6.7.3 Arbeidsvoorwaarden

Woon-werkvervoer naar het nieuwe stadskantoor 
Bij het nieuwe stadskantoor zijn geen parkeerplaatsen voor medewerkers voorzien. Uitgangspunt is duurzaamheid, daarom wordt vooral ingezet op stimulering van fiets- en OV-gebruik. Er blijft echter een groep medewerkers over die toch met de auto reist. Voor deze groep moest een parkeeroplossing komen die overlast in de wijken rond het stadskantoor zo laag mogelijk zou maken. Tegelijk was het streven die parkeeroplossing niet zo aantrekkelijk te maken dat deze autogebruik zou stimuleren.

De stimuleringsmaatregelen en de parkeeroplossingen zijn beschreven in het Mobiliteitsplan woon– werkvervoer dat het college heeft vastgesteld op 17 december 2019. In 2020 zullen we de effecten van de ingevoerde maatregelen monitoren en evalueren en waar nodig tot aanpassingen komen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Een ander belangrijk thema wordt gevormd door de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet is op 1-1-2020 in werking getreden en heeft tot doel om de rechtspositie van ambtenaren en werknemers uit het bedrijfsleven zoveel mogelijk gelijk te trekken. De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren vallen niet langer onder het bestuursrecht maar onder het civiele arbeidsrecht. Ten gevolge van deze wet zijn onder andere de aanstellingen van ambtenaren gewijzigd, is nu een ander ontslagstelsel van toepassing en is de totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden gewijzigd. Ook de geschilbeslechting en de medezeggenschap hebben een andere vorm gekregen: we kennen geen bezwaren meer maar geschillen en het Lokaal Overleg komt in de plaats van het Georganiseerd Overleg De komende jaren blijft de verdere implementatie van de gevolgen van de wet een belangrijk aandachtspunt.

Bereiken?

Doen?

Een zo duurzaam en overlastvrij mogelijk woon-werkvervoer naar het nieuwe stadskantoor

We hebben in 2019 verschillende maatregelen voorbereid. Het bedrag waarover medewerkers belastingvoordeel kunnen krijgen bij de aanschaf van een (elektrische)fiets is eenmalig (tot 31 december 2020) verhoogd van € 750,- naar € 1250,-.

Het OV-gebruik wordt gestimuleerd doordat medewerkers die verder dan 15 km van het werk wonen een tegemoetkoming van € 10,- per maand kunnen krijgen, als zij regelmatig met het OV reizen.

In het stadhuis is een fietsparkeergarage gerealiseerd met parkeerplekken voor verschillende soorten fietsen, laadpalen voor elektrische fietsen, douche- en omkleedfaciliteiten en een droogruimte voor fietskleding.

Er is voorzien in duurzaam deelvervoer voor dienstreizen waardoor medewerkers niet langer hun eigen auto nodig hebben voor dienstreizen.

Medewerkers die 15 km of verder van het nieuwe stadhuis wonen en met de auto reizen krijgen een tegemoetkoming van € 10,- per maand bij het afsluiten van een parkeerabonnement in parkeergarage de Beurs. Daarnaast zijn medewerkers via diverse communicatiekanalen gewezen op de mogelijkheden voor abonnementen bij andere parkeergarages of dagparkeerterreinen.

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de gevolgen daarvan volledig geïmplementeerd.

In 2019 zijn alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Wnra. De eenzijdige aanstellingen die medewerkers hadden zijn omgezet in tweezijdige arbeidsovereenkomsten. Alle medewerkers hebben eind 2019 de mogelijkheid gekregen hun nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen.

De Hengelose Arbeidsvoorwaarden Regeling (HAR) bestaat niet meer sinds 1 januari 2020. Deze is vervangen door de Cao gemeenten en het Personeelshandboek. De landelijke bepalingen uit de HAR staan nu in de Cao. De lokale bepalingen uit de HAR zijn omgezet naar civiel recht en staan nu in het Personeelshandboek. Daarnaast zijn diverse werkprocessen aangepast op de nieuwe wet- en regelgeving en zijn brief formats omgezet.

Er is een geschillencommissie in het leven geroepen die geschilbeslechting zal verzorgen voor functiewaardering en de individuele toepassing van het sociaal statuut en van het Van Werk Naar Werk traject. Deze commissie heeft een regionaal karakter: andere gemeenten hebben de mogelijkheid om hun geschillen voor te leggen aan de Hengelose commissie. Inmiddels hebben de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Noaberkracht, Oldenzaal en Twenterand en de Regio Twente zich aangesloten bij Hengelo. Naast Hengelo heeft Enschede ook een regionale geschillencommissie. De geschillenreglementen van Enschede en Hengelo zijn gelijkluidend, met uitzondering van de samenstelling van de commissie. Hengelo heeft gekozen voor een tripartite samenstelling (met vakbondsvertegenwoordiging) van de commissie.

Er is in 2019 met de medezeggenschap afgesproken dat de omzetting van de lokale bepalingen een technische omzetting zou zijn (geen nieuw beleid). Tijdens de omzetting is gebleken dat een aantal bepalingen geactualiseerd moet worden. Daarmee gaan we in 2020 (en verder) samen met het Lokaal Overleg aan de slag.

Generatiepact

In 2019 is onderzocht of het generatiepact opnieuw opengesteld zou kunnen worden. Het college heeft besloten het generatiepact niet opnieuw open te stellen. Enerzijds omdat de leeftijdsopbouw in de organisatie (in tegenstelling tot in 2016) in belans is waardoor er geen behoefte is aan extra instroom van jonge medewerkers. Anderzijds omdat er in het Georganiseerd Overleg geen overeenstemming is bereikt over het gelijktijdig afschaffen van de 60+ verlofregeling.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd