7.3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.3.4.1 Incidentele baten/lasten

Product

Omschrijving incidentele baten/lasten vanaf € 50.000 (bedragen x €1.000)

B/L

Bedrag

Programma 1:

1.20.3

Hogere lasten ihkv subsidieregeling Corona Toegangsbewijs

L

163

1.20

Subsidieinkomsten ihkv susbdieregeling Corona Toegangsbewijs

B

163

Programma 2:

2.10.1

Hogere lasten bijdrage Dunantstraat

L

136

2.10

Bijdrage van Welbions/PlegtVos

B

100

2.10

Afrekening Subsidie Duurzaam Veilig 2020

B

155

Programma 4:

4.20

Inkomstenderving amateursportverhuur i.v.m. Corona

B

-50

4.20

Compensatie TVS amateursportverhuur (rijksregeling i.v.m. Corona)

B

79

4.20

Kwijtschelding huren amateur sportverhuur i.v.m. Corona

B

-79

Programma 5:

5.20

Inkomstenderving Twentebad Corona i.v.m. Corona

B

-757

5.20

Compensatie SPUK IJZ Twentebad

B

1.359

5.20

Inkomstenderving amateursportverhuur i.v.m. Corona

B

-304

5.20

Compensatie TVS amateursportverhuur (rijksregeling i.v.m. Corona)

B

362

5.20

Kwijtschelding huren amateur sportverhuur i.v.m. Corona

B

-362

5.30.8

Corona regelingen cultuur i.v.m. Corona

L

805

Programma 6:

6.10.0

Diverse uitgaven innovatieprojecten Sociaal Domein t.l.v. Algemene Reserve

L

774

6.10.7

Extra uitgaven buurt- en dorpshuizen als gevolg van Coronacrisis (via sept. circ. 2021)

L

49

6.10.8

Extra uitgaven Kinderdagverblijven SMI i.v.m. Coronamaatregelen

L

137

6.30.4

Uitgaven Bijzondere Bijstand TONK

L

257

6.30

Extra uitgaven - Project Vakkundig aan het werk

B

109

Extra inkomsten - Project Vakkundig aan het werk

L

49

6.30.9

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo levensonderhoud

L

4.117

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo levensonderhoud

B

4.117

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo Kredieten

L

246

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo Kredieten

B

246

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo uitvoeringsbudget

L

337

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo uitvoeringsbudget

B

405

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo afwikkeling 2020

B

-52

ROZ Tozo uitvoeringsbudget als centrum gemeente - directe kosten 2021

L

1.039

ROZ Tozo uitvoeringsbudget als centrum gemeente - extra baat

B

1.544

ROZ Tozo storting reserve

L

211

6.4

Coronacompensatie Participatie

L

307

6.50.3

Inburgering

Uitgaven Pilot inburgering

L

97

Uitgaven inburgering 2021

L

375

Inkomsten inburgering 2021 - bijdrage Borne Haaksbergen

B

54

6.71

Continuiteit van zorg: Meerkostenregeling WMO i.v.m. Corona

L

111

6.72

Continuiteit van zorg: Meerkostenregeling Jeugd i.v.m. Corona

L

131

Programma 7:

7.40

Ontvangst subsidie Regeling Reductie Energiegebruik

B

457

7.40.6

Bestedingen tlv subsidie Regeling Reductie Energiegebruik

L

457

7.20

Lagere inkomsten Rioolheffing (afwikkelingsverschillen voorgaande jaren)

B

-86

7.20.1

Lagere dotatie in vrz Riolering

L

-86

Programma 8:

8.3

Bijdrage integraal actieplan binnenstad tbv afwaardering Thiemsbrug

B

250

8.3

Afwaardering kiosk Enschedesestraat

L

145

8.2

Afschrijving erfpacht kiosk Enschedesestraat

L

51

8.3

Ontvangen subsidie stadsarrangement 2020

B

99

8.3

Besteding subsidie stadsarrangement 2020

L

99

8.2

Subsidie tbv aankoop Thiemsbrug en ontwikkeling Lange Wemen

B

1.400

8.2

Bijdrage investeringsbudget BXL

L

336

8.2

Rentecompensatie grondexploitatie de Veldkamp

L

111

8.2

Tussentijdse winstneming XL Businesspark

B

460

8.2

Tussentijdse winstneming Hemmelhorst

B

77

8.2

Aanpassing voorz. GREX IEG

L

-5.437

8.2

Aanpassing voorz. GREX NIEGG

L

-590

8.2

Aanpassing voorz. GREX IEG gewijzigde kaderstelling HVZ

L

3.063

8.2

Aanpassing voorz. Derden complexen

L

-2.492

8.2

Tussentijdse winstneming Veldwijk Noord

B

68

8.2

Tussentijdse winstneming Dalmeden

B

6.641

8.2

Tussentijdse winstneming Beckumerstraat

B

254

8.2

Afwikkeling project Medaillon

L

162

8.2

Bijdrage GRP bergingsvijver HvZ

B

267

8.2

Bijdrage openbare verlichting

B

100

Programma 9:

0.2

Extra lasten verkiezingen i.v.m. extra maatregelen i.v.m. Corona

L

106

0.3

Afwaardering winkelcentrum Thiemsbrug

L

6.000

0.3

Verkoop pand vastgoed

B

354

0.3

Dotatie voorziening vastgoed tlv de reserve accommodaties egalisatie (opgeheven)

L

221

0.4

Bijdrage TOZO

B

74

0.4

Naheffing BTW bouw Stadskantoor

L

339

0.4

Loonheffing 2021

L

288

0.4

Afwikkeling Cateringcontract

L

71

0.63

Lagere inkomsten uit Parkeren Corona-gerelateerd

B

-93

0.7

Gemeentefonds 2021 - Coronacompensatie

B

6.383

0.7

Gemeentefonds - Gezond in de stad (DU)

B

182

0.7

Gemeentefonds - Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

B

119

0.7

Gemeentefonds - Bodembescherming (DU)

B

479

0.8

Naheffingsaanslag Nedvang

L

157

0.8

Suppletie BTW Boekelosebrug

B

142

0.8

Suppletie BTW 2020

B

141

0.10

Vereveningsreserve binnenstad: afschrijving kiosk Enschedesestraat

B

145

0.10

Algemene reserve

L

11.526

0.10

Algemene reserve

B

8.409

0.10

Algemene reserve saldobestemming

B

14.340

0.10

Reserve decentralisatie-uitkeringen

L

700

0.10

Reserve decentralisatie-uitkeringen

B

646

0.10

Reserve accommodaties egalisatie (opgeheven)

B

221

0.10

Reserve vastgoedbedrijf: verkoop pand(en)

L

346

0.10

Reserve vastgoedbedrijf:taakstelling

B

83

0.10

Reserve organisatieontwikkeling: personele verrekeningen

B

967

0.10

Reserve Dekking Kapitaalslasten: Lansinkeswg-Industriestr+ sportvelden Landmanserve

L

1.722

0.10

Reserve Dekking Kapitaalslasten: Deurningerstraat fase 2

L

108

0.10

Reserve Grex algemeen: bijdrage tbv afwaardering Thiemsbrug

B

5.750

0.10

Reserve Grex algemeen: subsidie tbv aankoop Thiembrug en ontwikkeling Lange Wemen

L

1.400

0.10

Reserve Grex algemeen: afschrijving erfpacht kiosk Enschedesestraat

B

51

0.10

Reserve Grex algemeen: bijdrage openbare verlichting Lange Wemen

L

100

0.10

Reserve Grex algemeen: bijdrage GRP Bergingsvijver HvZ

L

267

0.10

Reserve Grex algemeen: resultaat erfpachtresultaat

L

709

0.10

Reserve Grex algemeen: resultaat gronden in verhuur

L

80

0.10

Reserve Grex algemeen: voorziening lening SPV

B

712

0.10

Reserve Grex algemeen: afwikkeling grexcomplex Medaillon

B

162

0.10

Reserve Grex algemeen: rentecompensatie De Veldkamp

B

111

0.10

Reserve Grex algemeen: Lansinkeswg-Industriestr+ sportvelden Landmanserve

B

1.722

0.10

Reserve Grex algemeen: bijdrage investeringsbudget BXL

B

336

0.10

Reserve Grex algemeen: aanpassing voorz. IEG gewijz. Kaderstell. Gebiedsontw HvZ

B

3.063

0.10

Reserve Grex algemeen: verkoopresultaat percelen grond

B

96

0.10

Reserve Grex algemeen: tussentijdse winstneming XL Businesspark

L

460

0.10

Reserve Grex algemeen: aanpassing voorz. NIEGG

L

590

0.10

Reserve Grex algemeen: tussentijdse winstneming Beckumerstraat

L

254

0.10

Reserve Grex algemeen: tussentijdse winstneming Dalmeden

L

6.641

0.10

Reserve Grex algemeen: tussentijdse winstneming Veldwijk Noord

L

68

0.10

Reserve Grex algemeen: aanpassing voorziening derden complexen

L

2.492

0.10

Reserve Grex algemeen: tussentijdse winstneming Hemmelhorst

L

77

0.10

Reserve Grex algemeen: aanpassing voorz Grex IEG

L

5.437

0.10

Reserve Ondernemersfonds: storting resterende TONK middelen

L

1.200

0.10

Reserve TOZO: resultaatbestemming 2020 en 2e Berap 2021

L

6.811

0.10

Reserve onerhoudswerkzaamheden Schouwburg

B

694

0.10

Reserve onerhoudswerkzaamheden Schouwburg

L

426

0.10

Reserve Duurzaam Veilig diverse projecten

B

122

0.10

Reserve bodem: conform bestedingsplan

B

331

0.10

Reserve bodem: toevoeging

L

479

0.10

Reserve Nijverheid aardgasvrij conform duurzaamheidsbegroting

B

66

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

B

62.884

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

L

54.235

7.3.4.2 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2021

Bedragen groter of gelijk aan €50.000 (bedragen x €1.000)

Taakveld

Omschrijving structurele dotatie/onttrekking aan reserve

D / O

2021

0.10

Algemene reserve - rentetoevoeging

D

75

0.10

Reserve kapitaallasten

O

107

0.10

Reserve bodem - toevoeging

D

90

0.10

Reserve bodem - onttrekking

O

90

Totaal dotaties

D

165

Totaal onttrekkingen

O

197

7.3.4.3 Overige toelichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd