Balans per 31 december (passiva)

P A S S I V A

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

56.364

46.651

Bestemmingsreserve

28.222

19.804

Gerealiseerd resultaat

12.491

14.340

Eigen vermogen

97.077

80.795

Voorzieningen

Voorzieningen

36.154

41.887

Voorzieningen

36.154

41.887

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

530.193

600.375

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

15.000

15.000

Waarborgsommen

85

81

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

545.278

615.456

Vaste Passiva

678.509

738.138

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overige kasgeldleningen

-

-

Kas- en banksaldi

-

-

Overige vlottende schulden

10.838

20.591

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

10.838

20.591

Overlopende Passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Het Rijk

6.174

2.399

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.923

1.836

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

33.111

31.562

Overlopende Passiva

41.208

35.797

Vlottende Passiva

52.046

56.388

Passiva

730.555

794.526

Gewaarborgde geldlening

31.382

33.199

Garantiestellingen

-

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd