Doelen

Bereiken?

Doen?

We overzien de consequenties van onze keuzes en zetten daar gericht actie op, zodat we onze doelstellingen bereiken

In het beleid risicomanagement spreken we over integraal risicomanagement. Dit heeft als gevolg dat niet alleen de (wettelijke) kaders worden gevolgd, maar het risicobewustzijn breed wordt gestimuleerd in alle lagen van de organisatie. Risicomanagement is geen afzonderlijke activiteit, maar maakt integraal deel uit van alle (management)processen. In 2022 is het format voor het raadsadvies aangepast, hierin is een onderdeel 'kanttekeningen' opgenomen. Hiermee worden de risico's bij raadsvoorstellen meer zichtbaar.

Om een integraal beeld te krijgen van de risico's, worden risico's tijdens de risico identificatie vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar risico's met financiële impact, maar ook risico's zonder direct financiële impact, zoals imago-, fraude-, juridisch,- en bestuurlijke risico's. Het uitgangspunt is dat de bewustwording van de risico's en het beheersen daarvan doorlopend aandacht heeft.

In 2022 hebben we gewerkt aan verdere bewustwording van de functie en meerwaarde van integraal risicomanagement. De risico’s voor de hoofdthema’s en grote projecten inventariseren we volgens deze methode. Concreet gaat het dan om de risico’s op het gebied van:
- Sociaal Domein
- Inkoop en aanbesteden
- Omgevingswet
- Grondexploitaties
- Gegevensbescherming (AVG)
- Duurzaamheid
- Organisatie (juridisch, personeel, informatie, veiligheid)
- Binnenstad
- Hart van Zuid
- Corona

In 2022 zijn de risico's van bovenstaande 10 thema's in beeld gebracht. Deze 10 thema's worden periodiek geactualiseerd en waar nodig gewijzigd.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd