Balans per 31 december (passiva)

P A S S I V A

31-12-2019

31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

32.593

27.333

Bestemmingsreserve

20.904

20.431

Gerealiseerd resultaat

8.149

12.239

Eigen vermogen

61.646

60.003

Voorzieningen

Voorzieningen

47.609

49.699

Voorzieningen

47.609

49.699

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

606.578

592.642

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

15.000

15.000

Waarborgsommen

91

88

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

621.668

607.729

Vaste passiva

730.924

717.431

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overige kasgeldleningen

-

32.000

Kas- en banksaldi

-

1.685

Overige vlottende schulden

9.384

11.129

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

9.384

44.814

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
- Het Rijk

996

233

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.582

2.105

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

43.971

29.554

Overlopende passiva

46.549

31.892

Vlottende passiva

55.934

76.706

Passiva

786.858

794.137

Gewaarborgde geldleningen

36.822

39.198

Garantstellingen

342

661

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd