Inkopen van diensten, leveringen en werken

We zijn continu bezig met de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze inkoopfunctie. In 2022 waren, door verloop, niet alle posities binnen het inkoopteam ingevuld. Sinds eind 2022 is de formatie weer op volle sterkte. Naast de reguliere ondersteuning en advisering van de organisatie kunnen we ons zo blijven inzetten in het verder professionaliseren van de decentrale inkooporganisatie.

Data wordt, ook binnen inkoop, steeds belangrijker. We werken met een inkoopdashboard en onze spendanalyses geven steeds beter inzicht in onze uitgaven. We creëren bewustzijn door middel van deze instrumenten. De analyses op basis van de opgeleverde data zorgen ervoor dat de grip op onze inkopen verbetert, bijvoorbeeld omdat we eerder in beeld kunnen krijgen wanneer uitgaven zich richting de inkoop- en aanbestedingsgrenzen begeven. De risico’s ten aanzien van onrechtmatige inkopen verminderd hierdoor. Gelijktijdig zijn er in 2022 factoren te benoemen die een nadelig effect hebben gehad op deze risico’s, zoals de grillige arbeidsmarkt, verloop van personeel en de algehele marktomstandigheden (tekorten en prijsverhogingen).

In 2022 is het project ‘professionalisering contractmanagement’ opgestart. In een integrale/organisatiebrede projectgroep wordt gewerkt aan een verdere professionalisering van contractmanagement met als doel een betere sturing op contracten, beheersing van risico’s en verbetering van onze dienstverlening. Het zakelijker omgaan met leveranciersrelaties heeft bovendien een groot effect om meer maatschappelijke waarde te leveren.

Overzicht onrechtmatige inkoopdossiers boekjaar 2022

Herkomst fout (jaar)

Domein

Thema

Onrechtmatig 2022

Status

2016

Sociaal

Leveren computers minimabeleid

63.535

onderhanden

2014

Fysiek

Parkeermeters onderhoud en software binnenstad

87.607

o.b.v. collegebesluit

2017

Fysiek

Verkeersafzettingen en regelaars

38.387

onderhanden

2018

Bedrijfsvoering

Drukwerk, mailings en papier

56.964

onderhanden

2019

Fysiek

Schoonmaak openbare ruimte

32.344

opgelost

2021

Bedrijfsvoering

Exploitatie DAS personeel

120.940

onderhanden

Totaal

399.777

Voor een nadere toelichting verwijzen we ook naar paragraaf 6.7.9. Rechtmatigheid.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd