Staat van activa onderhanden complexen

9.1.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 01-01-2023

€ 21.002.956

Dotaties in de reserve

Rente

1.308.030

Bijdrage Algemene Dienst

70.750

Resultaten (o.a. erfpacht)

2.156.149

Totaal dotaties

€ 3.534.929

Onttrekkingen uit de reserve

Bijdrage Algemene Dienst

€ 1.054.015-

Personeel en stimulering grondverkopen

€ 124.131-

Afdrachten aan BXL en de Veldkamp

€ 140.460-

Overige onttrekkingen

€ 145.247-

Afsluiten grondexploitaties

€ 7.646.471-

Totaal onttrekkingen

€ 9.110.325-

Totaal mutaties

€ 5.575.396-

Mutatie tussentijdse winst

€ 410.539-

Mutatie voorzieningen

€ 6.519.664

Reserve per 31-12-2023

€ 21.536.685

9.1.2 Onderhanden complexen

Omschrijving

Boekwaarde per 31-12-2022

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde balans

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

4.190.799

37.065

93.871

4.133.993,14

10 Huurgronden

1.641.256

292.194

-

1.933.450

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

6.890.626

-

2.281.612

4.609.014

62 Schalmeden

8.760.560

-

-

8.760.560

66 Sportpark Groot Driene

2.388.572

-

-

2.388.572

68 Stadspark Weusthag

1.914.462

-

37.761

1.876.702

81 Boeldershoek Oost

3.533.059

-

-

3.533.059

90 Westermaat Veld

2.103.185

-

-

2.103.185

Materiele Vaste Activa

31.422.520

329.259

2.413.244

29.338.535

Omschrijving

104 Lange Wemen

2.227.637

155.382

962

2.382.057

06 't Rot

2.678.046

536.904

3.214.950

-

101 Broek Noord

11.382.306

401.394

6.258.448

5.525.252

102 Broek Oost

787.499

70.758

858.257

-

28 Marskant

4.107.230

217.044

346.331

3.977.942

44 Veldwijk Noord

-1.476.342

101.513

-

-1.374.829

52 Dalmeden

11.895.169

1.904.367

783.019

13.016.517

54 Medaillon

0

-

-

-

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

-313.546

31.025

-

-282.521

591 Beckum

36.333

86.148

-

122.481

Hart van Zuid

19.156.739

1.575.036

4.999.980

15.731.795

Onderhanden werk - Woningbouw in exploitatie

50.481.072

5.079.570

16.461.947

39.098.695

Omschrijving

16 Gezondheidspark

13.517.636

261.254

24.365

13.754.526

35 Oosterveld

6.756.625

150.398

2.242.422

4.664.600

96 Westermaat Campus

19.455.798

325.441

1.377.519

18.403.719

716 Kanaalzone

232.215

21.606

1.031.969

-778.148

640 Walkatenplein

-

2.053.411

-

2.053.411

Onderhanden werk - Bedrijvencomplexen in exploitatie

39.962.274

2.812.109

4.676.275

38.098.108

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

90.443.346

7.891.678

21.138.222

77.196.802

Totalen grondexploitaties cf herziening

95 Erfpachtgronden

18.385.902

1.042

4.910

18.382.034

Totaal generaal

108.829.247

7.892.720

21.143.132

95.578.836

Omschrijving

Totale kosten

Totale opbrengsten

Tijds-invloeden

Verwacht eindresultaat

Voorziening NIEGG

Verdeeld eindresultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

-

5.441.935

-

-1.307.942

1.344.044

-1.307.942

10 Huurgronden

-

2.947.473

-

-1.014.023

101.400

-1.014.023

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

-

3.964.757

-

644.257

644.257

644.257

62 Schalmeden

-

3.113.600

-

5.646.960

5.646.960

5.646.960

66 Sportpark Groot Driene

-

1.353.645

-

1.034.927

1.034.927

1.034.927

68 Stadspark Weusthag

-

2.055.329

-

-178.628

1.043.756

-178.628

81 Boeldershoek Oost

-

1.963.320

-

1.569.739

1.569.739

1.569.739

90 Westermaat Veld

-

498.291

-

1.604.895

1.604.895

1.604.895

Materiele Vaste Activa

-

21.338.350

-

8.000.186

12.989.977

8.000.185

Omschrijving

104 Lange Wemen

151.136

-

33.349

2.566.542

-

2.566.542

101 Broek Noord

1.776.290

2.071.665

247.005

5.476.882

-

5.476.882

28 Marskant

1.207.454

3.143.910

182.785

2.224.273

-

2.224.273

44 Veldwijk Noord

502.236

195.250

-19.248

-1.087.091

-

-1.087.091

52 Dalmeden

8.031.691

44.826.497

-3.715.635

-27.493.924

-

-27.493.924

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

173.391

373.980

-8.060

-491.171

-

-491.171

591 Beckum

1.245.699

1.318.990

55.377

104.567

-

104.567

Hart van Zuid

16.698.050

7.643.680

1.976.483

26.762.649

-

26.762.649

Onderhanden werk - Woningbouw in exploitatie

29.785.946

59.573.971

-1.247.943

8.062.726

-

8.062.726

16 Gezondheidspark

404.944

8.349.953

1.137.429

6.946.946

-

6.946.946

35 Oosterveld

97.745

2.046.155

65.304

2.781.495

-

2.781.495

96 Westermaat Campus

588.993

10.449.958

2.560.934

11.103.689

-

11.103.689

716 Kanaalzone

136.335

620.620

-31.347

-1.293.780

-

-1.293.780

Walkatenplein

987.374

6.116.385

-31.309

-3.106.909

-

-3.106.909

Onderhanden werk - Bedrijvencomplexen in exploitatie

2.215.391

27.583.071

3.701.012

16.431.440

-

16.431.440

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

32.001.337

87.157.042

2.453.069

24.494.166

-

24.494.166

Totalen grondexploitaties cf herziening

32.001.337

108.495.392

2.453.069

32.494.352

12.989.977

32.494.351

95 Erfpachtgronden

-

18.382.034

Totaal generaal

32.001.337

126.877.425

2.453.069

32.494.352

12.989.977

32.494.351

9.2.3 Voorzieningen grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 89,3 miljoen. Hiervan heeft € 75,4 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 13,8 miljoen op de (nog) niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortexploitaties
Conform de "gedragslijn BBV en grondbedrijf" (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 31.12.2020 is er een voorziening getroffen van afgerond € 75,4 miljoen. Per 31.12.2019 was er een voorziening getroffen à € 78,5 miljoen, waarbij er verwacht werd dat de voorziening in 2020 zou toenemen tot € 80,0 miljoen (dit is de voorziening per 31.12.2019 vermeerderd met de rente, verminderd met de verwachte verrekeningen van de reserve)

Project

2023

2022

Verschil

Woningbouw:

Lange Wemen

€ 2,5

miljoen

€ 2,5

miljoen

€ 0,0

miljoen

‘t Rot

€ 0,0

miljoen

€ 3,1

miljoen

-€ 3,1

miljoen

Broek Noord

€ 5,2

miljoen

€ 5,1

miljoen

€ 0,1

miljoen

Broek Oost

€ 0,0

miljoen

€ 0,9

miljoen

-€ 0,9

miljoen

Marskant

€ 2,1

miljoen

€ 1,6

miljoen

€ 0,4

miljoen

Hart van Zuid

€ 23,3

miljoen

€ 26,4

miljoen

€ 3,1-

miljoen

€ 33,0

miljoen

€ 39,6

miljoen

€ 6,6-

miljoen

Bedrijventerreinen:

Gezondheidspark

€ 6,1

miljoen

€ 6,0

miljoen

€ 0,0

miljoen

Oosterveld

€ 2,7

miljoen

€ 2,8

miljoen

-€ 0,1

miljoen

De Veldkamp

€ 17,6

miljoen

€ 16,8

miljoen

€ 0,8

miljoen

Campus

€ 8,8

miljoen

€ 9,1

miljoen

-€ 0,4

miljoen

€ 35,2

miljoen

€ 34,7

miljoen

€ 0,4

miljoen

Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV

Veldkamp

€ 0,2

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 0,1-

miljoen

€ 0,2

miljoen

€ 0,3

miljoen

€ 0,1-

miljoen

€ 68,5

miljoen

€ 74,7

miljoen

€ 6,3-

miljoen

Voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden

Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 145 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn. Als de verkeers-waarde van deze gronden lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Is de verkeerswaarde hoger dan de boekwaarde, dan is er prake van een stille reserve.

Project

Boekwaarde per m²

Verkeerswaarde

Voorziening per m²

Voorziening

Schalmeden

€ 35

€ 12

€ 22

€ 5,7

miljoen

Sportpark Groot Driene

€ 79

€ 45

€ 34

€ 1,1

miljoen

Stadspark Weusthag

€ 6

€ 6

€ 3

€ 1,0

miljoen

Westermaat Veld

€ 43

€ 10

€ 33

€ 1,6

miljoen

Milieubedrijvenpark

€ 27

€ 15

€ 12

€ 1,6

miljoen

Verspr.gr.buiten de kom

€ 12

€ 10

€ 2

€ 0,6

miljoen

Verspr.gr.binnen de kom

€ 19

€ 25

€ 6

€ 1,3

miljoen

Overig

miljoen

€ 13,0

miljoen

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01 januari 2020.

De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen.

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2020 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen.

Omschrijving

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

2.029

2.030

2.031

2.032

2.033

Reserve en voorziening per 1 januari

21.003

21.537

24.340

31.343

34.344

37.268

40.171

42.415

43.588

45.569

47.842

Rente / rentecompensatie

1.308

1.442

1.361

1.235

1.140

1.159

1.121

1.067

933

963

998

Kadernota (bijdrage aan algemene dienst)

-654

-

-

-

-

Mutaties in complexen:

- Nog niet in exploitatie genomen gronden

-

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

-

94

1.963

-

-

208

-

116

-

-

-

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

-7.646

-9.861

-

-10.704

-2.224

-6.301

-6.594

-11.180

-

-

-

Subtotaal mutaties in complexen

-7.646

-9.766

1.963

-10.704

-2.224

-6.092

-6.594

-11.064

-

-

-

Reserve per 31 december na mutaties in complexen

14.010

13.213

27.663

21.874

33.259

32.335

34.698

32.419

44.521

46.533

48.840

Specifieke stortingen:

- Erfpachtresultaat

1.281

1.254

1.254

1.254

1.254

1.254

-

-

-

-

-

- Begroting afdracht erfpachtresultaat aan algemene dienst

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-

-

-

-

-

- Bijdrage AD bodemsanering Oude Ketelmakerij

-

-

1.280

-

-

-

-

-

-

-

-

- Verkoop Meijersweg

216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Verhuur resultaat

94

82

82

82

82

82

-

-

-

-

-

- Erfpachtresultaat BXL

537

599

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tussentijdse winst Hemmelhorst

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Aan- en verkoop percelen Enexis

-

71

-

-

-

-

-

-

-

- Bijdrage stelpost binnenstad voor Kloosterhof

71

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal stortingen

1.827

1.606

2.216

936

936

936

-

-

-

-

-

Reguliere onttrekkingen:

- Stimulering grondverkopen

-2

-50

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-

-

- Personeelslasten Grondzaken

-122

-50

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdrachten aan de Algemene Dienst:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark

-

-15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reeds bestemd:

- De veldkamp afrekening rente

-140

-117

-121

-

-

-

-

-

-

-

-

- Uitbetaling voorziening De veldkamp

-

-

-18.354

-

-

-

-

-

-

-

-

- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)

-

-150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Afdracht aan welbions

-65

-50

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-

-

Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant

-

-

-

-

-

-250

-

-

-

-

-

Bijdrage aankoop Thiemsbrug

-25

-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Herrubriceren oa voor st Heemtuin

-40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatie overeenkomsten Watertorenpark

-

-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wolfkaterweg kosten aankoop grond en opstallen

-15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (zie bijdrage 2023)

-

-

-71

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage horecawand

-

-89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tussentijdse winst

Tussentijdse winst

-411

1.455

4.174

1.857

1.681

1.650

1.661

406

1.250

1.514

873

Wijziging voorziening tekortexploitaties

6.977

8.849

-2.129

9.826

1.543

5.650

6.056

10.763

-201

-205

-209

Wijziging voorziening tekortexploitaties extern

-739

-240

18.115

-

-

-

-

-

-

-

-

Wijziging voorziening Materiele vaste activa

282

-0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal specifieke onttrekkingen

5.699

9.521

1.464

11.534

3.074

6.900

7.717

11.169

1.049

1.309

663

Mutatie saldo

7.467

11.127

3.680

12.470

4.009

7.836

7.717

11.169

1.049

1.309

663

Reserve per 31 december

21.537

24.340

31.343

34.344

37.268

40.171

42.415

43.588

45.569

47.842

49.504

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd