5.2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouder Gerrits

Aanspreekpunt ambtelijk

L. de Vries

Hoofddoelstelling

Wij dragen er zorg voor dat Hengelo goed bereikbaar is over de weg, het spoor en het water. Daarbij horen goede parkeervoorzieningen voor fiets en auto, met name in de binnenstad en is de openbare ruimte goed onderhouden, schoon, veilig en duurzaam ingericht.

Financieel overzicht

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Baten

438

418

686

Lasten

8.304

8.058

8.215

2.1 Verkeer, wegen en water

-7.866

-7.640

-7.529

Baten

34

34

38

Lasten

1.208

1.111

1.087

2.2 Parkeren

-1.174

-1.077

-1.049

Baten

475

516

484

Lasten

537

463

500

2.4 Economische Havens en waterwegen

-62

53

-16

Baten

-

-

-

Lasten

405

260

264

2.5 Openbaar vervoer

-405

-260

-264

Saldo 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.506

-8.924

-8.858

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Percentage van de armaturen dat is voorzien van LED verlichting

30%

24%

34%

38%

Kengetallen

Er zijn geen verplichte kengetallen die onder dit programma vallen.

Verbonden partijen

Regio Twente
De Regio Twente werkt vóór en samen mét de veertien Twentse gemeenten en maatschappelijke partners aan een vitaal Twente waarin inwoners gezond en kansrijk zijn.

Gildebor
Gildebor voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het belastingkantoor int gemeentelijke belastingen en heffingen voor de deelnemende gemeenten. Voor dit programma geldt dit voor parkeren en havenbedrijf.

Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente (is geen verbonden partij, maar op basis van bestuurlijke overeenkomst)
Het havenbedrijf verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede.

Taakveld 2.1. Verkeer, wegen en water

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

We hebben gewerkt aan een veilig, duurzaam en goed bereikbare stad voor bewoners, forenzen en bezoekers over de weg, het spoor en het water. Ook hebben we gewerkt aan een goed onderhouden, schone en veilige openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Het college heeft in november het Werkplan Gladheidsbestrijding Hengelo vastgesteld. Dit Werkplan geeft aan hoe en op welke wegen de gladheid wordt bestreden.

In Groot Driene zijn de lichtmasten in de woonstraten en de buurtontsluitingswegen vervangen door slimme en duurzame LED-verlichting. Ook in de Hasseler Es is gestart met grootschalige vervanging van de lichtmasten met duurzame slimme LED-verlichting met bewegingssensor.

In 2021 zijn we gestart met het maken van een nieuw mobiliteitsbeleid voor de hele stad. Deze visie zal het verouderde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vervangen. We verwachten dat het nieuwe mobilteitsbeleid in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld zal worden.

In de ‘Rapportage Bereikbare Binnenstad’ staan concrete maatregelen genoemd voor een bereikbare binnenstad voor de korte en middellange termijn. De volgende maatregelen zijn en worden uitgevoerd;

 • Er is gestart met het opstellen van nieuw toegangsbeleid voor gemotoriseerd verkeer in de binnenstad. Naar verwachting wordt deze in het tweede kwartaal van 2022 aan het college voorgelegd.

 • De vervolgactie daarop is om een nieuw toegangssysteem te implementeren. Hiervoor zal krediet aangevraagd moeten worden bij de gemeenteraad.

 • Ook is een plan opgesteld voor nieuwe bewegwijzering in de binnenstad. De palen met bordjes worden volgend jaar geplaatst.

Voor het project 'herinrichting Deldenerstraat' is het deel vanaf de Bornsestraat - Marskant in 2021 uitgevoerd. Ook is gestart met de reconstructie van de kruising met het Mitchamplein. Tevens is daarmee een start gemaakt met de aanleg van de F35 Bankastraat.

De herinrichting van de Deurningerstraat fase II, vanaf de Oldenzaalsestraat tot aan de rotonde Sloetsweg, is gerealiseerd. Daarmee is de verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd. Tegelijk is het rioolstelsel verbeterd door aanleg van de blauwe ader en de afkoppeling van het regenwater.

De raadsmotie voor een verbeterde verkeersveilige Woolderesweg is in 2021 uitgevoerd met de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Woolderesweg.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren is door de minister het Strategsich Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) gepresenteerd. Onder begeleiding van de provincie en een adviesbureau zijn in 2021 de integrale verkeersveiligheidsanalyses voor een gemeentelijk SPV 2030 gedaan. We verwachten in 2022 het definitief SPV voor Hengelo te kunnen presenteren.

De verkeersveiligheid rondom scholen blijft aandacht vragen. Hier gaat het vooral om verkeersonveilig gedrag van de schoolkinderen en ouders zelf en minder vaak om de weginrichting. Daarom blijven we hier stevig inzetten op educatie en voorlichtingprojecten op scholen. Dit doen we in samenwerking met de provincie, het ROV en Veilig Verkeer Nederland afdeling Hengelo.

Wat zijn we blijven doen?

 • Wegen, straten en pleinen zijn onderhouden.

 • Afval is verwijderd, de openbare ruimte is schoon gehouden en gladheid is bestreden.

 • Wegen, paden en openbare ruimte zijn voorzien van voldoende licht.

 • Verkeers- en straatnaamborden zijn onderhouden.

 • Verkeersregelinstallaties en veiligheidssystemen (om de verkeersveiligheid en doorstroming te waarborgen) zijn onderhouden

 • Daar waar kabels en leidingen vervangen zijn, werden oude tegelverhardingen vervangen.

 • We hebben verkeersvoorzieningen ontworpen en verkeersadviezen gegeven.

 • We blijven aandacht houden voor blijvende verduurzaming en vergroening van onze stad.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer, wegen en water

418

8.058

-7.640

686

8.215

-7.528

Totaal 2.1 Verkeer, wegen en water

418

8.058

-7.640

686

8.215

-7.528

Financiële toelichting

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 111.000 voordeel)

We hebben meer uitgegeven aan loonkosten en ingehuurd personeel (€ 192.000 nadeel). Dit komt doordat meer focus is gelegd op verkeersveiligheid. Hierdoor is de inzet van een allround bestekvoorbereider, een verkeerskundige en een technisch adviseur verschoven naar dit taakveld. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

De werkzaamheden in het kader van de Mobiliteitsvisie zijn dit jaar niet geheel afgerond. Ook op het gebied van “Open Verharding” zijn niet alle werkzaamheden gereed gekomen. Hierdoor hebben we minder uitgegeven. Aan de andere kant zijn we geconfronteerd met hogere lasten van:

 • elektra, door hogere overheidsheffing;

 • NEN-inspecties op het gebied van openbare verlichting;

 • en gladheidsbestrijding door hevige sneeuwval.

Per saldo zijn er lagere lasten (€ 27.000 voordeel).

We hebben hogere dan begrote inkomsten (€ 268.000 voordeel) door nagekomen inkomsten in het kader van de subsidieregeling Duurzaam Veilig, een bijdrage in verrichte werkzaamheden voor Welbions en Plegt/Vos en legesinkomsten van derden t.b.v. hersteld straatwerk.

Overige kleine verschillen worden veroorzaakt door afwijkingen in de kapitaalasten en leiden tot een voordeel op dit taakveld (de betreffende investering is dan nog niet afgerond).

Mutaties Reserve Duurzaam Veilig

De lasten van een aantal verkeersveiligheidsprojecten worden onttrokken uit de Reserve Duurzaam Veilig (€ 122.000). Dit is zichtbaar op programma 9.

Taakveld 2.2. Parkeren

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Voor de binnenstad van Hengelo is parkeren van groot belang. Parkeren in Hengelo is in 2021 makkelijker en klantvriendelijker geworden. We hebben dit jaar verder gewerkt aan inzicht in de voor- en nadelen van de diverse parkeermaatregelen. Deze maatregelen staan in relatie tot de stedelijke ontwikkeling, vraag en aanbod, doelgroepen, gastvrijheid, gezondheid en het behouden en versterken van duurzaamheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

De proeven voor de binnenstad Shop&Go en Klantvriendelijk Handhaven zijn geëvalueerd. Bij Shop&Go kunnen bezoekers op de aangewezen plekken 30 minuten gratis parkeren. Shop&Go wordt vanaf 2022 structureel voortgezet. Op het gebied van fietsparkeren is er bij de ruimtelijke ontwikkelingen ruimte gereserveerd voor extra hoogwaardige fietsparkeerplaatsen, bijvoorbeeld;

 • op het Marktplein een ondergrondse stalling onder de Rooftopbar;

 • bij het Wetplein een combinatie van bewaakt en onbewaakte stalling

Voor taxi’s voor de nachthoreca is een nieuwe locatie rondom het Kloosterhof parkeerterrein aangewezen. Deze locatie is dichtbij de nachthoreca.

Verder heeft de gemeenteraad een nieuwe parkeernormennotitie vastgesteld voor de binnenstad en Hart van Zuid (ten noorden van het Esrein).

Er is gestart met de uitwerking van het type (betaald parkeren, blauwe zone of vergunninghouders parkeren) parkeerregulering dat het meest geschikt is voor Hart van Zuid en de schil eromheen.

De blauwe zones zijn weer uitgebreid. In 6 straten is een blauwe zone ingevoerd. Daarmee is het aantal parkeerplaatsen met een blauwe zone met circa 200 toegenomen.

Om overlast in parkeergarage De Beurs tegen te gaan, zijn de toegangsdeuren gesloten in de avond en nacht waardoor alleen parkeerders toegang hebben tot de garage.

In oktober 2021 is een parkeerdrukmeting uitgevoerd in het fiscale gebied en de blauwe zones.

Er is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de parkeergarage Lange Wemen.

Als gevolg van coronamaatregelen is de bewaakte fietsenstalling tot en met april gesloten geweest. Vanaf half december was deze weer gesloten. Sinds juli is de fietsenstalling Thiemsbrug ook op vrijdag- en zaterdagavond geopend tot 21:30 uur. Tegelijkertijd is een scansysteem voor fietsen ingevoerd om het gebruik en de gebruiksduur te kunnen monitoren.

We hebben rond de 2.800 naheffingsaanslagen opgelegd, 1.409 meldingen over parkeren behandeld en 115.000 kentekens gecontroleerd in 2021.

Wat zijn we blijven doen?

 • De blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs zijn beheerd en geexploiteerd.

 • Waar dit werd gevraagd, is de uitbreiding van de blauwe zone onderzocht en waar mogelijk gefaciliteerd.

 • We zijn blijven inzetten op het verbeteren van het exploitatieresultaat parkeren.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.2 Parkeren

34

1.111

-1.077

38

1.087

-1.049

Totaal 2.2 Parkeren

34

1.111

-1.077

38

1.087

-1.049

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 2.3. Recreatieve havens

Dit taakveld is voor de gemeente Hengelo niet van toepassing.

Taakveld 2.4. Economische havens en waterwegen

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Ruimte en Leefbaarheid

Wat hebben we bereikt?

De binnenhavens aan de Twentekanalen van de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. De binnenhavens worden gekenmerkt door hun strategische ligging op de belangrijke Europese Northsea Baltic verkeerscorridor tussen de zeehavens en het Europese achterland in Duitsland, Polen en de Baltische staten. We hebben dit jaar verder gewerkt aan het verbeteren van de haveninfrastructuur om de gebruikers (vervoerders) en het (watergebonden) bedrijfsleven te faciliteren. Tevens hebben we gewerkt aan meer deskundigheid en slagkracht op het havenbeheer. Daarbij hebben we efficiency aangebracht en aandacht gevraagd ter bevordering van vervoer over water in onze regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Wij zijn verder gegaan met voorbereidingen voor fysieke aanpassingen in de haven ten behoeve van grotere schepen, de zogenaamde 5A klasse. Dit doen wij om deze schepen toegang te bieden tot onze haven om hier te kunnen laden en lossen.

 • De benodigde onderzoeken zijn opgeleverd en het bestek is nagenoeg gereed voor aanbesteding.

 • Er is een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat om de toegang van de Petroleumhaven te verbeteren opgesteld. Wanneer de financiële middelen bij Rijkswaterstaat geregeld zijn, zal deze worden ondertekend.

 • De aanvragen voor de vergunningen zullen in 2022 gedaan worden en het werk zal worden aanbesteed.

De oplevering van het bestek heeft vertraging opgelopen (met name doordat de onderzoeken langer duurden). Hierdoor schuift de aanvraag van vergunningen en start aanbesteding door naar 1ste kwartaal 2022. Ook de verdere afstemming van dit werk met die van de Verruiming Twentekanalen van Rijkswaterstaat hebben gezorgd voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft de gemeente verzocht de start van de uitvoering van het werk uit te stellen tot na de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. De gemeente heeft samen met Rijkswaterstaat bekeken of de beide werken ‘vervlochten’ konden worden. Helaas lukt dit niet.

In 2020 is de Havengeldverordening tegen het licht gehouden en is de grondslag, op verzoek van de schippers, aangepast. Vanaf 2021 wordt geheven op werkelijk vervoerde lading. Daarvóór werd geheven op wat een schip maximaal kon vervoeren. Dit betekent dat per 2021 geen nieuwe abonnementen konden worden afgesloten. Voor een aantal schippers heeft dat nadelige gevolgen. In overleg met schippers en belangenverenigingen is besloten de inning van de Havengelden in 2022 te evalueren.

We hebben de havenmeestersfunctie verder geprofessionaliseerd. Deze werkt sinds begin 2021 in het gezamenlijke havengebied van de 5 samenwerkende gemeenten. Hiervoor is begin 2021 een dienstverleningsovereenkomst en mandaat besluit getekend door de 5 gemeenten. De Havenmeesters zijn in dienst van de gemeente Hengelo maar werkzaam in alle vijf de gemeenten. Administratief zijn de havengebieden samengevoegd hiervoor is de bestaande havenbeheer- en inningsverordening aangepast.

Wat zijn we blijven doen?

 • Als partner levert het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente voor de logistieke sector een substantiële bijdrage aan de economische structuurversterking en werkgelegenheid in de regio en directe omgeving met als resultaat:

  • Toename van goederenvervoer over water uitgedrukt in tonnages en containereenheden.

  • Toename van (haven gerelateerde) bedrijven uitgedrukt in aantallen.

  • Toename van de werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsplaatsen.

  • Positief effect op milieu, leefbaarheid en veiligheid uitgedrukt in vermindering aantallen vrachtwagens en daaraan gerelateerde uitstoot.

  • Stijging van het Bruto Regionaal Product.

 • We zijn blijven investeren om het vaarwegproduct “Twentekanalen” aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven en daarmee de regionale economie te versterken en de werkgelegenheid in de Regio te bevorderen.

 • We zijn blijven investeren in de fysieke haveninfrastructuur om daar waar nodig deze infrastructuur aan te passen aan de grotere vaarwegklasse (klasse 5A). Het Rijk investeert fors in het opwaarderen van de Twentekanalen. Voor de verschillende investeringen is door de EU een subsidie verstrekt. Wij blijven ook de komende jaren hierop inzetten.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.4 Economische Havens en waterwegen

516

463

54

484

500

-15

Totaal 2.4 Economische Havens en waterwegen

516

463

54

484

500

-15

Financiële toelichting

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen (€ 69.000 nadeel)

We hebben meer uitgegeven aan loonkosten (€ 59.000). Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

De exploitatie-en onderhoudslasten van het havenkantoor en de doorberekende lasten van het gemeenschappelijk Havenbedrijf zijn lager dan begroot (€ 22.000 voordeel). Naast dit voordeel hebben we over het geheel van de inkomsten een nadeel van € 32.000. Dieper inzoomend op de inkomsten o.b.v. het aantal scheepsbewegingen blijkt dat deze € 45.735 lager zijn dan begroot. Nog op te merken is dat de problematiek m.b.t. de achterblijvende verwerking van de aanslagoplegging voortduurt. Deze problematiek is niet alleen technisch van aard (problemen met de software), maar ook juridische (on)mogelijkheden m.b.t. het registreren van de aanwezigheid van schepen hebben een lagere dan begrote inkomst tot gevolg.

Taakveld 2.5. Openbaar vervoer

Betrokken afdeling(en)

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

We hebben ondanks de coronamaatregelen een goed niveau van openbaar vervoervoorzieningen in Hengelo weten te behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Het project "gratis openbaar vervoer" voor inwoners van 65+ met een inkomensbeperking is voortgezet.

De bereikbaarheid van bedrijventerrein Twentekanaal Zuid en de Waarbeek is verbeterd. Het tracé van lijn 10 is gewijzigd. De haltes moeten nog toegankelijk gemaakt en aangekleed worden.

We bleven ons profileren als Centraal Station Twente en bleven daarvoor lobbyen. De 'Berlijnlijn' blijft via Hengelo rijden en wordt versneld. We hebben ons sterk ingezet voor het behoud van de servicebalie op het station die ondanks onze inzet is opgeheven.

We doen als gemeente Hengelo ook mee aan het MaaS-project, 'Mobility as a Service’. MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of taxi. En zelfs de eigen auto of fiets. Zodat reizen van-deur-tot-deur op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk is.

De Goan! app is in regionaal verband geïntroduceerd. Goan! is een nieuwe app voor reizen in Twente en is ontwikkeld door acht Twentse gemeenten. Goan! vergroot het reisgemak voor alle inwoners van Twente en voor Regiotaxi gebruikers in het bijzonder. Het mobiel blijven wordt zo vergroot door je reis te plannen, boeken en betalen met één app.

Wat zijn we blijven doen?

We bleven opkomen voor de belangen van een goed openbaar vervoerssysteem in Hengelo en blijven zorg dragen voor het infrastructurele deel van het van het OV systeem voor wat betreft de bus.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 gewijzigd

Rekening 2021

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.5 Openbaar vervoer

-

260

-260

-

264

-264

Totaal 2.5 Openbaar vervoer

-

260

-260

-

264

-264

Financiële toelichting

Dit taakveld heeft geen noemenswaardige verschillen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd