Indicatoren

De indicatoren zijn opgesteld conform het risicomanagement beleid dat in 2023 is vastgesteld.

Indicator

Waarde

Begrotingssaldo
(* € 1.000)

De meerjarenbegroting is minimaal financieel sluitend.

Stand van zaken
Het verloop van het meerjarenperspectief in de primitieve Beleidsbegroting 2023-2026 toont een begrotingssaldo van:

2023: 0
2024: 3.595
2025: 8.915
2026: 1.557

Kaders weerstandsmorgen

Incidentele weerstands-capaciteit
(* € 1.000)

Op 1 februari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de geactualiseerde beleidsnota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2023-2027. In de actualisatie zijn de kaders rond het weerstandsvermogen gelijkgetrokken aan de afspraken die hierover in de Kadernota 2022-2025 zijn gemaakt.

Op basis van de beleidsnota beschouwen we als incidentele weerstandscapaciteit:
- de vrij aanwendbare reserves d.w.z. de algemene reserve 'sec'
- de post onvoorzien incidenteel

Stand van zaken
De incidentele weerstandscapaciteit is ultimo 2022:
- vrij aanwendbare reserve =algemene reserve 'sec' : 53.379
- post onvoorzien incidenteel: 122

Structurele weerstands-capaciteit

Op basis van de beleidsnota is de structurele weerstandscapaciteit de onbenutte belastingcapaciteit.

Stand van zaken
De gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (eigenaar) in de gemeente Hengelo bedraagt € 780. Het landelijk gemiddelde is € 904. Voor 2022 is de benutte belastingcapaciteit dus 86,3% van het landelijk gemiddelde. Als we de onbenutte belastingcapaciteit van 13,7%, zijnde € 124 vermenigvuldigen met het aantal huishoudens, bijna 38.200, komen we uit op een onbenutte belastingcapaciteit van afgerond € 4.735.000.

Benodigde weerstands-capaciteit (* € 1.000)

Het benodigde weerstandsvermogen bepalen we door de geïdentificeerde risico’s uit te drukken in euro’s.

Omdat de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen zeer beperkt is, passen we een zogenaamde Monte Carlo-analyse toe. Bij deze techniek wordt het optreden van de verschillende risico’s in diverse scenario’s vele malen gesimuleerd. Door deze methode hebben we een beeld van het benodigde weerstandsvermogen in vrijwel alle denkbare scenario’s.

Stand van zaken
Alle risico's zijn opgenomen in ons risicomanagement systeem Naris. In dit systeem wordt er de Monte Carlo-analyse (zekerheidspercentage 90%) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit € 20.067 is.

We streven ernaar dat de mininale hoogte van de algemene reserve 50% van het benodigde weerstandsvermogen is.

Weerstands-vermogen
(* € 1.000)

Op basis van de kaderstelling bestaat het beschikbaar weerstandsvermogen uit de algemene reserve 'sec', onvoorzien incidenteel en de onbenutte belastingcapaciteit.

Het beschikbaar weerstandsvermogen was eind 2022 € 58.236 (53.379 + 122 + 4.735(structureel)) en neemt af tot € 48.798 eind 2026. De afname is met name het gevolg van de inzet van de algemene reserve voor het ingroeipad en het transformatiebudget sociaal domein.

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit (weerstandsratio) eind 2022 berekenen we als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit
---------------------------------------- = Ratio weerstandsvermogen
Benodigde weerstandscapaciteit

Uit deze berekening volgt een ratio. Om te bepalen of het weerstandsvermogen op het gewenste niveau is, bekijken we in welke waarderingscategorie de ratio valt. We hanteren de waarderingscategorieën zoals hieronder weergegeven:

Klasse - Ratio- Betekenis
A - > 2,0 - Uitstekend
B - 1,4 tot 2,0 - Ruim voldoende
C - 1,0 tot 1,4 - Voldoende
D - 0,8 tot 1,0 - Matig
E - 0,6 tot 0,8 - Onvoldoende
F - < 0,6 - Ruim onvoldoende

Stand van zaken
De beschikbare weerstandcapaciteit is € 58.236
De benodigde weerstandscapaciteit is € 20.067

Eind 2022 is het ratio weerstandsvermogen 2,9. Dit is uitstekend volgens onze eigen beleidsnorm. In vergelijking met de Beleidsbegroting 2023-2026 is dit ratio verbeterd van 2,1 naar nu 2,9. Dit heeft met name te maken met de storting van het resultaat van de 2e Beleidsrapportage 2022 (bijna € 7,7 miljoen) in de algemene reserve. Ten opzichte van de Beleidsbegroting 2023-2026 is de benodigde weerstandscapaciteit nu zo'n € 1,5 miljoen lager.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd