Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-

6.547

-6.547

1.2 Openbare orde en veiligheid

149

2.585

-2.436

Veiligheid

149

9.132

-8.983

2.1 Verkeer en vervoer

541

8.271

-7.730

2.2 Parkeren

38

1.070

-1.032

2.4 Economische havens en waterwegen

557

614

-57

2.5 Openbaar vervoer

-

213

-213

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.136

10.168

-9.032

3.1 Economische ontwikkeling

-

243

-243

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

889

1.037

-148

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

323

468

-145

3.4 Economische promotie

219

703

-484

Economie

1.431

2.451

-1.020

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

-

-

4.2 Onderwijshuisvesting

1.192

6.243

-5.051

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.799

6.305

-1.506

Onderwijs

5.991

12.548

-6.557

5.1 Sportbeleid en activering

108

526

-418

5.2 Sportaccommodaties

4.821

8.937

-4.116

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.089

8.835

-6.746

5.4 Musea

-

370

-370

5.5 Cultureel erfgoed

-

218

-218

5.6 Media

58

2.644

-2.586

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

163

6.729

-6.566

Sport, cultuur en recreatie

7.239

28.259

-21.020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

13.213

21.293

-8.080

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-

6.432

-6.432

6.3 Inkomensregelingen

38.383

58.806

-20.423

6.4 WSW en beschut werk

-

12.651

-12.651

6.5 Arbeidsparticipatie

294

6.055

-5.761

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

18

2.195

-2.177

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.323

24.306

-22.983

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

150

26.230

-26.080

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.225

1.465

760

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

3.887

-3.887

Sociaal domein

55.606

163.320

-107.714

7.1 Volksgezondheid

141

3.519

-3.378

7.2 Riolering

10.700

8.508

2.192

7.3 Afval

11.595

9.503

2.092

7.4 Milieubeheer

765

3.901

-3.136

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

639

785

-146

Volksgezondheid en milieu

23.840

26.216

-2.376

8.1 Ruimte en leefomgeving

233

1.447

-1.214

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

21.736

20.529

1.207

8.3 Wonen en bouwen

2.977

4.429

-1.452

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.946

26.405

-1.459

0.1 Bestuur

1.316

4.319

-3.003

0.2 Burgerzaken

1.232

3.004

-1.772

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.968

2.466

-498

0.4 Overhead

5.665

33.986

-28.321

0.5 Treasury

12.361

10.911

1.450

0.61 OZB woningen

11.939

1.074

10.865

0.62 OZB niet-woningen

13.795

117

13.678

0.63 Parkeerbelasting

1.769

69

1.700

0.64 Belastingen overig

910

39

871

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

189.364

-

189.364

0.8 Overige baten en lasten

766

2.055

-1.289

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

45

-45

0.10 Mutaties reserves

31.483

39.066

-7.583

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

Bestuur en ondersteuning

272.568

97.151

175.417

Totaal

392.906

375.650

17.256

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd