Balans per 31 december (activa)

A C T I V A

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

423

448

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

9.838

9.103

Immateriële vaste activa

10.261

9.551

Materiële vaste activa

Gronden uitgegeven in erfpacht

24.763

24.183

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.539

35.277

Investeringen met economisch nut

190.427

155.477

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

29.822

26.349

Materiële vaste activa

279.550

241.286

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

632

632

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

Leningen aan:
- Woningcorporaties

314.423

350.785

- Deelnemingen

5.207

6.540

Overige langlopende leningen

37.581

38.895

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

1.676

1.954

Financiële vaste activa

359.648

398.933

Vaste activa

649.459

649.770

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie

82.500

82.947

Gereed product en handelsgoederen

17

21

Voorraden

82.517

82.968

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

12.924

24.336

Rekening courant verhouding met het Rijk

6.819

-

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

3.708

5.439

Overige vorderingen

6.202

7.186


Overige uitzettingen

81

81

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

29.734

37.042

Liquide middelen

Kas- en banksaldi

1.709

277

Liquide middelen

1.709

277

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog de ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen

291

-

- Het rijk

1.400

1.400

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.698

4.733

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

19.050

17.947

Overlopende activa

23.439

24.079

Vlottende activa

137.400

144.367

Activa

786.858

794.137

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd