6.2.3 Indicatoren

De indicatoren zijn opgesteld conform het risicomanagement beleid dat in 2018 is vastgesteld.

Indicator

Waarde

Begrotingssaldo
(* € 1.000)

De meerjarenbegroting is minimaal financieel sluitend per 31-12-2021.

Stand van zaken
Het verloop van het meerjarenperspectief in de Beleidsbegroting 2022-2025 toont een begrotingssaldo van:

2022: 98
2023: -46
2024: -130
2025: 7

Wijziging weestandsmorgen vaststelling kadernota 2022-2025

Incidentele weerstands-capaciteit
(* € 1.000)

Door de vaststelling van de Kadernota 2022-2025 is de kaderstelling van het weerstandsvermogen iets gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsnota 'Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen'. Zo is er geen norm meer voor de gewenste hoogte van de algemene reserve en is de norm voor de minimale omvang van de algemene reserve bijgesteld van 25% naar 50% van het risicoprofiel. Tevens is gedefinieerd wat onder de vrij aanwendbare reserves moet worden verstaan, namelijk de algemene reserve 'sec'

Het vrij aanwendbare deel van de reservepositie beschouwen we als de incidentele weerstandscapaciteit. Dit zijn concreet de:
- de vrij aanwendbare reserves d.w.z. de algemene reserve 'sec'
- de post onvoorzien incidenteel

Stand van zaken
De incidentele weerstandscapaciteit is ultimo 2021:
- vrij aanwendbare reserve =algemene reserve 'sec' : 35.953

Structurele weerstands-capaciteit

- post onvoorzien incidenteel: 166
De structurele weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit.

Stand van zaken
De gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (eigenaar) in de gemeente Hengelo bedraagt € 758. Het landelijk gemiddelde is € 811. Voor 2021 is de benutte belastingcapaciteit dus 93,5% van het landelijk gemiddelde. Als we de onbenutte belastingcapaciteit van 6,5%, zijnde € 53 vermenigvuldigen met het aantal huishoudens, circa 37.500, komen we uit op een onbenutte belastingcapaciteit van € 1.988.000.

Benodigde weerstands-capaciteit (* € 1.000)

Het benodigde weerstandsvermogen bepalen we door de geïdentificeerde risico’s uit te drukken in euro’s.

Omdat de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen zeer beperkt is, passen we een zogenaamde Monte Carlo-analyse toe. Bij deze techniek wordt het optreden van de verschillende risico’s in diverse scenario’s vele malen gesimuleerd. Door deze methode hebben we een beeld van het benodigde weerstandsvermogen in vrijwel alle denkbare scenario’s.

We streven ernaar dat de mininale hoogte van de algemene reserve 50% van het benodigde weerstandsvermogen is.

Stand van zaken
Alle risico's zijn opgenomen in ons risicomanagement systeem Naris. In dit systeem wordt er de Monte Carlo-analyse (zekerheidspercentage 90%) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit € 23.063 is.

Weerstands-vermogen
(* € 1.000)

Op basis van de herziene kaderstelling bestaat het beschikbaar weerstandsvermogen uit de algemene reserve 'sec', onvoorzien incidenteel en de onbenutte belastingcapaciteit. Het beschikbaar weerstandsvermogen was € 38.000* eind 2021 en loopt op tot € 38.500* eind 2025. Op basis van de actuele gegevens leidt dit tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen.

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken.

De weerstandscapaciteit (weerstandsratio) berekenen we als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit
---------------------------------------- = Ratio weerstandsvermogen
Benodigde weerstandscapaciteit

Uit deze berekening volgt een ratio. Om te bepalen of het weerstandsvermogen op het gewenste niveau is, bekijken we in welke waarderingscategorie de ratio valt. We hanteren de waarderingscategorieën zoals hieronder weergegeven:

Klasse - Ratio- Betekenis
A - > 2,0 - Uitstekend
B - 1,4 tot 2,0 - Ruim voldoende
C - 1,0 tot 1,4 - Voldoende
D - 0,8 tot 1,0 - Matig
E - 0,6 tot 0,8 - Onvoldoende
F - < 0,6 - Ruim onvoldoende

Stand van zaken
De beschikbare weerstandcapaciteit is € 38.107 (35.953 + 166 +1.988 (structureel))
De benodigde weerstandscapaciteit is € 23.063

Eind 2021 is het ratio weerstandsvermogen 1,7 en is ruim voldoende volgens onze eigen beleidsnorm. In vergelijking met de Beleidsbegroting 2022-2025 is dit ratio licht verbeterd van 1,5 naar nu 1,7. Dit heeft met name te maken met de storting van het resultaat van de 2e Beleidsrapportage 2021 in de algemene reserve (bijna € 2,8 miljoen). Deze storting konden wij in de Beleidsbegroting 2022-2025 nog niet verwerken, omdat er eerst een besluit van de gemeenteraad moest worden genomen. Dit besluit is in dezelfde raadsvergadering bekrachtigd dan waarin de begroting is vastgesteld.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd