6.7.2 Personeel

Veranderingen in de organisatie en de wijze waarop het personeelsbeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd, moeten goed op elkaar aansluiten. Een modern personeelsbeleid dat aansluit bij de wensen van werknemers en de organisatiedoelstellingen is een voorwaarde voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap en een goed presterende organisatie.

Goed werkgeverschap gaat om meer dan het optimaal benutten en inzetten van de aanwezige competenties en kwaliteiten van medewerkers. Het moet uitnodigen tot ontwikkelen en leren, tot veranderen en verbreden van de inzetbaarheid. Dat laatste is juist in tijden van ontgroening en vergrijzing in combinatie met de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt van groot belang.

Bereiken?

Gedaan?

Modern en aantrekkelijk werkgeverschap

Zorgdragen voor een prettig werkklimaat waarin medewerkers werken met plezier, eigenaarschap tonen en waar aandacht is voor ontwikkeling. Hiervoor is onder andere aandacht in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en tijdens de HR gesprekken die met medewerkers worden gehouden. Daarnaast is dit onderdeel van het programma Hengelo's Werken.

Sociale werkgever die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners in 2013 afgesproken dat ze banen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Het quotum voor 2021 was voor overheidswerkgevers 2,35%. Voor Hengelo zou dit uitkomen op ongeveer 21,2 banen. Binnen Hengelo wordt inzet gepleegd om banen te creëren. Meerdere personen hebben inmiddels een proefplaatsing gehad. Bij team HRM zijn 6 plekken gecreeerd voor mensen met een garantiebaan. Afgelopen jaar zijn op deze plekken 6 personen werkzaam (geweest). Van hen hebben 4 personen de gemeente Hengelo weer verlaten. Daarnaast verrichten bij Gildebor, Visschedijk en het Twentebad ongeveer 100 mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden voor de gemeente Hengelo. Er wordt gewerkt aan een wetswijzgiging die het onderscheid tussen het bedrijfsleven en de overheid afschaft. Dit betekent voor de gemeente dat het quotum zal worden verlaagd.

Vergroten leervermogen en verbreden inzetbaarheid

De Twentse School draagt bij aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door middel van het aanbieden van een ruim assortiment aan opleidingen, trainingen en workshops. De Twentse School is er voor de 14 Twentse gemeenten en voor enkele andere, aan gemeenten gelieerde, (semi)overheidsinstanties. De inbreng van Hengelo is gewaarborgd door de Hengelose deelname in werkgroep Twentse kracht. Daarnaast is inmidels ook ingestoken op het digitaal leerplatform Skillstown.

Vergroten van mobiliteit

De Hengelose loopbaanadviseur adviseert en begeleidt medewerkers met een loopbaanvraag(stuk). Dit kan gaan om een eenmalig loopbaanadviesgesprek of om een traject van meerdere gesprekken. In 2021 hebben in totaal 44 medewerkers een loopbaanvraag gesteld of traject doorlopen. In het kader van de samenwerking binnen het project Twentse Kracht heeft onze loopbaanadviseur ook 11 medewerkers uit andere Twentse gemeenten en organisaties begeleid/gesproken.

Optimaal benutten van talenten en het stimuleren van persoonlijk leiderschap

In 2021 is gestart met de verrichten fase van het programma Hengelo's Werken. Doel is een wendbare organisatie waarin medewerkers in hun kracht staan. Dit om tot een zo goed mogelijke dienstverlening voor de stad te komen. In de teams wordt ingezet op het vergroten van eigenaarschap en (integrale) samenwerking. Waarbij onze medewerkers en leidinggevenden weten welke opdracht ze hebben en waar ze voor staan en hierin eigenaarschap tonen. Hierdoor zijn we wendbaar en kunnen goed en snel inspelen op externe of interne ontwikkelingen.

Leiderschapsontwikkeling

Om de gewenste verandering en cultuur verder te ontwikkelen is in 2021 een MD traject gestart en is dit een belangrijke lijn in het programma Hengelo's werken. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het meenemen van de medewerkers in het uitdragen en ontwikkelen van het gewenste gedarg en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Integriteitsbewustzijn bevorderen

Integriteit heeft voortdurend onze aandacht in de organisatie, en wordt waar relevant onder de aandacht gebracht bij alle medewerkers. In 2021 is beleid vastgesteld om ondermijning bij indiensttreding te voorkomen. Voor alle nieuwe medewerkers geldt dat er een VOG overhandigd moet worden voordat zij in dienst komen. Voor aantal hoog risico functies geldt dat nieuwe medewerkers gescreend worden voordat zij indienst treden.

Goede arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn)

Onderhouden van maatregelen gericht op fysiek en mentaal gezonde medewerkers waaronder extra aandacht voor agressie en geweld. Vanaf 2019 volgen medewerkers die regelmatig klantcontacten hebben, een agressietraining. In 2020 en 2021 heeft dit een vervolg gekregen door middel van een e-learning voor de hele organisatie. Daarnaast is er in 2021 via diverse kanalen aandacht geweest voor het gezond thuiswerken. Leidinggevenden hebben een training gevolgd 'leidinggeven aan hybride werken'. Om het thuis werken te faciliteren en zo potentieel uitval te voorkomen is in 2020 een budget van 250 euro per medewerker beschikbaar gesteld voor thuiswerkplek verbetering.

In 2021 is het ARBO beleid geactualiseerd, uitrol hiervan zal in 2022 plaatsvinden. In 2021 is de rol en functie van de vertrouwenspersonen geevalueerd. De uitkomsten worden begin 2022 besproken en aanbevelingen opgepakt.

Een verlaging van het ziekteverzuim naar maximaal 4,5%

In 2021 was het totale ziekteverzuim 4,7 %. Vanaf 2020 werken we met een nieuwe arbodienst waarmee we hernieuwde afspraken hebben gemaakt over verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Het nieuwe verzuimbeleid, vanuit de visie eigen regie, is vastgesteld in 2021 en wordt middels een ontwikkelplan voor leidinggevenden en medewerkers samen met de Bedrijfspoli in de organisatie geimplementeerd. In 2021 is daarnaast het Arbo beleid vastgesteld, waarvan preventie een belangrijk onderdeel uitmaakt. In 2022 zal de implementatie hiervan plaatsvinden. De bedoeling en verwachting is dat dit het verzuimpercentage verder zal doen dalen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd