Beleid en ontwikkelingen

Beleidskaders

Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:

  • de diverse belastingverordeningen en –regelingen

  • landelijke wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen tarieven

De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn geraamd op basis van het uitgangspunt dat wordt gestreefd naar 100% kostendekking. De rioolheffing steeg daarom met 3,5% conform Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij de afvalstoffenheffing steeg het vaste bedrag met € 5,76 en daalden de tarieven voor de keuzecontainer. De OZB tarieven zijn gestegen met 4,3% en de tarieven voor de toeristenbelasting zijn gestegen met 2,3%. De voor 2022 vastgestelde tarieven voor de overige belastingen en rechten stegen met een inflatiecorrectie van 3,1%, met uitzondering van de tarieven, die het rijk heeft vastgesteld of gemaximeerd.

Dossier hervorming lokaal belastinggebied

Sinds 2015 worden door het Rijk veranderingen aangekondigd met gevolgen voor het zogenaamde lokaal belastinggebied. De bedoeling van deze verandering is dat er voor gemeenten meer mogelijkheden komen om lokaal belasting te heffen, terwijl de belastingdruk vanuit het Rijk afneemt. Het onderwerp is nog steeds actueel maar uit het coalitieakkoord van het huidige kabinet is af te leiden dat daadwerkelijke veranderingen niet eerder dan in 2026 worden voorzien.

Uitstel wijziging bezwaar en beroep bij kwijtschelding

Een inwoner waarvan de kwijtschelding is afgewezen kan in beroep gaan bij het college. Als uitstel van betaling is afgewezen is beroep nog niet mogelijk. In beide gevallen wil de wetgever beroep bij de invorderingsambtenaar mogelijk maken. Dat is laagdrempeliger. Deze wet zou al ingevoerd moeten zijn, maar zal niet eerder dan 1-1-2024 van kracht worden.

Vergoeding proceskosten bestuursrecht

Een inwoner heeft recht op een vergoeding van de proceskosten wanneer deze, bijgestaan door een adviseur, met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. In 2022 is deze vergoeding verhoogd van € 534 naar € 748. De VNG is er niet van overtuigd dat deze maatregel effectief is. De vergoeding is vaak de belangrijkste aanleiding voor no cure no pay bureaus om te procederen over WOZ- en andere beschikkingen. Een hogere vergoeding maakt het gemeenten moeilijker om bezwaren op een informele manier met inwoners op te lossen en dit zal de kosten voor gemeenten onnodig laten toenemen.

De Omgevingswet en leges

Op 1 januari 2023 zou de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking treden. Hiervoor zijn in 2022 de nodige voorbereidingen getroffen en werkzaamheden verricht m.b.t. het maken van beleidskeuzes en het opstellen van een nieuwe legesverordening. Door de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) kan er veel veranderen. Dit is sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen. De activiteiten die vergunningplichtig zijn wijzigen mogelijk. wijzigt en er zullen andere activiteiten legesplichtig worden. Door meer betrokkenen neemt de complexiteit toe. Het is nog onduidelijk hoe de gemeentelijke kosten beïnvloed worden.De inwerkingtreding is naar verwachting 1 januari 2024. 

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd