6.3.2 Groen

Volumes

Bomen

37.591

st.

Natuurlijke beplanting

822.786

M2

Cultuurlijke beplanting

242.877

M2

Gras

3.772.040

M2

Onderhoudssystematiek
In 2005 stelde de gemeenteraad het IBOR Stedelijk Niveau vast. IBOR staat voor Instrument Beheer Openbare Ruimte. Hiermee kreeg Hengelo een systematiek waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden vastgelegd en beoordeeld. Deze systematiek is na 15 jaar toe aan een update. Daarom stapte de gemeente Hengelo per 1 januari 2021 over op een nieuwe systematiek, de KOR 2018. KOR staat voor Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. In de openbare ruimte zullen er voor bewoners geen merkbare verschillen zijn. Het blijft immers ook een beeldkwaliteitssystematiek, die met de KOR verder wordt geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd. Het college heeft de raad hierover per brief geinformeerd. Het onderhoudsniveau is niet veranderd.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen

Uitbreidingslocaties
De komende jaren wordt er steeds meer openbare ruimte aangelegd in de uitbreidingsgebieden Dalmeden, Medaillon en ‘t Rot en delen van de Berflo es, Hengelose es en de inbreidingslocatie in Woolder es. Als gevolg hiervan neemt ook het areaal openbare ruimte en daarmee het groenareaal toe.

In Dalmeden worden steeds meer deelgebieden woonrijp opgeleverd. Dit is mede het gevolg van het aantrekken van de woningbouw van de afgelopen jaren.

Ook in de binnenstad zijn in 2021 extra plantvakken (met heesters, vaste planten en/of bomen) aangelegd o.a. Deldenerstraat, Marskant en bij de Bataafse Kamp.

In de winterperiode 2021/2022 is ongeveer 25% van de slechtste gemeentelijke groenvakken gerenoveerd. Circa 50 kwalitatief slechte groenvakken en 70 slechte bomen zijn vervangen, waarbij de groenvakken zijn opgewaardeerd qua bodem/bemesting en daarbij is gekeken naar de juiste soort op de juiste plek.

Op 2 juli 2020 heeft de raad een besluit genomen over het initiatiefvoorstel ‘Maai- en zaaibeleid’. Daarbij is besloten om over te gaan tot het structureel ecologisch maaien van alle gemeentelijke bermen. Het structureel invoeren van ecologisch maaibeheer betekent in feite een uitbreiding van het areaal bermen dat al langere tijd extensief werd beheerd. Ter voorbereiding op de invoering van het ecologisch maaibeheer is het concept Uitvoeringskader ‘Naar een ecologisch maaibeheer’ opgesteld. Dit is besproken in de politieke markt. Verdere afweging heeft plaatsgevonden in de Kadernota 2022 – 2025. De raad heeft daarbij ingestemd het scenario 4 voor gefaseerde invoering van het ecologisch maaibeheer. Daarbij wordt het areaal kruidenrijk grasland uitgebreid van 107,5 ha (nu) naar 236 ha (2022 e.v.). zie ook de toelichting bij taakveld 5.7 .

Huidige staat van onderhoud
De norm om in Hengelo minimaal 90% van het onderhoud uit te voeren conform het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau is niet voor alle onderhoudscategorieën behaald. Dat geldt voornamelijk voor de onkruidbeheersing op verhardingen en in de plantvakken. Deze achterstanden zijn vooral te wijten aan de groeizame weersomstandigheden van het afgelopen seizoen. Gildebor anticipeert hierop door inzet van vernieuwde technieken en extra externe inhuur.

Vanwege de langdurige droogte in de afgelopen zomers heeft Gildebor ook in 2021 extra inspanningen moeten leveren om delen van het openbaar groen te renoveren. De eikenprocessierups zorgde daarentegen voor veel minder overlast dan de jaren ervoor. Dat is onder andere het gevolg geweest van van gunstige weersomstandigheden, in combinatie met de gerichte bestrijding (namatoden en wegzuigen), zorgvuldige communicatie en de inzet op het verhogen van de biodiversiteit. En daarnaast zorgde de intensieve monitoring ervoor dat we op de juiste plaats en op het juiste tijdstip efficiënter hebben kunnen bestrijden. De digitalisering (inzet JEWEL) heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd.

Financiën
Voor de vastgestelde onderhoudsniveaus en het reguliere onderhoud zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voldoende. Via de kadernota 2021-2024 zijn investeringsbedragen vastgesteld om ook in het openbaar groen te investeren. Hiermee wordt groen dat vervangen moet worden opnieuw aangelegd. De middelen zullen jaarlijks bijgesteld gaan worden middels de afgesproken systematiek van onderhoud kapitaalgoederen. Tevens wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten. De budgetten zijn:

Spelen

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

110.368

105.247

5.121

Kapitaallasten1

61.705

62.145

-440

Exploitatie-en onderhoud

379.668

372.422

7.246

551.741

539.814

11.927

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Groen

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

629.646

708.712

-79.066

Kapitaallasten1

50.078

50.846

-768

Exploitatie-en onderhoud

4.809.724

4.696.511

113.213

5.489.448

5.456.069

33.379

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd