6.7.6 Inkopen van diensten, leveringen en werken

In 2019 is de professionalisering van de inkoopfunctie verder vormgegeven. Als gevolg van diverse maatregelen is het rechtmatigheidsprobleem inmiddels onder controle. Over 2018 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Naar verwachting valt de onrechtmatigheid over het jaar 2019 nog lager uit.

Om te komen tot een professionele(re) inkooporganisatie is uitvoering gegeven aan het inkoopverbeterplan. De meeste verbeteracties zijn inmiddels afgerond of gestart. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verbeteracties die in 2019 zijn uitgevoerd:

  • Opzetten contractbeheer

  • Bouwen aanbestedingskalender

  • Laden inkoopbeleid

  • Vormgeven inkooporganisatie (ontwerp gereed, inrichting loopt)

  • Ontwikkelen standaardprocessen

Het afgelopen jaar is ook ingezet op het vergroten van de inkoop bewustwording in de organisatie. Dit is een continu proces wat ook de komende jaren aandacht zal vragen. De formatie van het centrale inkoopcluster is uitgebreid naar drie inkoop­adviseurs en één inkoopanalist. De inkoopadviseurs sturen op een doelmatige en rechtmatige inkoop en zij staan in nauwe verbinding met de inkopers in de organisatie. Met de aanstelling van de inkoopanalist zijn belangrijke stappen gezet bij het ontwikkelen en verbeteren van stuurinformatie. Ook is hier de eerstelijnscontrole op rechtmatige inkoop belegd.

Als gevolg van de resultaten in het afgelopen jaar is het fundament voor een professionele inkooporganisatie bijna gereed. In de eerste helft van 2020 worden de laatste activiteiten uit het inkoopverbeterplan afgerond. Hiermee staat er weer een goed functionerende inkoopfunctie. Aansluitend kan de focus verschuiven naar inkoop als instrument om bij te dragen aan bestuurlijke doelen. Bijvoorbeeld in de primaire processen of op het gebied van duurzaamheid.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd