6.7.6 Inkopen van diensten, leveringen en werken

De afgelopen jaren is flink ingezet op het verder professionaliseren van de inkoopfunctie. In 2021 is het aantal onrechtmatige inkoopdossiers hierdoor verder afgenomen. Het investeren in de decentrale inkooporganisatie blijft de continue aandacht houden. Rechtmatigheid is hierbij een randvoorwaarde, terwijl doelmatigheid het belangrijkste uitgangspunt is.

In 2021 is het geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Gemeente Hengelo hanteert hierdoor hetzelfde beleid als de andere Twentse gemeenten. Ook is er een Intern Protocol bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld dat medewerkers instructies geeft over de toepassing van het beleid. In 2021 hebben er verschillende basis- en verdiepingstrainingen plaatsgevonden voor medewerkers met een rol in de inkooporganisatie. Het inkoopbeleid en het bijbehorende intern protocol waren hierin belangrijke thema’s.

Het datateam en inkoop hebben in 2021 een inkoopdashboard opgeleverd om de organisatie beter te kunnen adviseren. De organisatie heeft tevens nieuwe aanbestedingssoftware van Mercell in gebruik genomen. Hierin zijn processen en sjablonen opgenomen, waardoor de organisatie op een eenvoudige en gestructureerde manier kan inkopen. Het voorkomt dat er fouten worden gemaakt, zorgt voor een betere dossiervorming en de gestandaardiseerde manier van werken geeft ondernemers duidelijkheid. In 2021 is begonnen met de voorbereiding van het project professionalisering contractmanagement. In 2022 wordt dit project uitgevoerd.

In 2021 heeft het college een besluit genomen om parkeermeters (onderhoud en software binnenstad) bewust onrechtmatig in te kopen. De onrechtmatigheid á €535.000,- wordt zichtbaar in de jaarrekening 2022.

Overzicht onrechtmatige inkoopdossiers boekjaar 2021

Herkomst fout (jaar)

Domein

Thema

Onrechtmatig 2021

Status

2016

Sociaal

Leveren computers minimabeleid

77.936

onderhanden

2014

Fysiek

Parkeermeters onderhoud en software binnenstad

89.019

o.b.v. collegebesluit

2017

Fysiek

Verkeersafzettingen en regelaars

86.810

onderhanden

2018

Bedrijfsvoering

Drukwerk, mailings en papier

69.272

onderhanden

Totaal

323.037

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd