Toelichting op de staat van baten en lasten

Incidentele baten/lasten

Incidentele baten / lasten vanaf € 50.000 (bedragen x €1.000)

Taakveld

Omschrijving incidentele baten/lasten vanaf € 50.000 (bedragen x €1.000)

B/L

Bedrag

Toelichting

Programma 2:

2.1

Hogere lasten Verkeersbeleid opstellen Mobiliteitsvisie

L

86

We hebben in 2022 incidenteel hogere lasten n.a.v. het opstellen van de Mobiliteisvisie (zie ook 0.10). Dit '"visiedocument" omvat de kaders van het beleid m.b.t. "Vervoersmobiliteit" en wordt periodiek geactualiseerd.

Programma 4:

4.2

SPUK C32 - SUVIS

B

193

We hebben een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) ontvangen ten behoeve van verbetering ventilatie scholen.

4.2

SPUK C32 - SUVIS

L

193

We hebben de eenmalige SPUK uitbetaald / gebruikt ten behoeve van verbetering ventilatie scholen.

4.3

NPO middelen

B

809

We hebben incidentele middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en corona gerelateerde onderwijsvertragingen

4.3

NPO middelen

L

809

We hebben Incidentele middelen vanuit NPO en corona gerelateerde onderwijsvertragingen ingezet

4.3

Hogere ontvangen RMC gelden

B

210

Aanvullende incidentele subsidie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en schoolverlaters aan een baan te helpen.

4.3

Hogere uitgaven RMC gelden in verband met ontvangen incidentele middelen

L

210

Aanvullende incidentele subsidie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en schoolverlaters aan een baan te helpen.

Programma 5:

5.2

Schadevergoeding Twentebad

B

57

Incidentele schadevergoeding voor herstelwerkzaamehden naar aanleiding van lekkage bad

5.2

Schadevergoeding Twentebad

L

57

Incidentele schadevergoeding voor herstelwerkzaamehden naar aanleiding van lekkage bad

5.2

SPUK IJZ

B

214

Vergoeding van het Rijk voor sluiting tijdens de Corona periodes

5.3

SPUK naleving controle coronatoegangsbewijzen

B

233

We hebben een incidentele SPUK ontvangen ten behoeve van naleving controle coronatoegangsbewijzen.

5.3

SPUK naleving controle coronatoegangsbewijzen

L

233

We hebben de middelen vanuit de SPUK uitbetaald ten behoeve van naleving controle coronatoegangsbewijzen.

5.3

Afboeking bijdrage aan activa in eigendom van derden.

L

1.260

Vanuit toepassing van wet- en regelgeving hebben we een afboeking moeten doen van een bijdrage aan activa in eigendom van derden. Dit gaat om het aandeel van BOEI.

5.3

Corona steun cultuur

L

582

Meerdere subsidies zijn uitgekeerd ten behoeve van de, aan corona gerelateerde, versterking en ondersteuning van de lokale cultuursector.

5.7

Opbrengsten Snippergroen

B

145

Betreft opbrengsten uit verkoop van stukjes grond (snippergroen) voor het jaar 2022

Programma 6:

6.1

Vluchtelingen

B

12.365

Ontvangen incidentele inkomsten Rijk voor de opvang van vluchtelingen in 2022

6.1

Vluchtelingen

L

7.941

Incidentele uitgaven voor de opvang van vluchtelingen. De kosten zijn voor opvang (onderdak) en leefgeld

6.1

LHBT

L

22

Incidentele kosten vanuit gemeentefondsuitkering

6.3

Toeslagenaffaire

B

316

Incidentele compensatie van het Rijk en buiten invordering in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

6.3

Toeslagenaffaire

L

166

In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire incidentele uitgaven 2022 bijzondere bijstand voor toeslagen en overige kosten

6.3

Landelijke energieregeling 2022 - verstrekte energietoeslagen en uitvoeringskosten

L

7.586

Het Rijk heeft ons in 2022 incidentele middelen gegeven om inwoners te compenseren voor de stijgende energielasten.

6.3

Landelijke energieregeling 2022 - vergoeding uitvoering voor Borne en Haaksbergen

B

108

Ontvangen vergoeding 2022 van de gemeenten Borne en Haaksbergen voor het door de gemeente Hengelo laten uitvoeren van de landelijke energieregeling 2022.

6.3

Hengelose energieregeling 2022 - verstrekte energietoeslagen en uitvoeringskosten

L

359

Aanvullende, eenmalige, energieregeling 2022 voor inwoners die buiten de landelijke regeling vallen.

6.3

ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo uitvoeringsbudget

B

107

Aanvullende incidentele opbrengsten voor de gemeente Hengelo in het kader van de uitvoering van de Tozo regeling voor andere gemeenten.

6.3

ROZ Tozo uitvoeringsbudget als centrum gemeente - directe kosten 2022

L

1.226

Uitvoeringskosten TOZO regeling 2022 voor gemeente Hengelo en overige gemeenten.

6.3

Kwijtschelding Riolering

L

-76

Door afwikkelingsverschillen uit voorgaande dienstjaren zijn er voor het boekjaar 2022 lagere lasten van kwijtschelding Riolering

6.5

Inburgering

L

120

Incidentele taken bestedingsplan inburgering 2022.

6.7

Continuiteit van zorg: Meerkostenregeling Jeugd & WMO i.v.m. Corona

L

61

Het 1e kwartaal van 2022 hebben zorgaanbieders nog extra (meer)kosten gemaakt om tijdens de corona pandemie zorg te continueren. Zij kunnen hiervoor een declaratie indienen bij de gemeente. Wij hebben middels de decembercirculaire een bijdrage van € 100.000 om aanbieders hierin tegemoet te komen. Uiteindelijk hebben aanbieders over boekjaar 2021 € 40.000 minder aan meerkosten corona gedeclareerd dan we in de jaarrekening 2021 hadden voorzien.

Programma 7:

7.1

Uitgaven Gezond in de Stad

L

115

Uitgaven voor het programma Gezond in de Stad

7.4

Restant subsidie Regeling Reductie Energieverbruik

B

184

Door de vaststelling van de regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is het resterende deel vrijgekomen dat niet hoeft te worden terugbetaald aan de provincie Overijssel. Dit restant is toegevoegd aan de reserve zodat dit bedrag ingezet kan worden voor energiebesparende maatregelen.

Programma 8:

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

6.843

Vanuit de afwikkeling van deelprojecten in Hart van Zuid volgt deze mutatie, die wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

724

Het resultaat vanuit erfpacht wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

203

Het resultaat niet in exploitatie genomen gronden wordt verrekend met de reserve Grex(mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

-454

De tussentijdse winstneming van Dalmeden wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

58

De tussentijdse winstneming van Veldwijk Noord wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

B

994

Het resultaat BXL wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

287

De afdracht aan Welbions wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

142

De rentecompensatie voor De Veldkamp wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

-217

De aanpassing van de voorziening NIEGG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

5.868

De aanpassing van de voorziening Grex IEG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

742

De aanpassing in de voorziening voor derden complexen wordt verrekend met de reserve Grex(mutatie grondexploitatie)

8.3

Spoorzone en stedelijke ontwikkeling (22-NB-8.3)

L

110

Voor 2022 en 2023 is er incidenteel budget door de Raad beschikbaar gesteld om onderzoeken te doen, het netwerk te onderhouden en projecten te initiëren. Dit bedrag wordt betaald uit de reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad.

Programma 9:

0.1

College van burgemeester en wethouders

B

1.310

Ontvangst waarde overdracht Nieuwe wethouders

0.1

Voorziening Wethouders

L

1.310

Storting van de waarde overdracht in de (verplichte)voorziening

0.1

Voorziening Wethouders

B

587

Vrijval voorziening APPA wethouders 31-12-2022

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

46

De incidentele Inhuur voor het vastgoedbedrijf wordt verrekend met de reserve vastgoedbedrijf

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

108

De kosten voor af te stoten panden worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

284

Van de verkoop van het pand aan de v. Alphenstraat volgt een incidentele last vanuit het afboeken van de boekwaarde

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

297

Zoals opgenomen in de raadsbrief met nummer 3514966 is dit een financieel gevolg wat hoort bij de afwaardering van het pand aan de Paul Krugerstraat

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

B

516

Vanuit de verkoop van het pand aan de van Alphenstraat volgt een incidentele bate

0.4

Tozo overhead

L

661

Uitvoeringskosten 2022 overhead Tozo

0.7

Gemeentefonds: Energietoeslag

B

10.595

Incidentele middelen voor energietoeslag om inwoners te compenseren voor de stijgende energielasten.

0.7

Gemeentefonds: Bijzondere bijstand

B

199

Aanvullende maatregelen energierekening; gemeenten ontvangen in 2022 een incidenteel bedrag om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.

0.7

Gemeentefonds: Breed offensief

B

50

Incidentele gemeentefondsmiddelen om processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

0.7

Gemeentefonds: Bodembescherming

B

361

Via het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering bodembescherming (t/m 2022). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan de gemeente.

0.7

Gemeentefonds: Klimaatakkoord

B

479

Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten heeft de gemeente via de meicirculaire aanvullende middelen ontvangen in de vorm van een overbruggingsbudget middels de decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord.

0.7

Gemeentefonds - coronacompensatie

B

1.741

Incidentele gemeentefondsmiddelen zijn in 2022 ontvangen voor aanvullend pakket re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand, impuls re-integratie, gemeenteraadsverkiezingen, inkomstendervingen 2020 en 2021, Participatie (SWB) en continuiteit van zorg.

0.7

Gemeentefonds: Gezond in de stad

B

220

Incidentele gemeentefondsmiddelen t/m 2022 (beperkte periode).

0.7

Gemeentefonds: Faciliteitenbesluit opvangcentra

B

103

Incidentele gemeentefondsmiddelen t/m 2022 (beperkte periode).

0.7

Gemeentefonds: Invoeringskosten Omgevingswet

B

553

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.7

Gemeentefonds: Wet kwaliteitsborging bouw

B

91

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.7

Gemeentefonds: Leerlingenvervoer Oekraïne

B

76

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.7

Gemeentefonds: Bijzondere bijstand studenten

B

172

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.7

Gemeentefonds: Meerkosten Oekraïne sociaal domein

B

133

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.7

Gemeentefonds: Versterken sociale basis

B

52

Incidentele gemeentefondsmiddelen in 2022.

0.10

Totaal Incidentele Toevoeging reserves

L

39.302

Incidentele toevoegingen aan de reserves van bedragen > €50.000 zoals opgenomen in de mutaties reserves

0.10

Totaal incidentele Onttrekkingen reserves

B

31.065

Incidentele onttrekkingen aan de reserves van bedragen > €50.000 zoals opgenomen in de mutaties reserves

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

B

71.612

Subtotaal (t.b.v. kengetal structurele exploitatieruimte)

L

69.890

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2022

Bedragen groter of gelijk aan €50.000 (bedragen x €1.000)

Taakveld

Omschrijving structurele dotatie/onttrekking aan reserve

D / O

2022

0.10

Reserve dekkingkapitaallasten

O

124

0.10

Reserve bodemsanering - toevoeging

D

361

0.10

Reserve bodemsanering - onttrekking

O

327

Totaal dotaties

D

361

Totaal onttrekkingen

O

451

Overige toelichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Tot en met 2020 draaide de Stichting SWB Beschut positief, mede dankzij een bonus als extra compensatie vanuit Het Rijk. In 2021 kon het negatieve resultaat redelijk opgevangen worden binnen eigen reserves, echter vanaf 2022 niet meer.  Per 31-12-2022 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting SWB Beschut negatief € 174.880. In 2023 volgt er een college voorstel waarin wordt voorgesteld het negatieve Eigen Vermogen aan te vullen door middel van een eenmalige extra bijdrage per gemeente. Voor de  gemeente Hengelo betekent dit een incidentele extra last van € 116.539, nog voortkomend uit het boekjaar 2022.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd