6.1.2 Beleid en ontwikkelingen

Beleidskaders

Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:

  • de diverse belastingverordeningen en –regelingen;

  • het coalitieprogramma 2018-2022;

  • landelijke wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen

De tarieven 2021 zijn door de gemeenteraad vastgesteld in november en december 2020. Deze tarieven zijn ongewijzigd gebleven. Een uitzondering betreft de tarieven voor de Bedrijven Investeringszone, die door de gemeenteraad voor 2021 op nul zijn gesteld. De gemeenteraad heeft op 9 maart 2022 ingestemd met een voorstel om de Precariobelasting te beperken voor terassen, met terugwerkende kracht voor 2021. Daarbij is, evenals voor 2020, besloten om de terrassen uit te sluiten van heffing. Om ondernemers die geleden hebben onder Corona tegemoet te komen heeft het college besloten om onder andere maatwerkafspraken met ondernemers te maken, invorderingrente achterwege te laten en lage voorschotten voor toeristenbelasting in rekening te brengen.

Dossier hervorming lokaal belastinggebied: het streven van gemeenten naar meer belastingautonomie vordert niet. Een uitbreiding van het lokaal belastinggebied lijkt er niet vòòr 2025 te komen omdat het lopende regeerakkoord geen aanpassingen voorziet voor het lokale belastinggebied.

OZB- woningtarief voor instellingen van sociaal belang: er is een wetswijziging doorgevoerd die gemeenten toestaat om voor 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB toe te passen. De toepassing stuit echter voor gemeenten op bezwaren, die de minister heeft onderkend. Toepassing van dit wetsartikel wordt afgeraden. Een aanpassing van de wet , of andere maatregel, is er nog niet.

Proceskostenvergoeding: vooral door bureaus die op basis van no cure no pay werken, krijgen gemeenten steeds meer bezwaren tegen de WOZ-waardering te verwerken. Het belang van deze bureaus is niet (uitsluitend) het recht van de inwoner op een juiste WOZ-waarde, maar het verdienmodel om beter te worden van de proceskostenvergoeding. Dit leidt al enige tijd tot een onevenredige stijging van de vergoedingen voor proceskosten. Er wordt – oa tussen VNG en de minister van Rechtsbescherming- overlegd over mogelijkheden dit verdienmodel aan te pakken. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

Gebruikersoppervlakte Wet WOZ: met ingang van 2021 is voor alle woningen in de gemeente de gebruiksoppervlakte gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Voor specifieke woningen heeft de wijziging van systematiek geleid tot een hogere of lagere waardering; de waardering voor het totaal van alle woningen is echter niet veranderd door deze wijziging. De Waarderingskamer heeft deze methode per 1 januari 2022 voorgeschreven voor alle woningen in Nederland. Tot en met 2020 waardeerde Hengelo op basis van kubieke meters bruto inhoud.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd