5.2.1 Veiligheid

Aanspreekpunt bestuurlijk

Burgemeester Schelberg

Betrokken sector (en)

Fysiek

Aanspreekpunt Ambtelijk

Henk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We zetten ons in om Hengelo een leefbare en veilige stad te laten zijn voor onze inwoners en mensen die hier werken en recreëren. Dat gaat niet vanzelf, dus zetten we vol in op de prioriteiten van het veiligheidsbeleid: jeugd en middelengebruik, radicalisering en polarisatie alsmede ondermijning.

Financieel overzicht

Taakveld

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-

-

-

1.2 Openbare orde en Veiligheid

102

82

86

Totaal baten

102

82

86

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

5.975

5.960

5.945

1.2 Openbare orde en Veiligheid

2.266

2.327

2.269

Totaal lasten

8.241

8.287

8.214

Saldo 1 Veiligheid

-8.139

-8.205

-8.128

Relevante beleidsnota's

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Percentage voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

13%

18%

13% (2018

15%

Aantal opgerolde hennepkwekerijen

35

50

35 (2018)

55

Verplichte kengetallen

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Verwijzingen naar Halt (per 10.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar)

165 (2017)

165 (2017)

127 (2018)

127 (2018)

Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)

1,9 (2017)

1,9 (2017)

1,9 (2018)

1,9 (2018)

Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)

4,9 (2017)

4,7 (2017)

4,8 (2018)

4,8 (2018)

Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)

3,4 (2017)

3,4 (2017)

2,4 (2018)

2,4 (2018)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

5,8 (2017)

4,5 (2017)

6 (2018)

6 (2018)

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente
De Veiligheidsregio Twente draagt bij aan het behalen van de hoofddoelstelling van het programma door in regionaal verband de crisisorganisatie in Twente op te leiden, te trainen en te beoefenen. Hierdoor zijn en blijven we ook als Hengelo in staat om een (dreigende) crisis of incident zo snel en effectief mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk terug te keren naar routine. De Veiligheidsregio Twente stelt o.a. de volgende plannen vast: Regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. Deze gelden onverkort ook voor de gemeente Hengelo.

District Veiligheids Overleg
Daarnaast wordt er in regionaal verband gewerkt aan de aanpak van ondermijning maar ook aan de aanpak van radicalisering en polarisatie. Door kennis en ervaring te bundelen kunnen we daadkrachtiger optreden.

Taakveld 1.1. Crisisbeheer en brandweer

Betrokken afdeling(en)

Stad en Regie

Wat hebben we bereikt?

De Veiligheidsregio Twente is voor Hengelo en Twente de organisatie voor de brandweer en de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. We willen een flexibele, slagvaardige en outputgerichte crisisorganisatie, waarbij de burger centraal wordt gesteld, die met passende inzet branden, rampen en crises zo goed mogelijk bestrijdt. Een goede voorbereiding met oefening en training hierbij is van groot belang.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

In 2017 is een nieuwe crisis-organisatie ingevoerd en beoefend. De basis staat daarmee. In 2019 is een crisisoefening georganiseerd met als thema extreem geweld naar aanleiding van een demonstratie van een extreemrechtse organisatie. Deze thematische aanpak wordt in 2020 gecontinueerd.

Wat zijn we blijven doen?

  • Financieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.

  • Het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen binnen de crisisorganisatie. Dit zowel op regionaal als op lokaal niveau.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.10.1 Regionale brandweer

-

5.960

-5.960

-

5.945

-5.945

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-

5.960

-5.960

-

5.945

-5.945

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 1.2. Openbare orde en veiligheid

Betrokken afdeling(en)

Stad en Regie/Regulering en Toezicht/Burgerzaken

Wat hebben we bereikt?

We hebben ingezet op het goed gebruik van de openbare ruimte in de brede zin (leefbaarheid, openbare orde en integrale veiligheid). We willen niet langer deel uit maken van de top 100 van de meest onveilige gemeenten en zetten daarvoor toezichthouders in. Op de AD lijst van criminaliteit in steden scoort Hengelo plaats 70.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

De criminaliteitscijfers zijn in 2019 met circa 10% gedaald. Met name het aantal vermogensdelicten (woninginbraken) zijn opnieuw aanzienlijk gedaald. De digitale criminaliteit neemt wel in omvang toe. De samenwerking met partners in de stad en regio verloopt voorspoedig, wat bijdraagt aan de positieve ontwikkeling. Een triest punt in 2019 was de moord in de kerstnacht op een jonge vrouw. Als reactie daarop ontstonden diverse initiatieven waaruit een grote mate van verbondenheid bleek.

Met partners geven we vorm en inhoud aan de aanpak tegen ondermijning. Eind 2019 is hiertoe een concreet plan van aanpak opgesteld met een scherpe prioritering. Formele besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

In 2019 hebben wij uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsbeleid 2017-2020. Bijzonder aandachtspunt vormen de wachtlijsten bij veilig thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling). In 2019 is hierop geïntervenieerd met als resultaat een plan van aanpak dat vanaf 2020 tot terugdringing van de wachtlijsten moet gaan leiden.

Afgelopen jaar hebben we op diverse terreinen nadere beleidsregels opgesteld om in de uitvoering meer slagkracht te ontwikkelen en om partners beter te faciliteren. Te denken valt aan de beleidsregels bij evenementen en de regels met betrekking tot het (herziene) Bibob-beleid. Ook hebben we initiatieven genomen om de samenwerking met horeca van nieuwe impulsen te voorzien met als doel een veilig en dynamisch/attractief uitgaanscentrum te behouden/realiseren. Tevens speelde de vraag naar mogelijkheden voor een centraal vuurwerkevenement in de stad. Deze vraag wordt in 2020 nader onderzocht. Tenslotte is in 2019 de APV geactualiseerd en zijn enkele onderwerpen toegevoegd. Zo heeft de burgemeester de beschikking gekregen over bepalingen waarmee hij kan optreden tegen woonoverlast, voor publiek openstaande gebouwen kan sluiten (het “ondermijningsartikel”) en een gebiedsontzegging kan opleggen. In 2020 zullen met betrekking tot deze onderwerpen beleidsregels worden opgesteld. Een aandachtspunt is de rol en betrokkenheid van de gemeente met betrekking tot het bestrijden van cybercrime, omdat dit grotendeels niet plaatsgebonden is.

Wat zijn we blijven doen?

  • Uitvoeren van alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.

  • Beleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken, parkeercontroles en gevonden voorwerpen.

  • Financieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.

  • Financieren van ruiming van conventionele explosieven.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.20.1 Opvang zwerfdieren

-

194

-194

-

188

-188

1.20.2 Lijkschouwing

-

38

-38

4

59

-56

1.20.3 Integrale veiligheid

14

588

-574

16

517

-501

1.20.4 Opruimen explosieven

-

35

-35

-

9

-9

1.20.5 Handhaving Openbare ruimte

68

1.076

-1.008

66

1.261

-1.195

1.20.7 Parkeercontroles

-

395

-395

-

234

-234

Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid

82

2.327

-2.245

86

2.269

-2.183

Financiële toelichting

1.20.3 Integrale Veiligheid (€ 73.000 voordeel)
We hebben minder uitgegeven door de fasering voor het project tegen ondermijning. Het Plan van Aanpak is gereed en vanaf 2020 geven we hier volop invulling aan.

1.20.5 Handhaving Openbare ruimte (€ 187.000 nadeel)
We hebben meer uitgegeven aan loon- en inhuurkosten op dit gebied. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Dit komt onder meer door de verhoogde aandacht voor handhaving in de openbare ruimte en focus op evenementen. Het aantal evenementen neemt toe maar er is ook een verbeterd en intensiever proces rondom afstemming, communicatie, vergunningverlening en handhaving wat meer tijd kost. De legesinkomsten voor APV-en standplaatsvergunningen zijn in de 2e Berap al neerwaarts bijgesteld. Dit lijkt een structurele ontwikkeling waardoor we dit meenemen in de eerstvolgende Beleidsbegroting.

1.20.7 Parkeercontroles (€ 161.000 voordeel)
We hebben op dit taakveld € 161.000 minder uitgegeven aan loon- en inhuurkosten door het bestaan van vacatureruimte die we in 2019 onvoldoende konden invullen, en langdurige ziekte. Voor een nadere analyse van de loonkosten wordt verwezen naar programma 9.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd