6.3.2 Groen

Volumes

Bomen

35.812

st.

Natuurlijke beplanting

725.332

M2

Cultuurlijke beplanting

245.847

M2

Gras

3.799.293

M2

Onderhoudssystematiek
Het onderhoud van het groen wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door Gildebor. In de beheercatalogus 2007 is aangegeven hoe het groen beheerd moet worden. Er is bijvoorbeeld vermeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid aanwezig mag zijn, hoeveel overhang er mag zijn. Ook zijn hierin zaken vermeld zoals minimale vlakheid, minimale bedekking etc. De beheercatalogus maakt onderscheid in niveau “Hoog”, niveau “Basis” en niveau “Laag”. Bedrijventerreinen worden beheerd op niveau “Laag”. Het centrum en de wijkwinkelcentra worden beheerd op niveau “Hoog”. De rest van Hengelo wordt beheerd op niveau “Basis”.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau is niet veranderd.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen

Uitbreidingslocaties
De komende jaren wordt er steeds meer openbare ruimte aangelegd in de uitbreidingsgebieden Dalmeden, Medaillon en ‘t Rot. Als gevolg hiervan neemt ook het areaal openbare ruimte en daarmee het groenareaal toe.

In Dalmeden worden steeds meer deelgebieden woonrijp opgeleverd. Dit is mede het gevolg van het aantrekken van de woningbouw van de afgelopen twee jaar.

In 2018 is Kern Noord grotendeels afgerond (nog twee bouwlocaties in te vullen). In 2019 worden ook Kern Zuid, de noordelijke weg van Stromen, het oostelijk deel van Bos Zuid en het eerste deel van Kamers woonrijp afgerond.

De fases 1a en 1 b van 't Rot zijn in de afrondingsfase. De aanleg van het natuurgasveld start in maart en het veld is bespeelbaar vanaf maart 2020. Voor fase 2 en fase 3 starten de werkzaamheden in het najaar van 2019.

Reconstructies

  • De Lansinkesweg tussen de Emmaweg en de Industriestraat en een deel van de Industriestraat worden opnieuw ingericht in combinatie met rioolvervanging/verzwaring en de aanleg van een bergingsvijver bij het ROC. De voorbereiding is in 2019 afgerond.

  • De Deldenerstraat tussen Thiemsbrug en de Langestraat is opnieuw ingericht in combinatie met rioolvervanging en de aanleg van een blauwe ader.

  • Het klimaat-robuust inrichten deel Enschedesestraat is afgerond. Het vervolg van de Enschedesestraat en Lange Wemen is/wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd.

  • De H. Dunantstraat wordt herstraat in combinatie met het afkoppelen van hemelwater.De voorbereiding is in 2019 afgerond.

  • De Rudolfstraat wordt heringericht in combinatie met rioolvervanging/relining. de voorbereiding is in 2019 afgerond.

  • Industrieplein met de Veldbeek is aangelegd.

  • In 2018 zou een investering worden gedaan van € 150.000 voor de aanleg van een nieuwe vijver in het Park Bataafse Kamp. De bestaande vijver is aangelegd in de jaren 50 en verkeert inmiddels in een erg slechte staat. Dit project is stil gelegd in verband met de verkoop van het gebouw van de Bataafse Kamp, waarbij is afgesproken dat het terrein voor de Bataafse Kamp heringericht en gefinancierd moet gaan worden door de aankopende partij. 

Huidige staat van onderhoud
De norm om in Hengelo minimaal 90% van het onderhoud uit te voeren conform het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau (IBOR) is voor alle onderhoudscategorieën behaald. Vanwege de storm in januari 2018, de explosieve toename van de eikenprocessierups en de langdurige droogte in de zomer heeft Gildebor hiervoor wel extra inspanningen moeten leveren. Het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups is incidenteel verhoogd in 2019 en 2020. De structurele effecten worden betrokken in de Kadernota 2021-2024. Voor het herstel van de stormschade heeft de gemeente eenmalig extra budget beschikbaar gesteld. Als gevolg van de extreme droogte in 2018 en 2019 is er schade ontstaan aan het openbare groen. Daarbij gaat het onder andere om gazons, bomen en heestervakken die gestorven zijn. De schade is in kaart gebracht. In 2020 wordt bekeken op welke wijze deze schade zal worden hersteld.

Financiën
De budgetten zijn voldoende voor het regulier onderhoud om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behouden. Er wordt jaarlijks niet voor groot onderhoud gereserveerd. Wanneer er onvoldoende budget beschikbaar is voor groot onderhoud en achterstanden, wordt hiervoor aan de raad een krediet gevraagd. Ook wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten. De budgetten zijn:

Spelen

begroting gewijzigd 2019

rekening 2019

restant 2019

Salarissen en sociale lasten

75.300

20.043

55.257

Kapitaallasten

2.442

5.542

-3.100

Exploitatie-en onderhoudslasten

475.076

402.048

73.028

552.818

427.633

125.185

Groen

begroting gewijzigd 2019

rekening 2019

restant 2019

Salarissen en sociale lasten

415.128

491.728

-76.600

Kapitaallasten

37.193

37.042

151

Exploitatie-en onderhoudslasten

4.584.055

4.468.561

115.494

5.036.376

4.997.330

39.046

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd