5.2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder van Wakeren/Wethouder Bruggink

Aanspreekpunt ambtelijk

Hoofddoelstelling

We gaan een gezonde levensstijl bij onze inwoners onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk bevorderen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Het uiteindelijke doel is te komen tot meer gezonde levensjaren en een beperking van de zorgkosten. De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn positieve gezondheid, focus op preventie, specifieke aandacht voor gezondheidsverschillen en zinnige en zuinige zorg met ruimte voor innovatie.

We gaan samen met de inwoners, instellingen en ondernemers de stad verduurzamen. Niet alleen omdat we nu prettig willen leven, maar ook omdat we Hengelo goed willen achterlaten voor een volgende generatie.

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met hevige buien, hitte en langdurige droogte. We richten de openbare ruimte klimaatadaptief in, dat wil zeggen dat we maatregelen treffen om wateroverlast, hittestress en droogte te beperken of vermijden.

Financieel overzicht

7 Volksgezondheid en milieu

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Baten

-

-

22

Lasten

3.175

3.200

3.230

7.1 Volksgezondheid

-3.175

-3.200

-3.208

Baten

9.993

10.238

10.178

Lasten

7.690

7.858

7.806

7.2 Riolering

2.303

2.380

2.372

Baten

10.889

10.530

11.297

Lasten

8.728

8.575

9.342

7.3 Afval

2.161

1.955

1.955

Baten

26

46

831

Lasten

2.422

3.403

3.618

7.4 Milieubeheer

-2.396

-3.357

-2.787

Baten

523

523

577

Lasten

716

729

707

7.5 Begraafplaatsen

-193

-206

-130

Saldo 7 Volksgezondheid en milieu

-1.301

-2.428

-1.798

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Percentage hernieuwbare energie

a)1

b)2

c)3

b)

Energiebesparing (conform doelstelling NEH)

6%

10%

c)

 1. Resultaten over 2020 zijn nog niet beschikbaar via landelijke Klimaatmonitor. Gegevens 2019: 22,9% incl. volledige toerekening energieopwek door Twence.
 2. In het programma Nieuwe Energie Hengelo is voor 2023 een ambitie van 20 % hernieuwbare energie opgenomen. Dit is niet nader gespecificeerd naar de voorliggende jaren. De volgende peildatum is 2030, waarvoor een ambitie van 40 % is opgenomen.
 3. Resultaten over 2021 komen pas in 2023 beschikbaar via landelijke Klimaatmonitor.

Kengetallen

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

77 (2020)

97 (2018)

69(2021)

Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)

86,7%(2018)

72,4% (2018)

88,7% (2019)

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid
Per juli 2021 treedt de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid in werking. Dit is één GR voor GGD, OZJT en Veilig Thuis Twente. Ook wordt gastheerschap geboden aan Kennispunt Twente. Dit komt voort uit de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Twente zoals deze tot 1 juli 2021 uitgevoerd werd. Samen met onze regiogemeenten zorgen wij voor inkoop van de juiste (geïndiceerde) maatwerkondersteuning zodat het beschikbaar is voor inwoners die het nodig hebben. Samen werken wij aan het bevorderen van de gezondheid van mensen door middel van preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen..

Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Afval en
Duurzaamheid/Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Informatie Service Punt (ISP) Milieu

Regio Twente werkt samen met gemeenten aan een afvalloos en duurzaam Twente.

Twente Milieu
Twente Milieu is adviseur en afvalinzamelaar voor de gemeente Hengelo.

Twence
Twence is de afvalwerker en duurzaamheids bevorderaar voor de gemeente Hengelo.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
De ODT houdt in opdracht van ons toezicht op milieuregelgeving en uitvoering van bodemsaneringen, behandelt milieudeel vergunningaanvragen en - meldingen en adviseert op milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en asbest.

Taakveld 7.1. Volksgezondheid

Betrokken afdeling(en)

Maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Ook 2021 stond grotendeels in het teken van corona en de effecten daarvan op de volksgezondheid. Desondanks en mede daarom hebben we op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Bijvoorbeeld via het overdragen van kennis via professionals, het uitvoeren van diverse projecten en activiteiten. Het één en ander hebben we in 2021 samengebracht in het Lokaal Preventieakkoord (LPA).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021

 • Vele partijen - waaronder de GGD Twente - hebben in 2021 weer enorme inspanningen verricht ten aanzien van (het bestrijden van) corona: vaccineren en testen. Ook vanuit de gemeente heeft dit de nodige inzet gevraagd.

 • De gevolgen van het coronavirus voor de gezondheid van onze inwoners is groot. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Vanuit taakveld 6.1 (Samenkracht en burgerparticipatie) hebben we hier aandacht aan besteed. Maar ook vanuit onze afspraken met Menzis en Wijkracht over de implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

 • We hebben in 2021 samen met inwoners en lokale partners (publiek, privaat) een Lokaal Preventieakkoord gesloten. Met dit lokale akkoord sluiten we aan bij het Nationaal Preventieakkoord van 2018, met daarin afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.
  Met ons Lokaal Preventieakkoord bouwen we verder op bestaand beleid, met als focus de kansengelijkheid in gezondheid van de Hengeloërs. Dat wil zeggen: we richten ons in ons preventiebeleid op groepen inwoners of wijken met het meeste risico op gezondheidsverlies. Daarbij hebben we aandacht voor achterliggende problematieken van gezondheidsverschillen. We hebben in 2021 subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord 2022. De aanvraag is reeds gehonoreerd.

 • In 2021 zijn we samen met de gemeenten Almelo en Enschede gestart met het project 'Nu Niet Zwanger'. Dit project zet in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving.

 • In 2021 hebben we meegedacht in en meegedaan aan de ontwikkeling van een klimaatadaptatiestrategie voor onze gemeente.

 • Op basis van een in 2021 uitgevoerde evaluatie van de pilot Welzijn op Recept, is de werkwijze doorontwikkeld van verwijsmodel binnen een huisartsenpraktijk naar een samenwerkingsaanpak voor de wijk Slangenbeek. Het gedachtegoed van positieve gezondheid vormt hierbij de basis.

Wat zijn we blijven doen?

 • Financieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidsbevordering en infectie ziektenbestrijding en het uitvoeren van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

 • Verder met de uitvoering van het programma Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind).

 • Deelnemen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

 • Vanuit reguliere (en incidentele) inzet zijn diverse activiteiten gecontinueerd zoals de inzet van de wijkverpleegkundigen, de beweegmakelaar, Voel je Goed, Supporter van Elkaar, groepsgerichte voorlichtingen en cursussen vanuit LOES/Wijkracht/Tactus, preventieve pedagogische begeleiding en enkele laagdrempelige beweegactiviteiten. Daarnaast stimuleren we een gezonde leefstijl zoveel als mogelijk binnen de bestaande activiteiten en projecten vanuit de professionals. Ook hebben we scholen, kinderopvang en sportverenigingen gestimuleerd om gebruik te maken van (subsidie)mogelijkheden op dit gebied.

 • In 2021 zijn de nog beschikbare middelen ingezet om op zo’n tien locaties in Hengelo in samenwerking met de partners het 24/7 AED netwerk verder te verdichten en op peil te houden.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

-

3.200

-3.200

22

3.230

-3.208

Totaal 7.1 Volksgezondheid

-

3.200

-3.200

22

3.230

-3.208

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 7.2. Riolering

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Vanwege het belang van de riolering voor het beschermen van de volksgezondheid hebben we ervoor gezorgd dat ook in 2021 de (ondergrondse) infrastructuur in goede staat is. Hierbij is een goede werking van de riolering geborgd. Aan de invulling van de (wettelijke) zorgplichten voor de afvoer van afvalwater, oppervlaktewater en grondwater is voldaan.

Bij herinrichting van de openbare ruimte kiezen we voor een klimaatrobuuste aanpak (klimaatadaptatie) om wateroverlast en droogte te voorkomen en hittestress te verminderen. Particulieren worden gestimuleerd om tuinen te ontstenen en te vergroenen. We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van de Stichting Steenbreek.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Wat zijn we blijven doen?

Rioolvervanging is verder geoptimaliseerd. Rioolwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met onderhoud aan wegen en straten. Dat bespaart kosten en beperkt overlast.

Gemeente Hengelo maakt deel uit van Twents Waternet. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen, Vitens en de provincie Overijssel.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.2 Riolering

10.238

7.858

2.380

10.178

7.806

2.372

Totaal 7.2 Riolering

10.238

7.858

2.380

10.178

7.806

2.372

Financiële toelichting

7.2 Riolering (€ 8.000 nadeel)
Het sub-taakveld Riolering en de lasten van kwijtschelding riolering vormen samen met de voorziening Riolering een gesloten circuit. D.w.z. dat eventuele saldi ten laste of ten gunste komen van de voorziening Riolering. Het nadelig verschil van € 8.000 ontstaat doordat het resultaat op kwijtschelding (zie programma 6) wordt meegenomen in het subtaakveld Riolering.

We hebben een hogere ambtelijke inzet (€ 121.000). Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. We hebben minder uitgegeven aan met name de beleidsmatige posten, waaronder adviezen op het gebied van water en hydrologische maatregelen en monitoring (€ 251.000). De focus ligt meer op de diverse grote investeringen op dit gebied.

Daarnaast hebben wij lagere inkomsten uit rioolheffingen dan waar in de begroting van werd uitgegaan (€ 60.000). Dit heeft te maken een hoger dan verwacht aandeel “oninbaar” ten gevolge van de corona-crisis. Op basis van genoemde punten hebben we een hogere dan verwachte storting in de voorziening van € 78.000.

Taakveld 7.3. Afval

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Het systeem van diftar en omgekeerd inzamelen is in grote delen van Hengelo succesvol. Er is een dekkend netwerk van ondergrondse verzamelcontainers en voor wie dit wenst een grijze container. De effecten van dit beleid zijn gezien de resultaten positief. De hoeveelheid fijn restafval is in 2021 verder gedaald naar gemiddeld 69 kg per inwoner.

We zien nog altijd veel vervuiling bij de inzameling van verpakkingsmateriaal (PMD). Verzamelcontainers worden veelvuldig afgekeurd, waardoor we geen vergoeding ontvangen van het Verpakkingenfonds (via Nedvang). Bovendien moeten extra kosten worden gemaakt voor het verwerken van dit materiaal. Samen met andere Twentse gemeenten hebben we vooralsnog tot 1 juli 2022 tijdelijke afspraken gemaakt met Nedvang over een vergoeding voor PMD met 15-35% vervuiling. Deze afspraken sluiten aan bij onze insteek zoveel mogelijk PMD te recyclen tegen zo laag mogelijke kosten. Partijen zijn in overleg over structurele afspraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

We hebben ons afvalbeleid geëvalueerd (zie zaaknummer 3352978). Uit de evaluatie blijkt dat Hengelo relatief weinig restafval heeft en daardoor lage afvalbeheerkosten. Verbeterpunten zijn de kwaliteit van PMD en een inzamelmethode voor bioafval bij hoogbouw.

Twence heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nascheidingsinstallatie. Bij nascheiding kunnen restafval en PMD gezamenlijk worden aangeboden. Nascheiding levert qua resultaat vergelijkbare uitkomsten als bronscheiding. De kosten voor het verwerken van het materiaal vallen bij nascheiding echter een stuk hoger uit dan bij het huidige model van bronscheiding.

We constateren dat een aantal inwoners afval helaas nog steeds op een verkeerde manier aanbiedt. Dit is een grote bron van ergernis. Daarom is in 2019 over een pakket maatregelen besloten ter bestrijding van afvaldump en het verhogen van de service. Dit pakket is in 2020 uitgerold en in 2021 voortgezet. Het gaat om:

 • Tijdelijke capaciteitsuitbreiding toezichthouders en toepassing spoedeisende bestuursdwang.

 • Inzet van mobiele camera’s bij hotspots.

 • Voortzetting van de proef met de voedselfiets en de buurtconciërges.

 • Afvalbalie. Hier kunnen inwoners grof afval kwijt dat niet in een ondergrondse container past. De afvalbalie bezoekt bij toerbeurt de wijken.

We hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een circulair ambachtscentrum op het Milieupark aan de Wegtersweg te realiseren. Twente Milieu en Het Goed zijn begonnen met het verder uitwerken van de plannen.

Wat zijn we blijven doen?

 • We zijn afval en grondstoffen blijven ophalen.

 • We zijn afval en grondstoffen blijven verwerken.

 • We zijn het Milieupark blijven exploiteren.

 • We zijn inwoners blijven bewust maken van het belang van afval scheiden: afval is grondstof.

 • We zijn afvalinspecties blijven uitvoeren.

 • We hebben afvalstoffenheffingen ontvangen. Uitgangspunt is dat de totale afvalbegroting kostendekkend is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen winst maakt op afval

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.3 Afval

10.530

8.575

1.955

11.297

9.342

1.955

Totaal 7.3 Afval

10.530

8.575

1.955

11.297

9.342

1.955

Financiële toelichting

7.3 Afval (Geen voordeel of nadeel gerealiseerd)
Het taakveld afval is een gesloten circuit. Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op dit taakveld (saldo) wat wordt gepresenteerd is het benodigde bedrag om de kwijtschelding (taakveld 6.3), de overhead en de BTW te dekken, aangezien de afvalbegroting in zijn geheel, over meerdere taakvelden, een gesloten circuit is. De voor- en nadelen worden verrekend met de voorziening.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben wij in 2021 mede door diverse financiële voordelen en een coronabijdrage vanuit het rijk (€132.000) een dotatie aan onze voorziening kunnen doen van €532.000. Mogelijk als gevolg van de voortdurende corona pandemie hebben mensen wederom meer afval weggebracht bij het Milieupark dan voorzien werd. Hieronder worden de grootste verschillen uitgelicht aan zowel de lasten- als batenzijde.

Door het toegenomen aanbod van grof restafval op het Milieupark, die hoger was dan verwacht, hebben wij meer inkomsten ontvangen dan was begroot (€275.000). Tevens hebben wij financiële voordelen behaald voor oud papier en karton door een hogere wereldmarktprijs (€85.000) en voor oud ijzer wegens nieuwe tarievenafspraken met Twente Milieu (€95.000).

Hier tegenover staat dat er ook meer kosten zijn gemaakt door te toegenomen stroom van afval die is aangeboden aan het milieupark. Hierbij kan gedacht worden aan extra transport- en verwerkingskosten, maar ook meer personele inzet door Twente Milieu om de toegenomen bezoekersaantallen in goede banen te leiden (€402.000). Verder hebben wij meer kosten gemaakt dan geraamd voor inzameling van PMD, echter vallen deze kosten mee aangezien tijdens de 1e berap de begroting met 1 miljoen is afgeraamd wegens nieuwe afspraken met Nedvang voor vergoedingen van afkeurstromen. Ook zijn er meer kosten gemaakt met betrekking tot inzameling van afval dat naast inzamelpunten is geplaatst. (€130.000)

Zoals hierboven is toegelicht, zijn zowel de inkomsten als uitgaven hoger geworden dan geraamd. De uiteindelijke werkelijke afwijking op de afvalbegroting (inclusief de btw, overhead en kwijtschelding die op andere taakvelden zijn verantwoord) is per saldo een voordeel gerealiseerd dat ten gunste komt aan de voorziening.

Taakveld 7.4. Milieubeheer

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

We hebben verder gewerkt aan het opstellen van integraal milieubeleid voor veilig en duurzaam gebruik van de stad.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Voortvloeiend uit het actieplan Geluid is bepaald welke woningen langs de Deldenerstraat in aanmerking komen voor (door het rijk gefinancierde) geluidwerende maatregelen vanwege het overschrijden van geluidgrenswaarden door verkeerslawaai. In 2022 worden de maatregelen aangebracht. Voor twee andere projecten (Sloetsweg/Beethovenlaan en Bornsestraat, Haakbergerstraat/Breemarsweg) is subsidie verleend. Het onderzoek welke woningen langs deze wegen voor maatregelen in aanmerking komen, start in 2022.

Er is opdracht verleend voor onderzoek om de wettelijk verplichte 5-jaarlijkse EU-geluidkaart in 2022 vast te kunnen stellen. Complicerende factor daarbij is dat de verkeercijfers van voorgaande jaren vanwege corona minder representatief zijn. In regionaal verband is onderzocht hoe toch betrouwbare gegevens te verkrijgen.

In 2021 zijn de onderdelen geluid en bodem van de Omgevingswet gepubliceerd. We hebben (o.a. in proefprojecten) onderzocht hoe gemeentelijk beleid geïntegreerd moet gaan worden in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Belangrijk onderdeel daarbij is de 'bruidsschat, de rijks-milieuregels die gaan vervallen en waarvan de raad kan besluiten om deze geheel, gedeeltelijk of niet op te nemen in het omgevingsplan.

In 2021 is de visie Bodem en Ondergrond afgerond en vastgesteld, die in samenwerking met de gemeenten Almelo en Enschede zijn opgesteld. Daarnaast is het Bodembestedingsplan 2022-2025 vastgesteld waarmee voor de komende jaren richting wordt gegeven aan de financiën van Bodem en Ondergrond. Tot slot is afgelopen jaar gewerkt aan een vernieuwde structuur van het netwerk OnderTwente waarin de 14 Twentse gemeenten op het gebied van Bodem en Ondergrond samenwerken.

Duurzaamheid (zie ook het centrale thema Duurzame stad)

Allereerst hebben we in 2021 de 'Contouren Hengelo nu voor de toekomst - duurzaam kompas naar 2050 en verder' opgesteld. De Global Goals dienden hierbij als inspiratiebron. Aan de hand van een achttal thema’s zetten we de koers uit voor de duurzame ontwikkeling van Hengelo voor de korte en langere termijn.

Daarnaast is de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES-T) vastgesteld. Hengelo draagt bij aan de Twentse opgave om in 2030 1,5 Terrawattuur (TWh) elektriciteit duurzaam op te wekken en de warmtetransitie te realiseren. In de RES-T is een bestuurlijke koers opgenomen voor duurzame elektriciteitsopwekking via zon en wind, de Regionale Structuur Warmte voor het benutten van duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde warmte-infrastructuur en energie besparen. Twente profileert zich met een regionaal warmtenet en de potentie voor biogas/groen gas als een warmteregio.

Op het gebied van Duurzaamheid tekenden we ook een intentieovereenkomst, samen met Borne, Enschede en Twence, voor een verdiepend haalbaarheidsonderzoek naar de realiseerbaarheid van een regionaal warmtenet.

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners hebben we een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces doorlopen om het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 op te stellen. Een Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en een Stimuleringsplan zon op dak, parkeerterreinen en gevels maken daar onderdeel van uit. Dit beschrijft waar, hoe en met wie we in 2030 bijna de helft van ons elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken en aan welke voorwaarden energieprojecten moeten voldoen. De vervolgstap is nader onderzoek naar de effecten van zonnevelden en windturbines op de omgeving en het milieu.

Hengelo neemt daarnaast deel aan de pilot Duurzaamheidsroute A35 van het ministerie van EZK, samen met 5 andere Twentse gemeenten en Rijkswaterstaat, om de gronden van het rijk en lokale overheden te benutten voor duurzame elektriciteitsopwekking met zonnepanelen.

Voor de realisatie van een zonneveld op Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) in de Boeldershoek is netcapaciteit beschikbaar gesteld door de netbeheerder. Na vaststellen van het Omgevingsprogramma door de raad wordt een project gestart voor de realisatie van het zonneveld op basis van 100% lokaal eigendom. Parallel wordt er op de aangrenzende gronden een zonneveld gerealiseerd door een ontwikkelaar.

Samen met 10 andere gemeenten verduurzaamden we het eigen energieverbruik via een inbesteding bij Twence. Daarmee zijn de gemeenten ’launching customer‘ om duurzame opwek via zon en wind te stimuleren. Het vervolg is om het aardgas dat we verbruiken duurzaam in te kopen via Twence.

In samenspraak met betrokken partners en een uitgebreid participatieproces stelden we de Transitievisie Warmte (TVW) op. De TVW beschrijft wanneer wijken van het aardgas afgaan en welke alternatieven voor aardgas dan in aanmerking komen. De raad heeft de visie nog niet vastgesteld. We zijn eerst in afwachting van ontwikkelingen vanuit het Rijk rond de financiering (woonlastenneutraal en compensatie uitvoeringslasten) en de wettelijke kaders en regelgeving. We werken in de Proeftuin de Nijverheid aan het eerste wijkuitvoeringsplan aardgasvrije wijken. Dat doen we in nauw overleg met Welbions, netbeheerders, de bewonersvertegenwoordiging en individuele bewoners. Ook werken we samen met de 27 andere proeftuinen. Volgens Welbions en de gemeente is voor de Nijverheid een warmtenet het logische alternatief. Aan de hand van dit voorstel starten we een verdere verkenning naar de condities, bereidheid en mogelijkheden bij inwoners.

Om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, voerden we de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik uit. Dit deden we in samenwerking met Duurzaam Thuis Twente en de SWB. Hierdoor ontvingen 10.053 huishoudens concrete energiebesparende maatregelen. Met de bespaarpakketten, vouchers, voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, social media, huisbezoeken en ons energieloket bereikten we het afgelopen jaar in totaal 21.786 huishoudens.

Door de stijgende energietarieven hebben inwoners met een smalle beurs steeds meer moeite om hun energierekening te betalen, ook wel energiearmoede genoemd. Samen met gemeente Enschede en Almelo werken we aan een aanpak om energiearmoede tegen te gaan.

We werkten op verschillende niveaus (landelijk, regionaal en lokaal) aan het opzetten van monitoring om inzicht te krijgen in de voortgang van de energietransitie.

In 2021 rolden we laadvoorzieningen voor elektrische auto’s verder uit. Daarmee zijn er in totaal 72 openbare laadvoorzieningen in Hengelo beschikbaar. Ook startten we met het opstellen van een gemeente dekkend plan voor laadvoorzieningen.

De subsidieregeling voor groendaken is geactualiseerd en we hebben als proef een drietal bushokjes voorzien van een groen dak.

We werken aan toekomstgerichte duurzame bedrijventerreinen en tekenden, samen met het bestuur van bedrijvenpark Twentekanaal (BIT), een intentieovereenkomst. Gezamenlijk stelden we een plan van aanpak op. Samen met het parkmanagement Westermaat Campus en de provincie voeren we als pilot een stimuleringsregeling uit, waarbij bedrijven met vouchers financiële ondersteuning krijgen bij het verduurzamen. We benaderden bedrijven voor ondersteuning bij het tot uitvoer brengen van hun zonnepanelen projecten waarvoor zij subsidie uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) hebben ontvangen en we hielden een voorlichtingsactie energiebesparing bij het MKB in de binnenstad. 

Wat zijn we blijven doen?

 • Beheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.

 • Beleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.

 • Toezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.

 • Stimuleringsregeling groene daken.

 • Faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.4 Milieubeheer

46

3.403

-3.357

831

3.618

-2.787

Totaal 7.4 Milieubeheer

46

3.403

-3.357

831

3.618

-2.787

Financiële toelichting

7.4 Milieubeheer ( €570.000 voordeel)

Aan de inkomstenzijde is per saldo een ogenschijnlijk voordeel gerealiseerd van €785.000. Dit voordeel is ontstaan doordat er geen opbrengsten geraamd zijn voor subsidieprojecten. De ontvangsten hiervan worden namelijk verantwoord naar rato van directe uitgaven. Hierdoor zijn subsidieprojecten budgettair neutraal als gevolg. In 2021 hebben wij voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) €457.000 aan kosten gemaakt. Dit betekent dat aan de inkomstenzijde €457.000 aan opbrengsten wordt verantwoord middels de vooruit ontvangen subsidie die over meerdere jaren loopt.

Het overige voordeel aan de inkomstenzijde betreft opbrengsten als gevolg van het combineren van geluidsaneringsprojecten met andere (weg)werkzaamheden. Ook dit voordeel is ontstaan doordat er geen opbrengsten geraamd zijn voor deze subsidieprojecten. Hier staan direct Rijksmiddelen tegenover die over meerdere jaren worden ingezet en als dekking dienen voor de gemaakte kosten. Het restant hiervan wordt overgeheveld naar volgend boekjaar. Het geluidsaneringsproject aan de Deurningerstraat is inmiddels afgesloten. Het resterende saldo van €75.000 van deze subsidie komt ten gunste van het resultaat. Daarnaast kon de voorziening Warmtenet vrijvallen als gevolg van de afwikkeling wat een voordeel van €93.000 veroorzaakt.

Aan de uitgavenzijde hebben wij per saldo een nadeel van € 215.000 gerealiseerd. Enerzijds zijn dit dus de kosten die gemaakt zijn voor zowel de RRE als de geluidssaneringsprojecten die niet zijn geraamd. Echter zijn er ook minder kosten gemaakt wegens een onderbesteding op activiteiten duurzaamheid en minder personeelskosten voor Transitievisie Warmte dan begroot. Per saldo heeft dit tot gevolg dat in verhouding het nadeel aan de kostenzijde lager is op dit taakveld.

Daarnaast hebben we:

 • € 38.000 meer uitgegeven aan loonkosten voor algemene werkzaamheden;

 • € 113.000 meer uitgegeven aan loonkosten voor werkzaamheden bodem en grondwaterbeleid;

 • € 185.000 minder uitgegeven aan loonkosten, onder andere veroorzaakt door uitbesteding van milieutaken aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

Taakveld 7.5.Begraafplaatsen en crematoria

Betrokken afdeling(en)

Wegen, Groen en Water

Wat hebben we bereikt?

De gemeente en Gildebor beheren en onderhouden de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat. De parken stralen rust en respect uit. De gemeente voert op beide parken begrafenissen uit en draagt zorg voor de as-bestemmingen. Beide begraafplaatsen zijn openbaar en vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

In Hengelo hebben er in 2021 148 begrafenissen plaatsgevonden (86 aan de Deurningerstraat en 60 aan de Oldenzaalsestraat) en 50 bijzettingen van urnen (41 aan de Deurningerstraat en 9 aan de Oldenzaalsestraat).

Wat zijn we blijven doen?

 • Het begraven en begraven houden van stoffelijke resten op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.

 • Het beheren en onderhouden van twee begraaf- en gedenkparken (Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat) en het op deze begraaf- en gedenkparken uitvoeren van de begrafenissen.

 • Het zorg dragen voor de as-bestemmingen op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.

 • Plaatsen urnenzuilen, kelders, aanbrengen grafnummering.

 • Het bijhouden van de administratie (o.a. locatie graven en persoonsgegevens). Dit gebeurde door medewerkers van het Team Publieksdienstverlening van de gemeente.

 • Het begeleiden van een Allerzielenviering rond Allerzielen (2 november) op het begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat.

 • In het voorjaar en het najaar heeft een onderhoudsronde plaats gevonden van de Joodse Begraafplaats aan de Dennenbosweg.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.5 Begraafplaatsen

523

729

-206

577

707

-130

Totaal 7.5 Begraafplaatsen

523

729

-206

577

707

-130

Financiële toelichting

7.5 Begraafplaatsen (€ 76.000 voordeel)
Aan de inkomstenzijde hebben wij hogere dan verwachte inkomsten uit begraafrechten ontvangen van € 54.000, met name door een hogere inkomst t.b.v. onderhoudsbijdragen.

Verder hebben wij minder uitgegeven aan personeelskosten (€ 4.000). Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Daarnaast hebben wij ook lagere lasten van onderhoud aan gebouwen en exploitatielasten (€ 18.000).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd