5.2.4 Onderwijs

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder Bruggink

Betrokken sector (en)

Sociaal

Aanspreekpunt Ambtelijk

Suzan Hagen

Hoofddoelstelling

  • We dragen zorg voor voldoende en adequate schoolgebouwen, evenwichtig gespreid over de stad, zodat alle kinderen in een goed gebouw onderwijs kunnen volgen.

  • We hechten er aan dat alle kinderen en volwassenen in Hengelo de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; meer specifiek zetten we in op een zo groot mogelijk bereik van de Voorschool, een optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg;

  • We zorgen er voor dat onze wettelijke taken rond het onderwijs goed worden uitgevoerd door voldoende onderwijs met een openbaar karakter aan te bieden.

Financieel overzicht

Taakveld

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

4.1 Openbaar basisonderwijs

35

35

52

4.2 Onderwijshuisvesting

493

643

596

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.322

2.338

2.367

Totaal baten

1.850

3.016

3.014

4.1 Openbaar basisonderwijs

31

31

36

4.2 Onderwijshuisvesting

7.586

10.385

10.113

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.793

4.101

4.007

Totaal lasten

11.410

14.517

14.155

Saldo 4 Onderwijs

-9.560

-11.501

-11.141

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening

700

700

700

700

Aantal VVE kindplaatsen

200

200

200

200

Kengetallen

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)

0,96 (2017)

0,96 (2017)

1,0 (2017)

0,96 (2017)

Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen)

11,79 (2017)

11,79 (2017)

12,0 (2018)

12,41 (2018)

Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))

1,7% (2017)

1,8% (2016)

2,1% (2018)

2,1% (2018)

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Taakveld 4.1. Openbaar onderwijs

Betrokken afdeling(en)

Beleid

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben gezorgd voor aanbod van openbaar onderwijs; een taak waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn. We hebben daarbij gekozen voor twee verzelfstandigde stichtingen: Primato voor het openbaar primair onderwijs en de OSG voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Vanwege het teruglopend aantal leerlingen en de gevolgen hiervan voor Primato, is er veel extra aandacht uit gegaan naar het primair openbaar onderwijs.

Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen Primato en de Dr. Schaepmanstichting, die in 2020 zijn beslag zal krijgen. Het basisonderwijs in Hengelo bereidt zich op deze wijze voor op de toekomst. Het aantal kinderen in Hengelo, en dus in het basisonderwijs, neemt nog steeds af. Bovendien wordt er steeds meer gevraagd van het basisonderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs.

De beide schoolbesturen hebben daarom afgelopen zomer besloten tot intensieve samenwerking; het openbaar en katholiek basisonderwijs in Hengelo wordt in de toekomst vanuit één stichting aangeboden. Deze stichting gaat de openbare scholen, bijzondere scholen én samenwerkingsscholen exploiteren (in samenwerkingsscholen zit een openbare en katholieke school in één gebouw onder één aansturing met behoud van identiteit). De twee schoolbesturen gaan een plan ontwikkelen, bijvoorbeeld om de onderwijsgebouwen slimmer te gebruiken. In vier jaar tijd moet de hele samenwerking tussen beide besturen vorm krijgen.

Om deze samenwerking te realiseren heeft de gemeenteraad in december 2019 een bedrag beschikbaar gesteld om dit te realiseren.

Daarnaast gaat de gemeente om verder in te spelen op de daling van het leerlingenaantal in het primair onderwijs op basis van een visie investeren in scholen en toewerken naar een evenwichtige spreiding van optimaal benutte schoolgebouwen in de stad. Dit in samenwerking tussen alle schoolbesturen in Hengelo, zie hiervoor ook taakveld 4.2.

Wat zijn we blijven doen?

Wij blijven de wettelijke taken uitvoeren rond het openbaar onderwijs zowel bestuurlijk als financieel. Om dit te kunnen doen, sturen de stichtingen jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter kennisname naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd tussen de directeur-bestuurder en raad van toezicht van beide stichtingen met de gemeenteraad.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.10.1 Ambtelijke ondersteuning openbaar onderwijs

35

31

4

52

36

16

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs

35

31

4

52

36

16

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting

Betrokken afdeling(en)

Beleid

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Hengelo wil met de schoolbesturen voor het primair onderwijs een integrale visie op het toekomstige aanbod opstellen. Deze scholenvisie wordt vervolgens uitgewerkt in een integraal huisvestingsplan.

In 2019 is de nieuwe school voor voortgezet onderwijs, de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), van huisvesting voorzien. Daarnaast is een oplossing gevonden voor het tijdelijke ruimtetekort van de Stichting OSG op het scholeneiland.

De plannen voor de nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is het investeringskrediet voor de nieuwbouw geactualiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Ter voorbereiding op het proces om te komen tot een integraal huisvestingsplan hebben wij een inventarisatie laten uitvoeren van het scholenaanbod, waarmee inzicht ontstaat in de urgenties en kansen per locatie en wijk. Wij hebben de actuele situatie van de onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Er is een digitale scholenkaart gemaakt, waarin per school informatie over (toekomstige) leerlingaantallen en het schoolgebouw wordt gepresenteerd.

Ten behoeve van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt een schoolgebouw van Saxion gehuurd. Daarnaast is een deel van het gebouw verbouwd ten behoeve van de Stichting OSG, zodat zij ook tijdelijk gebruik kunnen maken van dit schoolgebouw. In 2019 zijn de gemaakte afspraken met verhuurder en gebruikers in overeenkomsten verwerkt. Tenslotte zijn met de scholengroep Carmel afspraken gemaakt over een bijdrage voor het herstellen van de betonschade bij het Lyceum de Grundel.

De normbedragen in de verordening onderwijshuisvesting zijn geactualiseerd. Hiervoor is bijlage IV van de verordening gewijzigd en door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is in lijn met de samenwerkingsovereenkomst ‘voorbereiding nieuwbouw VSO school’ tussen de gemeente en Stichting Attendiz, waarin was afgesproken dat het college de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2019 een nieuwe verordening ter vaststelling zou aanbieden, met daarin de aangepaste normvergoeding.

Daarnaast is in 2019 gestart met de sloop van het huidige gebouw aan de Bandoengstraat. Dit is de locatie waar de nieuwbouw van het VSO Attendiz wordt gerealiseerd.

Wat zijn we blijven doen?

Wij hebben een programma onderwijshuisvesting voor het uitvoeringsjaar 2020 opgesteld. Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft. De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.

Het gaat daarbij om voorzieningen om tijdelijke capaciteitstekorten op te heffen, zoals huur van onderwijsruimten, gymlokalen en de huur van sportvelden. Of om voorzieningen om permanente capaciteitstekorten op te heffen, zoals nieuwbouw en uitbreiding. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair) en herstel van schade of herstel van constructiefouten.

De aanvragen zijn getoetst en met de individuele schoolbesturen besproken. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt welke voorzieningen in 2020 voor bekostiging in aanmerking komen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.20.1 Huisvesting openbaar basisonderwijs

-

298

-298

-

328

-328

4.20.2 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

121

2.250

-2.129

133

2.335

-2.202

4.20.3 Huisvesting speciaal basis- en voortgezet onderwijs

50

133

-83

50

138

-88

4.20.4 Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs

44

967

-924

43

884

-840

4.20.5 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

56

1.815

-1.759

56

1.612

-1.556

4.20.6 Gymnastieklokalen

194

752

-558

174

715

-541

4.20.7 Overige uitgaven

178

4.170

-3.992

138

4.100

-3.962

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

643

10.385

-9.743

596

10.113

-9.517

Financiële toelichting

4.20.2 Huisvesting bijzonder basisonderwijs (€73.000 nadeel)
Het nadeel wordt met name veroorzaakt (€ 56.000) door vanuit vastgoed doorbelaste kosten voor het gebruik van onderwijs van het MFA Berflo. De normvergoeding voor het gebruik was niet in overeenstemming met de werkelijke kosten. Daarnaast is een nadeel ontstaan op de loonkosten van € 23.000. Voor een analye hiervan wordt verwezen naar programma 9. Resteert per saldo een voordeel van € 6.000 aan overige verschillen.

4.20.4 Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs (€ 84.000 voordeel)
In 2019 valt de verbouwing van de laagbouw van het voormalig Edith Stein voor de OSG lager uit dan begroot. Hierdoor resteert er in 2019 een incidenteel budget binnen het taakveld onderwijshuisvesting. Een deel daarvan is in 2019 ingezet voor het herstel van de constructiefout bij de Grundel. Resteert een voordeel van € 36.000.

Daarnaast is op dit subtaakveld een voordeel ontstaan op de post belastingen (gecompenseerd door nadelen op andere subtaakvelden) van € 37.000. Het resterende voordeel van € 11.000 is veroorzaakt op gas en verzekeringen.

4.20.5 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs (€ 203.000 voordeel)
Sinds augustus 2019 is er een nieuwe VO school in Hengelo (SVPO Hengelo). Hiervoor wordt huisvesting gehuurd van Saxion op het scholeneiland. Naast de huur is in 2018 overeengekomen dat de gemeente bijdraagt in de verbouwings-/aanpassingskosten van het gebouw. Het gaat om een totale bijdrage van €470.000 verdeeld over drie jaren. Het eerste jaar (2019) is de bijdrage €232.000. Deze bijdrage komt beschikbaar op het moment dat er overeenstemming is over de verbouwing c.q. het bouwplan. Deze overeenstemming is er in 2019 nog niet. Uw raad heeft daarom besloten het volledige budget voor 2019 van € 232.000 over te hevelen naar 2020 waardoor een voordeel van € 232.000 wordt verklaard.

Het resterende verschil van € 29.000 nadelig wordt met name veroorzaakt door de toerekening van loonkosten. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Betrokken afdeling(en)

Beleid/Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben alle kinderen en volwassenen kansen geboden om zich optimaal te ontwikkelen op hun eigen niveau. We hebben bereikt dat er een betere toeleiding is gerealiseerd naar de voorschool. Het ROC en de gemeente Hengelo zijn in 2019 gestart met het samen uitvoering geven aan het profiel voor het ROC Hengelo, zodat jongeren een optimale aansluiting kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Wij hebben ons ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden in de voorschoolse periode en het primair onderwijs door in te zetten op voldoende plekken voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en te starten met de uitbreiding van het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie van 10 naar 16 uur per week en het aantal uren voorschool voor alle peuters van 5 naar 8 uur per week. Daarnaast hebben we de kwaliteit van de voor- en vroegschool en de ondersteuning voor jongere kinderen een impuls gegeven met behulp van het Expertisecentrum Jonge Kind.

Wij hebben leerlingen in de basisschoolleeftijd (taal)ondersteuning op maat geboden en de doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool in samenwerking in Integrale Kindcentra (IKC) gestimuleerd. Ook is er ingezet op de verbetering van de zorgstructuur in het onderwijs en de zorgstructuur is samen met het onderwijs (PO, VO en SO/VSO) op maat doorontwikkeld.

Het bestrijden en voorkomen van verzuim bij jongeren hebben we opgepakt in samenwerking tussen de afdelingen werk en inkomen en ondersteuning en zorg. Daarnaast is er ingezet op het behalen van een startkwalificatie bij jongeren door samen met het onderwijs te voorkomen dat jongeren de school verlaten en het begeleiden van jongeren terug naar school of naar werk. We hebben samengewerkt met onderwijs en zorg aan projecten binnen de Twentse Belofte.

In het kader van de Twentse Belofte is er een plan van aanpak opgesteld om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben alsnog de mogelijkheid te bieden een startkwalificatie te behalen.

Wij hebben ons ingezet voor de ontwikkeling van volwassenen door het coördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen. Verder hebben we ingezet op alfabetisering en het tegengaan van laaggeletterdheid onder verschillende doelgroepen. Wij hebben onze infrastructuur benut waarin we samenwerken met partners om laaggeletterdheid te traceren en vervolgens te verhelpen.

We hebben het Perspectiefjaar binnen een pilot ontwikkeld. Via het Perspectiefjaar begeleiden we jongeren in de leeftijdsgroep van 23 tot 27 jaar met een life-coach om perspectief te bieden op een carrière (werk, studie). Het betreft jongeren die door omstandigheden (nog) niet de juiste route hebben gevonden richting studie en/of werk en om die reden extra begeleiding krijgen.

Wij hebben samen met het onderwijs een strategische agenda (lokale educatieve agenda) opgesteld voor de periode 2019-2023. Hierin staan onze gezamenlijke ambities benoemd. Jaarlijks wordt deze geëvalueerd en een nieuw actieplan opgesteld. Thema's die hier onder meer aan de orde komen zijn IKC ontwikkeling, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, verduurzaming gebouwen, zorg voor leerlingen en gezonde school.

Het onderdeel binnen het interventieprogramma, inzet van de OAB middelen is in 2019 gerealiseerd.

Wat zijn we blijven doen?

  • Wij zijn het Expertise centrum jonge kind en de voorscholen blijven subsidiëren.

  • We voeren onze wettelijke taken uit op het terrein van leerlingvervoer, leerplicht en RMC in afstemming tussen de verschillende afdelingen en het onderwijs.

  • In overleg met de partners zijn we activiteiten voor volwassenen blijven subsidiëren. Ook is er specifiek ingezet op activiteiten voor het tegengaan van laaggeletterdheid.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.30.1 Onderwijsbeleid

-

602

-602

8

638

-630

4.30.2 Leerlingenvervoer

7

877

-870

5

892

-886

4.30.3 Leerplicht RMC

322

427

-106

341

501

-159

4.30.4 Achterstandenbeleid

2.009

2.136

-127

2.012

1.921

91

4.30.5 Volwasseneneducatie

-

27

-27

-

30

-30

4.30.6 Overige uitgaven

-

31

-31

-

26

-26

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.338

4.101

-1.763

2.367

4.007

-1.640

Financiële toelichting

4.30.3 Leerplicht RMC (€ 53.000 nadeel)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de toerekening van loonkosten. Voor een analyse hiervan wordt verwezen naar programma 9.

4.30.4 Achterstandenbeleid (€ 218.000 voordeel)
De subsidie voorschool aan Spring! Peuterspeelscholen over 2018 is in 2019 € 165.000 lager vastgesteld omdat het aantal daadwerkelijk bezette peuterplekken in 2018 lager was dan aangevraagd.

Bij het vaststellen van de uitvoeringsregeling voorschool Hengelo is er een subsidieplafond opgenomen. Dit subsidieplafond is niet helemaal benut (bedrag van de aanvragen was lager), waardoor een voordeel van € 48.000 is ontstaan.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd