6.3.4 Gebouwen

Volumes

Gebouwen

Aantal

Wettelijke taak (onderwijs)

76

Gemeentelijk beleid (kunst & cultuur, sport, welzijn, parkeren, kinderboerderij)

57

Huisvesting eigen organisatie en Gildebor

13

Herontwikkeling (grondexploitaties)

6

Afstoten (heroverweging eigendom, verkoop of sloop)

25

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit 177 gebouwen (één gebouw kan uit meerdere adressen bestaan). Deze zijn voor € 620,5 miljoen verzekerd (herbouwwaarde). Het gemeentelijk bezit aan objecten bestaat onder andere uit scholen, sporthallen, buurthuizen en aankopen in het kader van grondverwerving. Als gevolg van deze diversiteit zijn de onderhoudskosten voor de gebouwen onderdeel van verschillende beleidsprogramma’s.

Beheer
Het Vastgoedbedrijf beheert de gemeentelijke vastgoedobjecten. Met ‘de gemeentelijke vastgoedobjecten’ worden alle verhuurbare objecten bedoeld die in gemeentelijk bezit zijn. De gemeente bezit dit vastgoed als middel om beleidsdoelstellingen te halen. Het hebben van vastgoed is geen doel op zich.

Gemeentelijke objecten die nog niet door het Vastgoedbedrijf worden beheerd zijn: het Twentebad en het stadhuis. Dit in verband met de geplande renovaties. Deze objecten zullen in een later stadium overgaan naar het Vastgoedbedrijf.

Schoolgebouwen worden ook niet beheerd door het Vastgoedbedrijf. Schoolgebouwen zijn juridisch eigendom van de schoolbesturen. Pas op het moment dat een school leeg komt te staan komt het volledige eigendom en beheer bij het Vastgoedbedrijf te liggen. Objecten die in een grondexploitatie zijn aangekocht voor de ontwikkeling van een locatie blijven in principe in de grondexploitatie zitten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de projectorganisatie. Het Vastgoedbedrijf zorgt wel voor het beheer en onderhoud van deze objecten.

Onderhoudssystematiek
In opdracht van het Vastgoedbedrijf is in 2016 voor een groot deel van het gemeentelijk vastgoed (met uitzondering van de onderwijsgebouwen en de objecten die op korte termijn worden afgestoten) het onderhoudsniveau inzichtelijk gemaakt conform de NEN 2767-systematiek (conditiemeting van gebouwen en installaties door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode). Deze informatie is in een meerjarenonderhoudsplanning gezet. Deze onderhoudsplanning bestrijkt een periode van 40 jaar die elk jaar, ten aanzien van de tijdstippen van onderhoud, wordt geactualiseerd. Aan de hand van het huidig en toekomstig gebruik van de vastgoedobjecten wordt dan beoordeeld welke onderhoudswerkzaamheden voor dat doel noodzakelijk zijn, er wordt uit gegaan van minimaal onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) zonder ernstige gebreken.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Een groot deel van het gemeentelijk vastgoed is in 2016 geïnspecteerd om zodoende goed te kunnen sturen op de onderhoudskosten van het vastgoed en inzicht te hebben in de risico’s en de werkelijke oppervlakte van de objecten. Uit de inspecties is gebleken dat een overgroot deel van de objecten niveau 3 (redelijke conditie) of beter heeft. In 2020 wordt het onderhoudsniveau van de objecten doormiddel van een herinspectie opnieuw vastgesteld.

Relevante beleidsnota’s

  • Businessplan oprichting Vastgoedbedrijf 2012

Grote projecten en ontwikkelingen

  • In 2019 is gestart met het aanbesteden van het onderhoud aan het vastgoed. De aanbesteding heeft betrekking op planmatig-, regulier- en serviceonderhoud. Vanaf medio 2020 kan gewerkt worden op basis van de nieuwe werkwijze.

  • Er is in 2019 gestart met het voorbereiden van het aanbesteden voor de herinspecties. Door middel van deze herinspecties wordt het onderhoudsniveau van de objecten in 2020 opnieuw vastgesteld.

  • in 2019 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, met als doel om het strategisch vastgoed naar A-label te brengen. In 2020 wordt er gestart met het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen.

Huidige staat van onderhoud
Uit de inspecties die in 2016/2017 zijn uitgevoerd is gebleken dat een overgroot deel van de objecten niveau 3 (redelijke conditie) of beter heeft. Alle onderhoudsniveaus en de daar bijbehorende budgetten zijn hiermee in beeld. Voor de objecten die op korte termijn in aanmerking komen voor verkoop/sloop zijn er geen onderhoudsinspecties uitgevoerd. Het onderhoudsniveau kan voor deze objecten wat lager liggen.

Financiën
De getroffen onderhoudsvoorzieningen en de bestemmingsreserve zijn toereikend om het huidige onderhoudsniveau te bestendigen. De budgetten zijn:

2019

Begroot

Werkelijk

Regulier onderhoud

1.206.277

1.200.326

Groot onderhoud

1.745.548

1.116.480

Totaal

2.951.825

2.316.806

Deze budgetten zijn uitsluitend ten behoeve van kosten derden. Voor het onderhoud dat door ons eigen personeel wordt gedaan (personeelslasten) zijn separate budgetten opgenomen.

Het onderhoud voor de onderwijsgebouwen (met uitzondering van noodlokalen en leegstaande schoolgebouwen) en de gebouwen die in de grondexploitaties zitten, worden niet vanuit bovengenoemde budgetten bekostigd. Het onderhoud van de objecten in de grondexploitaties worden binnen de grondexploitaties gedekt. Voor de onderwijsgebouwen krijgen de schoolbesturen een rechtstreekse bijdrage van het rijk voor het onderhoud.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd