6.7.3 Arbeidsvoorwaarden

Cao gemeenten 2021-2022

In februari 2022 is de nieuwe cao gemeenten definitief geworden. De onderhandelingen tussen de NVG en de bonden zijn gestart op 13 november 2020, maar zijn stroef verlopen. De onderhandelingen hebben zelfs enige tijd stilgelegen. De grootste struikelblokken waren de salarisontwikkeling, harmonisering van verlof en de bovenwettelijke sociale zekerheid. De VNG wilde gezien alle kosten die de coronacrisis met zich mee had gebracht voor werkgevers inzetten op een cao zonder salarisontwikkeling, terwijl de vakbonden wilden inzetten op een flinke salarisuitzetting gezien alle extra inspanningen die werknemers hebben moeten leveren door de corona maatregelen. De harmonisering van verlof lag al bij de cao gemeenten 2020 op tafel maar is toen doorgeschoven naar de volgende cao onderhandelingen. Over deze twee punten is overeenstemming bereikt. Dat is niet gelukt voor de bovenwettelijke sociale zekerheid. Wel hebben partijen afgesproken heen gezamenlijke studie naar te gaan doen naar de wenselijkheid van behoud van de extra regelingen.

Pas na de zomer van 2021 zijn de onderhandelingen voor de cao 2021-2022 hervat, hetgeen heeft geleid tot een principeakkoord op 3 november 2021. Na ledenraadpleging bij de achterban van zowel de VNG (gemeenten) als de bonden (de leden) is de cao in februari 2022 definitief geworden. Hoewel de cao 2021 pas in februari 2022 definitief is geworden heeft deze terugwerkende kracht tot 01-01-2021.

Generiek functiewaarderingssytsteem HR21

In 2021 is het Hengelose functiehuis opnieuw gewaardeerd in een nieuw functiewaarderingssysteem: HR21. Dit is een door de VNG ontwikkeld generiek systeem dat door de meeste andere gemeenten ook wordt gebruikt. Het is een transparant systeem met consistente functiebeschrijvingen, -waarderingen en -beloningen. HR21 is het eerste openbare landelijke benchmark platform dat borg staat voor kennisverbreding binnen de gemeentelijke sector. Bovendien biedt HR21 een permanent actueel functiebestand.

Rechtmatig inkopen HR-trajecten

HR trajecten die qua inkoopprijs boven de aanbestedingsgrens komen moeten volgens de regels van het inkoopbeleid worden ingekocht. Voor een goede borging hiervan komt een werkgroep HRM-Inkoop begin 2022 met een uitgewerkt voorstel.

Woon-werkvervoer naar het nieuwe stadskantoor en hybride werken

Bij het nieuwe stadskantoor zijn geen parkeerplaatsen voor medewerkers voorzien. Uitgangspunt is duurzaamheid, daarom wordt vooral ingezet op stimulering van fiets- en OV-gebruik. Er blijft echter een groep medewerkers over die toch met de auto reist. Voor deze groep moest een parkeeroplossing komen die overlast in de wijken rond het stadskantoor zo laag mogelijk zou maken. Tegelijk was het streven die parkeeroplossing niet zo aantrekkelijk te maken dat deze autogebruik zou stimuleren.

De stimuleringsmaatregelen en de parkeeroplossingen zijn beschreven in het Mobiliteitsplan woon– werkvervoer dat het college heeft vastgesteld op 17 december 2019. Gepland was om in 2020 de effecten van de ingevoerde maatregelen te monitoren en te evalueren en waar nodig tot aanpassingen komen. In 2020 hebben de medewerkers van de gemeente Hengelo in verband met de corona crisis veel minder naar het stadhuis gereisd dan normaal. Het was in 2020 dan ook niet zinvol om de ingevoerde maatregelen te evalueren.Ook in 2021 is in verband met de corona maatregelen voornamelijk thuis gewerkt. Dit maakte evaluatie in 2021 evenmin zinvol. In 2022 zal opnieuw worden bekeken of evaluatie van het vervoersplan woon-werk zinvol is. Inmiddels is duidelijk dat naast werken op kantoor ook na de corona crisis thuis- en hybride werken blijvend is. De organisatie wordt aangepast aan dit nieuwe concept.

Bereiken?

Gedaan?

Implementatie cao gemeenten 2021-2022

De volgende afspraken zijn in de cao overeen gekomen.

Salaris ontwikkeling

  • een salarisverhoging van in totaal 3,9% (1,5% per 01-12-2021 en 2,4% per 01-04-2022)

  • een minimum uurloon van € 14,-,

  • een eenmalige uitkering van € 1.200,- bruto

  • een thuiswerk vergoeding van € 2,- per dag

Verlof en vitaliteit

  • Per 1 januari 2022

Het verlofsparen wordt geïntroduceerd: een medewerker kan bovenwettelijke vakantie uren opsparen om deze later in te zetten zonder dat die uren vervallen. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om in een jaar meer uren te werken dan de formele arbeidsduur om extra vakantie uren op te bouwen komt te vervallen. Verder is een onvolkomenheid in de huidige cao verholpen (de ‘prijs’ van verlofuren die een medewerker koopt wordt gelijkgetrokken met de ‘prijs’ die de werkgever betaalt voor die uren als een medewerker vertrekt en de uren niet heeft benut).

  • Per 1 januari 2023

Iedere medewerker heeft vanaf 1 januari 2023 zes bovenwettelijke vakantiedagen. Het leeftijd verlof en lokale vrije dagen (zoals Bevrijdingsdag, Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart) komen daarmee te vervallen. Er komt een afbouwregeling voor medewerkers die op 1 januari 2023 jonger dan 60 jaar zijn en meer bovenwettelijke vakantiedagen hebben. Medewerkers die minder dan 6 bovenwettelijke vakantiedagen hebben krijgen per 1 januari 2023 direct 6 dagen. Deze nieuwe verlofregeling gaat in per 1 januari 2023. Dit is de reden dat het principeakkoord een looptijd heeft tot en met 1 januari 2023 en niet zoals gebruikelijk tot 1 januari.

Bovenwettelijke sociale zekerheid

De inzet van werkgevers was om de bovenwettelijke regelingen voor arbeidsongeschikte medewerkers uit de cao te halen. Dit, omdat het zogenaamde ‘derde ziektejaar’ weliswaar bijdraagt aan de inkomenszekerheid van een arbeidsongeschikte medewerker maar ook remmend werkt op de re-integratie van die medewerker. Hierover is echter in de onderhandelingen geen overeenstemming bereikt tussen de VNG en de bonden. Wel wordt een gezamenlijke studie voorgesteld naar in hoeverre de huidige bovenwettelijke regelingen in stand moeten blijven.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen medewerkers ten aanzien van ouderschapsverlof zelf de duur, spreiding en het percentage van loon doorbetaling bepalen. De totale periode en percentages zijn gebaseerd op de huidige afspraken. De afspraak gaat in op 2 augustus 2022 omdat vanaf dat moment medewerkers recht hebben op een uitkering van het UWV gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof. De cao aanpassing maakt het mogelijk om het betaalde ouderschapsverlof in de cao af te stemmen op de uitkering van het UWV.

Financiering A&O fonds

De financiering van het A&O fonds is geregeld in een aparte cao, namelijk de cao A&O fonds gemeenten. Op 3 november 2021 is deze cao met een jaar verlengd. In het principeakkoord voor de cao gemeenten is afgesproken om de financiering voor een langere periode te gaan borgen. Hiervoor wordt in 2022 een cao A&O fonds gemeenten gesloten met een looptijd tot en met 2027.

Bovenstaande afspraken zijn deels al verwerkt in de HR-processen en systemen zoals Youforce, deels gebeurt dit in de loop van 2022 (de flexibelere inzet van ouderschapsverlof is bijvoorbeeld pas vanaf augustus 2022 mogelijk). Medewerkers zijn door middel van communicatie op Intranet meegenomen in de cao-ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen blijvend te monitoren en deze en toekomstige cao's en andere landelijke ontwikkelingen goed te implementeren is binnen HRM een ongoing werkgroep 'landelijke ontwikkelingen arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden' opgericht.

Duurzaam woon-werkvervoer naar het stadhuis en bestendiging hybride werken

Generiek functiewaarderingssysteem HR21

Rechtmatig inkopen HR-trajecten

Er is in het vervoer plan woon-werk ingezet op een eenmalige verhoging van het uitruil bedrag voor een (elektrische) fiets in het IKB. Hiervan hebben veel medewerkers gebruik gemaakt. Daarnaast wordt OV-gebruik gestimuleerd door medewerkers die verder dan 15 km van het stadhuis wonen een maandelijkse tegemoetkoming van 10 euro aan te bieden. Medewerkers die toch met de auto (moeten) reizen kunnen gebruik maken van dagparkeerterreinen. Gezien de corona maatregelen in 2021 is er in dat jaar niet veel woon-werkvervoer geweest waardor evaluatie van het woon-werkvervoer nog niet zinvol was.

Thuis- en hybride werken blijven ook na 2021 naast werken op kantoor bestaan. Het CMT heeft de memo 'hybride werken', waarin staat wanneer en onder welke condities we thuis of kantoor werken, vastgesteld. In de cao gemeenten 2021 is een thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuiswerkdag opgenomen. als tegemoetkoming in de hogere (energie)kosten die komen kijken bij thuiswerken.

In 2021 is het functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Alle functies in de organisatie zijn ingedeeld in dit systeem. Een aantal medewerkers is het tniet eens met het profiel waarin hun funcie is ingedeeld heeft een reactie ingediend. Hiervoor lopen nog trajecten bij de mediator en de geschillencommissie. In de meeste gevallen komen de leidinggevende en de medewerker in de mediation fase tot overeenstemming. Een klein aantal medewerkers heeft zijn reactie voorgelegd aan de geschillencommissie.

Alle HR-adviseurs en twee beleidsmedewerkers hebben het certificaat 'vakbekwaam toepasser functie indelen HR21' behaald. Er is een werkgroep 'APK HR21' opgericht om te monitoren welke acties nodig zijn om het functie bestand ctueel te houden.

HR-trajecten die qua inkoopprijs boven de aanbestedingsgrens komen moeten, om deze rechtmatig in te kopen, volgens de regels van het inkoopbeleid woren ingekocht. Ter borging hiervan is een werkgroep HRM-Inkoop opgericht. Deze bekijkt periodiek welke trajecten op de agenda staan, of verwacht wordt dat deze boven de aanbestedingsgrens komen en zo ja, wat hiervoor de beste inkoopstrategie is.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd