Toelichting op de balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022:

Immateriële vaste activa

Boek-
waarde
01-01-2022

Invest.

Des-
invest.

Bijdr.

Afwaard.

Afschr.

Boek-
waarde
31-12-2022

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

373

-

-

-

-

25

348

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

3.192

276

-

-

1.260

28

2.180

Totaal immateriële vaste activa

3.565

276

-

-

1.260

53

2.528

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio betreft het disagio op de lening van de Deutsche Bank AG. De lening werd in 2011 verstrekt tegen een koers van 95,583%, een disagio van € 622.050. Dit disagio wordt, gekoppeld aan de looptijd van de lening afgeschreven met € 25.000 per jaar. De lening loopt af in 2036.

De afwaardering van € 1,2 miljoen betreft de afwaardering van de bijdrage aan activa in eigendom van derden (in dit geval Stichting Vrienden van BOEi). De gemeente heeft een bijdrage verstrekt aan de huisvesting van Oyfo in het Hazemeijer complex. Deze bijdrage was in totaal € 2,7 miljoen, bestaande uit 2 delen; Stichting Vrienden van BOEi (€ 1,2 miljoen) en Oyfo ( € 1,5 miljoen). In 2022 heeft de afrekening van deze subsidie plaatsgevonden ad. € 0,3 miljoen. Het BBV vereist dat de afschrijvingstermijn van Bijdragen aan activa in eigendom van derden gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de ontvangende partij. Afstemming met beide partijen laat zien dat Stichting Vrienden van BOEi het totale bedrag als voordeel in de jaarstukken heeft verwerkt. Oyfo schrijft het bedrag in 10 jaar af. Om aan het BBV te voldoen is de bijdrage aan Stichting Vrienden van BOEi afgewaardeerd. Dit veroorzaakt een incidenteel nadeel en een structureel voordeel. Daarnaast dient de komende jaren het deel van Oyfo sneller te worden afgeschreven ( 10 jaar) dan begroot (25 jaar). Dit zal een structureel nadeel veroorzaken. De structurele effecten worden opgenomen in de Zomernota 2023-2027.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: (zie volgende bladzijde). De belangrijkste mutaties betreffen:

Desinvesteringen : betreffen met name € 0,4 miljoen verkoop gronden.

Bijdragen: de bijdragen (van derden) betreffen voornamelijk onder:

 • Economisch nut: € 3,4 miljoen

  • € 3,0 miljoen bijdragen uit voorziening rioolrenovatie

  • € 0,1 miljoen bijdrage uit EU subsidie Project Coördinatie CEF Haven

 • Maatschappelijk nut: € 5,6 miljoen

  • € 2,2 miljoen subsidie Provincie en voorziening rioolrenovatie, Project Uitvoeringskrediet Marktplein

  • € 1,7 miljoen subsidie Provincie en voorziening rioolrenovatie, Project Uitvoering Deldenerstraat, deel Tuindorpstraat-Langestraat

  • € 0,3 miljoen voorziening rioolrenovatie Project Uitvoering Anthoniusstraat-Karelstraat

  • € 0,2 miljoen subsidie Provincie, Project Verkeersregelinstallaties 2022

Afwaarderingen: er hebben geen afwaarderingen plaatsgevonden.

Afschrijvingen: betreft de reguliere afschrijving (± € 10,4 miljoen).

Op de boekwaarde van materiële vaste activa “Gronden en terreinen met economisch nut” wordt de Voorziening “Voormalige Niet in exploitatie genomen bouwgronden” in mindering gebracht. Dit betreffen conform het BBV de strategische gronden. De kolom “Boekwaarde” is exclusief de genoemde voorziening, de kolom “Balanswaarde” is inclusief de voorziening. De voorziening bedraagt ultimo 2022 € 13,2 miljoen.

Daarnaast heeft er een herrubricering plaatsgevonden van € 1,6 miljoen betreffende de ondergrond van de parkeergarage Thiemsbrug i.v.m. de afloop van de erfpacht. Deze is omgezet in een huurovereenkomst waardoor deze conform het BBV moet worden verantwoord onder de voorraden in plaats van de MVA.

De voorziening en de balanswaarde zijn in aparte kolommen zichtbaar gemaakt.

Materiële vaste activa

Balans-
waarde
31-12-2021

Boek-waarde
31-12-2021

Herrubri-
cering

Balans-
waarde
01-01-2022

Boek-
waarde
01-01-2022

Invest.

Des-
invest.

Bijdr.

Afwaar-
dering

Afschr.

Boek-waarde
31-12-2022

Voor-
ziening

Balans-waarde
31-12-2022

M.V.A. met economisch nut:

197.463

210.717

-29

197.434

210.688

5.358

144

72

-

8.610

207.220

13.272

193.948

Gronden en terreinen

38.273

51.527

-11

38.262

51.516

112

87

-

-

-

51.541

13.272

38.269

Woonruimten

14

14

14

28

28

-

-

-

-

2

26

-

26

Bedrijfsgebouwen

124.135

124.135

-

124.135

124.135

818

-

1

-

4.378

120.574

-

120.574

Grond, weg en waterbouwkundige werken

906

906

-

906

906

300

-

-

-

123

1.083

-

1.083

Vervoermiddelen

71

70

-

71

70

-

-

-

-

23

47

-

47

Machines, apparaten en installaties

21.457

21.457

-

21.457

21.457

3.563

-

13

-

3.009

21.998

-

21.998

Ov. materiële vaste activa

12.607

12.607

-32

12.575

12.575

565

57

58

-

1.075

11.950

-

11.950

M.V.A. met econ. nut door heffingen:

34.737

34.737

-

34.737

34.737

3.710

33

3.376

-

761

34.277

-

34.277

Gronden en terreinen

361

361

361

361

-

-

-

-

-

361

-

361

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

796

796

796

796

-

-

-

-

26

770

-

770

Grond, weg en water- bouwkundige werken

32.667

32.667

32.667

32.667

3.554

-

3.220

-

585

32.416

-

32.416

Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Machines, apparaten en installaties

880

880

880

880

156

-

156

-

150

730

-

730

Ov. materiële vaste activa

33

33

33

33

-

33

-

-

-

-

-

-

M.V.A. met econ. nut in erfpacht:

20.234

20.234

-1.602

18.632

18.632

-

246

-

-

-

18.386

-

18.386

M.V.A. met maatschappelijk nut:

30.201

30.201

30.201

30.201

12.019

-

5.640

-

1.006

35.575

-

35.575

Waarvan voor 1 januari 2017

9.874

9.874

-

9.874

9.874

-

-

536

9.338

-

9.338

Gronden en terreinen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grond, weg en water- bouwkundige werken

22.178

22.178

22.178

22.178

9.694

-

5.351

-

677

25.844

-

25.844

Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Machines, apparaten en installaties

6.875

6.875

6.875

6.875

2.153

-

288

-

269

8.471

-

8.471

Ov. materiële vaste activa

1.148

1.148

1.148

1.148

172

-

-

-

60

1.260

-

1.260

Totaal

282.635

295.889

-1.631

281.004

294.258

21.087

423

9.088

-

10.377

295.458

13.272

282.186

Financiële vaste activa

De financiele vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen en leningen. De afname van deze activa met € 17,8 miljoen is het gevolg van aflossingen en afschrijvingen.

De gemeentelijke deelnemingen bestaan uit aandelen in:

 • BNG Bank € 436.215

 • Twente Milieu N.V. € 154.285

 • Warmtebedrijf Hengelo € 90.000

 • Enexis N.V. € 40.840

De kapitaalverstrekking aan de gemeenschappelijke regeling betreffen de inleggelden in de Stadsbank Oost Nederland.

Het bedrag aan uitgezette leningen aan woningbouwcorporaties van € 252 miljoen betreft leningen aan de Hengelose woningcorporatie Welbions. De leningen zijn voor 100% bestemd voor investeringen in de sociale huisvesting en zijn als zodanig “staatssteunproof”. Leningen aan woningbouwcorporaties werden verstrekt tegen de leningsvoorwaarden waartegen de gemeente de lening afsluit, vermeerderd met een opslag van 0,065%. Naast de reguliere aflossing zijn een 2-tal leningen afgelost met een waarde van € 15 miljoen.
De leningen worden gedekt door een recht van eerste hypotheek, gevestigd ten gunste van de gemeente. De overwaarde van deze hypotheek is in overeenstemming gebracht met de WSW-norm (200% van de WOZ-waarde van de woningen).

Onder leningen aan Deelnemingen zijn de leningen aan Warmtenetwerk Hengelo BV (€ 1 miljoen) en Warmtebedrijf Hengelo BV (€ 1,11 miljoen) opgenomen. De terugbetaling van de twee achtergestelde leningen is afhankelijk van de toekomstige resultaten van de opgerichte B.V.’s. De toekomstige resultaten van beide BV's zijn onvoldoende om op korte termijn aflossingen op de geldleningen te verwachten. Beide leningen zijn volledig in de voorziening oninbaar opgenomen.

Het bedrag in de voorziening onder Deelnemingen en Overige langlopende geldleningen is € 3,6 miljoen. Hiervan betreft € 2 miljoen de achtergestelde leningen aan beide warmtebedrijven in Hengelo. Een bedrag van € 0,4 miljoen heeft betrekking op BBZ-kredieten en € 0,5 miljoen op WTC, waarvan de raad heeft bepaald, dat deze voorlopig niet geïnd gaat worden. Overige leningen: € 0,7 miljoen overige leningen. De voorziening wordt bepaald op basis van de financiële positie van de leningnemer, gebaseerd op ontvangen jaarstukken, kengetallen en op basis van informatie van de organisatie zelf, de accounthouder of de financiële administratie m.b.t. betalingsgedrag. De hypotheekverstrekking aan (ex-)ambtenaren is een aflopende regeling. Er wordt wel afgelost. Er kunnen geen nieuwe leningen meer verstrekt worden. Bruto staat nog € 2,9 miljoen uit. Onder aftrek van door deelnemers gestorte spaarbedragen vorderen we nog € 2,8 miljoen.

De overige financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:
Het saldo uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer bestaat uit een bijdrage aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) voor het verstrekken van startersleningen.

Financiële vaste activa

Balans-
waarde
01-01-2022

Boek-
waarde
01-01-2022

Invest.

Des-
invest.

Afwaard.

Afschr./
aflos.

Boek-
waarde
31-12-2022

Voor-
ziening

Balans-
waarde
31-12-2022

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

722

722

-

-

-

-

722

-

722

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

-

-

-

-

129

-

129

Kapitaalverstrekkingen aan:

851

851

-

-

-

-

851

-

851

Lennigen aan:

- Woningcorporaties

268.700

268.700

-

-

-

16.361

252.339

-

252.339

- Deelnemingen

140

2.071

-

-

-

-41

2.112

2.006

106

Overige langlopende leningen

16.452

18.176

103

-

-

1.341

16.938

1.620

15.318

Totaal financiële vaste activa (niet in activa module)

285.292

288.947

103

-

-

17.661

271.389

3.626

267.763

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

1.138

1.138

-

-

-

174

964

-

964

Uitzettingen:

1.138

1.138

-

-

-

174

964

-

964

Totaal financiële vaste activa

287.281

290.936

103

-

-

17.835

273.204

3.626

269.578

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraad

Boek-
waarde
31-12-2021

Voorziening
31-12-2021

Balans-waarde
31-12-2021

Herrubri-
cering

Boek-
waarde
01-01-2022

Balans-
waarde
01-01-2022

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in expoitatie

96.744

51.724

45.020

-

96.744

45.020

Tussentijdse winstneming

16.146

-

16.146

-

16.146

16.146

Gereed product en handelsgoederen

6.468

-

6.468

1.632

8.100

8.100

Totaal

119.358

51.724

67.634

1.632

120.990

69.266

Voorraad

Vermeerde-ringen 2022

Verminde-ringen 2022

Boek-waarde 31-12-2022

Voorziening 31-12-2022

Balans
31-12-2022

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in expoitatie

12.864

19.165

90.443

57.592

32.851

Tussentijdse winstneming

-

381

15.765

-

15.765

Gereed product en handelsgoederen

797

5.582

3.315

-

3.315

Totaal

13.661

25.128

109.523

57.592

51.931

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 31 december 2022. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien.

Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie, de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties en de hiermee samenhangende tussentijdse winst voor winstgevende grondexploitaties. Een van de belangrijkste risico's is gelegen in de rente.

Op 21 december 2022 zijn de parameters vastgesteld door de Raad. In het voorstel wordt gebruik gemaakt van de expertise van verschillende externe bronnen (CBS, CPB, bouwkostenkompas, De Nederlansche Bank, NVM, Rabobank, het Kadaster). Omdat de markt onzeker is, zijn er een viertal scenario’s doorgerekend mochten de parameters zich toch anders ontwikkelen dan verwacht. In januari is onderzocht of prijzen zich anders ontwikkelden dan de door de Raad vastgestelde parameters.. De conclusie is dat de vastgestelde parameters niet gewijzigd hoeven te worden. Wel is er een nieuw risico opgenomen (en daarmee in het weerstandsvermogen) in de jaarrekening voor een extra kostenstijging voor civiele kosten van 10% voor het geval onze verwachtingen niet bewaarheid worden.

Voor een gedetailleerde toelichting op de grondexploitaties, de gehanteerde uitgangspunten alsmede risico’s en onzekerheden van grondexploitaties verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

De voorraad gereed product en handelsgoederen is afgenomen met € 3,1 miljoen. Dit is voornamelijk ontstaan door de verkoop van Winkelcentrum Thiemsbrug met parkeergarage ad. € 5 miljoen. Daarnaast heeft er een herrubricering plaatsgevonden van € 1,6 miljoen betreffende de ondergrond van de parkeergarage Thiemsbrug i.v.m. de afloop van de erfpacht. Deze is omgezet in een huurovereenkomst waardoor deze conform het BBV moet worden verantwoord onder de voorraden i.p.v. MVA. De vermeerdering betreft de aankoop van het pand aan de Paul Krugerstraat.

Onderhanden werk

31-12-2022

31-12-2021

Gronden in exploitatie

26.596

30.275

Bedrijventerreinen

22.020

30.890

Totaal

48.616

61.165

Nog te maken kosten

99.659

96.700

Nog te verwachten opbrengsten

115.049

136.485

Verwacht exploitatieresultaat

33.226

21.380

Het eindresultaat van de in exploitatie genomen gronden bedraagt minus € 33,2 miljoen op eindwaarde. Dit wil zeggen dat de verliesgevende exploitaties € 33,2 miljoen meer middelen uit de reserve grondexploitaties vragen dan dat de winstgevende exploitaties aan de reserve toevoegen.

Uit de winstgevende exploitaties vloeit € 30,9 miljoen naar de reserve en de verliesgevende grondexploitaties vragen € 64,1 miljoen (exclusief de externe grondexploitaties). Deze bedragen zijn de totale eindwaarden van de complexen.

Voor de te verwachten verliezen zijn voorzieningen gevormd tegen de contante waarde. Voor de € 64,1 miljoen aan verliezen voor exploitaties in de gemeentelijke administratie is voor € 57,6 miljoen aan voorzieningen getroffen. Dat wil zeggen dat er nu € 57,6 miljoen beschikbaar is om € 64,1 miljoen aan verliezen (contante waarde) in de toekomst te kunnen betalen. Het verschil wordt in de loop van de tijd overbrugd door rente bijschrijvingen.

Wetgeving 10-jaars termijn

De volgende gemeentelijke grondexploitaties hebben een looptijd langer dan tien jaar. In de grondexploitaties is geen opbrengstenindexering gerekend na tien jaar. Dit is een risico beperkende maatregel waarmee voldaan wordt aan de vereisten van het BBV. Dit betreffen de volgende projecten:

 • In Dalmeden verkopen we voornamelijk grotere kavels. Het is de verwachting dat er na de gestelde tienjaarstermijn nog steeds vraag is naar deze kavels;

 • In Campus wordt een realistische afzet geraamd door de nog te realiseren verkopen in hetzelfde tempo te faseren als de verkopen in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Daarmee wordt de tienjaarstermijn overschreden.

Omschrijving

Boekwaarde per 01-01-2022

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde herzieningen per 31-12-2022

Boekwaarde balans

Nog te realiseren kosten

Te realiseren bijdragen en opbrengsten

Verwacht eindresultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

4.195.459

2.430

7.090

4.190.799

4.190.799

-

4.955.414

-764.615

10 Huurgronden

709.857

931.399

-

1.641.256

1.641.256

-

2.704.085

-1.062.829

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

7.842.919

-

952.292

6.890.626

6.890.626

-

5.930.685

959.941

62 Schalmeden

8.760.560

-

-

8.760.560

8.760.560

-

3.113.600

5.646.960

66 Sportpark Groot Driene

2.388.572

-

-

2.388.572

2.388.572

-

1.374.345

1.014.227

68 Stadspark Weusthag

1.861.344

111.741

58.622

1.914.462

1.914.462

-

2.031.769

-117.307

81 Boeldershoek Oost

3.533.059

-

-

3.533.059

3.533.059

-

1.971.900

1.561.159

90 Westermaat Veld

2.103.185

-

-

2.103.185

2.103.185

-

498.291

1.604.895

Materiele Vaste Activa

31.394.955

1.045.570

1.018.004

31.422.520

31.422.520

-

22.580.089

8.842.431

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

104 Lange Wemen

2.164.260

63.377

-

2.227.637

2.227.637

347.217

-0

2.574.855

06 't Rot

2.831.972

110.915

264.840

2.678.046

2.678.046

512.708

-

3.190.754

101 Broek Noord

10.895.583

653.854

167.131

11.382.306

11.382.306

2.387.223

8.409.865

5.359.664

102 Broek Oost

363.561

423.938

-

787.499

787.499

169.038

0

956.537

28 Marskant

3.739.064

384.399

16.233

4.107.230

4.107.230

1.489.211

3.796.875

1.799.566

44 Veldwijk Noord

-1.841.389

669.548

304.500

-1.476.341

-1.476.341

532.249

11.715

-955.808

52 Dalmeden

16.710.394

1.063.384

5.878.609

11.895.169

11.895.169

4.517.931

45.846.043

-29.432.943

54 Medaillon

-

-

-

-

-

-0

-

-0

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

-360.731

47.585

400

-313.546

-313.546

169.031

394.280

-538.795

591 Beckum

-

36.333

-

36.333

36.333

1.369.206

1.395.625

9.914

Hart van Zuid

14.758.838

8.521.860

4.123.960

19.156.739

19.156.739

19.493.689

9.008.207

29.642.221

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

49.261.553

11.975.193

10.755.674

50.481.072

50.481.072

30.987.504

68.862.610

12.605.966

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

-

-

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

49.261.553

11.975.193

10.755.674

50.481.072

50.481.072

30.987.504

68.862.610

12.605.966

Woningbouw in exploitatie

16 Gezondheidspark

14.105.601

288.087

876.052

13.517.636

13.517.636

1.887.385

8.349.953

7.055.069

35 Oosterveld

11.828.948

272.071

5.344.394

6.756.625

6.756.625

378.152

4.227.365

2.907.412

96 Westermaat Campus

19.170.144

285.654

-

19.455.798

19.455.798

3.807.290

11.461.442

11.801.646

716 Kanaalzone

2.326.319

43.452

2.137.555

232.215

232.215

215.987

1.595.360

-1.147.158

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

47.431.012

889.264

8.358.001

39.962.274

39.962.274

6.288.814

25.634.120

20.616.968

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

96.692.564

12.864.457

19.113.675

90.443.346

90.443.346

37.276.318

94.496.729

33.222.935

Totalen grondexploitaties cf herziening

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt verdeeld:

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2022

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2022

Balanswaarde
31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

15.626

-

15.626

14.814

Rekening courant verhouding met het Rijk

73.974

-

73.974

33.940

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

5.318

452

4.866

4.909

Overige vorderingen

15.169

4.089

11.080

7.690

Overige uitzettingen:

- Overige uitzettingen

-

-

-

-

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

110.087

4.541

105.546

61.353

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn met 44,2 miljoen toegenomen. Dit ontstaat door de volgende mutaties:

 • Toename vorderingen op openbare lichamen ad. €0,8 miljoen;

 • Toename rekening-courant verhouding met het Rijk ad. € 40 milljoen;

 • Toename overige vorderingen ad. € 3,4 miljoen.

Deze mutaties zijn hieronder nader toegelicht.

Vorderingen op openbare lichamen (toename € 0,8 miljoen)

De vorderingen op openbare lichamen zijn toegenomen met een bedrag ad. € 0,8 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • De nog te ontvangen loonheffing BBZ ROZ € -0,9 miljoen.

 • BCF belastingdienst € 1,6 miljoen.

 • Overige debiteuren € 0,2 miljoen.

Rekening-courant verhouding (toename € 40 miljoen)

De rekening-courant verhoudingen zijn toegenomen met een bedrag ad. € 40 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • Rekening courant SVN € 0,2 miljoen

 • Rekening courant GBTwente -0,2 miljoen

 • Rekening courant verhouding met het Rijk inzake schatkistbankieren € 40 milljoen

Overige vorderingen (toename € 3,4 miljoen)

De overige vorderingen (debiteuren) laten een verhoging zien van € 3,4 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • Debiteuren algemeen € 3,5 miljoen

 • Voorziening debiteuren € 0,7 miljoen

 • Bijstandsdebiteuren € -0,8 miljoen

De overige vorderingen bestaan voor € 7,6 miljoen uit bijstandsdebiteuren. Van deze vordering is € 4,1 miljoen aangemerkt als dubieus en hiervoor is een voorziening getroffen

De gemeente is verplicht om overtollige middelen, boven het drempelbedrag, onder te brengen bij het ministerie van financiën via het zogenaamde schatkistbankieren. Eventuele overtollige middelen mogen niet worden belegd bij andere partijen. Onder voorwaarde mogen wel leningen worden verstrekt aan andere decentrale overheden. Het drempelbedrag bedroeg € 6,3 miljoen euro in 2022. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente in 2022 het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

6.298

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

526

557

538

506

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

5.772

5.741

5.760

5.792

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

314.907

-

-

-

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

314.907

-

-

-

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

6298,14

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

47.383

50.684

49.500

46.591

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

526

557

538

506

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen wordt gevormd door de gemeente aangehouden kas en bankrekeningen.

Liquide middelen

31-12-2022

31-12-2021

Banksaldi

620

676

Kassaldi

45

33

Liquide middelen

665

709

In het banksaldi is ook de derdenrekening Rabobank ROZ met een saldo van € 0,1 miljoen opgenomen. Alleen het ROZ kan hierover beschikken.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt verdeeld:

Overlopende activa

31-12-2022

31-12-2021

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

244

80

- Het rijk

6

6

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.715

8.503

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

33.339

18.789

Overlopende activa

36.304

27.378

De overlopende activa zijn in 2022 toegenomen met € 9,0 miljoen.

De onderbouwing van de Nog te ontvangen bijdragen van EU, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen is terug te vinden in onderstaande tabel.

De boekwaarde van € 33,3 miljoen betreffende de nog te ontvangen bedragen (€ 31,4 miljoen) en vooruitbetaalde bedragen (€ 1,9 miljoen) bestaat voornamelijk uit:

Nog te ontvangen bedragen ad. € 31,4 miljoen:

 • € 5,3 miljoen nog te ontvangen rente van uitstaande geldleningen en € 25,1 miljoen diverse nog te ontvangen bedragen, waarvan groter dan € 1,0 miljoen:

 • € 10,2 miljoen Normbedrag GOO ontheemden Oekraïne

 • € 3,3 miljoen Gemeentefonds

 • € 2,2 miljoen Bijdrage beschermd wonen

 • € 1,8 miljoen Afvalstoffenheffing

 • € 1,0 miljoen Spec. Uitk. Verbouwingskosten ontheemden Oekraïne

 • € 1,0 miljoen Resultaat BXL

Vooruitbetaalde bedragen ad. € 1,9 miljoen:

 • € 1,1 miljoen software/licenties

 • € 0,3 Uitv. Project Studie 15 Talanthouse (Impuls Jongerencultuur)

 • € 0,5 Overige vooruit ontvangen bedragen

Omschrijving NTO overheidssubsidies

01-01-2022

Toegevoegd
in 2022

Ontvangen
in 2022

31-12-2022

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

Nog te ontvangen bedragen Europese Overheidslichamen

80

244

80

244

NTO EU Inzet van de ondernemersadviseur ROZ

-

196

-

196

NTO EU CEF Kanaal

80

48

80

48

Nog te ontvangen bedragen Rijk

6

-

-

6

NTO Rijk Geluidsanering Breemarsweg Oost

6

-

-

6

Nog te ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen

8.503

857

6.645

2.715

NTO Prov. 550 Duurzaam Veilig

172

151

159

164

NTO prov. 492 Nieuwe brug Twentekanaal

699

11

-

710

NTO Prov. gebiedsgerichte aanpak energietransitie

10

-

10

-

NTO Prov PS667 Mob infra2019 tbv Deld.str

694

-

694

-

NTO Prov Mob infra2019 PS665 tbv Deurn.str.

321

-

321

-

NTO Prov HOV Hgl-E'de, station Kuipersdijk

-1

1

-

NTO Prov.cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0

4

36

-

40

NTO Prov.Reconstructie verkeersv.Woolderesweg

10

-

10

-

NTO Prov.541 Stadsentree Hengelo

200

-

200

-

NTO Prov.Stadsarrangement Hengelo 2020

22

-

22

-

NTO Prov.F35 Slachthuisweg - Banakstraat

75

86

-

161

NTO Prov.F35 rec.Deldenerstraat - Mitchamplein

1.068

572

-

1.640

NTO Prov.Ruimte wonen retail Hengelo

1.400

-

1.400

-

NTO Watersch Water robuust PS644 Welbions

3

-

3

-

NTO Regio Twente Laan Hart van Zuid 2e fase

3.826

-

3.826

-

Totaal

8.589

1.101

6.725

2.965

Vaste passiva

Eigen Vermogen

Het verloop van de reserves in 2022 per soort reserve:

Toevoegingen

Onttrekkingen

Eigen vermogen

Boekwaarde
01-01-2022

Bestemming
resultaat
vorig
boekjaar

via resultaat-
bestemming
bij het
overzicht
van baten
en lasten

Te bestemmen
resultaat 2022

via
resultaat-
bestemming
bij het
overzicht
van baten
en lasten

Afschr.
op
activa

Boekwaarde
31-12-2022

Algemene reserves:

Algemene reserve

35.953

11.370

12.167

-

6.111

-

53.379

Reserve grondexploitatie

20.411

-

8.465

-

7.873

-

21.003

Bestemmingsreserves

28.222

1.121

5.942

-

4.741

267

30.277

Bestemd resultaat 2021

12.491

-12.491

-

-

-

-

-

Te bestemmen resultaat 2022

-

-

-

17.256

-

-

17.256

Totaal eigen vermogen

97.077

-

26.574

17.256

18.725

267

121.915

Het te bestemmen resultaat voor 2022 is € 17,3 miljoen. Het voorstel voor bestemming van dit resultaat is opgenomen in Hoofdstuk 4.

In onderstaand overzicht en in de toelichting reserves zijn de mutaties per reserve vermeld.

Mutaties in de reserves

Reserve

nr.

Boekwaarde
01-01-2022

Toevoeging

Onttrekking

Betemming
resultaat 2021

Te bestemmen
resultaat 2022

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

Algemene reserve

101

35.953

12.167

6.111

11.370

-

53.379

Reserve Grex Algemeen

150

20.411

8.465

7.873

-

-

21.003

Subtotaal Algemene reserve

56.364

20.632

13.984

11.370

-

74.382

Bestemmingsreserves

Reserve centraal opleidingsbudget

310

100

-

100

-

-

-

Reserve Communicatiebeleid

311

16

-

16

-

-

-

Vereveningsreserve binnenstad

313

55

-

-

-

-

55

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

314

322

-

111

-

-

211

Reserve dekking kapitaallasten

320

4.949

574

267

-

-

5.256

Reserve Vastgoedbedrijf

327

3.130

216

558

-

-

2.788

Reserve duurzaamheid

328

326

662

62

-

-

926

Reserve Duurzaam Veilig

329

133

-

48

-

-

85

Reserve bodemsanering

332

3.849

361

326

-

-

3.884

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij

334

4.590

-

19

-

-

4.571

Reserve TOZO

335

6.811

-

1.887

250

-

5.174

Reserve ondernemersfonds

336

1.200

-

20

-

-

1.180

Reserve vluchtelingen

337

-

1.700

-

-

-

1.700

Reverve Hengelose Energie maatsch. Org.

338

-

120

-

-

-

120

Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg

350

688

268

-

-

-

956

Reserve Decentralisatie-uitkeringen

371

770

1.902

864

871

-

2.679

Reserve Organisatieontwikkeling

372

939

139

707

-

-

371

Reserve Compensatiefonds Bomenverordening

374

268

-

6

-

-

262

Reserve Prj. Bestrijding Jeugd Werkloosheid

375

19

-

-

-

-

19

Reserve onderhoud buurtcentra

398

40

-

-

-

-

40

Reserve ARI

399

17

-

17

-

-

-

Subtotaal Bestemmingsreserves

28.222

5.942

5.008

1.121

-

30.277

Subtotaal Saldo van de rekening

12.491

-

-

-12.491

17.256

17.256

Totaal eigen vermogen

97.077

26.574

18.992

-

17.256

121.915

Toelichting reserves

Algemene reserve (101) :

€ 53.379

Doel: Gevormd vanuit resultaten van algemene middelen zonder directe bestemming, nodig t.b.v. het weerstandsvermogen van de gemeente (o.a. voor calamiteiten).

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 9.365

Rekening resultaat 2021 na bestemming

€ 6

Budgetoverhev. M&P KCN 2021-2024 Museum

€ 2.786

Kaderbrief 2019-2022

€ 12

special olympics 2022

€ 2.005

Budget overheveling 2021

€ 17

Afwikkeling Bouwdossiers overhev.

€ 7.694

Resultaat 2e berap aan AR

€ 19

Budgetoverhev. M&P KCN 2021-2024 voorber.kosten

€ 1.226

Storting rente afschrijving Wilhelminaschool

€ 20

Budgetoverhev. Inburgering

€ 306

innovatie WMO en Jeugd

€ 22

Budgetoverhev. M&P Schade gemeentelijke kunstcoll.

€ 117

Overheveling decentralisatie-uitkeringen

€ 25

Ambitieplan Weusthag

€ 17

Overheveling ARI

€ 29

Budgetoverhev. M&P Schade gemeentelijke kunstcoll.

€ 16

Overheveling communicatie

€ 36

Budgetoverhev. M&P Coronamiddelen cultuur

€ 5

Rentetoevoeging 0,1% van 5 miljoen

€ 50

Budgetoverhev. Middelen heroriëntatie ondernemers

€ 50

KN 2022-2025: amendement C01-M08. Motiemarkt

€ 53

KN 2022-2025: amendement C01-A01. toegankelijkheid

€ 60

Budgetoverhev. Vakkundig aan het werk

€ 84

Budgetoverhev. Breed offensief

€ 100

Budgetoverhev. Inburgering

€ 104

Budgetoverhev. M&P Verbouwing SVPO

€ 120

Hengelose Energie maatsch. Org.

€ 172

Budgetoverhev. Schuldhulpverlening

€ 176

Pilot Zorgintensief

€ 194

Budgetoverhev. bijzonder VO: verbouwing SVPO

€ 205

Sluitend maken Beleidsbegroting 2020-2023

€ 279

expl onderwijs incidenteel

€ 368

Budgetoverhev. M&P Coronamiddelen cultuur

€ 371

Energietoeslag hengelose regeling

€ 501

Innovatie Wmo en Jeugd (per saldo primitief)

€ 734

Coronamiddelen Sociaal

€ 907

Innov WMO&Jeugd en Beleidsprog Soc

€ 1.397

KN2020-2023: Incidentele onttrekk. tbv tekort 2022

Bestemming van het resultaat:

€ 12.491

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 250

TOZO uitvoeringskosten 2021

€ 2.005

Budgert overheveling 2021

€ 176

Impuls integraal werken 2021

€ 95

Jeugdhulp 2021

€ 46

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 2021

€ 198

Lokaal cultuuraanbod (covid 19) 2021

€ 111

Robuust rechtsbeschermingssysteem 2021

€ 24

Systeemleren 2021

€ 221

Versterking ondersteuning wijkteams 2021

€ 9.365

Rekening resultaat 2021 na bestemming

Reserve grondexploitatie incl. Hart van Zuid (150) :

€ 21.003

Doel: Buffer ter afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 6.843

Afwikkeling deelprojecten Hart van Zuid

€ 287

Afdracht aan Welbions

€ 724

Resultaat erfpacht

€ 36

Nakomende kosten reeds afgesloten complex

€ 297

Resultaat NIEGG

€ 573

Kstn aanp.infra zuidelijke Ln HvZ

€ 45

Resultaat gronden in verhuur

€ 25

Verr. expl. ovk Vitens Terrein (Watertorenpark)

€ -454

Dalmeden tussentijdse winstneming

€ 142

Rentecompensatie De Veldkamp

€ 58

Veldwijk Noord tussentijdse winstneming

€ 40

Personeelslasten grondzaken

€ 15

Herontwikkel. Beckumerstraat tussentijdse winstneming

€ 54

Aanpassing voorziening NIEGG

€ 271

Aanpassing voorziening NIEGG

€ 67

Bijdrage aankoop Thiemsbrug

€ 994

Resultaat BXL

€ 5.868

Aanpassing voorziening Grex IEGG

€ -328

Resultaat NIEGG

€ 742

Aanpassing voorziening Derden complexen

€ 33

Hemmelhorst tussentijdse winstneming

€ 6

Overige kosten

Reserve centraal opleidingsbudget (310) :

€ 0

Doel: Afzondering 0,4% van loonsom als buffer voor tegenvallers in reguliere opleidingsbudgetten.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 100

Overheveling naar reserve organisatieontwikkeling

Reserve Communicatiebeleid (311) :

€ 0

Doel: Reservering bij verkoop van St. Kabeltevee Hengelo met doel deze te besteden ter dekking van kapitaallasten van investeringen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Besteding dient plaats te vinden t.b.v. de burgers van de Gemeente Hengelo conform de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 16

Overheveling naar algemene reserve

Vereveningsreserve binnenstad (313) :

€ 55

Doel: Compactere binnenstad.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad (314) :

€ 211

Doel: Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad o.a. voor de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied, het versterken en ondersteunen van de woonfunctie in de binnenstad.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 111

Spoorzone

Reserve dekking kapitaallasten (320) :

€ 5.256

Doel: Reserve dekking kapitaallasten

Door de wijziging van de BBV-systematiek, met ingang van 2017, voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zal voor de oude 'probleemgevallen' en nieuwe gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van de dekkingsreserve kapitaallasten. Het gereserveerde bedrag in deze nieuwe reserve kan worden gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de betreffende investeringen. Op basis van de vastgestelde nota Investerings- en activeringsbeleid gaat de voorkeur bij alle uitbreidings- en vervangingsinvesteringen uit naar het toepassen van de reguliere afschrijvings- en rentesystematiek. Na afloop van de gebruiksduur van het actief vallen de kapitaallasten vrij in de exploitatie en ontstaat er ruimte om een nieuwe vervangingsinvestering met bijbehorende kapitaallasten te ramen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 574

Aanp. Infra zuidelijke laan Hart van Zuid

€ 193

Dekking kapitaallasten

€ 74

Extra dekking kapitaallasten 2021

Reserve Vastgoedbedrijf (327) :

€ 2.788

Doel: Bestemd om voor- en nadelige verkoopresultaten op vastgoed te plooien. Daarnaast geeft het jaarlijks financieel rendement en vangt het vermogensrisico op van het gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteund het de monitoring en effectuering van de gemeentelijke bezuinigingen op het vastgoed.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 216

Verkoop pand Vondelstraat

€ 46

Inhuur vastgoedbedrijf

€ 108

Kosten af te stoten panden

€ 23

Sloop pand Harmsveldweg

€ 84

Taakstelling

€ 297

Afwaardering pand P. Krugerstraat

Reserve duurzaamheid (328) :

€ 926

Doel: De reserve Duurzaamheid heeft tot doel de dekking van (meerjarige) duurzaamheidsopgaven te borgen en bestaat voornamelijk uit afgezonderde middelen uit de algemene uitkering.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 184

Reductie energieverbruik

€ 10

Helofytenfilter

€ 478

Middelen klimaatakkoord

€ 52

Cf duurzaamheidsbegr. Transitie visie warmte

Reserve Duurzaam Veilig (329) :

€ 85

Doel: Maatregelen m.b.t. Verkeersveiligheid, aanpak van ongevallen en concentratiepunten(AVOC) en uitvoeringsnota fietsen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 48

Mobiliteitsvisie

Reserve bodemsanering (332) :

€ 3.884

Doel: Middelen ter dekking van lasten bodemsaneringen, waarvoor binnen de beschikbare ISV-gelden geen ruimte is.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 12

Beheer vuilstort Torenlaan

€ 361

Cf begroting: Middelen ontv vh Rijk

€ 314

Cf bestedingsplan: Kosten taakveld Bodem

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij (334) :

€ 4.571

Doel: Deze bestemmingsreserve is om de meerjarige besteding van middelen van het project Aardgasvrije Nijverheid goed te kunnen volgen. Het betreft een lang lopende inzet om een hele wijk aardgasvrij te maken, waarbij de aard en fasering van besteding op voorhand nog niet volledig bekend is.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 19

Cf duurzaamheidsbegr. nijverheid aardgasvrij

Reserve TOZO (335) :

€ 5.174

Doel: Het kunnen dekken van de meerjarige kosten voor de uitvoering van de Tozo.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 250

TOZO uitvoeringskosten 2021

€ 1.887

Uitvoeringskosten TOZO 2022

Reserve ondernemersfonds (336) :

€ 1.180

Doel: De reserve is bedoeld voor twee ondersteuningsmaatregelen. Een kredietmogelijkheid voor ondernemers die vanwege partnerinkomen niet in aanmerkingen komen voor een Bbz- krediet en een verlenging van de TONK- regeling.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 20

Uitvoering inz. Ondernemerskrediet

Reserve vluchtelingen (337) :

€ 1.700

Doel: De reserve is bedoeld voor eventuele sloop- en herstelwerkzaamheden aan de diverse gebouwen, doorlopende verplichtingen vanuit 2022, kosten voor Jeugdzorg en of WMO specifiek voor deze doelgroep en overige, nu nog onvoorziene, kosten gedekt worden.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 200

Sloopwerkzaamheden Hazenweg

Geen

€ 1.200

Oekraïne

€ 300

Jeugdzorg & WMO Oekraïnse vlugtelingen

Reverve Hengelose Energie maatsch. Org. (338) :

€ 120

Doel: De reserve is bedoeld om te voorkomen dat verenigingen in verband met de huidige energiecrisis in financiële nood komen en mede daardoor de contributies betaalbaar blijven.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 120

Hengelose Energie maatsch. Org. Van Alg. reserve

Geen

Reserve onderhoudswerkzaamh. Schouwburg (350) :

€ 956

Doel: Onderhoudswerkzaamheden aan het pand van de Schouwburg aan Beurstraat 44 in Hengelo. Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd zodra aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan; waaronder overdracht van het pand aan de gemeente (conform Raadsbesluit).

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 268

Onderhoudswerkzaamheden 2022

Geen

Reserve Decentralisatie-uitkeringen (371) :

€ 2.679

Doel: Afgezonderde middelen uit de algemene uitkering ter dekking van uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie uitkeringen. Het gaat om incidentele middelen voor een beperkte periode.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 458

Omgevingswet 22-ZB-8.1

€ 49

overige extra jeugdmiddelen 21

€ 342

Jeugdhulpteams

€ 117

Overheveling decentralisatie-uitkeringen naar AR

€ 298

Verbouwing SVPO

€ 131

Versterken Wijkteams

€ 221

Versterking ondersteuning wijkteams 2021

€ 132

Impuls integraal werken

€ 198

Lokaal cultuuraanbod (covid 19) 2021

€ 198

Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

€ 196

Toevoeging coronamiddelen

€ 237

Lokale cultuur (corona)

€ 176

Impuls integraal werken 2021

€ 168

Maatsch. begeleiding statushouders (sept 2022)

€ 165

Berap 2 - toeslagenaff 23/24 dec uitk.

€ 150

Preventieteam

€ 111

Robuust rechtsbeschermingssysteem 2021

€ 95

Jeugdhulp 2021

€ 50

motiemarkt

€ 46

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 2021

€ 40

project subsidies 2023

€ 24

Systeemleren 2021

€ 22

Eenzaamheid

€ 13

Toegankelijkheid

Reserve organisatieontwikkeling (372) :

€ 371

Doel: Bestemd voor de transitie van meer mobiliteit in de organisatie naar een flexibele organisatie met de juiste medewerker op de juiste plek.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 39

3e jaar WW

€ 70

Generatiepact

€ 100

Overheveling van Opleidingsbudget

€ 532

Doorontwikkeling organisatie 2022

€ 105

Stelpost doorontwikkeling 2022 conform begroting

Reserve Compensatiefonds Bomenverordening (374) :

€ 262

Doel: Baten en lasten van de bomenverordering te egaliseren.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 6

Cf bomenverordening jaar 2022

Reserve Prj. Bestrijding Jeugd Werkloosheid (375) :

€ 19

Doel: Projecten van bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve onderhoud buurtcentra (398) :

€ 40

Doel: Meerjarig onderhoud buurtcentra. Met amendement 147062 heeft de raad besloten dat € 108.609 beschikbaar moet blijven.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve ARI (399) :

€ 0

Doel: Bestemd ter dekking van toekomstige lasten die voortvloeien uit de ARI-investeringen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 17

Overheveling naar Algemene reserve

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s, ter egalisering van vooral onderhoudskosten dan wel tarieven en voor van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen in 2022 per soort voorziening:

Voorzieningen

Saldo
01-01-2022

Toevoe-
gingen

Aanwen-
dingen

Vrijval

Saldo
31-12-2022

Verplichtingen, verliezen en risico's

24.582

2.222

860

784

25.160

Egalisatie onderhoud

3.554

1.196

979

-

3.771

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

8.018

3.614

3.272

-

8.360

Totaal eigen vermogen

36.154

7.032

5.111

784

37.291

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorzieningen van de gemeente Hengelo met € 1,2 miljoen zijn toegenomen in het verslagjaar 2022.

Op basis van de regelgeving vanuit het BBV moet aan een onderhouds- of egalisatievoorziening een beheerplan ten grondslag liggen. Deze mag maximaal 5 jaar oud zijn, tenzij er gemotiveerd van wordt afgeweken en dit door de raad wordt besloten. Bij de voorziening Onderhoud haven is dit aan de orde, het beheerplan is opgesteld in 2016. Dit plan wordt jaarllijks geactualiseerd maar het nieuwe beheerplan wordt pas opgesteld nadat enkele grote investeringen zijn gedaan. Deze investeringen zijn de afgelopen jaren door diverse omstandigheden uitgesteld. In het raadsbesluit van deze jaarstukken is voorgesteld om te besluiten dat er beargumenteerd en bewust wordt afgeweken van de standaard regels in het BBV.

Ultimo 2022 valt de voorziening Wachtgeld Muziekschool vrij. De voorziening was gevormd voor (wachtgeld)verplichtingen vanuit de reorganisatie van de Muziekschool Hengelo. Nagenoeg alle verplichtingen zijn in 2022 afgehandeld. Er rest nog een potentieel te betalen bedrag in verband met de overgang van pensioenfonds ABP naar Pfzw. ABP heeft eerder als indicatie aangegeven dat er geen exit-lasten zullen zijn, maar dat de definitieve berekening pas in 2023 kan worden opgemaakt. Dit is geen basis voor het in stand houden van de voorziening, daarom valt deze vrij.

In onderstaand overzicht en in de toelichting voorzieningen zijn de mutaties per voorziening vermeld.

Mutaties in de voorzieningen

Voorzieningen

nr.

Boekwaarde
01-01-2022

Dotatie

Aanwending

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2022

1. Risico, Verplichtingen

Voorz. Pensioen wethouders

503

6.610

1.204

266

613

6.935

Voorz. Spaarverlof

509

-

275

-

-

275

Voorz. Complexen derden

512

16.393

743

-

-

17.136

Voorz. Wachtgeld Muziekschool

522

219

-

48

171

-

Voorz. Samenwerking schoolbesturen PO

536

1.360

-

546

-

814

Subtotaal risico, verplichtingen

24.582

2.222

860

784

25.160

2. Egalisatie Onderhoud

Voorz. Onderhoud vastgoed

533

2.962

1.145

960

-

3.147

Voorz. Onderhoud Haven

537

592

51

19

624

Subtotaal egalisatie onderhoud

3.554

1.196

979

-

3.771

3. Beklemde middelen

Voorz. Rioolrenovatie

508

5.004

2.612

3.239

-

4.377

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeleid

510

1.754

-

-

-

1.754

Voorz. Afvalverwerking

511

1.260

1.002

33

-

2.229

Subtotaal beklemde middelen

8.018

3.614

3.272

-

8.360

Totaal

36.154

7.032

5.111

784

37.291

Toelichting voorzieningen

1. Risico, Verplichtingen

Voorziening pensioen wethouders (503):

€ 6.935

Doel: Te verwachten verplichtingen jegens de pensioenen en wachtgelden wethouders, waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten is.

Dotatie:

Aanwending:

€ 1.204

Dotatie opbouw pensioenen

€ 266

Salaris voormalig wethouders

€ 613

Vrijval gedeelte voorziening

Voorziening Spaarverlof (509):

€ 275

Doel: Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit ‘verlofsparen’ kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet.

Dotatie:

Aanwending:

€ 275

Geen

Voorziening Complexen derden (512):

€ 17.136

Doel: Voorziening t.b.v. grondcomplexen, waarvan we de administratie niet zelf voeren

Dotatie:

Aanwending:

743

Aanpass voorz derden complexen 2022

Geen

Voorziening wachtgeld Muziekschool (522):

€ 0

Doel: Te verwachten verplichtingen wachtgeld i.v.m. reorganisatie Muziekschool.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 48

Kosten jaar 21/22

€ 171

Vrijval voorziening

Voorziening samenwerking schoolbesturen (536):

€ 814

Doel: Bijdragen aan de samenwerking van de schoolbesturen primair onderwijs.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 546

trekking gelden Primato 2022

2. Egalisatie Onderhoud

Voorziening onderhoud vastgoed (533):

€ 3.147

Doel: Ter dekking (groot) onderhoud van panden vastgoed

Dotatie:

Aanwending:

€ 1.145

Dotatie voorziening

€ 9

Achterhoekse Molenweg 271 3 (Gymlokaal)

€ 23

Asveldweg 14 (01) (Kantoorgebouw Asveldweg)

€ 25

B.P. Hofstedestraat 41 (Parkeergarage P1 Hengelo)

€ 1

Bataafse Kamp 5 (Conciergewoning)

€ 126

Beckumerkerkweg 27 (Sporthal Beckum)

€ 1

Breemarsweg 481A (Gymlokaal)

€ 7

Curaçaostraat 10 (Weidedorp)

€ 11

Deurningerstraat 250 (02) (t Beukert-Loods+bu.ter)

€ 19

Deurningerstraat 262 (02) (Opsl begraafplts Deurn)

€ 9

Deurningerstraat 64 (Gymlokaal)

€ 2

Deurningerstraat 65

€ 36

Elritsplein 100

€ 24

Groenhofstraat 36A (De Breemars)

€ 95

Henry Woodstraat 60 (Sporthal Hasseler Es)

€ 13

Industrieplein 10 (Metropool)

€ 3

Jacques Perkstraat 13 (Gymlokaal)

€ 1

Jan Prinsstraat 1 (Gymlokaal)

€ 2

Jan van der Heydenstraat 22 (Gymlokaal)

€ 9

Klaas de Rookstraat 61 (Gymlokaal)

€ 36

Kuipersdijk 46 (Sporthal, Kantine en Wijkpost)

€ 7

Kuipersdijk 46A (Sportp Veldwijk kleedr Barbaros)

€ 1

Merelweg 21 (Gymlokaal)

€ 4

Mozartlaan 161 (Voorm. Ekkelkamp)

€ 1

Mussenstraat 34 (Gymlokaal)

€ 132

Neptunusstraat 51 (De Sterrentuin)

€ 61

Oldenzaalsestraat 347 (01) (Begrfp Oldenzaalsestr)

€ 6

Oldenzaalsestraat 349 (01) (Begr Oldenzaalsestr)

€ 51

Oldenzaalsestraat 349 (02) (Begr Oldenzaalstr prt)

€ 9

Onze Lieve Vrouwestraat 10 t/m 20 (kl beer speel-)

€ 9

Prins Bernhardplantsoen 1 (01) (Paviljoen de Ontm)

€ 2

St. Janstraat 5 (Voorm. Roncallischool)

€ 5

Straatsburg 1 (Soos Wijkcentrum Slangenbeek)

€ 14

Straatsburg 3 (Sporthal Slangenbeek)

€ 16

Straatsburg 5 (Wijkcentrum Slangenbeek)

€ 9

Uitslagsweg 47 (Wijkcentrum Hengelose Es)

€ 1

Vöckersweg 24 (Oelerschool)

€ 1

Wolter Ten Catestraat 54A (Gymlokaal)

€ 3

Woolderesweg 126 (Gymlokaal)

€ 220

Beursstraat 44

€ -44

teruggaaf SPUK 2022

Voorziening onderhoud Haven (537):

€ 624

Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud van de haven

Dotatie:

Aanwending:

€ 51

Dotatie voorziening

€ 19

Baggerwerkzaamheden

3. Beklemde middelen

Voorziening rioolrenovatie (508):

€ 4.377

Doel: Bestemd voor de vervangingsinvesteringen van het rioolstelsel, evenals egalisatie van detarieven rioolrecht.

Dotatie:

Aanwending:

€ 2.531

Dotatie volgens Onderhoudsplan

€ 6

Voorb., uitv., Herinr. H. Dunantstr.

€ 81

Opbrensten ADI 2022

€ 1

Aansluiting Veldbeek Brouwerijterrein

€ 9

Herinr. parkeerpl Welbions

€ 8

Relining Transportriool fs 2

€ 50

Industrieplein

€ 315

Anthoniusstraat

€ 130

Herinrichting Elsbeek

€ 50

Hellingbaan BBB Rioolwaterzuivering

€ 2

Aanleg drainage Hazelaarweg

€ 1.684

Herinrichting Markt

€ 156

6 Rioolgemalen elektromechanisch

€ 147

Rioolvervaning Bornsestraat

€ -24

Uitv Deldenerstr, Geerdinksw, Tuindorpstr

€ 586

Uitv Deldenerstr, Tuindorpstr, Langestr

€ 58

Voorbereiding Bloemenbuurt

€ 61

F35 Bankastraat

Voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid (510):

€ 1.754

Doel: Ter dekking van grondwaterverontreiniging in centrumgebied.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

Geen

Voorziening afvalverwerking (511):

€ 2.229

Doel: Reserve vanuit toevallige meevallers product afvalverwerking/-verwijdering ten behoeve vanegalisatie mogelijk toekomstige tegenvallers. Geen gebonden besteding.

Dotatie:

Aanwending:

€ 914

Dotatie voorz afvaf cf Resultaat

€ 33

Vrijval gedeelte voorziening

€ 88

Opbrensten ADI 2022

Vaste schulden met looptijd langer dan één jaar

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar in 2022 is als volgt:

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Boekwaarde
01-01-2022

Vermeer-
deringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2022

Onderhandse leningen van:

-binnenlandse banken en overige financiële instellingen

530.193

-

19.011

511.182

-buitenlandse instellingen

15.000

-

-

15.000

Waarborgsommen

85

7

1

91

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

545.278

7

19.012

526.273

In 2022 zijn de vaste schulden op balansdatum afgenomen met € 19,0 miljoen.

De totale rentelast voor de vaste schulden bedroeg €14,3 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 4,8 miljoen rentelasten eigen financiering en € 9,5 miljoen rentelasten in verband met de financiering van de woningcorparatie Welbions. De geleende middelen voor financiering van Welbions worden 1 op 1 door verstrekt aan Welbions en zijn eveneens opgenomen onder kapitaalverstrekking in de Financiële vaste activa.

In de paragraaf 6.5 Financiering is een nadere toelichting gegeven inzake het risicobeheer van de financieringsportefeuille van de gemeente Hengelo.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden als volgt gespecificeerd:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Balanswaarde
31-12-2022

Balanswaarde
31-12-2021

Overige kasgeldleningen

-

-

Kas- en banksaldi

-

-

Overige vlottende schulden

16.256

10.838

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

16.256

10.838

De vlottende schuld is met € 5,4 miljoen in 2022 toegenomen. Deze toename is voornamelijk ontstaan door:

Een toename:
€ 6,6 miljoen saldo crediteuren.

Een afname:
€ 1,2 miljoen Rekening courant BBZ-verhoudingen opdrachtgevende gemeenten.

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

Overlopende passiva

Balanswaarde
31-12-2022

Balanswaarde
31-12-2021

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Europese overheidslichamen

258

-

- Het Rijk

13.645

6.174

- Overige Nederlandse overheidslichamen

879

1.923

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

32.221

33.111

Overlopende passiva

47.003

41.208

De overlopende passiva bestaan uit verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, vooruitontvangen bijdragen van europese of Nederlandse overheidslichamen en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, waarvan groter dan € 1,0 miljoen:

 • € 7,6 miljoen Nog te betalen Rente geldleningen

 • € 6,8 miljoen Nog te betalen GWS4ALL/WMO/BBZ

 • € 1,9 miljoen Nog te betalen BTW/BCF/SPUK

 • € 4,4 miljoen Nog te betalen inzake personeel

 • € 3,1 miljoen Nog te betalen BBZ kredieten

 • € 0,7 miljoen Nog te betalen diversen sociaal domein

 • € 5,1 miljoen nog te betalen diversen

 • De overige vooruitontvangen bedragen bestaan uit:

  • € 0,9 miljoen Vooruitontvangen erfpacht

  • € 0,9 miljoen Vooruitontvangen overig

De onderverdeling van de ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies is als volgt:

Vooruitontvangen subsidie Rijk

Boekwaarde
01-01-2022

Ontvangen

Terug-
betaling

Aanwen-
dingen

Boekwaarde
31-12-2022

VO EU CEF Kanaal

-

4.309

-

4.051

258

Totaal Vooruitontvangen subsidie Europese overheidslichamen

-

4.309

-

4.051

258

Vooruitontvangen subsidie Rijk

Boekwaarde
01-01-2022

Ontvangen

Terug-
betaling

Aanwen-
dingen

Boekwaarde
31-12-2022

VO Rijk Onderwijs Achterstandenbeleid

1.924

-

-

1.478

446

VO Rijk 583 Voorb. Geluidsanering Deldenerstraat

25

-

-

11

14

VO Rijk Circulaire Ambachtscentra

10

1

-

-

11

VO Rijk subsidie geluid Bornsestraat/Breemarsweg

64

-

-

-

64

VO Rijk geluidsanering Beethovenlaan/Sloetsweg

80

-

-

-

80

VO Rijk PS706 Stil wegdek Deld.str.

17

-

-

-

17

VO Rijk subs Regeling Reductie Energiegebruik

186

-

-

186

-

VO Rijk Woningbouwimpuls 2e tranche Hengelo-HvZ

2.080

-

-

44

2.036

VO Rijksaneringskosten Deldenerstraat

84

286

-

79

291

VO Rijk covid-19 gerelateerde onderwijsachterstand

339

204

-

-

543

VO Rijk tijd impulsreg.klimaatadaptie 2021

371

-

-

371

-

VO Rijk huisvesting vergunningshouders

794

-

-

-

794

VO Rijk Huisvesting aandachtsgroepen

200

-

-

-

200

VO Rijk SPUK ventilatie scholen SUVIS21-2-03064278

-

101

-

101

-

VO Rijk SPUK ventilatie scholen SUVIS21-2-03064705

-

92

-

92

-

VO Rijk Spuk impulsaanpak winkelgebieden

-

1.328

-

126

1.202

VO Rijk Spuk bodemopgaven

-

184

-

92

92

VO Rijk Spuk aanpak energiearmoede

-

2.051

-

-

2.051

VO Rijk Spuk intelligente verkeersregelinstallatie

-

500

-

182

318

VO Rijk Spuk impuls jongerencultuur

-

620

-

310

310

VO Rijk Woningbouwimuls 4e tranche binnenstad

-

3.524

-

-

3.524

VO Rijk Verkeersveiligheidsmtr Bankastraat

-

280

-

-

280

VO Rijk Verkeerveiligheidsmtr Industriestraat

-

30

-

-

30

VO Rijk Spuk tijdelijke onderwijshuisv ontheemden

-

283

-

283

-

VO Rijk stimuleringsregeling flexwoningen

-

1.032

-

-

1.032

VO Rijk Spuk stimulering sport 2022

-

310

-

-

310

Totaal Vooruitontvangen subsidie Rijk

6.174

10.826

-

3.355

13.645

Vooruitontvangen subsidie Provincie/Rijk/Regio

Boekwaarde
01-01-2022

Ontvangen

Terug-
betaling

Aanwen-
dingen

Boekwaarde
31-12-2022

VO Prov PS 453 Voorb Geluidsan. Breemars (Oost)

14

-

-

14

-

VO Prov. PS 562 Doorontwikkelingen energieloket

9

-

-

9

-

VO Prov. PS 627 Cultuur a/d basis 2017-2020

5

3

-

8

-

VO Prov Inkoop duurz. lokaal opgewekte, energie

13

-

-

13

-

VO Prov subs Wijkaanpak Twentekanaal

45

-

-

-

45

VO Prov PS701 Pilot kruidenrijke berm

13

-

-

-

13

VO Prov Boosten startend ondernemersschap Twente

24

-

-

24

-

VO Prov. Laan Hart van Zuid 2e fase

1.694

-

-

1.694

-

VO Prov. Duurzaam Veilig

-

143

-

135

8

VO Prov.cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0

26

11

-

-

37

VO Prov.Reconstructie Verkeersv.Woolderesweg

-

18

-

18

-

VO Prov.Marktplein-Kernwinkelgebied

50

-

-

50

-

VO Prov. Duurzame ondersteuning Startershubs

-

30

-

20

10

VO Prov. Project iVRI's en videodetectoren

-

12

-

-

12

VO Prov. Project F35 Bankastraat

-

235

-

-

235

VO Prov. Mon. Regionale Energie Strategie Twente

-

40

34

6

VO Prov. Flexpools Hengelo

-

13

13

-

VO Prov. energietoezicht Hengelo

-

475

-

475

VO Prov.gem Enschede Twentse belofte

12

251

-

263

-

VO WTS Waterrobuuste Steden

-

32

-

32

-

VO WTS Regenwatertuin Wetplein

-

10

10

VO WTS Wadi Bankastraat

-

10

10

VO Veiligheidsregio Twente CTB controle

18

-

-

-

18

Totaal Vooruitontvangen subsidie Provincie/Rijk/Regio

1.923

1.283

-

2.327

879

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen voor particulieren betreft de door de gemeente verstrekte gemeentegaranties voor geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen. Sinds 1 januari 1995 worden ze niet meer verstrekt. De afname betreft de reguliere afloop.

Aard Instelling

Oorspronkelijk
bedrag

Perc.
Borgstelling

Betaling
in 2022

Restant
31-12-2021

Restant
31-12-2022

Instellingen

41.905

100%

932

29.859

28.927

Particulieren

41.000

100%

501

1.523

1.022

Totaal gewaarborgde geldleningen

82.905

1.433

31.382

29.949

Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De gemeente Hengelo is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

In onderstaand overzicht zijn, met uitzondering van de lopende contracten voor energie en schoonmaak, de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen groter dan € 200.000 opgenomen, niet zijnde raamcontracten.

Werk of dienst (bedragen x €1.000)

Verplichting in €

I/U

Toelichting

Einddatum

Visschedijk Catering B.V.

204

U

Overeenkomst regisseur cataringaanbod

30-1-2024

CSU Cleaning Services

458

U

schoonmaak gymlokalen

3-7-2025

Dierenopvangcentrum Hengelo

559

U

Opvang, bewaring en overdracht van zwerf- en knaagdieren

13-8-2027

eData

282

U

Archiefoplossing en enterprise search

31-8-2024

Insurance Managers

513

U

Brandverzekering

31-12-2023

PricewaterhouseCoopers Accountants B.V.

493

U

Accountant

31-12-2025

Reisbalans B.V.

368

U

Duurzame mobiliteitsoplossing

31-1-2024

SoftwareONE Netherlands B.V.

1.090

U

Centric

31-12-2025

336

U

VMWare ELA

30-7-2024

511

U

Microsoft Licenties

30-8-2023

Taxameter Centrale B.V.

257

U

servicing parkeerautomaten

31-12-2023

N.B. Er zijn 13 raamcontracten > € 200.000,- met een totale verplichting van € 21 miljoen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
De openstaande vakantiedagen van medewerkers op 31 december 2022 bedraagt 9.184 dagen voor een waarde van € 3.0 miljoen.

Eigen bijdragen van Centraal AdministratieKantoor (CAK)
Aanvragers van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdragen uitvoert. Het CAK verstrekt aan de gemeente een totaaloverzicht waarbij maandelijkse afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

De gemeente kan met met deze overzichten van het CAK de aantallen personen, de soort en omvang van de zorgverlening beoordelen in relatie tot de eigen WMO-administratie. Door het ontbreken van inkomensgegevens op de CAK-overzichten heeft de gemeente Hengelo onvoldoende informatie over de eigen bijdragen om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de keuze van het CAK de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen te laten uitvoeren, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen zekerheid kan verkrijgen over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen.

Achtervangfunctie voor de WEW 
Vanaf 1995 zijn de gemeentegaranties niet meer mogelijk. De waarborgfunctie is ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). WEW voert de NHG, nationale hypotheekgarantie, uit en staat garant voor hypotheken van particuliere woningbezitters die vanaf 1995 onder NHG-condities zijn afgesloten. Van 1995 tot 2011 zijn gemeenten en rijk, elk voor 50%, aanspreekbaar voor schulden als de WEW onvermogend zou worden. Vanaf 2011 ligt deze verantwoordelijkheid voor 100% bij het rijk. WEW heeft een garantievermogen van 1,6 miljard euro. De kans, dat de gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijna nihil. Omdat banken de restantschulden niet doorgeven aan WEW is het niet mogelijk om het totale achtervangrisico te kwantificeren.

Achtervangfunctie voor de WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. Zij staan garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties als deze niet meer aan de betalingsverplichting kunnen voldoen. Het WSW heeft voor deze achtervang afspraken gemaakt met gemeenten (50%) en Rijk (50%) dat zij kunnen beschikken over renteloze leningen mocht niet aan de betalingsverplichting kunnen worden voldaan. Gemeenten en Rijk zijn het sluitstuk van de zekerheidscultuur binnen het borgstelsel. De kans dat de gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijna nihil.

Onrechtmatigheden
Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf 6.7.6 inkopen.

EMU Saldo

Toelichting EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Wij hebben in 2022 een positief EMU-saldo.

Grafische weergave ontwikkeling EMU-saldo

Tabel EMU-saldo

EMU Saldo

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

1.

Mutaties financiële activa

1a.

(+)

Financiële vaste activa

-22.364

-17.189

-17.703

1b.

(+)

Uitzettingen

-29.538

-14.439

44.193

1c.

(+)

Liquide middelen

-1.839

6.232

-44

1d.

(+)

Overlopende activa

-3.816

0

8.927

2.

Mutaties financiële passiva

2a.

(-)

Vaste schuld

-70.178

-19.011

-19.006

2b.

(-)

Vlottende schuld

-9.753

0

5.418

2c.

(-)

Overlopende passiva

5.410

0

5.795

3.

Boekwinst

3a.

(-)

(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-

-

-

Berekend EMU-saldo

16.964

-6.385

43.166

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd