6.3.1 Wegen

Volumes

Cementbeton

139.419

M2

Dicht asfaltbeton

1.930.372

M2

Elementen

2.688.595

M2

Halfverharding

142.158

M2

Overige

56.358

M2

Totaal

4.956.901

M2

Waaronder

Fietspad

352.503

M2

Rijbanen

2.749.340

M2

Voetpad

1.160.873

M2

Onderhoudssystematiek
De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven zijn in de landelijke richtlijnen van het CROW. De wegen worden volgens een programma beheerd en onderhouden. Daarnaast worden kleine reparaties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van burgers.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar
Er zijn geen relevante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.2 Verkeer, wegen en water

Grote projecten en ontwikkelingen

 • Dalmeden en Medaillon; de komende jaren blijft de gemeente Hengelo inzetten op gebiedsontwikkelingen. In 2018 en 2019 zijn opnieuw deelgebieden in Dalmeden en Medaillon ontwikkeld en zijn kavels uitgegeven. Het areaal wegen en trottoirs neemt hierdoor verder toe.

 • De Lansinkesweg tussen de Emmaweg en de Industriestraat en een deel van de Industriestraat worden opnieuw ingericht in combinatie met rioolvervanging/verzwaring en de aanleg van een bergingsvijver bij het ROC. De voorbereiding is in 2019 afgerond.

 • In de Gieskesstraat is een ondergrondse verbinding gerealiseerd tussen de Veldbeek bij het Brouwerijterrein en de Veldbeek op het Industrieplein.

 • De Deldenerstraat tussen Thiemsbrug en de Langestraat is opnieuw ingericht in combinatie met rioolvervanging en de aanleg van een blauwe ader.

 • Het klimaat-robuust inrichten deel Enschedesestraat is afgerond.

 • De H. Dunantstraat wordt herstraat in combinatie met het afkoppelen van hemelwater. De voorbereiding hiervan is in 2019 afgerond.

 • De Rudolfstraat wordt heringericht in combinatie met rioolvervanging/relining. Met de werkzaamheden is in 2019 begonnen.

 • Industrieplein met de Veldbeek is in 2019 afgerond.

 • In de Adamsweg in drainage aangelegd. Het verhard oppervlak is afgekoppeld.

 • De reconstructie van de Kuipersdijk met rioolvervanging en aanleg blauwe ader is in 2019 afgerond.

 • De parkeerplaats van Welbions wordt duurzaam ingericht. In 2019 is hiervoor een samenweringsovereenkomst ondertekend tussen gemeente, welbions en waterschap Vechtstromen.

 • De riolering in de Dijksweg en de Buitenweg is vervangen.

Huidige staat van onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op verhardingen. Wel is er nog steeds sprake van achterstanden in de vervangingen. Dit geldt zowel op het gebied van verharding als verlichting. Deze wordt onder andere veroorzaakt doordat in de jaren ’70 en ’80 veel infrastructurele voorzieningen zijn aangelegd, welke nu toe zijn aan vervanging. De afgelopen jaren zijn de budgetten verlaagd door bezuinigingen, maar inmiddels zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verhoogd. De budgetten zijn wel toereikend om de staat van onze wegen aan de landelijke CROW richtlijnen te laten voldoen. De veiligheid zal gewaarborgd blijven.

Kort cyclisch onderhoud wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door Gildebor. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Wel is het nodig kritisch te blijven nadenken over het gewenste beheerniveau.

Financiën
De budgetten zijn voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. De budgetten waren niet voldoende om vervangingen uit te kunnen voeren. Ook wegen die wel voldoen aan de gestelde normen hebben onderhoud nodig. Dit wordt nu uitgesteld. Wanneer wegen onder het gestelde onderhoudsniveau dreigen te komen, krijgen deze een hogere prioriteit en worden deze eerder aangepakt.

Er wordt voor het onderhoud van de wegen niet jaarlijks gereserveerd. Er wordt wel gereserveerd als er vanuit onderhoud geld aan projecten moet worden bijgedragen en als er gecombineerde onderhoudsactiviteiten plaatsvinden. Als er achterstallig onderhoud is waar geen budget voor is, wordt hiervan melding gemaakt aan de raad en wordt om extra budget gevraagd.

De budgetten zijn:

Wegen, Verkeer en Vervoer

begroting gewijzigd 2019

rekening 2019

restant 2019

Salarissen en sociale lasten

517.050

460.506

56.544

Kapitaallasten

348.962

337.826

11.136

Exploitatie-en onderhoudslasten

5.397.572

5.592.911

-195.339

6.263.584

6.391.243

-127.659

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd