Subsidies

Wat willen we bereiken

De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening (ASV) en de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Hoe gaan we dit doen?

Voor het jaar 2022 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
Voor alle verleende subsidies in 2022 verwijzen wij u naar het openbare subsidieregister op de website van de gemeente Hengelo.

Algemene subsidieverordening 2022

In 2022 heeft de Raad een nieuwe ASV vastgesteld. De kern van de nieuwe ASV is vereenvoudiging en verduidelijking naar subsidieontvangers.

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.

We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar worden verstrekt en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2022-2025 opgenomen. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2022 zijn de subsidies geïndexeerd met 1,03% ten opzichte van 2021. Onderstaand worden de subsidies vermeld waarvoor sprake is van een uitvoeringsregeling en subsidieplafond.

Subsidie uitvoeringsregelingen 2022

Een aantal subsdie plafonds zijn niet bereikt en we zien in onderstaande tabel dat we middelen over houden op onze subsdie uitvoeringsregelingen. Bij de Zomernota 2023-2027 komen wij hier op terug.

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Begroting 2022

Subsidieplafonds 2022

Uitgekeerd 2022

Cultuurhistorisch erfgoed

151.218

151.218

95.248

1. Monumentenzorg

30.894

30.894

17.192

2. Begraafplaats en gedenkmonumenten

2.500

2.500

-

3. Karakteristieke boerderijen en opstallen

3.000

3.000

-

4. Kunst uit de wederopbouw

4.000

4.000

-

5. Voorlichting en communicatie

5.000

5.000

-

6. Tuindorp t Lansink

10.000

10.000

2.250

7. Archeologie

15.000

15.000

-

8. Gevelverbetering binnenstad

80.824

80.824

75.806

Cultuurlokaal- regelingen voor incidentele projecten

95.487

95.487

84.353

9. Culturele Initiatieven

19.331

19.331

19.988

10. Podiumbudget

21.231

21.231

10.000

11. Stimuleringsbudget BKV

54.925

54.925

54.365

Internationaal

7.345

7.345

5.306

12. Uitwisseling partnerstad Emsdetten

7.345

7.345

5.306

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Subsidie 2022

Subsidieplafonds 2022

Jeugd

113.847

113.847

81.998

13. Vrijwillig jeugdwerk - scouting

113.847

81.998

Kunst en cultuur

8.065.606

8.065.606

8.056.186

14. Basissubsidie Amateurkunst

137.266

137.266

131.074

15. Culturele kernvoorzieningen

7.802.095

- Bibliotheek Hengelo

2.535.634

2.535.611

- Oyfo

1.906.341

1.906.341

- Schouwburg Hengelo

2.111.561

2.111.561

- Poppodium Twente

1.248.559

1.248.559

16. Beeldende kunst

37.313

- Ateliers '93

6.618

6.618

- SWWK

12.051

12.051

- HeArtpool

14.567

14.567

- MHHK

4.077

4.077

17. Cultureel Erfgoed - musea

21.334

- Museum Hengelo

17.293

17.293

- Historisch Archief Beckum

2.831

2.831

- Historie Brandweer Hengelo

1.210

1.210

18. overige culturele voorzieningen

16.536

- Hengelose Oranjevereniging

13.331

13.331

- stiching 4 mei

3.205

-

19. Lokale Omroep

51.062

51.062

51.062

Onderwijs

1.880.000

1.880.000

1.388.167

20. Voorschool Hengelo

1.880.000

1.880.000

1.388.167

Sport en Bewegen

139.241

139.241

103.348

21. Sportkennismaking

15.000

15.000

7.674

22. Deskundigheidsbevordering

17.500

17.500

5.295

23. Sporten met een beperking

26.741

26.741

22.879

24. Duurzaamheid

15.000

15.000

2.500

25. FBK Games

65.000

65.000

65.000

Welzijn

1.976.149

1.976.149

1.930.204

26. Wijkwelzijnswerk

1.976.149

1.976.149

1.930.204

Zorg

1.149.630

1.149.630

1.104.207

27. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg

1.126.287

- preventie GGZ problematiek

411.643

381.372

- inloop en begeleiding ma opvang

514.054

506.511

- bemoeizorg

200.590

214.824

28. Thuis in de buurt

23.343

23.343

1.500

Totaal

13.578.523

13.578.523

12.849.017

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd