Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gemeente Hengelo is ambitieus en er zijn veel maatschappelijke opgaven voor de gemeente. Bij de uitvoering daarvan lopen we risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis waardoor de uitvoering of realisatie van doelen in gevaar komt. Er is bijvoorbeeld kans op financiële, bestuurlijke of juridische schade. Risicomanagement is het continue proces om risico’s in kaart te brengen, te wegen en zodanig te beheersen dat meer zekerheid bestaat dat doelen worden gerealiseerd.

De gemeente Hengelo heeft een integraal risicomanagementbeleid. Integraal risicomanagement is een brede invulling van risicomanagement, waarbij niet alleen de (wettelijke) kaders worden gevolgd, maar het risicobewustzijn breed wordt gestimuleerd. Risicomanagement is immers geen afzonderlijke activiteit, maar maakt integraal deel uit van alle (management)processen. Het beleid risicomanagement en weerstandsvermogen is geactualiseerd en vastgesteld in 2023.

Om vast te stellen dat wij voldoende in staat zijn risico’s op te vangen, maken we een inschatting van het zogenaamde benodigde weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de gezondheid van de financiële positie op langere termijn van de gemeente.

Om het benodigde weerstandsvermogen te berekenen is een goede risico-inventarisatie nodig met een inschatting van het gevolg, de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact. Daarnaast is een kansberekening nodig, omdat het niet waarschijnlijk is dat meerdere risico’s zich op eenzelfde moment én in volle omvang zullen voordoen. Deze kansberekening voeren we uit met de zogenaamde Monte Carlo-analyse.

Risico’s kunnen zich incidenteel voordoen, zoals eenmalige negatieve exploitatieresultaten. Deze risico’s worden gedekt uit zogenoemde incidentele weerstandscapaciteit d.w.z. de algemene reserve 'sec' en de post onvoorzien incidenteel.

Wanneer de financiële impact van risico’s een structureel karakter heeft, is de algemene reserve als dekkingsmiddel niet toegestaan. Dan zal de structurele weerstandscapaciteit moeten worden aangesproken. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit uit hoofde van de overige heffingen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd