5.2.4 Onderwijs

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder Bruggink

Aanspreekpunt Ambtelijk

Gijs Tiebot

Hoofddoelstelling

  • We dragen zorg voor voldoende en adequate schoolgebouwen, evenwichtig gespreid over de stad, zodat alle kinderen in een goed gebouw onderwijs kunnen volgen.

  • We hechten er aan dat alle kinderen en volwassenen in Hengelo de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; meer specifiek zetten we in op een zo groot mogelijk bereik van de Voorschool, een optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg;

  • We zorgen er voor dat onze wettelijke taken rond het onderwijs goed worden uitgevoerd door voldoende onderwijs met een openbaar karakter aan te bieden.

Financieel overzicht

4 Onderwijs

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Baten

37

-

-

Lasten

37

5

8

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

-5

-8

Baten

853

981

878

Lasten

7.538

7.803

7.000

4.2 Onderwijshuisvesting

-6.685

-6.822

-6.122

Baten

2.475

3.992

2.240

Lasten

4.849

6.164

3.476

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.374

-2.172

-1.236

Saldo 4 Onderwijs

-9.059

-9.000

-7.366

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening

700

700

622

Aantal VVE kindplaatsen

200

200

200

Kengetallen

Onderstaande gegevens worden niet meer door het CBS bijgehouden. De cijfers over 2021 zijn daarom niet weergegeven.

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)

1 (2017)

1 (2017)

1 (2017)

Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen)

18 (2019)

12 (2018)

18 (2019)

Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))

1,7% (2019)

2,1% (2018)

1,7% (2020)

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Taakveld 4.1. Openbaar onderwijs

Betrokken afdeling(en)

Maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is het plan van scholen van Dr. Schaepman verder uitgevoerd. In dit plan is de wijze waarop de fusie tussen de scholen van Primato en de Dr. Schaepmanstichting wordt ingvuld weergegeven. De volgende stappen zijn gezet in 2021: De Willemschool is opgeheven. Er zijn samenwerkingsscholen tot stand gekomen, Europaschool - Telgenkamp, Don Bosco en Dalton Hengelo Zuid. Daarnaast is IKC de Wooldermarke ontstaan uit de Woolderschool en de Kardinaal Alferinkschool.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

In 2021 heeft de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht benoemd. Een nieuw geworven voorzitter en twee leden vanuit Schaepman en twee leden vanuit Primato. Daarnaast heeft Schaepman haar naam gewijzigd in Symbio Hengelo en zijn hierop de statuten en het convenant gewijzigd. Eind 2021 heeft de raad deze wijziging bekrachtigd.

Wat zijn we blijven doen?

Wij blijven de wettelijke taken uitvoeren rond het openbaar onderwijs, zowel bestuurlijk als financieel. Om dit te kunnen doen, sturen de stichtingen (Symbio en OSG) jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter kennisname naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt er eens in de twee jaar een bijeenkomst georganiseerd tussen de directeur-bestuurder en raad van toezicht van beide stichtingen met de gemeenteraad.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

5

-5

-

8

-8

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs

-

5

-5

-

8

-8

Financiële toelichting

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 3.000 nadeel)

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting

Betrokken afdeling(en)

Maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben in 2021 de nieuwe basisschool van Stichting Expeditiewijz van huisvesting voorzien.

Via de kadernota zijn de budgetten op sportinventaris verhoogd. We konden investeren in een grote renovatieslag van de sporttechnische installaties (ringen, touwen, wandrekken etc.). Daarmee voldoen de sporthallen en gymlokalen weer aan het niveau van onze inventarislijst. Daarnaast hebben we een raamcontract afgesloten met een partij die ons de komende jaren voorziet van sportmaterialen (ballen, matten, kasten).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Wij hebben in 2021 een beleidskader geschreven waarin het ambitieniveau en de criteria van de gemeente met betrekking tot onderwijs(huisvesting) is opgenomen en wat vervolgens als leidraad dient bij het komen tot (een prioritering en scenariovorming van) een integraal huisvestingplan voor het primair onderwijs. Begin 2022 zal dit beleidskader worden vastgesteld door het college.

Het budget voor het vervangen van sportinventaris in gymnastieklokalen is geactualiseerd. Er is nu budget om afgekeurde inventaris te vervangen. Hierdoor behouden we het aanbod (en daardoor de kwaliteit) van het bewegingsonderwijs en de trainingsmogelijkheden van sportverenigingen op hetzelfde niveau .

Basisschool de Tulp heeft in 2021 de locatie in Hengelo moeten sluiten in verband met het niet voldoen aan de stichtingsnorm. Deze norm gaat over het aantal leerlingen dat binnen vijf jaar na de start van de bekostiging dient te worden behaald. Hoeveel leerlingen aan een nieuwe basisschool verbonden moeten zijn verschilt per gemeente. De leerlingen zijn verhuisd naar de locatie van Stichting SIMON in Enschede. Met de gemeente Enschede en basisschool de Tulp is een (financiële) afspraak gemaakt over de overname van het meubilair en onderwijsleerpakket.

In 2021 is een extern bureau geselecteerd en is gestart met het maken van een integraal huisvestingplan (IHP) voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Een koersdocument, met voor de korte, middellange en lange termijn inzicht in de benodigde investeringen voor de schoolgebouwen in de gemeente Hengelo. En een concreet uitvoeringsplan voor de eerste vier jaar. Dit plan wordt in overleg met het onderwijsveld gemaakt, zodat de gemeenteraad in 2022 een besluit kan nemen over een breed gedragen IHP.

Tenslotte hebben we in 2021 het nieuwbouwplan van Stichting Attendiz op de nieuwbouwlocatie aan de Bandoengstraat nader uitgewerkt. Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaan De Kapstok locaties Hengelo door onder de naam Twents Vakcollege ’t Woolde. Het onderwijs en de teams van Krabbenbosweg, Hassinkweg en Tuindorp verhuizen naar deze nieuwe locatie.

Wat zijn we blijven doen?

Wij hebben een programma onderwijshuisvesting opgesteld, met daarin toegekende huisvestingvoorzieningen gericht op nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Ook hebben wij het bewegingsonderwijs gefaciliteerd, door ook in 2021 voldoende en functionele gymnastieklokalen beschikbaar te stellen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.2 Onderwijshuisvesting

981

7.803

-6.823

878

7.000

-6.122

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

981

7.803

-6.823

878

7.000

-6.122

Financiële toelichting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 702.000 voordeel)

Het totaal voordeel van € 702.000 op onderwijshuisvesting kan verklaard worden door een nadeel van € 102.000 op de baten uit onderwijshuisvesting en een voordeel van € 804.000 op de lasten.

Baten: Vanwege actualisatie van het bestand 'leegstaande schoolgebouwen' vallen de inkomsten lager uit dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van € 98.000. Middels de SPUK 'sport btw' wordt de gemeente gecompenseerd voor de btw op sport. Deze moet vanwege Europese regels als kostprijsverhogend geadministreerd worden. Omdat wij minder hebben uitgegeven aan gymnastieklokalen, kunnen wij ook minder compensatie voor btw ontvangen. Dit resulteert in een nadeel van € 65.000.

Lasten: Het voordeel op de uitgaven kan voornamelijk verklaard worden door een voordeel op uitgaven aan gymlokalen van in totaal € 400.000. Hierbinnen is het project voor vervanging inventaris gymhallen (Kadernota 21-FP-4.5) € 170.000,- voordelig uitgevallen. Na het sluiten van de administratie van 2021 en na het opmaken van de budgetoverheveling werd duidelijk dat wij nog nakomende kosten kunnen verwachten. Hierover zullen wij u nader inlichten middels de beleidsrapportages van 2022.
Vanwege minder gebruik van de gymlokalen door Corona is een voordeel van € 88.000 op energielasten en € 65.000 op schoonmaakkosten gerealiseerd. Ook heeft minder klachtenonderhoud plaats gevonden wat leidt tot een voordeel van € 44.000.

Sinds augustus 2019 is er een nieuwe VO school in Hengelo (SVPO Hengelo). Hiervoor wordt huisvesting gehuurd van Saxion op het scholeneiland. Naast de huur is in 2018 overeengekomen dat de gemeente bijdraagt in de verbouwings-/aanpassingskosten van het gebouw. Het gaat om een totale bijdrage van €470.000 verdeeld over drie jaren. In 2021 is een bedrag van € 298.000 niet besteed. De resterende middelen worden middels de budgetoverheveling ingezet in 2022.

Het resterende voordeel kan voornamelijk verklaard worden door het niet volledig benutten van het spoedbudget scholen (voordeel van € 54.000), het vrijvallen van een deel van de voorziening samenwerking schoolbesturen voor het reeds afgeronde gedeelte (voordeel van € 52.000) en het niet volledig benutten van het klachtenonderhoud budget (voordeel van € 32.000).

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Betrokken afdeling(en)

Maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling

Ondersteuning en Zorg

Werk en Inkomen

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben alle kinderen en volwassenen kansen geboden om zich optimaal te ontwikkelen op hun eigen niveau. Meer specifiek hebben we ervoor gezorgd dat op alle basisschoollocaties een schoolzorgondersteuner aanwezig is en hierbij invulling gegeven aan de Gelijke Kansen Agenda. Samen met het onderwijs is de pilot jeugdhulpteams op zorgintensieve scholen ingezet. We hebben samen met de kinderopvang en in afstemming met het onderwijs de pilot passende buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen tot 13 jaar uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

We hebben ingezet op voldoende plekken voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en zorgen voor een goed bereik van de voorschool. Ook dit jaar hebben we weer 200 VVE plekken gerealiseerd.

We hebben leerlingen in de basisschoolleeftijd op maat (taal)ondersteuning geboden.

Het Expertisecentrum Jonge kind (EJK) heeft zorggedragen voor de kwaliteit van de voor- en vroegschool en de ondersteuning voor jongere kinderen.

We hebben ingezet op de verbetering van de zorgstructuur in het onderwijs en de zorgstructuur is samen met het onderwijs (PO, VO en SO/VSO) op maat doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de uitbreiding van Schoolzorgondersteuners op alle basisscholen en de verlenging van het project zorgintensief op S(B)O/VSO scholen.

We hebben ingezet op het bestrijden en voorkomen van verzuim bij jongeren. Leerplichtambtenaren hebben verzuimspreekuren gehouden op scholen.

We hebben ingezet op het behalen van een startkwalificatie bij jongeren door samen met het onderwijs te voorkomen dat jongeren de school verlaten. Dit hebben we gedaan door jongeren terug naar school of naar werk te begeleiden. Hierbij zijn RMC medewerkers en leerplichtambtenaren ook op de schoollocatie van het ROC van Twente actief. We hebben samengewerkt met onderwijs en zorg aan projecten binnen de Twentse Belofte.

We hebben jongeren zonder startkwalificatie die een kwetsbare overstap maken van school naar school of van school naar werk gevolgd tot hun 23e levensjaar om vroegtijdig een effectieve samenhangende aanpak in te kunnen zetten en daarmee dure zware zorg te voorkomen en/of vervangen.

Via de 3-jarige pilot Perspectiefjaar hebben we jongeren begeleid in de leeftijdsgroep van 23 tot 27 jaar met een lifecoach om perspectief te bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren met problemen op meerdere leefgebieden die door een lifecoach ondersteund worden. We hebben een plan gemaakt om de aanpak van het perspectiefjaar structureel te borgen.

We hebben ons ingezet voor de ontwikkeling van volwassenen door het coördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.

De strategische agenda die we samen met het onderwijs hebben opgesteld (lokale educatieve agenda) voor de periode 2019-2023 is geëvalueerd en er is een nieuw actieplan opgesteld voor het schooljaar 2021-2022. Thema's die hier onder meer aan de orde komen zijn IKC ontwikkeling, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, brede talentontwikkeling, zorg voor leerlingen en gezonde school.

Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
De OAB middelen lopen over een periode van vier jaar, in dit geval van 2019 – 2022. Aan het eind van deze periode wordt er afgerekend met het ministerie van OCW. Vanaf 2019 hebben wij aanzienlijk meer middelen toegekend gekregen vanwege twee redenen:

  • Aangepaste gewichtenregeling, waardoor de verdeling van de middelen anders verdeeld is over de gemeenten.

  • Uitbreiding van wettelijke taken, per 1 augustus 2020 de uitbreiding naar 16 uur VVE en per 1 januari 2022 het invoeren van een minimum aantal uren VVE coach.

We hebben ons ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden in de voorschoolse periode en het primair onderwijs. We hebben samen met het onderwijs en voorschool een plan gemaakt om het onderwijsachterstandenbeleid te herijken met oog op de nieuwe wettelijke maatregelen met ingang van 2022.

Leerlingenvervoer
We hebben in 2021 de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer en nadere regels vastgesteld. De nieuwe verordening gaat meer uit van het vergroten van de zelfstandigheid in het vervoer. Daarmee wordt het reizen met het openbaar vervoer of fietsen gestimuleerd. Daarnaast kan op grond van de nieuwe verordening meer individueel maatwerk worden verstrekt.
De nieuwe verordening biedt ruimte voor afspraken over leerlingenvervoer tussen de gemeente en het samenwerkingsverband. De nieuwe verordening geeft ruimte om vervoer in te zetten naar een door het onderwijs gecreëerde tussenvoorziening in de regio (zoals de Link, waar een leerling tijdelijk naar toe gaat om schooluitval te voorkomen, ondanks dat het geen formele schoollocatie is.)

De Hengelose verordening is gebaseerd op de landelijke modelverordening. We kennen twee afwijkingen, ten aanzien van het afstandscriterium (4 in plaats van 6 kilometer) en de bekostiging zelfstandig reizen met OV (voor VSO-leerlingen).

Wat zijn we blijven doen?

  • We zijn het Expertisecentrum Jonge Kind en de voorscholen blijven subsidiëren.

  • We blijven het Makerfestival van Stichting Tetem subsidiëren.

  • We voeren onze wettelijke taken uit op het terrein van leerlingvervoer, leerplicht en RMC in afstemming tussen de verschillende afdelingen en het onderwijs.

  • In overleg met de partners zijn we activiteiten voor volwassenen blijven subsidiëren.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.992

6.164

-2.172

2.240

3.476

-1.236

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.992

6.164

-2.172

2.240

3.476

-1.236

Financiële toelichting

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken(€ 936.000 voordeel)

In 2021 hebben we vanuit de gemeente Enschede corona gerelateerd een extra bijdrage ontvangen voor leerplicht RMC. Daarnaast hebben we in december 2021, ook van de gemeente Enschede, alsnog een extra incidentele subsidie in het kader van de Twentse Belofte ontvangen. Gezamelijk zorgt dit voor een incidenteel voordeel van € 198.000 in 2021. Wij zijn in gesprek met de gemeente Enschede of deze bijdrage meerjarig beschikbaar gesteld gaat worden.

Het onderwijs achterstandenbeleid betreft een afrekenperiode van 4 jaar (2019-2022), welke ook opgenomen is in de SISA verantwoording 2021 (Hoofdstuk 7.4, regeling D8). In 2021 hebben wij € 1.419.000 van de beschikbare middelen niet besteed. Op basis van de concept verantwoording subsidie voorschools verwachten wij een terugvordering van € 421.000. De resterende middelen zijn opgenomen als vooruitontvangen subsidie en beschikbaar gesteld in 2022.
De middelen zijn toegekend vanaf 2019, waarbij wij wisten dat de gemeente extra wettelijke taken diende uit te voeren vanaf 2020 en 2022. Hier hebben wij in de bestedingsbegroting van de middelen rekening mee gehouden, waardoor we in het begin van de afrekenperiode minder hebben uitgegeven.
Na de invoering van de 16 uur VVE in 2020 hebben we samen met de voorschool en het onderwijs de balans opgemaakt van beschikbare middelen, wat heeft geleid tot het plan "herijking gemeentelijk beleidskader OAB". Hier komen nieuwe subsidieaanvragen uit voort met betrekking tot 2022 van de voorschool- en onderwijspartners.

Het voordeel op dit taakveld is met name ontstaan door het niet besteden van onze eigen middelen. Hierbij hebben we een voordeel op de uitgaven van de middelen subsidieuitvoeringsregeling voorschools gerealiseerd van € 378.000. Dit betreft een eindafrekening op basis van de werkelijke bezette peuterplekken. Daarnaast is een voordeel gerealiseerd van € 78.000 op de eigen middelen achterstandsbeleid, welke bestemd zijn voor de Horizon. Vanwege incidenteel hogere inkomsten bij de Horizon, heeft de gemeente minder middelen bij hoeven te leggen.

Vanwege minder uitgevoerde ritten door corona is een voordeel gerealiseerd van € 92.000 op het leerlingenvervoer.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd