Veiligheid

Aanspreekpunt bestuurlijk

Aanspreekpunt ambtelijk

Burgemeester Schelberg

J. Eshuis en K. Boerrigter

Welke belangrijke ontwikkelingen zagen we in 2022?

Hengelo is een veilige en prettige stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Wij hebben ons ingezet om het aantal misdrijven verder terug te dringen en het gevoel van veiligheid te verhogen. Zowel bij de totstandkoming van het beleid als bij de uitvoering hebben wij de samenwerking gezocht met maatschappelijke en justitiële partners. Daarbij hebben we zorg gedragen voor een sluitende ketenaanpak. Speerpunten van het beleid zijn onder meer de aanpak van ondermijning, het behouden of creëren van veilige wijken door onder meer de bestrijding van diverse vormen van overlast en de aanpak van high impact crimes.

Relevante beleidsnota's

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente
De Veiligheidsregio Twente draagt bij aan het behalen van de hoofddoelstelling van het programma door in regionaal verband de crisisorganisatie in Twente op te leiden, te trainen en te beoefenen. Hierdoor zijn en blijven we ook als Hengelo in staat om een (dreigende) crisis of incident zo snel en effectief mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk terug te keren naar routine. De Veiligheidsregio Twente stelt o.a. de volgende plannen vast: Regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. Deze gelden onverkort ook voor de gemeente Hengelo.

Wat hebben we bereikt

1.1 Hengelo kent minder misdaad

1.1.1 In 2024 vinden in Hengelo minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten plaats, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling.

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Aantal geregistreerde misdrijven (aantal)1

3577

2.877

3904

Positie van Hengelo (ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten) op de ranglijst van (on)veilige gemeenten (positie 1-352)

NVT

93

NVT

 1. Het gaat om de volgende misdrijven: vermogensdelicten, geweldsdelicten, digitale criminaliteit, drugs en vuurwapendelicten en vernielingen.
  LET OP: positie Hengelo komt van het AD. Deze is niet meer beschikbaar!

  Aantal gereg misdrijven wordt nog uitgezocht. Komt volgende week. Nu niet beschikbaar.

1.1.2 In 2024 kent Hengelo minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Werkelijk 2022

(1)Waardering van partners die betrokken zijn bij de bestrijding van ondermijning(2) voor: het veiligheidsbeleid, de uitvoering hiervan en de samenwerking met de gemeente. (cijfer 1-10).(3)1

n.n.b.

7

7

 1. (1) Uit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen ketenpartners cruciaal is in de aanpak van (georganiseerde) misdaad. Vandaar dat we een indicator opnemen over die samenwerking, conform het Veiligheids beleidsplan. Samenwerking is echter geen doel op zich.
  (2) Partners die betrokken zijn bij bestrijding ondermijning: Politie (diverse organisatieonderdelen), Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Belastingdienst en Douane.
  (3) Deze indicator/systematiek is nieuw en wordt in 2021 samen met het Kennispunt vormgegeven.

1.2 Inwoners van Hengelo voelen zich veiliger en ervaren minder overlast

1.2.1 In 2024 voelen inwoners zich veiliger in Hengelo

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt (%)

17,1%

16,2%

17,1% (2021)

Waardering die inwoners van Hengelo geven aan de veiligheid in de eigen buurt (cijfer 1-10)

7,3

7,5

7,3 (2021)

Waardering die inwoners van Hengelo geven aan de veiligheid in de binnenstad (cijfer 1-10)

7,0

7,0

7,0 (2021)

1.2.2 In 2024 ervaren inwoners van Hengelo minder overlast in hun wijk of buurt

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Score voor de totale ervaren overlast door Hengeloërs (score 0-10)(1)(2)1

2,2

1,83

2,2 (2021)

 1. (1)Kennispunt Twente stelt de ‘schaalscore totale overlast’ samen op basis van dertien vormen van overlast/buurtproblemen te weten: te hard rijden; mensen die op straat worden lastiggevallen; dronken mensen op straat; hinder van horeca; agressief gedrag in het verkeer; straatmeubilair dat vernield is; rondhangende jongeren; drugsgebruik of drugshandel; bekladde muren/ gebouwen; overlast door buurtbewoners; rommel op straat; hondenpoep; parkeerproblemen
  (2)Kanttekening: Dit cijfer is verwarrend vanwege de afwijkende telling ten opzichte van de voorgaande indicatoren:
  - 0 tot 10 ipv 1- tot 10, omdat het een score is en geen rapportcijfer, vergelijkbaar met de landelijke veiligheidsmonitor.
  - Lager is beter ipv hoger is beter

Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1.1 In Hengelo vinden minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten plaats, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling plaats

 • Middels het Inbraak Preventie Project Gemeente Hengelo geven we inbraakpreventie adviezen conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Daarmee vergroten we de veiligheidsbeleving van onze inwoners en dringen we het aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak terug. Dit doen we onder andere door het inzetten van het inbraak preventie team en middels het organiseren van preventie bijeenkomsten. Door het geven van deze adviezen worden bewoners bewust van inbraak- en veiligheidsrisico’s. Na een advies worden maatregelen getroffen welke inbraken tegen gaan en de veiligheid vergroten.

 • Daarnaast heeft de gemeente het Keurmerk veilig uitgaan in het leven geroepen. Hiermee ondersteunt de gemeente Hengelo (horeca)ondernemers die veel te maken hebben met overlast/criminaliteit (zowel in de eigen onderneming als in de openbare ruimte) bij de aanpak van deze problematiek.

 • In het kader van veilig ondernemen hebben wij het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen ingericht. Hiermee ondersteunt de gemeente Hengelo bedrijventerreinen en de daar gevestigde ondernemingen die te maken hebben met overlast/criminaliteit (zowel in de eigen onderneming als in de openbare ruimte) bij de aanpak van deze problematiek.

 • Ook informeren we onze inwoners op risico’s met betrekking tot digitale criminaliteit. In 2022 hebben we ons specifiek op jongeren gericht door middel van het project Hackshield, een cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar om hen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Via de game Hackshield worden zij opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar.

1.1.2 Hengelo kent minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen

De gemeente Hengelo heeft in de zomer van 2022 de weerbaarheidsscan ontvangen van onze partner RIEC. Hierin staan onder andere aanbevelingen om de interne en externe weerbaarheid te verbeteren binnen én buiten de gemeentelijke organisatie. De uitkomsten van deze scan hebben we niet kunnen opvolgen, maar staan gepland voor 2023. Hiertoe is eind 2022 een eerste aanzet gedaan door het werven van een coördinator ondermijning. Naar verwachting start in het eerste kwartaal van 2023 deze coördinator en gaat hij of zij aan de slag met de belangrijkste aanbevelingen waaronder een optimalisering in de uitvoering van de BIBOB beleidsregel. Het opstellen van een handhavingsprogramma prostitutie is niet gerealiseerd, wel gaven we uitvoering aan ons veiligheidsbeleid, tezamen met onze belangrijkste interne en externe partners.

1.2.1 Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo

Door verloop in ons personeelsbestand, de krappe arbeidsmarkt en tot slot een onderbezetting qua capaciteit, hebben we keuzes moeten maken. Keuzes waardoor vooraf gestelde doelen niet haalbaar zijn gebleken. Hierdoor hebben wij ons in 2022 onvoldoende kunnen richten op het zo effectief mogelijk inzetten van onze toezichthouders zodat zij maximaal bijdragen aan een veilige omgeving. Ook voor het plan van aanpak reductie fietsendiefstal is onvoldoende aandacht geweest, evenals voor ons beleid met betrekking tot crowdcontrol. Ook is het niet gekomen tot een gereguleerde toepassing van een beleidslijn ten aanzien van de inzet van drones. Al deze zaken zijn uiteindelijk gericht op het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. In 2023 breiden we onze personele bezetting in programma Veiligheid uit en zetten we de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in om uitvoering te geven aan de vooraf gestelde doelenstellingen.

1.2.2 Inwoners van Hengelo ervaren minder overlast in hun wijk of buurt

We hebben goede ervaringen opgedaan met het wijkgericht werken. In samenspraak met bewoners en professionals is gericht gekeken naar de veiligheidsproblematiek, overlast en de mogelijke oplossingen. Bewoners zijn geïnformeerd over de voornaamste bevindingen en de acties per thema van dat jaar. Deze zijn in een kalender overzichtelijk gepresenteerd. Het legt de basis voor het vervolgproject leefbare en veilige wijken in Hengelo.

Wat zijn we blijven doen

We volgen de wereld om ons heen nauwgezet en springen in op actualiteiten waar dat van ons wordt gevraagd en verwacht. Wij zijn een betrokken gemeente met oog voor haar inwoners. In de basis blijven we alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid volgen en uitvoeren. Waar dat nodig is verscherpen we onze prioriteiten. Zoals bijvoorbeeld voor de aanpak op ondermijning waarbij we ons richten op de doorontwikkeling van de interne werkprocessen.

We blijven werken aan onze wettelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. We blijven zorgdragen voor vergunningverlening en het actualiseren van de APV. We geven daarbij uitvoering aan de BIBOB wetgeving, om te voorkomen dat we deze vergunningen verlenen aan of transacties verrichten met criminelen. We financieren (mede) de Veiligheidsregio Twente zodat zij brandweer- en crisisbeheersingstaken kunnen uitvoeren. Daarnaast mogen de inwoners van onze gemeente erop vertrouwen dat de evenementen die worden georganiseerd veilig zijn. We voeren gerichte toezicht- en handhavingscontroles en parkeercontroles uit en monitoren de omvang van het aantal woning-/bedrijfsinbraken, vernielingen en (brom)fietsen/autodiefstallen.

Tot slot, we blijven ons, in toenemende mate, inzetten voor de persoonsgerichte aanpak, om kwetsbare inwoners en hun omgeving direct en op maat te kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het meestal om gecombineerde interventies op gebied van zorg, straf en bestuursrechtelijke maatregelen. Ook dat zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers van de gemeente Hengelo prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat heeft het gekost

1 Veiligheid

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 gewijzigd

Rekening 2022

Verschil

Baten

-

-

-

-

Lasten

6.556

6.570

6.547

23

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.556

-6.570

-6.547

23

Baten

84

59

149

90

Lasten

2.822

2.889

2.585

304

1.2 Openbare orde en veiligheid

-2.738

-2.830

-2.436

394

Saldo 1 Veiligheid

-9.294

-9.400

-8.983

417

Financiële toelichting

1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 23.000 voordeel)
Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 394.000 voordeel)
Door het bestaan van vacatureruimte, ziekte, zwangerschap, maar ook door detachering van personeel is de personele inzet op dit taakveld lager dan begroot (€ 355.000 voordeel). Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Op onderdelen hebben we hogere lasten van uitbestede werkzaamheden (lijkschouwing), maar per saldo geven we minder uit (€ 38.000 voordeel). Dit komt enerzijds door het gebrek aan capaciteit om externe opdrachtverlening te organiseren. Anderzijds hebben we geprobeerd de hogere inhuurkosten te compenseren met lagere kosten van diensten van derden (uitbestede werkzaamheden).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd