6.7.2 Personeel

Veranderingen in de organisatie en de wijze waarop het personeelsbeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd, moeten goed op elkaar aansluiten. Een modern personeelsbeleid dat aansluit bij de wensen van werknemers en de organisatiedoelstellingen is een voorwaarde voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap en een goed presterende organisatie.

Goed werkgeverschap gaat om meer dan het optimaal benutten en inzetten van de aanwezige competenties en kwaliteiten van medewerkers. Het moet uitnodigen tot ontwikkelen en leren, tot veranderen en verbreden van de inzetbaarheid. Dat laatste is juist in tijden van ontgroening en vergrijzing in combinatie met de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt van groot belang.

Bereiken?

Doen?

Modern en aantrekkelijk werkgeverschap

Zorgdragen voor een prettig werkklimaat waarin medewerkers werken met plezier, met ruime ontwikkelmogelijkheden en aandacht voor talentontwikkeling. Hiervoor is onder andere aandacht in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt dit onderdeel van het organisatie-ontwikkelprogramma Hengelo's Werken in 2020.

Sociale werkgever die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners in 2013 afgesproken dat ze banen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Het quotum voor 2019 was voor overheidswerkgevers 1,93%. Voor Hengelo zou dit uitkomen op ongeveer 17 banen. Binnen Hengelo wordt inzet gepleegd om banen te creëren. Meerdere personen hebben inmiddels een proefplaatsing gehad. Afgelopen jaar zijn er 8 personen werkzaam (geweest) binnen de gemeente Hengelo, waarvan op dit moment 4 personen een aanstelling hebben gekregen. We streven naar 6 extra banen/plaatsingen. Bovendien verrichten bij Gildebor, Sodexo en het Twentebad ongeveer 100 mensen met een arbeidsbeperkting werkzaamheden voor de gemeente Hengelo.

Vergroten leervermogen en verbreden inzetbaarheid

De Twentse School draagt bij aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door middel van het aanbieden van een ruim assortiment aan opleidingen, trainingen en workshops. De Twentse School is er voor de 14 Twentse gemeenten en voor enkele andere, aan gemeenten gelieerde, (semi)overheidsinstanties. De inbreng van Hengelo is gewaarborgd door de Hengelose deelname in de Adviesgroep Twentse School.

In de Hengelo Academie worden alleen nog trainingen aangeboden die specifiek zijn voor Hengelo. Hierbij valt te denken aan de Introductiedagen, ‘Avondje Politiek’ of de training van de BHV-ers.

Vergroten van mobiliteit

Het Hengelose loopbaancentrum adviseert en begeleidt medewerkers met een loopbaanvraag(stuk). Dit kan gaan om een eenmalig loopbaanadviesgesprek of om een traject van meerdere gesprekken. In totaal zijn 44 medewerkers in 2019 begeleid door het loopbaancentrum. In het kader van de samenwerking binnen het project Twentse Kracht heeft de Hengelose loopbaanadviseur ook28 medewerkers uit andere Twentse gemeenten begeleid.

Optimaal benutten van talenten en het stimuleren van persoonlijk leiderschap

In 2019 is het programma Hengelo's Werken voorbereid. in 2020 zal middels dit programma aandacht zijn voor bewustwording van het belang van persoonlijk leiderschap in de organisatie Hiervoor zullen diverse activiteiten worden ontwikkeld.

Leiderschapsontwikkeling

In 2019 is het organisatie-ontwikkelprogramma Hengelo's werken voorbereid. In 2020 gaan we hiermee aan de slag. Een belangrijk onderdeel daarvan is het roganiseren van activiteiten met betrekking tot leiderschapsontwikkeling en instrumenten ontwikkelen ter ondersteuning van leidinggevenden.

Integriteitsbewustzijn bevorderen

Integriteit heeft voortdurend onze aandacht in de organisatie, en wordt waar relevant onder de aandacht gebracht bij alle medewerkers.

Goede arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn)

Onderhouden van maatregelen gericht op fysiek en mentaal gezonde medewerkers waaronder extra aandacht voor agressie en geweld. In 2019 hebben medewerkers die regelmatig klantcontacten hebben, een agressietraining gevolgd. In 2020 zal dit een vervolg krijgen door middel van een e-learning voor de hele organisatie.

Contracteren nieuwe arbodienstverlener

Het contract met arbodienstverlener is op 1 april 2019 afgelopen. In samenwerking met de andere Twentse gemeenten heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en is er per 1 april 2020 De Bedrijfspoli uit Nijmegen als nieuwe arbodienstverlener gecontracteerd.

Een verlaging van het ziekteverzuim naar maximaal 4,5%

In 2019 was het totale ziekteverzuim 5,26%. Dit is een verlaging ten opzichte van 2018 (5,43%), maar nog niet onder de streefwaarde. Vanaf 2020 gaan we samenwerken met een nieuwe arbodienst waarmee we hernieuwde afspraken gaan maken over verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Daarnaast is er blijvend aandacht voor verzuimpreventie en de eigen regierol van leidinggevenden bij (langdurig) verzuim.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd