6.8. Subsidies

Wat willen we bereiken

De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Hoe gaan we dit doen?

Voor het jaar 2021 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
Voor alle verleende subsidies in 2021 verwijzen wij u naar het openbare subsidieregister op de website van de gemeente Hengelo.

Algemene subsidieverordening 2011

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.

We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar worden verstrekt en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2021-2024 opgenomen. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2021 zijn de subsidies geïndexeerd met 4,1%. Onderstaand worden de subsidies vermeld waarvoor sprake is van een uitvoeringsregeling en subsidieplafond.

Subsidie uitvoeringsregelingen 2021

Vanwege Corona zijn een aantal subsidies niet besteed zoals gepland in de uitvoeringsregelingen. Meerdere malen is het subsidie plafond niet bereikt, zie hiervoor onderstaande tabel.
Vanwege de overdracht van het gebouw van de Schouwburg aan de gemeente is een andere subsidie contructie ontstaan dan opgenomen in de subsidie uitvoeringsregeling 2021. Deze nieuwe constructie zorgt voor het overschrijden van het subsidieplafond. Het afwijken van de subsidie uitvoeringsregeling is bekrachtigd door de raad middels het besluit "overname pand Schouwburg".

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Begroting 2021

Subsidie plafonds 2021

Uitgekeerd 2021

1. Basissubsidie amateurkunst

135.867

135.867

129.174

2. Culturele kernvoorzieningen:

7.020.226

7.020.226

7.883.952

* Bibliotheek Hengelo

2.546.218

2.546.218

* Oyfo

1.886.906

1.886.906

* Schouwburg Hengelo

1.365.502

2.229.228

* Stichting Poppodium Twente (Metropool)

1.221.600

1.221.600

3. Beeldende kunst

36.932

36.932

29.914

* Ateliers '93

6.551

6.551

* SWWK

11.928

11.928

* Stichting HeArtpool

14.418

7.400

* MHHK

4.035

4.035

4. Cultureel erfgoed

21.117

21.117

21.117

* Museum Hengelo

17.117

17.117

* Stichting Historisch Archief Beckum

2.802

2.802

* Stichting Historie Brandweer Hengelo

1.198

1.198

5. Overige culturele voorzieningen

16.367

16.367

3.886

* Hengelose Oranjevereniging

13.195

3.886

* Stichting 4 mei

3.172

-

6. Lokale omroep

50.541

50.541

50.541

* Stichting Lokale Omroep Hengelo

50.541

50.541

Cultuurlokaal- regelingen voor incidentele projecten

40.149

40.149

23.665

7. Culturele initiatieven

19.134

19.134

11.665

8. Podiumbudget

21.015

21.015

12.000

9. Uitwisseling Partnerstad Emsdetten

7.270

7.270

168

10. Vrijwillig Jeugdwerk

112.686

112.686

85.701

Sport en Bewegen

73.484

73.484

25.444

11. Sportkennismaking

23.500

12. Deskundigheidsbevordering

23.500

25.444

13. Sporten met een beperking mogelijk maken

26.484

14. FBK-games

65.000

65.000

65.000

15. Wijkwelzijnswerk

2.094.620

2.094.620

1.972.055

16. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg

1.114.804

1.114.803

1.041.191

16.1 Preventie GGZ problematiek

407.446

407.446

16.1a Inloop GGZ

288.919

288.919

288.919

16.1b Begeleiding door vrijwilligers

56.937

56.937

55.153

16.1c Begeleiding door ervaringsdeskundigen

52.034

52.034

51.469

16.1d Overig

9.555

9.555

-

16.2 Inloop en begeleiding maatschappelijke opvang

508.813

508.813

470.323

16.3 Bemoeizorg

198.545

198.545

175.327

17. Thuis in de buurt

23.105

23.105

54

Subsidieregelingen individueel vastgesteld

Subsidieregelingen individueel vastgesteld

Begroting 2021

Subsidie plafonds 2021

Uitgekeerd 2021

Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving

54.365

54.365

31.355

Bewonersparticipatie

201.093

201.093

130.311

* Basissubsidie erkende bewonersorganisaties

63.611

63.611

45.493

* Organiseren van wijkbrede activiteiten door erkende bewonersorganisaties

82.085

82.085

61.117

* Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)

55.397

55.397

23.701

Subsidie Voorschool Hengelo 2020

1.880.000

1.880.000

1.335.976

Stimuleringsregeling "lang zult u wonen"

50.000

50.000

21.332

Cultuurhistorisch erfgoed

164.676

164.676

110.250

* Regeling cultureel erfgoed:

- Monumentenzorg

30.176

30.441

- Kunst uit wederopbouwperiode

4.000

-

- Karakteristieke boerderijen en opstallen

3.000

3.534

- Begraafplaatsen en gedenktmonumenten

2.500

-

- Voorlichting en communicatie

5.000

1.500

* Regeling Tuindorp 't Lansink

10.000

5.500

* Regeling Archeologie

15.000

-

* Regeling Gevelverbetering Binnenstad

95.000

69.275

Coronageraleerde subsidies

Corona steun subsidies

Begroting 2021

Subsidie plafonds 2021

Uitgekeerd 2021

Herstelfonds wederopbloei

158.315

22.984

Regeling financiele steun lokale culturele voorzieningen

848.318

848.318

479.885

Versterking en vernieuwing

227.101

Urgente financiele tekorten

165.597

Overig

87.187

Subsidieregeling Corona toegangsbewijs

175.000

175.000

160.000

Ondernemers

125.000

125.000

122.000

Sport en cultuur

50.000

50.000

38.000

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd