Wegen

Volumes

Cementbeton

139.615

M2

Dicht asfaltbeton

1.951.594

M2

Elementen

2.753.866

M2

Halfverharding

178.712

M2

Overige

35.727

M2

Totaal

5.059.514

M2

Waaronder

Fietspad

361.961

M2

Rijbanen

2.683.934

M2

Voetpad

1.213.779

M2

Onderhoudssystematiek

De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven zijn in de landelijke richtlijnen van het CROW. De wegen worden volgens een programma beheerd en onderhouden. Daarnaast worden kleine reparaties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen door bewoners over de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau is niet veranderd en Hengelo streeft ernaar om de richtlijnen van het CROW te handhaven. Waar we voorheen één keer per twee jaar inspecteren, zijn we nu overgegaan om jaarlijks de wegen te inspecteren. Verder zijn er geen relevante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.2 Verkeer, wegen en water

Grote projecten en ontwikkelingen
In het kader van de vervanging kapitaalgoederen is er een aantal noemenswaardigheden:

  • De Kettingbrugweg, Mensinkweg en Boldershoekweg zijn opnieuw aangelegd.

  • Voor wat betreft kunstwerken is een aantal houten bruggen van de Hesbeek en Tijertsbeek vervangen. In 2023 volgt de afronding van de beoogde vervangingen in de Hesbeek en Tijertsbeek.

  • Ook is de Anthoniusstraat opnieuw aangelegd. Dit is binnen een project opgepakt en de afronding is binnenkort.

  • In het project Bloemenbuurt worden het Krokus-, Hyacinten-, Gentiaan- en Anjelierenpad en de Gladiolen-, Narcis-, Primula-, Zonnebloem-, Reseda- en Asterstraat opnieuw aangelegd. Als dit project is afgerond, zijn ook deze vervangingen gerealiseerd.

  • De vervanging van de fietspaden Hasseler Es is technisch voorbereid. Bij de voorbereiding werd duidelijk dat de scope breder is dan oorspronkelijk verwacht. De vervanging is daarom verder als project opgepakt waarbij ook aandacht is voor groen, duurzaamheid en een aantal verkeerszaken.

Grote onderhoudsprojecten

  • Asfaltonderhoudswerken: Palestrina/Vilvaldi/Verdi en Rossinistraat, Leusveenweg, Sweelinckstraat, Oelersteeg/Geurdsweg, Duinkerken straat en zijwegen, Rhijnvis Feithstraat, Borgmanweg, Laarhuisweg en Kemerinksweg, Olde Meulenweg, Vockersweg, Wielewaalstraat.

  • Herstel straatwerk: Jan Tooropstraat, Filosofenbuurt, Paul Pellastraat, Hampshire, Anthoniusstraat, Leusveenweg, Sweelinckstraat/Paginistraat.

Huidige staat van onderhoud
Van achterstallig onderhoud op verhardingen is geen sprake. Waar de technische veiligheidsnorm is overschreden, wordt gehandeld en gerepareerd. Wel is er nog steeds sprake van achterstanden in de vervangingen die geleidelijk op peil worden gebracht. Dit geldt zowel op het gebied van verharding als kunstwerken en verlichting. Deze wordt onder andere veroorzaakt doordat in de jaren ’70 en ’80 veel infrastructurele voorzieningen zijn aangelegd, die nu toe zijn aan vervanging. Inmiddels zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verhoogd. Als richtlijn wordt gehanteerd dat de staat van onze wegen te allen tijde te laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. De veiligheid is nog gewaarborgd.

De uitvoeringsorganisatie SWB/Gildebor voert het kort cyclisch onderhoud uit. Meldingen worden verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd.

Financiën
Via de kadernota's zijn investeringsbedragen vastgesteld om ook in wegen en trottoirs te investeren. Hiermee worden verhardingen vervangen door nieuwe bestratingen of een nieuwe asfaltconstructie. De middelen zullen jaarlijks bijgesteld gaan worden middels de afgesproken systematiek van onderhoud kapitaalgoederen. Er wordt voor de vervangingen van de wegen nu jaarlijks gereserveerd. De budgetten zijn normaliter voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. Echter, het afgelopen jaar zijn de brandstof- en materiaalskosten sterk toegenomen. Dit als gevolg van flink stijgende energieprijzen en de schaarste van materiaal. Niet alleen hebben wij te maken gehad met meerkosten, wij hebben ook te maken gehad met vertragingen in leveranties van materiaal waardoor niet alle vervangingen zijn uitgevoerd. Daarnaast zagen wij ook dat door krapte op de arbeidsmarkt de personeelskosten toenemen. Al met al zijn de kosten sterk toegenomen en de verwachting is dat dit nog voortduurt.

De budgetten zijn:

Wegen, Verkeer en Vervoer

Bedrag begroot saldo

Bedrag werkelijk saldo

Bedrag restant saldo

Salarissen en sociale lasten

877.388

1.170.787

-293.399

Kapitaallasten1

499.122

492.306

6.816

Exploitatie-en onderhoud

6.102.972

6.066.423

36.549

7.479.482

7.729.516

-250.034

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd