Balans per 31 december (activa)

A C T I V A

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

373

398

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

3.192

9.517

Immateriële vaste activa

3.565

9.915

Materiële vaste activa

Gronden uitgegeven in erfpacht

20.234

20.095

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.737

35.505

Investeringen met economisch nut

197.463

188.277

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

30.201

26.015

Materiële vaste activa

282.635

269.892

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

722

722

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

Lennigen aan:

- Woningcorporaties

268.700

291.061

- Deelnemingen

140

140

Overige langlopende leningen

16.452

16.250

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

1.138

1.343

Financiële vaste activa

287.281

309.645

Vaste Activa

573.481

589.452

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie

61.166

79.486

Gereed product en handelsgoederen

6.468

956

Voorraden

67.634

80.442

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

14.814

25.475

Rekening courant verhouding met het Rijk

33.940

53.955

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

4.909

4.389

Overige vorderingen

7.690

6.991

Overige uitzettingen:

- Overige uitzettingen

-

81

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

61.353

90.891

Liquide middelen

Kas- en banksaldi

709

2.548

Liquide middelen

709

2.548

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

80

414

- Het rijk

6

-

- Overige Nederlandse overheidslichamen

8.503

10.079

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

18.789

20.700

Overlopende activa

27.378

31.193

Vlottende Activa

157.074

205.074

Activa

730.555

794.526

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd