6.3.1 Wegen

Volumes

Cementbeton

140.624

M2

Dicht asfaltbeton

1.950.833

M2

Elementen

2.723.715

M2

Halfverharding

180.9332

M2

Overige

59.644

M2

Totaal

5.055.748

M2

Waaronder

Fietspad

359.451

M2

Rijbanen

2.689.827

M2

Voetpad

1.208.753

M2

Onderhoudssystematiek
De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven zijn in de landelijke richtlijnen van het CROW. De wegen worden volgens een programma beheerd en onderhouden. Daarnaast worden kleine reparaties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van burgers.

Het onderhoudsniveau is niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Er zijn geen relevante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.2 Verkeer, wegen en water

Grote projecten en ontwikkelingen

  • De Marskant tussen Willemstraat en Deldenerstraat is heringericht met toevoeging van een gedeelte fietssnelweg F35 en meer groenvakken.

  • Marssteeg is heringericht met toevoeging van meer openbare parkeerplaatsen.

  • Langs de Elisabethstraat zijn nieuwe woningen gebouwd in een nieuwe afgekoppelde omgeving langs de beek. Laurapark is uitgebreid met wadi’s.

  • Voorbereiding voor het woonrijp maken van Broek Oost is gestart; wordt in 2022 uitgevoerd.

  • Voorbereidingen voor de herinrichting van het Mitchamplein zijn gestart. Wordt ook in 2022 uitgevoerd met meer groen rondom parkeerplaatsen.

  • Op het Seahorseterrein zijn nieuwe woningen gebouwd en worden de nieuwe straten en riolering aangelegd. oplevering vermoedelijk in 2023.

  • In het kader van de vervanging kapitaalgoederen zijn de Kettingbrugweg, Mensinkweg en Boeldershoekweg opnieuw aangelegd. Tevens is een start gemaakt met de fietspaden in de Hasseler Es.

Huidige staat van onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op verhardingen. Wel is er nog steeds sprake van achterstanden in de vervangingen. Dit geldt zowel op het gebied van verharding als verlichting. Deze wordt onder andere veroorzaakt doordat in de jaren ’70 en ’80 veel infrastructurele voorzieningen zijn aangelegd, die nu toe zijn aan vervanging. De afgelopen jaren zijn de budgetten verlaagd door bezuinigingen, maar inmiddels zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verhoogd. De budgetten zijn wel toereikend om de staat van onze wegen aan de landelijke CROW richtlijnen te laten voldoen. De veiligheid zal gewaarborgd blijven.

Kort cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd door Gildebor. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd.

Financiën
De budgetten zijn voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. De budgetten waren niet voldoende om vervangingen uit te kunnen voeren. Via de kadernota's zijn investeringsbedragen vastgesteld om ook in wegen en trottoirs te investeren. Hiermee worden verhardingen vervangen door nieuwe bestratingen of een nieuwe asfaltconstructie. De middelen zullen jaarlijks bijgesteld gaan worden middels de afgesproken systematiek van onderhoud kapitaalgoederen. Er wordt voor het vervangingen van de wegen nu jaarlijks gereserveerd.

De budgetten zijn:

Wegen, Verkeer en Vervoer

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

899.737

1.092.182

-192.445

Kapitaallasten1

655.685

646.949

8.736

Exploitatie-en onderhoud

5.796.373

5.459.631

336.742

7.351.795

7.198.762

153.033

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd