5.2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder van Wakeren/Wethouder Bruggink

Betrokken sector (en)

Sociaal/Fysiek

Aanspreekpunt Ambtelijk

Katja Boerrigter/Henk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We gaan een gezonde levensstijl bij onze inwoners onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk bevorderen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Het uiteindelijke doel is te komen tot meer gezonde levensjaren en een beperking van de zorgkosten. De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn positieve gezondheid, focus op preventie, specifieke aandacht voor gezondheidsverschillen en zinnige en zuinige zorg met ruimte voor innovatie.

We gaan samen met de inwoners, instellingen en ondernemers de stad verduurzamen. Niet alleen omdat we nu prettig willen leven, maar ook omdat we Hengelo goed willen achterlaten voor een volgende generatie.

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met hevige buien, hitte en langdurige droogte. We richten de openbare ruimte klimaatadaptief in, dat wil zeggen dat we maatregelen treffen om wateroverlast, hittestress en droogte te beperken of vermijden.

Financieel overzicht

Taakveld

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

7.1 Volksgezondheid

-

-

-

7.2 Riolering

9.345

9.345

9.470

7.3 Afval

10.539

10.652

10.030

7.4 Milieubeheer

90

88

346

7.5 Begraafplaatsen

502

502

411

Totaal baten

20.476

20.587

20.257

7.1 Volksgezondheid

2.829

3.174

3.162

7.2 Riolering

7.437

7.437

7.574

7.3 Afval

8.770

8.876

8.056

7.4 Milieubeheer

1.713

2.506

4.112

7.5 Begraafplaatsen

691

691

675

Totaal lasten

21.440

22.684

23.579

Saldo 7 Volksgezondheid en milieu

-964

-2.097

-3.322

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Percentage hernieuwbare energie

26,7%

6%

ambitie is

in 2023

Energiebesparing (conform doelstelling NEH)

15%

6%

8%

8%

Kengetallen

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

120 (2017)

128 (2016)

97 (2018)

120 (2017)

Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)

88 (2017)

89,5% (2016)

85,2% (2017)

86,1 (2017)

Verbonden partijen

Regio Twente, Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (PG)
Samen werken wij aan bevorderen van de gezondheid van mensen d.m.v. preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen (inzet GGD).

Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Afval en Duurzaamheid/Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Informatie Service Punt (ISP) Milieu
Regio Twente werkt samen met gemeenten aan een afvalloos en duurzaam Twente.

Twente Milieu
Twente Milieu is adviseur en afvalinzamelaar voor de gemeente Hengelo.

Twence
Twence is de afvalwerker en duurzaamheids bevorderaar voor de gemeente Hengelo.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
De ODT houdt in opdracht van ons toezicht op milieuregelgeving en uitvoering van bodemsaneringen, behandelt milieudeel vergunningaanvragen en - meldingen en adviseert op milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en asbest.

Taakveld 7.1. Volksgezondheid

Betrokken afdeling(en)

Beleid

Wat hebben we bereikt?

We hebben op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Bijvoorbeeld via het overdragen van kennis via professionals, het uitvoeren van diverse projecten en activiteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Het meerjarenplan gezondheid is in 2019 vastgesteld. De speerpunten zijn/worden vertaald en uitgevoerd binnen bestaande en nieuwe afspraken met betrokken partijen. Zo hebben we een projectleider aangesteld die gestart is met de uitvoering van het programma Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind). Ook zijn we actief bezig geweest met het thema eenzaamheid (meer informatie in programma 6). We zijn gestart met een traject om zorg en sport binnen het Twentebad beter te verbinden.

Het project Gezonde Toekomst Dichterbij is eind 2019 afgerond. Binnen dit project hebben zowel groepsbijeenkomsten als individuele trajecten plaatsgevonden. Aan het individuele traject Van klacht naar Kracht hebben 21 gezinnen deelgenomen. Aan het groepstraject Gezond Gezin hebben 25 gezinnen in een kwetsbare situatie deelgenomen. Aan de diverse wijk- en themabijeenkomsten hebben 60 gezinnen (80 ouders en 102 kinderen) en 251 overige deelnemers meegedaan. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er diverse doelstellingen zijn bereikt middels het project Gezonde Toekomst: een beter ervaren gezondheid, een betere binding met kinderen en buurtgenoten, minder stress, betere conditie, gezonder gaan koken en eten, meer gaan bewegen, een groter bewustzijn m.b.t. een gezonde leefstijl, vergroten participatie (o.a. doen van vrijwilligerswerk, ontstaan diverse beweeg- en kookgroepen). Daarnaast is er een beter netwerk ontstaan tussen de verschillende professionals.

In 2019 hebben we - samen met andere gemeenten in Twente -verkennende gesprekken gevoerd met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). In 2020 beslissen we of we deel gaan nemen aan JOGG.

In 2019 is vanuit GIDS middelen een watertappunt bij de skatebaan op het industrieplein aangelegd.

We hebben bijgedragen aan de realisatie van 7 AED's op locaties die nu 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Wat zijn we blijven doen?

Financieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidsbevordering en infectieziektenbestrijding en het uitvoeren van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

De pilot rondom positieve gezondheid in een gezondheidscentrum in de Slangenbeek is gecontinueerd. We hebben goede ervaringen opgedaan binnen de pilot in 2019; diverse inwoners zijn doorverwezen naar welzijnsactiviteiten als alternatief voor medicijnen of zorg.

Vanuit reguliere (en incidentele) inzet zijn diverse activiteiten gecontinueerd zoals de inzet van de wijkverpleegkundige, de beweegmakelaar, Cool2Bfit, Zit met Pit, schoolfruit, groepsgerichte voorlichtingen en cursussen vanuit LOES/Wijkracht/Tactus, preventieve pedagogische begeleiding en enkele laagdrempelige beweegactiviteiten. Daarnaast stimuleren we een gezonde leefstijl zoveel als mogelijk binnen bestaande activiteiten en projecten vanuit de professionals. Ook hebben we scholen, kinderopvang en sportverenigingen gestimuleerd om gebruik te maken van (subsidie)mogelijkheden op dit gebied.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.10.1 Overige gezondheidszorg

-

923

-923

-

879

-879

7.10.2 Jeugdhulpverlening 0-19 jaar

-

2.251

-2.251

-

2.283

-2.283

Totaal 7.1 Volksgezondheid

-

3.174

-3.174

-

3.162

-3.162

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 7.2. Riolering

Betrokken afdeling(en)

Wegen, Groen en Water

Wat hebben we bereikt?

Vanwege het belang van de riolering voor het beschermen van de volksgezondheid hebben we ervoor gezorgd dat ook in 2019 de (ondergrondse) infrastructuur in goede staat is. Hierbij is een goede werking van de riolering geborgd. Aan de invulling van de (wettelijke) zorgplichten voor de afvoer van afvalwater, oppervlaktewater en grondwater is voldaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

In 2019 zijn een groot aantal projecten uitgevoerd en in voorbereiding genomen:

 • We zijn begonnen met het klimaat-robuust inrichten van een deel van de binnenstad (Enschedesestraat, Langestraat, Willemstraat, en Lange Wemen). Het hemelwater is afgekoppeld van de gemengde riolering en wordt afgevoerd naar de Drienerbeek.

 • In de Adamsweg is drainage aangelegd en is een deel van de riolering vervangen. Het wegprofiel is klimaat-robuust ingericht. De verharding is afgekoppeld.

 • De reconstructie van de Kuipersdijk inclusief rioolvervanging en blauwe ader is gerealiseerd

 • De rioolvervanging en reconstructie van de Deldenerstraat tussen Thiemsbrug en de Langestraat is gerealiseerd. Het verhard oppervlak is afgekoppeld van de gemengde riolering. Hemelwater wordt afgevoerd naar de Drienerbeek.

 • De nieuwe Veldbeek is met de aanleg van het Industrieplein voltooid. Na een periode van circa 10 jaar is er een groen/blauwe ader in het stedelijk gebied gerealiseerd.

 • We zijn begonnen met het duurzaam inrichten van de parkeerplaats van Welbions. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Welbions en het waterschap Vechtstromen aangegaan. De Deltacommissaris heeft het project bezocht. Voor dit project is een INTERREG subsidie verkregen.

 • Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg is gereed. Aanwonenden hebben geparticipeerd in het ontwerpproces.

 • We zijn begonnen met het integrale ontwerp voor de inpassing van de Berflobeek in de woninglocatie Marskant

 • Het bestek voor de rioolvervanging in de Industriestraat en Lansinkesweg is gereed.

 • De nieuwe Balktsbeek langs de Laan Hart van Zuid is gereed inclusief het inlaatwerk op de Omloopleiding

 • De riolering in de Dijksweg en de Buitenweg is vervangen

 • De voorbereiding van de vervanging van het (grote) rioolgemaal aan de Zeggersweg is begonnen

De bestekken cq. ontwerpen voor de reconstructie Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat, de herinrichting van het Mitchamplein, de rioolvervanging in de Rudolfstraat, de herinrichting van H. Dunanstraat, de drainage in de Hazelaarweg en de bergingsvijver bij het ROC zijn gereed of gestart.

Daarnaast is de klimaatatlas van Twente in november gepresenteerd. De effecten van de klimaatverandering zoals hittestress, wateroverlast en droogte zijn voor Twente in beeld gebracht. Ook de blauwe ader kaart is voltooid. Op deze kaart is de toekomstige blauwe aderstructuur aangegeven. De blauwe ader transporteert afgekoppeld hemelwater en overtollig grondwater naar de beken.

We hebben het beheer- en onderhoudsplan van de drainage afgerond en grondwateronderzoeken in de Vikkerhoek en Nijhofshoek uitgevoerd.

In opdracht van de gemeente is een film over de Hengelose beken gemaakt door de Hengelose Videoclub.

Wat zijn we blijven doen?

We blijven het moment van rioolvervanging optimaliseren. Rioolwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met onderhoud aan wegen en straten. Dat bespaart kosten en beperkt overlast.

Bij herinrichting van de openbare ruimte blijven we kiezen voor een klimaatrobuuste aanpak (klimaatadaptatie) om wateroverlast en droogte te voorkomen en hittestress te verminderen. Particulieren worden gestimuleerd om tuinen te ontstenen en te vergroenen. We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van de Stichting Steenbreek.

De gemeente blijft deel uitmaken van het Twents Waternet. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.20.1 Riolering

9.345

7.437

1.909

9.470

7.574

1.896

Totaal 7.2 Riolering

9.345

7.437

1.909

9.470

7.574

1.896

Financiële toelichting

Riolering (13.000 nadeel)
Het verschil ontstaat doordat het resultaat op kwijtschelding (taakveld 6.3) wordt meegenomen in de lasten voor het subtaakveld riolering, aangezien de rioolbegroting een gesloten circuit is en uiteindelijk een jaarresultaat van € 0 kent.

De dotatie aan de voorziening riolering is voor een deel vast (vastgelegd in het GRP) en voor een deel afhankelijk van het verschil tussen inkomsten en uitgaven in dit jaar. Doordat nu uiteindelijk blijkt dat de inkomsten hoger zijn en de uitgaven lager is er een hogere dotatie (€ 330.000) aan de voorziening riolering.

Taakveld 7.3. Afval

Betrokken afdeling(en)

Stad en Regie

Wat hebben we bereikt?

We hebben de systematiek van omgekeerd inzamelen in heel Hengelo uitgerold. Er is een dekkend netwerk van ondergrondse verzamelcontainers gerealiseerd met voor wie dit wenst een grijze container. De effecten van dit nieuwe beleid zijn positief. De hoeveelheid restafval per inwoner is voor het eerst gedaald tot onder de 100 kg. Mede hierdoor hebben wij de afvalstoffenheffing 2020 voor onze inwoners met € 4 per huishouden verlaagd.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

We hebben een extern onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor nascheiding aanvullend op bronscheiding. Ook zijn we met raadsleden op bezoek geweest bij de nascheidingsinstallatie van OMRIN in Heerenveen. We concluderen op basis van de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn voor de invoering van nascheiding in Hengelo.

We constateren dat een aantal inwoners afval helaas op een verkeerde manier aanbiedt. Dit is een grote bron van ergernis. Daarom is in 2019 over een pakket maatregelen besloten ter bestrijding van afvaldump en het verhogen van de service. Dit krijgt zijn verdere uitwerking in 2020. Het gaat om:

 • Capaciteitsuitbreiding toezichthouders voor 2 jaar

 • Inzet van mobiele camera’s bij hotspots

 • Voortzetting van de proef met de voedselfiets en de buurtconcierges

 • Realisatie van een mobiel milieupark om grof huishoudelijk afval op te halen

 • Verhelpen storingen ondergrondse restafvalcontainers in het weekeinde

We hebben een subsidie binnengehaald voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om een recycle- en restore-functie op het Milieupark aan de Wegtersweg te realiseren. Dit onderzoek wordt in 2020 opgeleverd.

Bij vier ondergrondse restafvalcontainers in Klein Driene en de Hasseler Es zijn grote plantenbakken geplaatst. In deze bakken gemaakt van hergebruikt plastic zit levend groen. De bloemen en planten moeten ervoor zorgen dat mensen geen afval meer dumpen bij deze containers. De Groentuin van de SWB onderhoudt het groen.

Wat zijn we blijven doen?

 • Ophalen van afval en grondstoffen.

 • Verwerken van afval en grondstoffen.

 • Exploiteren van het Milieupark

 • Uitvoeren van afvalinspecties door Regulering & Toezicht

 • Afvalstoffenheffing ontvangen. Uitgangspunt is dat de totale afvalbegroting kostendekkend is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen winst maakt op afval

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.30.1 Afval

10.652

8.876

1.776

10.030

8.056

1.975

Totaal 7.3 Afval

10.652

8.876

1.776

10.030

8.056

1.975

Financiële toelichting

7.30.1 Afval
Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op dit taakveld (saldo) wat wordt gepresenteerd is het benodigde bedrag om de kwijtschelding (taakveld 6.3), de overhead en de BTW (extracomptabel) te dekken, aangezien de afvalbegroting in zijn geheel een gesloten circuit is en uiteindelijk een jaarresultaat van € 0 kent.

We zien dat met name de meevallende inzamel- en verwerkingskosten voor fijn restafval zorgen voor minder uitgaven. De kosten voor inzameling, transport en verwerking van Kunststof verpakkingsmateriaal liggen hoger dan geraamd. Aan de inkomstenkant valt op dat de opbrengsten van afvalstoffenheffing lager zijn dan de verwachting. Ook dit is een direct gevolg van minder aangeboden hoeveelheden restafval. Door de DIFTAR systematiek betaalt de inwoner immers minder afvalstoffenheffing bij minder afval. Dit zorgt daarmee wel voor teruglopende inkomsten aan heffing. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het bedrag aan toegekende kwijtschelding hoger is uitgevallen.

De onttrekking uit de afvalvoorziening wordt in de afvalbegroting als sluitstuk begroot om kostendekkendheid en het gesloten circuit te waarborgen. Doordat nu blijkt dat de inkomsten lager zijn, maar de uitgaven nog gunstiger uitpakken was er een lagere onttrekking nodig uit de afvalvoorziening dan begroot.

Taakveld 7.4. Milieubeheer

Betrokken afdeling(en)

Stad en Regie/Wegen,Groen en Water/
Regulering en Toezicht/Ruimte en Bouwen

Wat hebben we bereikt?

We hebben verder gewerkt aan het opstellen van integraal milieubeleid voor veilig en duurzaam gebruik van de stad.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

We zijn in 2019 gestart met het verbreden van de ‘Big Eight’, een beleidskader dat ziet op Plan, Do, Check, Act. Dit kader bestaat in hoofdlijn uit een overkoepelend Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH) met een jaarlijks vooraf te formuleren uitvoeringsprogramma en een bijbehorend jaarverslag. Hierin wordt over het jaar verantwoording aan college (en, ter informatie, de raad) afgelegd. Hierbij horen onder meer onderdelen als monitoring, registratie, handhavingsbeleid, uitvoeringsbeleid, toezichts- en handhavingsstrategieën, prioriteitenstelling, rapportage en borging van middelen. Deze werkwijze is wettelijk verankerd voor Wabo-taken en is vanwege de goede systematiek verbreed naar een groot aantal niet-Wabo taken binnen de sector Fysiek. Hierdoor ontstaat transparantie, inzicht, uniformiteit en integraliteit in beleid en op uitvoeringsniveau. Het eindresultaat voor 2019 is het door het college vastgestelde Uitvoeringsprogramma VTH 2020. Het bijbehorende lokale VTH beleidskader is nog niet herzien. Een directe noodzaak hiertoe ontbrak. Voor de taken die in het verband van de Omgevingsdienst Twente (ODT) worden uitgevoerd heeft het college in 2019 een Regionaal Uitvoeringsbeleid VTH en een Regionaal Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarnaast is er een Kwaliteitsverordening VTH in procedure gebracht, waarin kwaliteitsniveaus voor de uitvoering van complexe milieutaken (Basistaken) zijn verankerd.

Daarnaast zijn in 2019 de volgende acties uitgevoerd:

Geluid: We hebben onderzocht welke woningen langs de Breemarsweg, gelet op de wettelijk normen, in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen (gefinancierd door de rijksoverheid). De aanbesteding voor het treffen van maatregelen is gestart. Langs de Deldenerstraat is de aanbesteding gestart van het onderzoek naar welke woningen voor maatregelen in aanmerking komen.

Bodem en Milieu: We hebben blijvend aandacht voor de (diepe) ondergrond. In 2019 heeft de raad de nieuwe bodembeheernota en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Deze zijn samen met de andere Twentse gemeenten ontwikkeld. Ook zijn regionale afspraken gemaakt over onze omgang met de PFAS-problematiek. De manier waarop we dit in Twente hebben vormgegeven, is door een aantal andere regio’s overgenomen. In 2020 krijgt dit tijdelijke handelingskader vaste vorm in het regionale beleid. Hiertoe wordt momenteel onderzoek gedaan naar het voorkomen van PFAS in de regio. Het onderzoek naar mogelijkheden om het milieubeleid meer integraal vorm te geven, loopt nog. Voor geluid en bodem is de regelgeving (onderdeel van het Aanvullingsspoor Omgevingswet) nog niet gereed. Er vindt overleg met de Omgevingsdienst Twente plaats over de manier waarop we de onderlinge samenwerking bij milieuzaken kunnen vormgeven. Een inventarisatie van de ‘bruidsschat’ (de rijksregels die vervallen en waarover de raad kan besluiten deze wel/niet op te nemen in het omgevingsplan) is nog niet gereed, omdat we dit in porties aanpakken. Het onderdeel milieu wordt vanaf februari 2020 opgepakt.

Duurzaamheid

 • In samenwerking met regiogemeenten hebben we de Twentse Energie Strategie aangepast op basis van de normen vanuit het Rijk. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zie hiervoor het centrale thema duurzaamheid.

 • Vanuit de RES en de Omgevingsvisie buitengebied zijn integrale kaders geformuleerd voor grootschalige opwek duurzame energie.

 • We hebben in 2019 tien laadpalen voor elektrische auto’s gerealiseerd.

 • We zijn gestart met het opstellen van warmteplannen met een gemeentelijke dekking. Dit loopt door in 2020. In 2018 is € 4 miljoen toegekend subsidie aan bij het ministerie van BZK. Hiervan is € 1,25 miljoen in 2019 uitgekeerd. Zie hiervoor het centrale thema duurzaamheid.

 • Er zijn verkennende onderzoeken gedaan naar de realisatie van zonnepark(en) op Niet in Exploitatie genomen gronden.

 • We hebben een plan opgesteld om de komende jaren maatschappelijk vastgoed versneld te verduurzamen. De eerste acties zijn inmiddels uitgevoerd:

  • Met de renovatie van het Twentebad zijn de daken geïsoleerd en is de bloashal vervangen door een permanente constructie waardoor het energieverbruik aanzienlijk verlaagd is, en het bad gebruik verhoogd kon worden.

  • Daarnaast is vorig jaar het gehele dak van de nieuwe overkapping vol gelegd met 922 zonnepanelen. Het Twentebad wekt met de nieuwe panelen naar verwachting 240.000 kWh op, net zoveel als het gemiddelde verbruik van 80 huishoudens. Dat is een besparing van ruim 54.000 CO2 per jaar, dat gelijk staat aan 324.000 kilometer rijden in een dieselauto (die 1 op 15 rijdt).

  • Alle verlichting in parkeergarage De Beurs is vervangen door energiezuinige verlichting (verlaging CO2-uitstoot). Tevens wordt de verlichting gedimd bij afwezigheid. Prettig voor omwonenden (mens) en fauna.

  • Alle verlichting in de sporthal Hasseler Es is vervangen door LED verlichting met aanwezigheidssensoren. De verlichting is al zuinig maar daarnaast alleen aan in het gedeelte van de hal dat gebruikt wordt.

  • Verplichting om het energieverbruik bij grote panden te monitoren en waar mogelijk te verlagen een zogenaamd energiemonitoringsysteem (EMS). We gebruiken de ervaringen met het EMS van het pand aan de Hazenweg in ons huidige pand.

 • We zijn in 2019 gestart met de aanbesteding van een duurzaam energiecontract voor de gemeente.

 • We hebben in 2019 een start gemaakt met het verduurzamen van bedrijvenpark Twentekanaal (BIT). Ook hebben we een intentieovereenkomst gesloten met Businesspark Westermaat Campus.

Wat zijn we blijven doen?

 • Beheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.

 • Beleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.

 • Toezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.

 • Stimuleringsregeling groene daken blijft van kracht.

 • Faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.40.1 Milieu

-

19

-19

-

22

-22

7.40.2 Geluid

26

100

-74

39

187

-148

7.40.3 Bodem

-

256

-256

37

346

-309

7.40.4 Milieu vergunning en advies

41

71

-30

41

33

8

7.40.5 Openbare toiletten

-

88

-88

-

91

-91

7.40.6 Duurzaamheid

21

510

-489

206

518

-313

7.40.7 Handhaving milieu

-

1.310

-1.310

-

1.134

-1.134

7.40.8 Handhaving bodem

-

154

-154

-

159

-159

7.40.9 Warmtenet

-

-

-

24

1.622

-1.598

Totaal 7.4 Milieubeheer

88

2.506

-2.418

346

4.112

-3.765

Financiële toelichting

7.40.2 Geluid (€ 74.000 nadeel)
Er is meer personele inzet geweest op het onderdeel Geluid. Onder andere door veranderende regelgeving die de omgevingswet met zich mee brengt zijn daarnaast ook incidenteel kosten gemaakt voor een vernieuwde lucht- en geluidkaart. Voor een deel van de kosten die zijn gemaakt voor geluidsaneringsprojecten, onder andere voor gevelisolatie aan de Breemarsweg, is echter ook subsidie ontvangen.

7.40.3 Bodem (€ 53.000 nadeel)
We hebben meer personele inzet gepleegd op het gebied van bodem beleid. Dit heeft incidenteel extra lasten met zich meegebracht. Daarnaast zijn ook eenmalig kosten gemaakt voor onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie en gebruik van restwarmte binnen de gemeente Hengelo.

7.40.4 Milieu vergunning en advies (€ 38.000 voordeel)
We hebben minder inzet gepleegd op milieu vergunning verlening. Dit is ten dele het gevolg van prioritering, maar ook van de overgang van taken naar de regionale Omgevingsdienst Twente (ODT).

7.40.6 Duurzaamheid (€ 176.000 voordeel)
Door zowel meevallende inkomsten (€ 39.000) als minder uitgaven (€ 119.000) is er een voordeel ten opzichte van de begroting. Vooral het faciliteren van initiatieven uit de samenleving is niet volledig ingevuld door focus van de ambtelijke inzet op energietransitie, warmtevisie en regionale en provinciale samenwerking. Er is gebleken dat er flinke subsidiemogelijkheden liggen op het gebied van duurzaamheid, waardoor er minder eigen middelen hoefden te worden aangewend, en waardoor de baten ook hoger lagen dan waarmee in de begroting werd gerekend.

7.40.7 Handhaving milieu (€ 176.000 voordeel)
De gemeentelijke bijdrage aan de ODT was al in de Eerste Beleidsrapportage al verhoogd. Het voordeel dat is ontstaan is vooral het gevolg van minder personele inzet op het terrein van milieu handhaving. Hier is de afweging gemaakt de handhaving vorm te geven op basis van het zogenaamde piep-systeem.

7.40.9 Warmtenet (€ 1.598.000 nadeel)
De kosten voor het warmtenet bestaan uit een drietal elementen. Allereerst de eigen kosten die deels samenhangen met de afwikkeling en overdracht van het Warmtenet. Daarnaast is er een deel van de leidingen bij de Brouwerij opnieuw aangelegd. Echter het merendeel van de kosten namelijk ruim € 1,4 miljoen heeft betrekking op de afwikkeling van de aanleg van de Backbone. Tegen over deze kosten staat een eerder goedgekeurde bijdrage vanuit de Reserve bodemsanering van € 8 ton.

Taakveld 7.5.Begraafplaatsen en crematoria

Betrokken afdeling(en)

Wegen, Groen en Water

Wat hebben we bereikt?

De gemeente en Gildebor beheren en onderhouden de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat. De parken stralen rust en respect uit. De gemeente voert op beide parken begrafenissen uit en draagt zorg voor de as-bestemmingen. Beide begraafplaatsen zijn openbaar en vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

In Hengelo ging het in 2019 om 125 begrafenissen (65 aan de Deurningerstraat en 60 aan de Oldenzaalsestraat) en 54 bijzettingen van urnen (36 aan de Deurningerstraat en 18 aan de Oldenzaalsestraat) Ook hielpen de medewerkers van Gildebor bij de organisatie van bijeenkomsten ter nagedachtenis aan de overledenen.

Wat zijn we blijven doen?

 • Het begraven en begraven houden van stoffelijke resten op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.

 • Het beheren en onderhouden van twee begraaf- en gedenkparken (Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat) en het op deze begraaf- en gedenkparken uitvoeren van de begrafenissen.

 • Het zorg dragen voor de as-bestemmingen op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.

 • Plaatsen urnenzuilen, kelders, aanbrengen grafnummering.

 • Het onderhouden van de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat conform IBOR-niveau ‘hoog’.

 • Het bijhouden van de administratie (o.a. locatie graven en persoonsgegevens). Dit gebeurt naast de administratie van afdeling Burgerzaken.

 • Het jaarlijks mede organiseren en begeleiden van een lichtjestocht op de Begraaf- en gedenkplaats Oldenzaalsestraat ter nagedachtenis van overledenen die begraven zijn in het begraaf- en gedenkpark.

 • Het jaarlijks mede organiseren en begeleiden van een Allerzielenviering rond Allerzielen (2 november) op het begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat.

 • 2 x per jaar (voor- en najaar) onderhouden van de Joodse Begraafplaats aan de Dennenbosweg.

 • Het begeleiden van excursies (o.a. scholen), gemiddeld 3 x per jaar.

 • Gildebor organiseert en begeleidt jaarlijks activiteiten op beide begraaf- en gedenkparkentijdens de Open Monumentendag (1 x per jaar).

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.50.1 Begraven

502

691

-188

411

675

-264

Totaal 7.5 Begraafplaatsen

502

691

-188

411

675

-264

Financiële toelichting

7.50.1 Begraven (€76.000 nadeel)
We hebben minder uitgegeven aan exploitatie- en onderhoudslasten. Anderzijds zijn er lagere dan geraamde inkomsten (nadeel € 92.000), in het bijzonder ten aanzien van uitgifte van graven, urnenkelders en begrafenisrechten.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd