Groen

Volumes

Bomen

37.718

st.

Natuurlijke beplanting

832.307

M2

Cultuurlijke beplanting

243.984

M2

Gras

3.772.299

M2

Onderhoudssystematiek

In 2005 stelde de gemeenteraad het IBOR Stedelijk Niveau vast waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte is bepaald en kan worden beoordeeld. IBOR staat voor Instrument Beheer Openbare Ruimte. Deze systematiek is overgegaan naar KOR2018 van de landelijke CROW-richtlijnen. KOR staat voor Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Voor de bewoners zijn er geen merkbare verschillen in de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitssysteem van IBOR is vergelijkbaar met de KOR systematiek. Met de KOR is de beeldkwaliteitssystemiek eigenlijk verder geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd. Het college heeft de raad hierover per brief geïnformeerd. Het onderhoudsniveau is onveranderd.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen

Dalmeden: het gedeelte CPO Kamers is in de zomer woonrijp gemaakt.

  • Deelgebied 2 van Deldenerstraat en Mitchamplein tussen Tuindorpstraat en Langestraat is in de loop van 2022 afgerond.

  • Herinrichting Lambertushof; voorbereidingen opgestart, in 2023 uitvoering.

  • Herinrichting markt en gedeelte centrum is bijna afgerond. Oplevering voorjaar 2023.

  • Voortzetten project van grijs naar groen; in 2022 zijn werkzaamheden in de wijken Noord en Slangenbeek aangelegd en er zijn voorbereidingen getroffen voor de Wilderinkshoek en Groot Driene.

  • In de winterperiode 2022 is ongeveer 25% van de slechtste gemeentelijke groenvakken gerenoveerd. Groenvakken zijn opgewaardeerd qua bodem/bemesting en daarbij is tegelijkertijd gekeken naar de juiste soort op de juiste plek.

Huidige staat van onderhoud
De norm om in Hengelo minimaal 90% van het onderhoud uit te voeren conform het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau is niet voor alle onderhoudscategorieën behaald. Dat geldt voornamelijk voor de onkruidbeheersing op verhardingen en natuurlijk afval (bladeren en onkruid) in goten van wegen. Gildebor anticipeert hierop door inzet van vernieuwde technieken en extra externe inhuur om deze achterstanden meer op peil te krijgen.

De eikenprocessierups zorgde ook in 2022 voor minder overlast dan de jaren ervoor. Dat is onder andere het gevolg geweest van gunstige weersomstandigheden, in combinatie met de gerichte bestrijding (nematoden en wegzuigen), zorgvuldige communicatie en de inzet op het verhogen van de biodiversiteit. En daarnaast zorgde de intensieve monitoring ervoor dat we op de juiste plaats en op het juiste tijdstip efficiënter hebben kunnen bestrijden.

Vanwege de langdurige droogte in de afgelopen zomers heeft Gildebor ook in 2022 extra inspanningen moeten leveren om delen van het openbaar groen te renoveren.

Financiën
Voor de vastgestelde onderhoudsniveaus en het reguliere onderhoud zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voldoende.Voor ecologisch maaibeheer zijn er de komende jaren meer kosten dan oorspronkelijk aangegeven. De raad is hierover per brief geinformeerd op 1 november 2022.
Via de kadernota 2021-2024 zijn investeringsbedragen vastgesteld om ook in het openbaar groen te investeren. Hiermee wordt groen opnieuw aangelegd als dat aan vervanging toe is. De middelen zullen jaarlijks bijgesteld gaan worden middels de afgesproken systematiek van onderhoud kapitaalgoederen. Tevens wordt gekeken of deze vervangingen in combinatie kan worden opgepakt met projecten en andere werkzaamheden die plaatsvinden in de openbare ruimte, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten.

Spelen

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

189.473

156.262

33.211

Kapitaallasten1

57.059

57.084

-25

Exploitatie-en onderhoud

387.270

384.270

3.000

633.802

597.616

36.186

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Groen

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

643.550

670.133

-26.583

Kapitaallasten1

38.138

37.860

278

Exploitatie-en onderhoud

4.930.677

4.760.326

170.351

5.612.365

5.468.319

144.046

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd