Verdeling taakvelden over programma's

Programma 1 Veiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

2.1 Verkeer, wegen en water

2.2 Parkeren

2.4 Economische Havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Economie

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Programma 4 Onderwijs

Taakveld

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 6 Sociaal domein

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74C Gesloten plaatsing

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82A Jeugdbescherming

6.82B Jeugdreclassering

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Ondersteuning organisatie

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen Overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd