6.3.3 Water en riolering

Volumes

Vrij-verval riool

614.542

M1

Mechanisch riool

89.951

M1

Kolken

34.000

St.

Riool pompgemalen

85

St.

Drukriool-installaties

292

St.

Drainage

220.000

M1

Onderhoudssystematiek
Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, relining of deelreparaties blijft maatwerk.

De gevolgen van de klimaatveranderingen maken steden minder leefbaar. Hitte, droogte, luchtkwaliteit en wateroverlast stellen ons voor nieuwe opgaven. We willen maatregelen voor extra groen en water in de stad combineren om de wateroverlast en hittestress terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig en dus groener te maken. Bij alle projecten nemen we dit als uitgangspunt. Door het slim combineren is er beperkt aanvullende financiering nodig.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen; wat hebben we gedaan.

 • We zijn begonnen met het klimaat-robuust inrichten van een deel van de binnenstad (Enschedesestraat, Langestraat, Willemstraat, en Lange Wemen). Het hemelwater is afgekoppeld van de gemengde riolering en wordt afgevoerd naar de Drienerbeek.

 • In de Adamsweg is drainage aangelegd en is een deel van de riolering vervangen. Het wegprofiel is klimaat-robuust ingericht. De verharding is afgekoppeld.

 • De klimaatatlas van Twente is in november gepresenteerd. De effecten van de klimaatverandering zoals hittestress, wateroverlast en droogte zijn voor Twente in beeld gebracht.

 • De reconstructie van de Kuipersdijk inclusief rioolvervanging en blauwe ader is gerealiseerd.

 • De rioolvervanging en reconstructie van de Deldenerstraat tussen Thiemsbrug en de Langestraat is gerealiseerd. het verhard oppervlak is afgekoppeld van de gemengde riolering.Hemelwater wordt afgevoerd naar de Drienerbeek.

 • De voorbereiding van de rioolvervanging en reconstructie van de Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat is begonnen.

 • We zijn begonnen met de rioolvervanging in een deel van de Rudolfstraat.

 • De nieuwe Veldbeek is met de aanleg van het Industrieplein voltooid. Na een periode van circa 10 jaar is er een groen/blauwe ader in het stedelijk gebied gerealiseerd.

 • De blauwe ader kaart is voltooid. Op deze kaart is de toekomstige blauwe aderstructuur aangegeven. De blauwe ader transporteert afgekoppeld hemelwater en overtollig grondwater naar de beken.

 • Het beheer- en onderhoudsplan van de drainage is gereed.

 • We zijn begonnen met het duurzaam inrichten van de parkeerplaats van Welbions. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Welbions en het waterschap Vechtstromen aangegaan. De Deltacommissaris heeft het projekt bezocht. Voor dit projekt is een INTERREG subsidie verkregen.

 • Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg is gereed. Aanwonenden hebben geparticipeerd in het ontwerpproces.

 • Er zijn een aantal rioolgemalen gerenoveerd.

 • Het ontwerpproces voor de inpassing van de Berflobeek en de woninglocatie Marskant is gestart.

 • Het bestek voor de herinrichting van de H. Dunantstraat inclusief het afkoppelen en afvoer naar de wadi's is gereed.

 • Het ontwerp voor de rioolvervanging in de Industriestraat en Lansinkesweg is gereed. Het ontwerp voor de bergingsvijver op het ROC terrein is gereed.

 • Het bestek voor de aanleg van drainage in de Hazelaarweg is gereed.

 • De nieuwe Balktsbeek langs de Laan Hart van Zuid is gereed inclusief het inlaatwerk op de Omloopleiding.

 • De riolering in de Dijksweg en de Buitenweg is vervangen.

 • De grondwateronderzoeken in de Vikkerhoek en Nijhofshoek zijn uitgevoerd.

 • In opdracht van de gemeente is een film over de Hengelose beken gemaakt door de Hengelose Videoclub.

 • De voorbereiding van de vervanging van het (grote) rioolgemaal aan de Zeggersweg is begonnen.

Financiën
De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP. Op basis van het GRP 2018-2022 zijn de budgetten voldoende. Hoewel het beheer meer risicogestuurd plaats vindt is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een andere geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen (Twents waternet). Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Water, onderdeel Riolering

begroting gewijzigd 2019

rekening 2019

restant 2019

Salarissen en sociale lasten

328.429

376.205

-47.776

Mutatie voorzieningen

1.683.321

2.012.904

-329.583

Kapitaallasten

1.738.696

1.706.673

32.023

Exploitatie-en onderhoudslasten

4.360.793

4.090.797

269.996

Overhead en BCF

1.159.069

1.159.070

-1

Belastingen op producenten en huishoudens

-9.270.308

-9.345.650

75.342

0

0

0

Water, onderdeel Waterlopen

begroting gewijzigd 2019

rekening 2019

restant 2019

Salarissen en sociale lasten

28.944

2.727

26.217

Kapitaallasten

805

805

0

Exploitatie-en onderhoudslasten

40.027

45.046

-5.019

69.776

48.578

21.198

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd