Water en riolering

Volumes

Vrij-verval riool

631.456

M1

Mechanisch riool

92.631

M1

Kolken

34.000

St.

Riool pompgemalen

85

St.

Drukriool-installaties

292

St.

Drainage

224.573

M1

Onderhoudssystematiek
Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, relining of deelreparaties blijft maatwerk.

De gevolgen van de klimaatveranderingen maken steden minder leefbaar. Hitte, droogte, luchtkwaliteit en wateroverlast stellen ons voor nieuwe opgaven. We willen maatregelen voor extra groen en water in de stad combineren om de wateroverlast en hittestress terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig en dus groener te maken. Bij alle projecten nemen we dit als uitgangspunt. Door het slim combineren is er beperkt aanvullende financiering nodig.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen; wat hebben we gedaan.

 • We zijn verder gegaan met het klimaat-robuust inrichten van een deel van de binnenstad.

 • De rioolvervanging/relining en reconstructie van de Deldenerstraat tussen de Tuindorpstraat en de Langestraat is gerealiseerd. Het verhard oppervlak is afgekoppeld van de gemengde riolering en wordt afgevoerd naar de Berflobeek.

 • Een deel van de binnenstad (Burg. Jansenplein en Enschedesestraat) is afgekoppeld. Het afgekoppelde hemelwater wordt afgevoerd naar de Berflobeek.

 • De Marskant tussen de Willemstraat en de Deldenerstraat alsmede de Marssteeg zijn afgekoppeld. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de Berflobeek.

 • De H.Dunantstraat is herstraat en heringericht in combinatie met afkoppelen van hemelwater en de aanleg van wadi's .

 • De herinrichting van de Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg is afgerond. Aanwonenden hebben geparticipeerd in het ontwerpproces.

 • De waterbergingsvijver bij het ROC is gerealiseerd.

 • De klimaatdialogen zijn afgerond. De klimaatadaptatiestrategie ligt ter besluitvorming voor aan de raad.

 • Voor de herinrichting van de Berflobeek nabij de Marskant is een definitief ontwerp gemaakt.

 • Er is een begin gemaakt met het ontwerp voor de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Paul Krugerstraat en de Wemenstraat.

 • De riolering in de Deurningersraat tussen de Sloetsweg en de Oldenzaalsestraat is vervangen. Het hemelwater is afgekoppeld van de gemengde riolering.

 • In de Hazelaarweg, tussen de Berkweg en de Dennenbosweg, is drainage aangelegd.

Financiën
De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP. Op basis van het GRP 2018-2022 zijn de budgetten voldoende. Hoewel het beheer meer risicogestuurd plaats vindt is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een andere geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en Vitens (Twents waternet). Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Enkele onderdelen in de tabel horen weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar die maken we voor de volledigheid toch zichtbaar.

Water, onderdeel Riolering

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

304.735

450.825

-146.090

Mutatie voorzieningen

2.270.544

2.612.756

-342.212

Kapitaallasten1

1.771.401

1.754.548

16.853

Exploitatie-en onderhoud

3.965.502

3.689.337

276.165

Overhead en BCF

1.480.110

1.480.110

-

Belastingen op producenten en huishoudens

-10.616.293

-10.700.426

84.133

Kwijtschelding

824.000

712.849

111.151

-

-

-

 1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Water, onderdeel Waterlopen

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

32.677

-

32.677

Kapitaallasten1

534

534

-

Exploitatie-en onderhoud

98.648

71.695

26.953

131.859

72.229

59.630

 1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd