparantie en toegankelijkheid uitstralen, als voor de binnenkant, waar gekozen is voor het concept van flexwerken en de lange gangen met aan weerszijden kantoren zijn vervangen door open kantoortuinen met verschillende werkplekken, afgestemd op de aard van de werkzaamheden, die door onze medewerkers worden verricht.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd