Lokale heffingen

Hengelose inwoners en ondernemers helpen door het betalen van lokale heffingen mee aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen in onze stad. Deze lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten.

Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

  • Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder directe tegenprestatie. Een voorbeeld is de onroerende zaakbelasting. Belastingen zijn onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

  • Retributies zijn een vergoeding voor het in stand houden van gemeentelijke voorzieningen  zoals riolering en het ophalen van afval. Het zijn daarom geen algemene dekkingsmiddelen, maar baten van het betreffende beleidsprogramma. Uitgangspunt is dat de vergoedingen niet hoger zijn dan de kosten. Overschotten mogen niet worden behaald.

  • Leges zijn vergoedingen voor door de gemeente geleverde administratieve diensten zoals een vergunning of informatie. Het beleid is gericht op beperking van de kosten en rechtvaardige vergoedingen.

In deze paragraaf geven we inzicht in:

  1. de geraamde en gerealiseerde inkomsten (6.1.1);

  2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen (6.1.2);

  3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de daarmee samenhangende geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd (6.1.3);

  4. de lokale lastendruk (6.1.4);

  5. de gerealiseerde kwijtscheldingen (6.1.5).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd