Balans per 31 december (activa)

A C T I V A

31-12-2022

31-12-2021

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

348

373

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.180

3.192

Immateriële vaste activa

2.528

3.565

Materiële vaste activa

Gronden uitgegeven in erfpacht

18.386

20.234

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.277

34.737

Investeringen met economisch nut

193.948

197.463

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

35.575

30.201

Materiële vaste activa

282.186

282.635

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

722

722

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

Lennigen aan:

- Woningcorporaties

252.339

268.700

- Deelnemingen

106

140

Overige langlopende leningen

15.318

16.452

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

964

1.138

Financiële vaste activa

269.578

287.281

Vaste Activa

554.292

573.481

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie

48.616

61.166

Gereed product en handelsgoederen

3.315

6.468

Voorraden

51.931

67.634

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

15.626

14.814

Rekening courant verhouding met het Rijk

73.974

33.940

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

4.866

4.909

Overige vorderingen

11.080

7.690

Overige uitzettingen:

- Overige uitzettingen

-

-

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

105.546

61.353

Liquide middelen

Kas- en banksaldi

665

709

Liquide middelen

665

709

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

244

80

- Het rijk

6

6

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.715

8.503

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

33.339

18.789

Overlopende activa

36.304

27.378

Vlottende Activa

194.446

157.074

Activa

748.738

730.555

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd