Balans per 31 december (passiva)

P A S S I V A

31-12-2022

31-12-2021

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

74.382

56.364

Bestemmingsreserves

30.277

28.222

Gerealiseerd resultaat

17.256

12.491

Eigen vermogen

121.915

97.077

Voorzieningen

Voorzieningen

37.291

36.154

Voorzieningen

37.291

36.154

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

511.182

530.193

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

15.000

15.000

Waarborgsommen

91

85

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

526.273

545.278

Vaste Passiva

685.479

678.509

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overige kasgeldleningen

-

-

Kas- en banksaldi

-

-

Overige vlottende schulden

16.256

10.838

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

16.256

10.838

Overlopende Passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Europese overheidslichamen

258

-

- Het Rijk

13.645

6.174

- Overige Nederlandse overheidslichamen

879

1.923

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

32.221

33.111

Overlopende Passiva

47.003

41.208

Vlottende Passiva

63.259

52.046

Passiva

748.738

730.555

Gewaarborgde geldleningen

29.949

31.382

Garantiestellingen

-

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd