7.3.3 Toelichting op de balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Immateriële vaste activa

Boek-
waarde
01-01-2021

Her-
rubri-
cering

Boek-
waarde
1-1-2021

Invest.

Des-
invest.

Bijdr.

Afwaard.

Afschr.

Boek-
waarde
31-12-2021

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

398

398

-

-

-

-

25

373

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

9.517

-6.132

3.385

-

-

-

193

3.192

Totaal immateriële vaste activa

9.915

-6.132

3.783

-

-

-

-

218

3.565

De immateriële vaste activa betreft het disagio op de lening van de Deutsche Bank AG. De lening werd in 2011 verstrekt tegen een koers van 95,583%, een disagio derhalve van € 622.050. Dit disagio wordt, gekoppeld aan de looptijd van de lening afgeschreven met € 25.000 per jaar. De lening loopt af in 2036.

Daarnaast betreft de immateriële activa de bijdragen aan activa in eigendom van derden zoals de bijdrage voor de kunstijsbaan in Enschede.

De schouwburg is aangekocht door de gemeente Hengelo, hierdoor is heeft er een herrubricering plaatgevonden van activa in eigendom van derden naar de materiele vaste activa.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: (zie volgende bladzijde). De belangrijkste mutaties betreffen:

Desinvesteringen : betreffen met name € 0,8 miljoen verkoop gronden.

Bijdragen: de bijdragen (van derden) betreffen voornamelijk onder:

 • Economisch nut: € 4,4 miljoen

  • € 4,2 miljoen bijdragen uit voorziening rioleringrenovatie

  • € 0,1 miljoen subs. EU, Project Coördinatie CEF Haven

 • Maatschappelijk nut: € 5,6 miljoen

  • € 2,2 miljoen subs. Prov. en voorziening rioolrenovatie, Project Uitvoering Deldenerstaat, deel Tuindorpstraat-Langestraat

  • € 1,4 miljoen voorziening rioolrenovatie, Project Voorbereiding en uitvoering herinrichting Deurningerstraat

  • € 0,5 miljoen subs. Prov. en voorziening rioolrenovatie Project Uitvoering Deldenerstraat, deel Geerdinksweg-Tuindorpstraat

  • € 0,4 miljoen voorziening rioolrenovatie, Project Voorbereiding herinrichting Deldenerstraat

Afwaarderingen: € 0,2 miljoen betreft de kiosk Enschedestraat i.v.m. sloop

Afschrijvingen: betreft de reguliere afschrijving (± € 9,8 miljoen).

Op de boekwaarde van materiële vaste activa “Gronden en terreinen met economisch nut” wordt de Voorziening “Voormalige Niet in exploitatie genomen bouwgronden” in mindering gebracht. Dit betreffen conform het BBV de strategische gronden. De kolom “Boekwaarde” is exclusief de genoemde voorziening, de kolom “Balanswaarde” is inclusief de voorziening. De voorziening bedraagt ultimo 2021 € 13,2 miljoen.

De voorziening en de balanswaarde zijn in aparte kolommen zichtbaar gemaakt.

Materiële vaste activa

Balans-
waarde
01-01-2021

Boek-waarde
01-01-2021

Herrubri-
cering

Balans-
waarde
01-01-2021

Boek-
waarde
01-01-2021

Invest.

Des-
invest.

Bijdr.

Afwaar-
dering

Afschr.

Boek-waarde
31-12-2021

Voor-ziening

Balans-waarde
31-12-2021

M.V.A. met economisch nut:

188.277

202.121

6.024

194.301

208.145

11.497

795

25

-

8.105

210.717

13.254

197.463

Gronden en terreinen

38.383

52.227

-108

38.275

52.119

121

713

-

-

-

51.527

13.254

38.273

Woonruimten

16

16

-

16

16

-

-

-

-

2

14

-

14

Bedrijfsgebouwen

113.571

113.571

6.132

119.703

119.703

8.629

83

17

-

4.097

124.135

-

124.135

Grond, weg en waterbouwkundige werken

1.041

1.041

-

1.041

1.041

-

-

-

-

135

906

-

906

Vervoermiddelen

51

51

-

51

51

40

-

-

-

21

70

-

71

Machines, apparaten en installaties

21.592

21.592

-

21.592

21.592

2.613

-

4

-

2.744

21.457

-

21.457

Ov. materiële vaste activa

13.623

13.623

-

13.623

13.623

94

-

4

-

1.106

12.607

-

12.607

M.V.A. met econ. nut door heffingen:

35.505

35.505

-

35.505

35.505

4.372

-

4.375

-

765

34.737

-

34.737

Gronden en terreinen

361

361

-

361

361

-

-

-

-

-

361

-

361

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

822

822

-

822

822

-

-

-

-

26

796

-

796

Grond, weg en water- bouwkundige werken

33.237

33.237

-

33.237

33.237

4.372

-

4.375

-

567

32.667

-

32.667

Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Machines, apparaten en installaties

1.049

1.049

-

1.049

1.049

-

-

-

-

169

880

-

880

Ov. materiële vaste activa

36

36

-

36

36

-

-

-

-

3

33

-

33

M.V.A. met econ. nut in erfpacht:

20.095

20.095

-

20.095

20.095

313

123

-

51

-

20.234

-

20.234

M.V.A. met maatschappelijk nut:

26.015

26.015

-

26.015

26.015

10.822

-

5.585

145

904

30.201

-

30.201

Waarvan voor 1 januari 2017

10.410

10.410

-

10.410

10.410

-

-

-

-

536

9.874

-

9.874

Gronden en terreinen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grond, weg en water- bouwkundige werken

19.400

19.400

-

19.400

19.400

9.077

-

5.531

145

623

22.178

-

22.178

Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Machines, apparaten en installaties

5.601

5.601

-

5.601

5.601

1.535

-

25

-

235

6.875

-

6.875

Ov. materiële vaste activa

1.014

1.014

1.014

1.014

210

-

29

-

46

1.148

-

1.148

Totaal

269.892

283.736

6.024

275.916

289.760

27.004

918

9.985

196

9.774

295.889

13.254

282.635

Wezelstraat staat onder Economisch nut, Gronden en tereinen. Grootboeknummer 2100

activa 10288

alleen aanschafwaarde

107.502,89

Verschuiven naar voorraden Panden Vastgoed

Grootboeknummer 3530

Rec. Deldenerstraat

65.323,00

Nog verwerken

Financiële vaste activa

De financiele vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen en leningen. De afname van deze activa met € 22,3 miljoen is het gevolg van aflossingen en afschrijvingen.

De gemeentelijke deelnemingen bestaan met name uit aandelen in:

 • BNG Bank € 436.215

 • Twente Milieu N.V. € 154.285

 • Warmtebedrijf Hengelo € 90.000

 • Enexis N.V. € 40.840

De kapitaalverstrekking aan de gemeenschappelijke regeling betreffen de inleggelden in de Stadsbank Oost Nederland.

Het bedrag aan uitgezette leningen aan woningbouwcorporaties van € 269 miljoen betreft leningen aan de Hengelose woningcorporatie Welbions. De leningen zijn voor 100% bestemd voor investeringen in de sociale huisvesting en zijn als zodanig “staatssteunproof”. Leningen aan woningbouwcorporaties werden verstrekt tegen de leningsvoorwaarden waartegen de gemeente de lening afsluit, vermeerderd met een opslag van 0,065%. Naast de reguliere aflossing zijn een 3-tal leningen afgelost met een waarde van € 22 miljoen.
De leningen worden gedekt door een recht van eerste hypotheek, gevestigd ten gunste van de gemeente. De overwaarde van deze hypotheek is in overeenstemming gebracht met de WSW-norm (200% van de WOZ-waarde van de woningen).

Onder leningen aan Deelnemingen zijn de leningen aan Warmtenetwerk Hengelo BV (€ 0,97 miljoen) en Warmtebedrijf Hengelo BV (€ 1,098 miljoen) opgenomen. De terugbetaling van de twee achtergestelde leningen is afhankelijk van de toekomstige resultaten van de opgerichte B.V.’s. Bij de achtergestelde lening aan Warmtebedrijf Hengelo B.V zal vanaf het boekjaar 2022 een bedrag worden afgelost dat gelijk is aan het verschil tussen het netto resultaat en een bedrag gelijk aan 8% van het zichtbaar eigen vermogen van Warmtebedrijf Hengelo B.V. Bij de achtergestelde lening aan Warmtenetwerk Hengelo B.V. zal na afloop van respectievelijk het boekjaar 2032 en boekjaar 2047 een bedrag worden afgelost, indien en voor zover het gemiddeld rendement gerekend over 15 jaar hoger is dan 8,5%.

Het bedrag in de voorziening onder Deelnemingen en Overige langlopende geldleningen is € 3,7 miljoen, waarvan € 0,6 miljoen betrekking heeft op BBZ-kredieten, € 0,5 miljoen op WTC, waarvan de raad heeft bepaald, dat deze voorlopig niet geïnd gaat worden en 2,6 miljoen overige leningen. De voorziening wordt bepaald op basis van de financiële positie van de leningnemer, gebaseerd op ontvangen jaarstukken, kengetallen en op basis van informatie van de organisatie zelf, de accounthouder of de financiële administratie m.b.t. betalingsgedrag. De hypotheekverstrekking aan (ex-)ambtenaren is een aflopende regeling. Er wordt wel afgelost. Er kunnen geen nieuwe leningen meer verstrekt worden. Bruto staat nog € 3 miljoen uit. Onder aftrek van door deelnemers gestorte spaarbedragen vorderen we nog € 2,9 miljoen.

In 2021 heeft een herrubricering plaatsgevonden van een subsidie verstrekking aan SPV (Special Purpose Vehicle) B.V. deze was bedoeld voor de bedrijfsverplaatsing van Stork Thermeq B.V.. Omdat er aan de subsidie een terugbetalingsverplichting is verbonden is er sprake van een geldlening en niet van een subsidie. Deze subsidie was ondergebracht bij Grondzaken en is nu gepositioneerd onder financiële vaste activa.

De overige financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:
Het saldo uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer bestaat uit een bijdrage aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) voor het verstrekken van startersleningen.

Financiële vaste activa

Balans-
waarde
01-01-2021

Boek-
waarde
01-01-2021

Herrubri-
cering

Balans-
waarde
01-01-2021

Boek-
waarde
01-01-2021

Invest.

Des-
invest.

Afwaard.

Afschr./
aflos.

Boek-
waarde
31-12-2021

Voor-
ziening

Balans-
waarde
31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

722

722

-

722

722

-

-

-

-

722

-

722

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

-

129

129

-

-

-

-

129

-

129

Kapitaalverstrekkingen aan:

851

851

-

851

851

-

-

-

-

851

-

851

Lennigen aan:

- Woningcorporaties

291.061

291.061

-

291.061

291.061

-

-

-

22.361

268.700

-

268.700

- Deelnemingen

140

2.037

-

140

2.037

-

-

-

-34

2.071

1.931

140

Overige langlopende leningen

16.250

17.289

3.700

19.950

20.989

224

-

-

3.037

18.176

1.724

16.452

Totaal financiële vaste activa (niet in activa module)

307.451

310.387

3.700

311.151

314.087

224

-

-

25.364

288.947

3.655

285.292

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

1.343

1.343

-

1.343

1.343

-

-

-

205

1.138

-

1.138

Uitzettingen:

1.343

1.343

-

1.343

1.343

-

-

-

205

1.138

-

1.138

Totaal financiële vaste activa

309.645

312.581

3.700

313.345

316.281

224

-

-

25.569

290.936

3.655

287.281

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraad

Boek-
waarde
01-01-2021

Voorziening
01-01-2021

Balans-waarde
01-01-2021

Herrubri-
cering

Boek-
waarde
01-01-2021

Balans-
waarde
01-01-2021

Onderhanden werk, waaronder:

bouwgronden in expoitatie

122.713

54.098

68.615

-3.700

119.013

64.915

Tussentijdse winstneming

10.871

-

10.871

10.871

10.871

Gereed product en handelsgoederen

956

-

956

108

1.064

1.064

Totaal

134.540

54.098

80.442

-3.592

130.948

76.850

Voorraad

Vermeerde-ringen 2021

Verminde-ringen 2021

Boek-waarde 31-12-2021

Voorziening 31-12-2021

Balans
31-12-2021

Onderhanden werk, waaronder:

-

-

-

-

-

bouwgronden in expoitatie

8.717

30.986

96.744

51.724

45.020

Tussentijdse winstneming

5.275

-

16.146

-

16.146

Gereed product en handelsgoederen

5.416

12

6.468

-

6.468

Totaal

19.408

30.998

119.358

51.724

67.634

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 31 december 2021. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien.

Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in Exploitatie, de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties en de hiermee samenhangende tussentijdse winst voor winstgevende grondexploitaties. De belangrijkste risico’s zijn gelegen in de rente en de afzet van kavels voor de bedrijventerreinen.

Voor een gedetailleerde toelichting op de grondexploitaties, de gehanteerde uitgangspunten alsmede risico’s en onzekerheden van grondexploitaties verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

De voorraad gereed product en handelsgoederen is toegenomen. Dit heeft met name te maken met de aankoop van het winkelcentrum Thiemsbrug en de parkeergarage. Deze objecten zijn aangekocht ten behoeve van de herontwikkeling Lange Wemen. Omdat het vastgoed in 2021 reeds economisch is geleverd, maar de betaling van de koopprijs pas plaatsvindt bij de juridische levering (in 2022) zijn deze objecten opgenomen in de voorraden.

Onderhanden werk

31-12-2021

31-12-2020

Gronden in exploitatie

30.275

47.237

Bedrijventerreinen

30.890

32.249

Totaal

61.165

79.486

Nog te maken kosten

96.700

107.347

Nog te verwachten opbrengsten

136.485

154.909

Verwacht exploitatieresultaat

21.380

31.924

Het eindresultaat van de in exploitatie genomen gronden bedraagt minus € 20,4 miljoen op eindwaarde. Dit wil zeggen dat de verliesgevende exploitaties € 20,4 miljoen meer middelen uit de reserve grondexploitaties vragen dan dat de winstgevende exploitaties aan de reserve toevoegen.

Uit de winstgevende exploitaties vloeit € 37,5 miljoen naar de reserve en de verliesgevende grondexploitaties vragen € 59,6 miljoen (exclusief de externe grondexploitaties). Deze bedragen zijn de totale eindwaarden van de complexen.

Voor de te verwachten verliezen zijn voorzieningen gevormd tegen de contante waarde. Voor de € 59,6 miljoen aan verliezen voor exploitaties in de gemeentelijke administratie is voor € 52,4 miljoen aan voorzieningen getroffen. Dat wil zeggen dat er nu € 52,4 miljoen beschikbaar is om € 59,6 miljoen aan verliezen in de toekomst te kunnen betalen. Het verschil wordt in de loop van de tijd overbrugd door rente bijschrijvingen.

Wetgeving 10-jaars termijn

De volgende gemeentelijke grondexploitaties hebben een looptijd langer dan tien jaar. In de grondexploitaties is geen opbrengstenindexering gerekend na tien jaar. Dit is een risico beperkende maatregel waarmee voldaan wordt aan de vereisten van het BBV. Dit betreffen de volgende projecten:

 • In Dalmeden verkopen we voornamelijk grotere kavels. Het is de verwachting dat er na de gestelde tienjaarstermijn nog steeds vraag is naar deze kavels;

 • In Campus wordt een realistische afzet geraamd door de nog te realiseren verkopen in hetzelfde tempo te faseren als de verkopen in de afgelopen jaren zijn geraliseerd. Daarmee wordt de tienjaarstermijn overschreden.

Omschrijving

Boekwaarde per 01-01-2021

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde herzieningen per 31-12-2021

Boekwaarde balans

Nog te realiseren kosten

Te realiseren bijdragen en opbrengsten

Verwacht eindresultaat

09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom

4.745.089

-

549.630

4.195.459

4.195.459

-

3.671.119

524.340

10 Huurgronden

709.857

-

-

709.857

709.857

-

-

-

22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom

7.987.345

-

144.426

7.842.919

7.842.919

-

6.478.092

1.364.827

62 Schalmeden

8.760.560

-

-

8.760.560

8.760.560

-

2.536.584

6.223.976

66 Sportpark Groot Driene

2.388.572

-

-

2.388.572

2.388.572

-

342.299

2.046.273

68 Stadspark Weusthag

1.862.371

-

1.027

1.861.344

1.861.344

-

2.267.951

-406.607

81 Boeldershoek Oost

3.533.059

-

-

3.533.059

3.533.059

-

2.084.613

1.448.446

90 Westermaat Veld

2.103.185

-

-

2.103.185

2.103.185

-

456.550

1.646.635

Materiele Vaste Activa

32.090.038

-

695.083

31.394.954

31.394.954

-

17.837.208

12.847.892

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

-

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

32.090.038

-

695.083

31.394.954

31.394.954

-

-

-

104 Lange Wemen

1.883.703

605.558

325.000

2.164.261

2.164.261

248.262

-

2.483.816

06 't Rot

5.899.707

331.010

3.398.746

2.831.971

2.831.972

368.813

251.794

3.040.844

101 Broek Noord

10.603.169

292.415

-

10.895.584

10.895.583

2.377.870

8.570.785

5.021.296

102 Broek Oost

2.658.811

222.719

2.517.968

363.562

363.561

935.751

-

1.304.911

28 Marskant

2.701.449

1.052.762

15.147

3.739.064

3.739.064

1.461.139

3.804.270

1.503.886

44 Veldwijk Noord

-1.870.983

249.593

220.000

-1.841.390

-1.841.390

1.169.540

316.215

-1.024.933

52 Dalmeden

25.749.994

1.151.643

10.191.242

16.710.395

16.710.394

9.013.074

54.165.158

-35.884.350

54 Medaillon

-1.776.914

1.939.297

162.383

-

-

-

-

-

583 Herontwikkeling Beckumerstraat

400.780

47.889

809.400

-360.731

-360.731

216.846

394.280

-553.584

Hart van Zuid

25.438.227

-1.794.602

8.884.786

14.758.839

14.758.839

19.376.217

10.593.102

26.282.725

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

71.687.942

4.098.286

26.524.673

49.261.553

49.261.551

35.167.510

78.095.603

2.174.613

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

51.405

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

51.405

Woningbouw in exploitatie

71.687.943

4.098.282

26.524.672

49.261.553

49.312.957

35.167.514

78.095.603

2.174.611

16 Gezondheidspark

14.249.334

-121.095

22.637

14.105.602

14.105.602

505.197

9.202.753

6.131.967

35 Oosterveld

15.668.170

592.804

4.432.026

11.828.948

11.828.948

207.161

9.304.416

2.952.659

96 Westermaat Campus

18.804.810

365.333

-

19.170.143

19.170.143

736.877

11.461.442

11.088.836

103 Watertorenpark

-

-

-

-

-

-

-

-

716 Kanaalzone

2.251.770

81.298

6.750

2.326.318

2.326.319

232.818

3.516.075

-967.074

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.974.084

918.340

4.461.413

47.431.011

47.431.012

1.682.053

33.484.686

19.206.388

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

122.662.027

5.016.622

30.986.085

96.692.564

96.743.969

Totalen grondexploitaties cf herziening

154.752.064

5.016.622

31.681.168

128.087.519

128.138.924

36.849.568

129.417.495

34.228.891

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt verdeeld:

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2021

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2021

Balanswaarde
31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

14.814

-

14.814

25.475

Rekening courant verhouding met het Rijk

33.940

-

33.940

53.955

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

5.382

473

4.909

4.389

Overige vorderingen

12.482

4.792

7.690

6.991

Overige uitzettingen:

- Overige uitzettingen

-

-

-

81

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

66.618

5.265

61.353

90.891

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn met 30 miljoen afgenomen. Dit ontstaat door de volgende mutaties:

 • Afname vorderingen op openbare lichamen ad. €10,7 miljoen;

 • Afname rekening-courant verhouding ad. € 20 milljoen;

 • Toename overige vorderingen ad. € 0,7 miljoen.

Deze mutaties zijn hieronder nader toegelicht.

Vorderingen op openbare lichamen (afname € 10,7 miljoen)

De vorderingen op openbare lichamen zijn afgenomen met een bedrag ad. € 10,7 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • SMS Borne-Haaksbergen uitvoeringskosten € 0,2 miljoen

 • Gemeentefonds € 1,2 mljoen

 • Uitvoeringskosten ROZ € -7,8 miljoen.

 • De nog te ontvangen loonheffing BBZ ROZ € -3,5 miljoen.

 • BCF belastingdienst € -0,4 miljoen.

 • Overige debiteuren € -0,4 miljoen.

Rekening-courant verhouding (afname € 20 miljoen)

De rekening-courant verhoudingen zijn afgenomen met een bedrag ad. € 19.5 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • Rekening courant SVN € 0,2 miljoen

 • Rekening courant GBTwente 0,3 miljoen

 • Rekening courant verhouding met het Rijk inzake schatkistbankieren € -20 milljoen

Overige vorderingen (toename € 0,7 miljoen)

De overige vorderingen (debiteuren) laten een verhoging zien van € 0,7 miljoen. Deze mutatie bestaat met name uit:

 • Debiteuren algemeen € 0,5 miljoen

 • Voorziening debiteuren € 0,7 miljoen

 • Bijstandsdebiteuren € -0,5 miljoen

De overige vorderingen bestaan voor € 8,4 miljoen uit bijstandsdebiteuren. Van deze vordering is € 4,8 miljoen aangemerkt als dubieus en hiervoor is een voorziening getroffen

De gemeente is verplicht om overtollige middelen, boven het drempelbedrag, onder te brengen bij het ministerie van financiën via het zogenaamde schatkistbankieren. Eventuele overtollige middelen mogen niet worden belegd bij andere partijen. Onder voorwaarde mogen wel leningen worden verstrekt aan andere decentrale overheden. Het drempelbedrag bedroeg € 6,2 miljoen euro in 2021. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente in 2021 het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

2.329

2.329

6.211

6.211

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.893

1.958

552

565

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

436

371

1.777

1.764

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

310.531

310.531

310.531

310.531

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

310.531

310.531

310.531

310.531

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

2328,9825

2328,9825

6210,62

6210,62

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

170.387

178.209

50.826

51.963

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.893

1.958

552

565

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen wordt gevormd door de gemeente aangehouden kas en bankrekeningen.

Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Banksaldi

676

2.488

Kassaldi

33

60

Liquide middelen

709

2.548

In het banksaldi is ook de derdenrekening Rabobank ROZ met een saldo van € 0,2 miljoen opgenomen. Alleen de ROZ kan hierover beschikken.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt verdeeld:

Overlopende activa

31-12-2021

31-12-2020

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

80

414

- Het rijk

6

-

- Overige Nederlandse overheidslichamen

8.503

10.079

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

18.789

20.700

Overlopende activa

27.378

31.193

De overlopende activa zijn in 2021 afgenomen met € 3,8 miljoen.

De onderbouwing van de Nog te ontvangen bijdragen van EU, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen is terug te vinden in onderstaande tabel.

De boekwaarde van € 18,8 miljoen betreffende de nog te ontvangen bedragen (€ 17,3 miljoen) en vooruitbetaalde bedragen (€ 1,5 miljoen) bestaat voornamelijk uit:

 • Nog te ontvangen bedragen ad. € 17,3 miljoen:
  € 5,7 miljoen nog te ontvangen rente van uitstaande geldleningen en € 10,9 miljoen diverse nog te ontvangen bedragen, waarvan groter dan € 1,0 miljoen:

  • € 1,6 miljoen Tozo 2021

  • € 1,8 miljoen Afvalstoffenheffing

  • € 3 miljoen Bijdrage beschermd wonen

 • Vooruitbetaalde bedragen ad. € 1,5 miljoen:

  • € 0,1 miljoen Gem bijdrage Recreatieschap Twente

  • € 0,1 miljoen VNG contributie

  • € 0,1 miljoen subsCross-TIC

  • € 0,8 miljoen Diverse vooruitbetaalde facturen

  • € 0,4 miljoen Licentiekosten ICT

Omschrijving NTO overheidssubsidies

01-01-2021

Toegevoegd
in 2021

Ontvangen
in 2021

31-12-2021

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

Nog te ontvangen bedragen Europese Overheidslichamen

414

16

350

80

NTO EU ESF

350

-

350

-

NTO EU CEF Kanaal

64

16

-

80

Nog te ontvangen bedragen Rijk

-

6

-

6

NTO Rijk Geluidsanering Breemarsweg Oost

-

6

-

6

Nog te ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen

10.079

3.391

4.967

8.503

NTO Prov. 550 Duurzaam Veilig

269

172

269

172

NTO prov. 492 Nieuwe brug Twentekanaal

710

-

11

699

NTO prov. Stadsarrangement Hengelo

81

-

81

-

NTO Prov. gebiedsgerichte aanpak energietransitie

-

10

-

10

NTO Prov. subisidie ZON

9

-

9

-

NTO PS 689 Crisisarr binnenstad Hengelo

2

-

2

-

NTO Prov. Zon project openbare ruimte Lange Wemen

116

-

116

-

NTO Prov. Hvz Herinr Lansinkeswg-Industriestr

517

-

517

-

NTO Prov PS667 Mob infra2019 tbv Deld.str

505

189

-

694

NTO Prov Mob infra2019 PS665 tbv Deurn.str.

80

241

-

321

NTO Prov Project Marskant/Berflobeek

14

-

14

-

NTO Prov HOV Midden Hengelo

2.544

-

2.544

-

NTO Prov HOV Hgl-E'de, station Kuipersdijk

1.137

-

1.138

-1

NTO Prov. schakel F35 Parallelweg LS-Europatunnel

205

-

205

-

NTO Prov.cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0

-

4

-

4

NTO Prov.Reconstructie verkeersv.Woolderesweg

-

10

-

10

NTO Prov.541 Stadsentree Hengelo

-

200

-

200

NTO Prov.Stadsarrangement Hengelo 2020

-

22

-

22

NTO Prov.F35 Slachthuisweg - Banakstraat

-

75

-

75

NTO Prov.F35 rec.Deldenerstraat - Mitchamplein

-

1.068

-

1.068

NTO Prov.Ruimte wonen retail Hengelo

-

1.400

-

1.400

NTO Watersch Water robuust PS644 Welbions

64

-

61

3

NTO Regio Twente Laan Hart van Zuid 2e fase

3.826

-

-

3.826

Totaal

10.493

3.413

5.317

8.589

Vaste passiva

Eigen Vermogen

Het verloop van de reserves in 2021 per soort reserve:

Toevoegingen

Onttrekkingen

Eigen vermogen

Boekwaarde
01-01-2021

Bestemming
resultaat
vorig
boekjaar

via resultaat-
bestemming
bij het
overzicht
van baten
en lasten

Te bestemmen
resultaat 2021

via
resultaat-
bestemming
bij het
overzicht
van baten
en lasten

Afschr.
op
activa

Boekwaarde
31-12-2021

Algemene reserves:

Algemene reserve

32.761

6.931

4.670

-

8.409

-

35.953

Reserve grondexploitatie

13.890

-

18.618

-

12.097

-

20.411

Bestemmingsreserves

19.804

7.409

5.192

-

4.076

107

28.222

Bestemd resultaat 2020

14.340

-14.340

-

-

-

-

-

Te bestemmen resultaat 2021

-

-

-

12.491

-

-

12.491

Totaal eigen vermogen

80.795

-

28.480

12.491

24.582

107

97.077

Het te bestemmen resultaat voor 2021 is € 12,5 miljoen. Het voorstel voor bestemming van dit resultaat is opgenomen in Hoofdstuk 4.

In onderstaand overzicht en in de toelichting reserves zijn de mutaties per reserve vermeld.

Mutaties in de reserve

Reserve

nr.

Boekwaarde
01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Betemming
resultaat 2020

Te bestemmen
resultaat 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Algemene reserve

Algemene reserve

101

32.761

4.670

8.409

6.931

-

35.953

Reserve Grex Algemeen

150

13.890

18.618

12.097

-

-

20.411

Subtotaal Algemene reserve

46.651

23.288

20.506

6.931

-

56.364

Bestemmingsreserves

Reserve centraal opleidingsbudget

310

100

-

-

-

-

100

Reserve Communicatiebeleid

311

16

-

-

-

-

16

Vereveningsreserve binnenstad

313

200

-

145

-

-

55

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

314

322

-

-

-

-

322

Reserve dekking kapitaallasten

320

2.566

2.490

107

-

-

4.949

Reserve accomodaties egalisatie (5206)

326

221

-

221

-

-

-

Reserve Vastgoedbedrijf

327

2.883

347

100

-

-

3.130

Reserve duurzaamheid

328

346

-

20

-

-

326

Reserve Duurzaam Veilig

329

255

-

122

-

-

133

Reserve bodemsanering

332

3.701

569

421

-

-

3.849

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij

334

4.655

-

65

-

-

4.590

Reserve TOZO

335

-

211

-

6.600

-

6.811

Reserve ondernemersfonds

336

-

1.200

-

-

-

1.200

Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg

350

956

-

694

426

-

688

Reserve Decentralisatie-uitkeringen

371

716

317

646

383

-

770

Reserve Organisatieontwikkeling

372

1.870

36

967

-

-

939

Reserve Compensatiefonds Bomenverordening

374

246

22

-

-

-

268

Reserve Prj. Bestrijding Jeugd Werkloosheid

375

34

-

15

-

-

19

Reserve onderhoud buurtcentra

398

40

-

-

-

-

40

Reserve ARI

399

677

-

660

-

-

17

Subtotaal Bestemmingsreserves

19.804

5.192

4.183

7.409

-

28.222

Subtotaal Saldo van de rekening

14.340

-

-

-14.340

12.491

12.491

Totaal eigen vermogen

80.795

28.480

24.689

-

12.491

97.077

Toelichting reserves

Algemene reserve (101) :

€ 35.953

Doel: Gevormd vanuit resultaten van algemene middelen zonder directe bestemming, nodig t.b.v. het weerstandsvermogen van de gemeente (o.a. voor calamiteiten).

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 5.795

Rekening resultaat 2020 na bestemming

€ 125

Perspectiefjaar werkeloze jongeren

€ 1.828

Kaderbrief 2019-2022

€ 97

Lokale culturele voorzieningen

€ 1.136

Budget overheveling 2020

€ 5

Motie Wederopbloei

€ 75

Rentetoevoeging 2021

€ 496

Expl. onderwijsl

€ 2.767

Resultaat 2e berap aan AR

€ 4.721

Beklemde deel sociaal domein

€ 80

Omgevingswet

€ 157

Digitaal bouwdossiers

€ 107

Verkiezingen 2021

€ 62

Noodopvang ouders cruciaal beroep

€ 804

Kadernota 20-23: Incidentele onttrekk. tbv tekort '21

€ 445

Sluitend maken Beleidsbegroting 2020-2023

€ 30

Pilot eenzaamheid

€ 185

Gemeentelijke bijdrage BIZ 2021

€ 290

Inburgering 2020 - 2021

€ 774

Sociaal Domein

€ 30

Facturen 2021 Galan

Bestemming van het resultaat:

€ 14.340

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 426

Onderhoudswerkzaamheden 2020

€ 1.136

Budgert overheveling 2020

€ 6.600

TOZO uitvoeringskosten

€ 250

Aanvullend pakket re-integratie 2020

€ 84

Gemeentelijk schuldenbeleid 2020

€ 29

Bijzondere bijstand 2020

€ 20

Compensatie qaurantainekosten 2020

€ 5.795

Rekening resultaat 2020 na bestemming

Reserve grondexploitatie incl. Hart van Zuid (150) :

€ 20.411

Doel: Buffer ter afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 709

Resultaat erfpachtcomplex

€ 34

Diverse kosten

€ 590

Aanpassing vz NIEGG

€ 36

Exploitatieovereenkomsten Welbions

€ 100

Bijdrage openb. verlichting tbv proj Lange Wemen

€ 712

Voorziening lening SPV

€ 38

Bijdrage bodemsaneringskn HvZ

€ 1.722

Lansinkesweg-Industriestr+sportv. Lansmanserve

€ 1.400

Storting subs1,4 mln Lange Wemen in reserve grex

€ 336

Bijdrage Businesspark XL investeringsbudget

€ 80

Resultaat gronden in verhuur

€ 111

Rentecompensatie De Veldkamp

€ 4

Overige kleine bijdragen

€ 51

Kiosk Enschedesestraat

€ 267

Bijdrage rioolfonds Bergingsvijver Hijschveste

€ 5.774

Bijdrage aankoop Thiemsbrug

€ 5.437

Aanpassing Voorziening Grex IEG

€ 96

Verkoopresultaat percelen grond

€ 2.492

Aanpassing voorziening derden complexen

€ 3.063

Aanpassing Voorziening Grex IEG: gew. kaderstell. gebiedsontwik HvZ

€ 255

Beckumerstraat tussentijdse winstneming

€ 162

Afwikkeling project grexcomplex Medaillon

€ 6.641

Dalmeden tussentijdse winstneming

€ 68

Veldwijk Noord tussentijdse winstneming

€ 77

Tussentijdse winst (grex) Hemmelhorst

€ 460

Resultaat BXL

Reserve centraal opleidingsbudget (310) :

€ 100

Doel: Afzondering 0,4% van loonsom als buffer voor tegenvallers in reguliere opleidingsbudgetten.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve Communicatiebeleid (311) :

€ 16

Doel: Reservering bij verkoop van St. Kabeltevee Hengelo met doel deze te besteden ter dekking van kapitaallasten van investeringen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Besteding dient plaats te vinden t.b.v. de burgers van de Gemeente Hengelo conform de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Vereveningsreserve binnenstad (313) :

€ 55

Doel: Compactere binnenstad.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 145

Afschrijving Kiosk Enschedesestraat

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad (314) :

€ 322

Doel: Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad o.a. voor de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied, het versterken en ondersteunen van de woonfunctie in de binnenstad.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve dekking kapitaallasten (320) :

€ 4.949

Doel: Reserve dekking kapitaallasten

Door de wijziging van de BBV-systematiek, met ingang van 2017, voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zal voor de oude 'probleemgevallen' en nieuwe gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van de dekkingsreserve kapitaallasten. Het gereserveerde bedrag in deze nieuwe reserve kan worden gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de betreffende investeringen. Op basis van de vastgestelde nota Investerings- en activeringsbeleid gaat de voorkeur bij alle uitbreidings- en vervangingsinvesteringen uit naar het toepassen van de reguliere afschrijvings- en rentesystematiek. Na afloop van de gebruiksduur van het actief vallen de kapitaallasten vrij in de exploitatie en ontstaat er ruimte om een nieuwe vervangingsinvestering met bijbehorende kapitaallasten te ramen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 1.722

Lansinkesweg-Industriestr + sportvelden Lansmanserve

€ 107

Dekking Kapitaallasten

€ 660

Uren Nieuwbouw SHSK

€ 108

Sloetsweg-Oldenzaalsestraat

Reserve accomodaties egalisatie (5206) (326) :

€ 0

Doel: Ter dekking van (groot) onderhoud van gebouwen, welke niet direct meer in gemeentelijk gebruik zijn, maar nog wel eigendom van de gemeente zijn.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 221

Saldo naar voorziening vastgoed 533

Reserve Vastgoedbedrijf (327) :

€ 3.130

Doel: Bestemd om voor- en nadelige verkoopresultaten op vastgoed te plooien. Daarnaast geeft het jaarlijks financieel rendement en vangt het vermogensrisico op van het gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteund het de monitoring en effectuering van de gemeentelijke bezuinigingen op het vastgoed.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 346

Verkoop pand Vondelstraat

€ 6

Kosten af te stoten panden

€ 83

Taakstelling

€ 11

Advieskosten

Reserve duurzaamheid (328) :

€ 326

Doel: De reserve Duurzaamheid heeft tot doel de dekking van (meerjarige) duurzaamheidsopgaven te borgen en bestaat voornamelijk uit afgezonderde middelen uit de algemene uitkering.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 20

Cf duurzaamheidsbegr. Transitie visie warmte

Reserve Duurzaam Veilig (329) :

€ 133

Doel: Maatregelen m.b.t. Verkeersveiligheid, aanpak van ongevallen en concentratiepunten(AVOC) en uitvoeringsnota fietsen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 70

Projecten Verkeersveiligh

€ 52

Mobiliteitsvisie

Reserve bodemsanering (332) :

€ 3.849

Doel: Middelen ter dekking van lasten bodemsaneringen, waarvoor binnen de beschikbare ISV-gelden geen ruimte is.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 569

Cf begroting: Middelen ontv vh Rijk

€ 390

Cf bestedingsplan: Kosten taakveld Bodem

€ 31

Bijdr bodems. Bergingsijv. Hijschveste/Lansinkesw-

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij (334) :

€ 4.590

Doel: Deze bestemmingsreserve is om de meerjarige besteding van middelen van het project Aardgasvrije Nijverheid goed te kunnen volgen. Het betreft een lang lopende inzet om een hele wijk aardgasvrij te maken, waarbij de aard en fasering van besteding op voorhand nog niet volledig bekend is.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 66

Cf duurzaamheidsbegr. nijverheid aardgasvrij

Reserve TOZO (335) :

€ 6.811

Doel: Het kunnen dekken van de meerjarige kosten voor de uitvoering van de Tozo.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 6.600

Geen

€ 211

Reserve ondernemersfonds (336) :

€ 1.200

Doel: De reserve is bedoeld voor twee ondersteuningsmaatregelen. Een kredietmogelijkheid voor ondernemers die vanwege partnerinkomen niet in aanmerkingen komen voor een Bbz- krediet en een verlenging van de TONK- regeling.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 1.200

Reserve Ondernemersfonds

Geen

Reserve onderhoudswerkzaamh. Schouwburg (350) :

€ 688

Doel: Onderhoudswerkzaamheden aan het pand van de Schouwburg aan Beurstraat 44 in Hengelo. Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd zodra aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan; waaronder overdracht van het pand aan de gemeente (conform Raadsbesluit).

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 426

Onderhoudswerkzaamheden 2020

€ 497

Uitbetaling deel huurder

€ 197

Naar voorziening Vastgoed

Reserve Decentralisatie-uitkeringen (371) :

€ 770

Doel: Afgezonderde middelen uit de algemene uitkering ter dekking van uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie uitkeringen. Het gaat om incidentele middelen voor een beperkte periode.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 250

Aanvullend pakket re-integratie 2020

€ 84

Inzet Personeel Inburgering

€ 29

Bijzondere bijstand 2020

€ 40

Berap 2 - vrijval 2021 pilot veranderopgave

€ 20

Compensatie qaurantainekosten 2020

€ 46

Pilot veranderopgave 2021

€ 49

Sept. circ. 21 extra middelen jeugd

€ 108

Decentralisatie-uitkeringen

€ 84

Gemeentelijk schuldenbeleid 2020

€ 363

Stelpost dec.circ. 2020

€ 236

Sept circulaire lokale cultuur

€ 5

Kosten AED

€ 32

Dakloosheid

Reserve organisatieontwikkeling (372) :

€ 939

Doel: Bestemd voor de transitie van meer mobiliteit in de organisatie naar een flexibele organisatie met de juiste medewerker op de juiste plek.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 36

3e jaar WW

€ 124

Aframen tbv concernmanager

€ 284

Org ontw aanp Management

€ 78

Extra 0,8 fte P&O adviseur O en O 2jr

€ 374

1e Berap 2021 HR 21 prog 9

€ 107

Generatiepact

Reserve Compensatiefonds Bomenverordening (374) :

€ 268

Doel: Baten en lasten van de bomenverordering te egaliseren.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

€ 22

Cf bomenverordening saldo boekjaar

Geen

Reserve Prj. Bestrijding Jeugd Werkloosheid (375) :

€ 19

Doel: Projecten van bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 15

Prj. bestrijding jeugd werkloosheid

Reserve onderhoud buurtcentra (398) :

€ 40

Doel: Meerjarig onderhoud buurtcentra. Met amendement 147062 heeft de raad besloten dat € 108.609 beschikbaar moet blijven.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

Geen

Reserve ARI (399) :

€ 17

Doel: Bestemd ter dekking van toekomstige lasten die voortvloeien uit de ARI-investeringen.

Toevoegingen:

Ontrekkingen:

Geen

€ 660

Uren Nieuwbouw SHSK

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s, ter egalisering van vooral onderhoudskosten dan wel tarieven en voor van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen in 2021 per soort voorziening:

Voorzieningen

Saldo
01-01-2021

Toevoe-
gingen

Aanwen-
dingen

Vrijval

Saldo
31-12-2021

Verplichtingen, verliezen en risico's

28.688

98

1.209

2.995

24.582

Egalisatie onderhoud

3.441

1.510

1.186

211

3.554

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

9.758

2.539

4.279

-

8.018

Totaal eigen vermogen

41.887

4.147

6.674

3.206

36.154

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorzieningen van de gemeente Hengelo met € 5,7 miljoen zijn toegenomen in het verslagjaar 2021.

In onderstaand overzicht en in de toelichting voorzieningen zijn de mutaties per voorziening vermeld.

Mutaties in de voorzieningen

Voorzieningen

nr.

Boekwaarde
01-01-2021

Dotatie

Aanwending

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2021

1. Risico, Verplichtingen

Voorz. Pensioen wethouders

503

7.122

98

253

357

6.610

Voorz. Complexen derden

512

18.886

-

-

2.493

16.393

Voorz. Wachtgeld Muziekschool

522

280

-

61

-

219

Voorz. Afwikkeling Warmtenet

523

93

-

-

93

-

Voorz. Samenwerking schoolbesturen PO

536

2.307

-

895

52

1.360

Subtotaal risico, verplichtingen

28.688

98

1.209

2.995

24.582

2. Egalisatie Onderhoud

Voorz. Groot-onderhoud stadhuis/stadskantoor

501

63

-

-

63

-

Voorz. Renovatie sportvelden

527

153

36

41

148

-

Voorz. Onderhoud vastgoed

533

2.664

1.429

1.131

-

2.962

Voorz. Onderhoud Haven

537

561

45

14

592

Subtotaal egalisatie onderhoud

3.441

1.510

1.186

211

3.554

3. Beklemde middelen

Voorz. Rioolrenovatie

508

7.276

2.007

4.279

5.004

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeleid

510

1.754

-

-

-

1.754

Voorz. Afvalverwerking

511

728

532

-

-

1.260

Subtotaal beklemde middelen

9.758

2.539

4.279

-

8.018

Totaal

41.887

4.147

6.674

3.206

36.154

Toelichting voorzieningen

1. Risico, Verplichtingen

Voorziening pensioen wethouders (503):

€ 6.610

Doel: Te verwachten verplichtingen jegens de pensioenen en wachtgelden wethouders, waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten is.

Dotatie:

Aanwending:

€ 98

Dotatie opbouw pensioenen

€ 253

Salaris voormalig wethouders

€ 357

Vrijval gedeelte voorziening

Voorziening Complexen derden (512):

€ 16.393

Doel: Voorziening t.b.v. grondcomplexen, waarvan we de administratie niet zelf voeren

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 2.493

Aanpass voorz derden complexen 2021

Voorziening wachtgeld Muziekschool (522):

€ 219

Doel: Te verwachten verplichtingen wachtgeld i.v.m. reorganisatie Muziekschool.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 61

Kosten jaar 2020

Voorziening afwikkeling Warmtenet (523):

€ 0

Doel: Verliesvoorziening en afwikkeling

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 93

Vrijval afwikkeling Warmtenet

Voorziening samenwerking schoolbesturen (536):

€ 1.360

Doel: Bijdragen aan de samenwerking van de schoolbesturen primair onderwijs.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 52

Vrijval samenwerking schoolbesturen

€ 895

trekking gelden Primato 2021

2. Egalisatie Onderhoud

Voorziening groot onderhoud stadhuis/
stadskantoor (501):

€ 0

Doel: T.b.v. het toekomstig onderhoud voor het gebruikersdeel van het stadhuis/stadskantoor.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

€ 63

Overheveling naar voorziening Vastgoed

Voorziening renovatie sportvelden (527):

€ 0

Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud van sportvelden afgezonderde middelen.

Dotatie:

Aanwending:

€ 36

Dotatie voorziening renovatie sportvelden

€ 41

Renovatie nat gr vld Sportpark Veldwijk

€ 148

Vrijval voorziening sportvelden

Voorziening onderhoud vastgoed (533):

€ 2.962

Doel: Ter dekking (groot) onderhoud van panden vastgoed

Dotatie:

Aanwending:

€ 63

Van reserve accom. Egalisatie

€ 14

Achterhoekse Molenweg 271 3 (Gymlokaal)

€ 221

Van voorziening 501 Stahuis/stadskantoor

€ 21

Anton Brucknerstraat 85 (Gymlokaal)

€ 1.145

Dotatie voorziening

€ 105

Asveldweg 14 (01) (Kantoorgebouw Asveldweg)

€ 14

Bartelinkslaantje 21 (Blokhut Samenloop)

€ 63

Deurningerstraat 250 (02) (t Beukert-Loods+bu.ter)

€ 28

Deurningerstraat 64 (Gymlokaal)

€ 18

Havezatenlaan 18 (Gymlokaal)

€ 95

Henry Woodstraat 60 (Sporthal Hasseler Es)

€ 41

Industrieplein 10 (Metropool)

€ 45

Jacques Perkstraat 13 (Gymlokaal)

€ 21

Jan Prinsstraat 1 (Gymlokaal)

€ 79

Jan van der Heydenstraat 22 (Gymlokaal)

€ 31

Klaas de Rookstraat 61 (Gymlokaal)

€ 278

Kuipersdijk 46 (Sporthal, Kantine en Wijkpost)

€ 19

Langestraat 35 (Lambooyhuis)

€ 32

Merelweg 21 (Gymlokaal)

€ 13

Mozartlaan 161 (Voorm. Ekkelkamp)

€ 16

Schumannstraat 30 (Voorm. Ekkelkamp)

€ 18

Mussenstraat 34 (Gymlokaal)

€ 21

Neptunusstraat 51 (De Sterrentuin)

€ 26

Straatsburg 3 (Sporthal Slangenbeek)

€ 47

Twijnstraat 6 t/m 8 (`t Lansink speeltuingebouw)

€ 19

Wolter Ten Catestraat 54A (Gymlokaal)

€ 54

Woolderesweg 126 (Gymlokaal)

€ 53

Beursstraat 44

€ 56

Overige panden (oh per pand < € 10k)

€ -96

teruggaaf SPUK 2020-2021

Voorziening onderhoud Haven (537):

€ 592

Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud van de haven

Dotatie:

Aanwending:

€ 45

Dotatie voorziening

€ 14

Baggerwerkzaamheden

3. Beklemde middelen

Voorziening rioolrenovatie (508):

€ 5.004

Doel: Bestemd voor de vervangingsinvesteringen van het rioolstelsel, evenals egalisatie van detarieven rioolrecht.

Dotatie:

Aanwending:

€ 2.007

Dotatie volgens Onderhoudsplan

€ 350

Voorb., uitv., Herinr. H. Dunantstr.

€ 2

Aansluiting Veldbeek Brouwerijterrein

€ 105

Herinr. parkeerpl Welbions

€ 5

Relining Transportriool fs 2

€ 20

Extra watertoevoer Veldbeek

€ 49

WOLK Rubenstraat eo

€ 200

Herinrichting Elsbeek

€ 60

Oplossen wateroverlast Beverfeurde

€ 122

Aanleg drainage Hazelaarweg

€ 267

Lansinkesweg Industriestr

€ 413

Voorbereiding Deldenerstraat

€ 1.186

Voorb en Uitv Deurningerstraat fase2

€ 255

Uitv Deldenerstr, Geerdinksw, Tuindorpstr

€ 1.194

Uitv Deldenerstr, Tuindorpstr, Langestr

€ 15

Voorbereiding Bloemenbuurt

€ 25

F35 Bankastraat

€ 11

Deld str Langestr tot kruising B'str

Voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid (510):

€ 1.754

Doel: Ter dekking van grondwaterverontreiniging in centrumgebied.

Dotatie:

Aanwending:

Geen

Geen

Voorziening afvalverwerking (511):

€ 1.260

Doel: Reserve vanuit toevallige meevallers product afvalverwerking/-verwijdering ten behoeve vanegalisatie mogelijk toekomstige tegenvallers. Geen gebonden besteding.

Dotatie:

Aanwending:

€ 532

Dotatie voorz afvaf cf Resultaat

Geen

Vaste schulden met looptijd langer dan één jaar

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar in 2021 is als volgt:

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Boekwaarde
01-01-2021

Vermeer-
deringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2021

Onderhandse leningen van:

-binnenlandse banken en overige financiële instellingen

600.375

-

70.182

530.193

-buitenlandse instellingen

15.000

-

-

15.000

Waarborgsommen

81

4

-

85

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

615.456

4

70.182

545.278

In 2021 zijn de vaste schulden op balansdatum afgenomen met € 70,2 miljoen.

De totale rentelast voor de vaste schulden bedroeg €16,5 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 6,0 miljoen rentelasten eigen financiering en € 10,5 miljoen rentelasten in verband met de financiering van de woningcorparatie Welbions. De geleende middelen voor financiering van Welbions worden 1 op 1 door verstrekt aan Welbions en zijn eveneens opgenomen onder kapitaalverstrekking in de Financiële vaste activa.

In de paragraaf 6.5 Financiering is een nadere toelichting gegeven inzake het risicobeheer van de financieringsportefeuille van de gemeente Hengelo.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden als volgt gespecificeerd:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Balanswaarde
31-12-2021

Balanswaarde
31-12-2020

Overige kasgeldleningen

-

-

Kas- en banksaldi

-

-

Overige vlottende schulden

10.838

20.591

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

10.838

20.591

De vlottende schuld is met € 9,8 miljoen in 2021 afgenomen. Deze afname is voornamelijk ontstaan door:

Een toename:
€ 2,3 miljoen saldo crediteuren.

Een afname:
€ 12,1 miljoen Rekening courant BBZ-verhoudingen opdrachtgevende gemeenten.

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

Overlopende passiva

Balanswaarde
31-12-2021

Balanswaarde
31-12-2020

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Het Rijk

6.174

2.399

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.923

1.836

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

33.111

31.562

Overlopende passiva

41.208

35.797

De overlopende passiva bestaan uit verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, vooruitontvangen bijdragen van europese of Nederlandse overheidslichamen en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, waarvan groter dan € 1,0 miljoen:

 • € 8,0 miljoen Nog te betalen Rente geldleningen

 • € 6,7 miljoen Nog te betalen GWS4ALL/WMO/BBZ

 • € 3.2 miljoen Nog te betalen BTW/BCF/SPUK

 • € 5,4 miljoen Nog te betalen inzake personeel

 • € 3,3 miljoen Nog te betalen BBZ kredieten

 • € 1,5 miljoen Nog te betalen diversen sociaal domein

 • € 3,7 miljoen nog te betalen diversen

 • De overige vooruitontvangen bedragen bestaan uit:

  • € 0,8 miljoen Vooruitontvangen erfpacht

  • € 0,5 miljoen Vooruitontvangen overig

De onderverdeling van de ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies is als volgt:

Vooruitontvangen subsidie Rijk

Boekwaarde
01-01-2021

Ontvangen

Terug-
betaling

Aanwen-
dingen

Boekwaarde
31-12-2021

VO Rijk Onderwijs Achterstandenbeleid

1.419

2.561

-

2.056

1.924

VO Rijk 583 Voorb. Geluidsanering Deldenerstraat

14

23

-

12

25

VO Rijk PS 612 Uitv.kst. Gevelm. Deurningerstraat

75

-

-

75

-

VO Rijk PS676 Gevelmaatregelen Breemarsweg Oost

-

32

-

32

-

VO Rijk Circulaire Ambachtscentra

49

-

-

39

10

VO Rijk subsidie geluid Bornsestraat/Breemarsweg

64

-

-

-

64

VO Rijk geluidsanering Beethovenlaan/Sloetsweg

80

-

-

-

80

VO Rijk PS706 Stil wegdek Deld.str.

56

-

-

39

17

VO Rijk subs Regeling Reductie Energiegebruik

642

-

-

456

186

VO Rijk Woningbouwimpuls 2e tranche Hengelo-HvZ

-

4.239

-

2.159

2.080

VO Rijksaneringskosten Deldenerstraat

-

84

-

-

84

VO Rijk covid-19 gerelateerde onderwijsachterstand

-

339

-

-

339

VO Rijk tijd impulsreg.klimaatadaptie 2021

-

371

-

-

371

VO Rijk huisversting vergunningshouders

-

794

-

-

794

VO Rijk Huisvesting aandachtsgroepen

-

200

-

-

200

Totaal Vooruitontvangen subsidie Rijk

2.399

8.643

-

4.868

6.174

Vooruitontvangen subsidie Provincie/Rijk/Regio

Boekwaarde
01-01-2021

Ontvangen

Terug-
betaling

Aanwen-
dingen

Boekwaarde
31-12-2021

VO Prov PS 453 Voorb Geluidsan. Breemars (Oost)

17

-

-

3

14

VO.Prov 552 Zichtwal Oele

66

88

-

154

-

VO Prov. PS 562 Doorontwikkelingen energieloket

46

9

-

46

9

VO Prov. PS 627 Cultuur a/d basis 2017-2020

-

-

-

-5

5

VO Prov. Kansen kwetsbare groepen arbeidsmarkt

280

-

-

280

-

VO prov Subs. Stadsarrangement Hengelo

50

81

-

131

-

VO Prov Inkoop duurz. lokaal opgewekte, energie

19

-

-

6

13

VO Prov subs Wijkaanpak Twentekanaal

45

-

-

-

45

VO PS 700 Stadsarrangement Hengelo 2020

75

-

-

75

-

VO Prov PS701 Pilot kruidenrijke berm

18

-

-

5

13

VO Prov Boosten startend ondernemersschap Twente

50

-

-

26

24

VO Prov. Laan Hart van Zuid 2e fase

1.170

-

-

-524

1.694

VO Prov. Zon project openbare ruimte Lange Wemen

-

116

-

116

-

VO Prov. Duurzaam Veilig

-

57

-

57

-

VO Prov Energiecorridor A35

-

6

-

6

-

VO Prov.cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0

-

40

-

14

26

VO Prov.Reconstructie Verkeersv.Woolderesweg

-

100

-

100

-

VO Prov.Marktplein-Kernwinkelgebied

-

50

-

-

50

VO Prov.gem Enschede Twentse belofte

-

12

-

-

12

VO WTS Waterrobuuste Steden

-

82

-

82

-

VO Veiligheidsregio Twente CTB controle

-

209

-

191

18

Totaal Vooruitontvangen subsidie Provincie/Rijk/Regio

1.836

850

-

763

1.923

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen voor particulieren betreft de door de gemeente verstrekte gemeentegaranties voor geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen. Sinds 1 januari 1995 worden ze niet meer verstrekt. De afname betreft de reguliere afloop.

Aard Instelling

Oorspronkelijk
bedrag

Perc.
Borgstelling

Betaling
in 2021

Restant
31-12-2020

Restant
31-12-2021

Instellingen

41.905

100%

872

30.731

29.859

Particulieren

41.000

100%

945

2.468

1.523

Totaal gewaarborgde geldleningen

82.905

1.817

33.199

31.382

Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De gemeente Hengelo is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

In onderstaand overzicht zijn, m.u.v. de lopende contracten voor energie en schoonmaak, de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen groter dan € 200.000 opgenomen, niet zijnde raamcontracten.

Werk of dienst (bedragen x €1.000)

Verplichting in €

I/U

Toelichting

Einddatum

Comparex Nederland N.V.

882

U

Verlening licenties

31-8-2023

1.477

U

Contract Centric

31-12-2025

eData

453

U

Toekomstbestendige archiefoplossing en Enterprice search

30-8-2024

JPH Consult

300

U

Medisch en psychodiagnostisch onderzoek en advisering

29-12-2024

Klein Poelhuis Hengelo B.V.

223

U

Preventief en correctief onderhoud Stadskantoor/Stadhuis

28-6-2023

P1

214

U

beheer op afstand De Beurs

29-12-2025

Rijnconsult

201

U

Overeenkomst Management Development (MD traject)

27-2-2023

KSV BWO

230

U

Huurovereenkomst Kunstgrasveld Sportpark de Noork (veld4)

29-9-2028

Reisbalans B.V.

1.034

U

Duurzame mobiliteitsoplossing

1-2-2028

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.

254

U

preventief en correctief onderhoud gemalen

27-2-2022

SoftwareONE Netherlands B.V.

563

U

Overeenkomst VMWare ELA

29-7-2024

Taxameter Centrale B.V.

494

U

servicing parkeerautomaten

29-12-2022

Willis Towers Watson

486

U

Verzekering

31-12-2022

Realisatie Brouwerijterrein

68

U

Eenmalig contract, de bouw is nog niet gerealiseerd

onbekend

N.B. Er zijn 11 raamcontracten > € 200.000,- met een totale verplichting van € 9,6 miljoen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
De openstaande vakantiedagen van medewerkers op 31 december 2021 bedraagt 8.288 dagen voor een waarde van € 2,7 miljoen.

Eigen bijdragen van Centraal AdministratieKantoor (CAK)
Aanvragers van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdragen uitvoert. Het CAK verstrekt aan de gemeente een totaaloverzicht waarbij maandelijkse afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

De gemeente kan met met deze overzichten van het CAK de aantallen personen, de soort en omvang van de zorgverlening beoordelen in relatie tot de eigen WMO-administratie. Door het ontbreken van inkomensgegevens op de CAK-overzichten heeft de gemeente Hengelo onvoldoende informatie over de eigen bijdragen om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de keuze van het CAK de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen te laten uitvoeren, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen zekerheid kan verkrijgen over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen.

Achtervangfunctie voor de WEW 
Vanaf 1995 zijn de gemeentegaranties niet meer mogelijk. De waarborgfunctie is ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). WEW voert de NHG, nationale hypotheekgarantie, uit en staat garant voor hypotheken van particuliere woningbezitters die vanaf 1995 onder NHG-condities zijn afgesloten. Van 1995 tot 2011 zijn gemeenten en rijk, elk voor 50%, aanspreekbaar voor schulden als de WEW onvermogend zou worden. Vanaf 2011 ligt deze verantwoordelijkheid voor 100% bij het rijk. WEW heeft een garantievermogen van 1,5 miljard euro. De kans, dat de gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijna nihil. Omdat banken de restantschulden niet doorgeven aan WEW is het niet mogelijk om het totale achtervangrisico te kwantificeren.

Achtervangfunctie voor de WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. Zij staan garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties als deze niet meer aan de betalingsverplichting kunnen voldoen. Het WSW heeft v.w.b. de achtervang afspraken gemaakt met gemeenten (50%) en Rijk (50%) dat zij kunnen beschikken over renteloze leningen mocht niet aan de betalingsverplichting kunnen worden voldaan. Gemeenten en Rijk zijn het sluitstuk van de zekerheidscultuur binnen het borgstelsel. De kans, dat de gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijna nihil.

Onrechtmatigheden
Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf 6.7.6 inkopen.

EMU Saldo

EMU Saldo

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

1.

Mutaties financiële activa

1a.

(+)

Financiële vaste activa

-50.003

-26.778

-22.364

1b.

(+)

Uitzettingen

61.156

991

-29.538

1c.

(+)

Liquide middelen

839

-219

-1.839

1d.

(+)

Overlopende activa

7.755

-

-3.816

2.

Mutaties financiële passiva

2a.

(-)

Vaste schuld

-6.213

-70.156

-70.178

2b.

(-)

Vlottende schuld

11.206

-11.206

-9.753

2c.

(-)

Overlopende passiva

-10.752

10.028

5.410

3.

Boekwinst

3a.

(-)

(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-

-

-

Berekend EMU-saldo

25.506

45.328

16.964

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd