7.6. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Baten 2021

Lasten 2021

Saldo 2021

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-

6.397

-6.397

1.2 Openbare orde en Veiligheid

283

2.742

-2.459

Veiligheid

283

9.139

-8.855

2.1 Verkeer, wegen en water

686

8.215

-7.529

2.2 Parkeren

38

1.087

-1.049

2.4 Economische Havens en waterwegen

484

500

-16

2.5 Openbaar vervoer

-

264

-264

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.208

10.066

-8.856

3.1 Economische ontwikkeling

-

288

-288

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

918

1.102

-184

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

140

559

-419

3.4 Economische promotie

254

733

-479

Economie

1.312

2.682

-1.369

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

8

-8

4.2 Onderwijshuisvesting

878

7.000

-6.122

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.240

3.476

-1.236

Onderwijs

3.118

10.484

-7.366

5.1 Sportbeleid en activering

7

422

-415

5.2 Sportaccommodaties

4.940

8.852

-3.912

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.319

7.588

-6.269

5.4 Musea

17

346

-329

5.5 Cultureel erfgoed

-

263

-263

5.6 Media

56

2.665

-2.609

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

89

6.630

-6.541

Sport, cultuur en recreatie

6.428

26.766

-20.338

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

814

12.939

-12.125

6.2 Wijkteams

11

6.051

-6.040

6.3 Inkomensregelingen

47.733

56.803

-9.070

6.4 Begeleide participatie

-

12.722

-12.722

6.5 Arbeidsparticipatie

274

6.589

-6.315

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

16

1.985

-1.969

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.268

24.375

-23.107

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

448

27.851

-27.403

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

3.049

659

2.390

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

3.683

-3.683

Sociaal domein

53.613

153.657

-100.044

7.1 Volksgezondheid

22

3.230

-3.208

7.2 Riolering

10.178

7.806

2.372

7.3 Afval

11.297

9.342

1.955

7.4 Milieubeheer

831

3.618

-2.787

7.5 Begraafplaatsen

577

707

-130

Volksgezondheid en milieu

22.905

24.703

-1.798

8.1 Ruimtelijke Ordening

528

1.718

-1.190

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

20.284

6.135

14.149

8.3 Wonen en bouwen

3.399

4.204

-805

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.212

12.057

12.154

0.1 Bestuur

295

3.385

-3.090

0.2 Burgerzaken

1.182

2.976

-1.794

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.652

7.788

-6.136

0.4 Ondersteuning organisatie

3.904

29.639

-25.735

0.5 Treasury

13.367

10.436

2.931

0.64 Belastingen Overig

699

31

668

0.63 Parkeerbelasting

1.456

53

1.403

0.61 OZB woningen

11.181

980

10.201

0.62 OZB niet-woningen

13.304

99

13.205

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

162.443

-

162.443

0.8 Overige baten en lasten

1.165

1.946

-781

0.9 Vennootschapsbelasting

-

562

-562

0.10 Mutaties reserves

38.368

42.159

-3.791

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

Bestuur en ondersteuning

249.016

100.055

148.961

Totaal

362.097

349.606

12.491

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd