Financiering

Inleiding
De paragraaf financiering beschrijft de beleidsrealisatie van het beheer van de financieringsportefeuille. Een tekort aan geldmiddelen frustreert andere beleidsterreinen. Een te grote mate van uitzetten van overtollig geld is risicovol. Daarom is financiering sterk wettelijk verankerd. Met name de Wet Fido en de uitvoeringsregeling van deze wet, Ruddo, geven de kaders aan waarbinnen wij mogen handelen. Het verplichte schatkistbankieren bij het Rijk heeft de mogelijkheden beperkt om overschotten te beleggen. Daarnaast hebben we als gemeente in de “Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo 2021” (art. 10) en in het Treasurybesluit 2021 regels met betrekking tot de financieringsfunctie opgesteld. In 2021 hebben we de mogelijkheden van geld uitlenen en garanties afgeven aan stringente voorwaarden gebonden in de “Beleidsregels leningen en garanties 2021”.

Wat wilden we bereiken

  1. over voldoende financiële middelen beschikken om de begrotingstaken binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (aantrekken of uitzetten);

  2. een duurzame toegang tot financiële markten verkrijgen tegen acceptabele condities;

  3. de risico's verbonden aan de treasuryfunctie beheersen (renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's).

Hoe hebben we dit aangepakt

a. We hebben voorzien in onze liquiditeitsbehoefte
We stellen prognoses op van onze toekomstige liquiditeitsbehoefte. We houden daarbij rekening met mutaties in de huidige leningenportefeuille, waardeontwikkeling van bestaande activa en de voorgenomen vervangingsinvesteringen. In 2022 hebben er een aantal aflossingen van leningen plaatsgevonden uit onze opgenomen gelden portefeuille. In de meeste gevallen stond hier een aflossing uit onze uitstaande gelden portfeuille tegenover. De aflossingen van leningen t.b.v. eigen financiering hebben we vanuit eigen middelen.
Er zijn geen leningen aangetrokken.

b. We leggen goede contacten met relaties die kennis hebben van de geld- en kapitaalmarkt
Als overheidsinstelling hebben we in de basis een goede toegang tot de kapitaalmarkt. Afgelopen jaren hebben we al onze financieringsaanvragen van korte en lange leningen aangeboden aan de sectorbanken BNG Bank en NWB Bank en bij verschillende tussenpersonen, die gespecialiseerd zijn in transacties op de geld- en kapitaalmarkten. Dit was in 2022 niet nodig. We hebben goed contact met hen onderhouden over de renteontwikkeling, zodat we voorbereid zijn als we weer middelen moeten aantrekken. Aanbesteding van de bancaire dienstverlening heeft geleid tot een nieuw contract met de BNG Bank.

c. We hebben onze risico’s beperkt
We hebben in 2022 geen nieuwe leningen verstrekt. Verenigingen blijven zoeken naar financiering en garantstelling, waarbij wij in onze beleidsregels nog de mogelijkheid open hebben gehouden om de risico's van garanties te delen met SWS (Stichting Waarborgfonds Sport). Omdat de recente gevallen allen duurzaamheidsinvesteringen betroffen neemt SWS de volledige garantie op zich.

Onze portefeuille uitgeleend geld aan woningcorporatie Welbions neemt jaarlijks af en bedraagt eind 2022 nog € 252,3 miljoen. We hebben een 200% hypothecaire dekking voor deze geldleningen.

We lopen ook risico’s door het financieren van verbonden partijen en deelneming in andere rechtspersonen. De risico’s van verbonden partijen worden toegelicht in de betreffende paragraaf.
De risico’s op verliezen bij deelnemingen zijn in materiële zin beperkt tot de boekwaarde. Vaak heeft financiering in een ver verleden plaatsgevonden, waardoor de reële waarde van de deelneming vele malen hoger is dan de boekwaarde. De aandelen zijn in de meeste gevallen alleen overdraagbaar aan mede-overheden. Dit beperkt de verhandelbaarheid.

In de volgende tabel zijn de deelnemingen opgenomen, die een meer dan symbolische balanswaarde vertegenwoordigen of een dividendinkomst genereren. De waardes zijn weergegeven in euro en hebben betrekking op de aandelen die we zelf bezitten.

Aandelen van

Aantal aandelen Hengelo

Boekwaarde aandelen

Marktwaarde aandelen 1)

Dividend 2022 (over 2021)

BNG Bank NV

174.486

436.215

16.000.000

397.828

Enexis NV

213.109

40.840

5.800.000

141.531

Twence BV

105.681

0

15.500.000

234.159

Warmtebedrijf Hengelo BV

5

90.000

192.000

Stadsbank Oost-Nederland

128.890

Overige

174

Totaal alg. middelen in programma 9

696.119

37.492.000

773.518

Twente Milieu NV

340

154.285

1.804.000

Twence BV

529.000

Totaal afvalexploitatie in programma 7

154.285

1.804.000

529.000

Totaal

850.404

39.296.000

1.302.518

1) Omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, is de marktwaarde theoretisch en indicatief. Ze geven de waarde aan van ons aandeel in de intrinsieke waarde van de onderneming.

De mogelijkheid om rood te staan of kasgeld aan te trekken wordt beperkt door de wettelijke bepalingen van de kasgeldlimiet: we mogen op grond van de Wet Fido niet langdurig meer dan 8,5% van onze begrotingsomvang kort financieren. Een enkele overschrijding mag. Als we 3 kwartalen achtereen overschrijden moeten we dit melden aan de provincie en een herstelplan voorstellen. Deze bepaling voorkomt dat nadelige effecten ontstaan als de variabele rente snel stijgt. Het volgende overzicht toont de toetsing per kwartaal in 2022 aan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is niet overschreden.

Omschrijving

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

Begrotingstotaal per 1-1-2022

314.907

314.907

314.907

314.907

Percentage cf regeling

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

Toegestane kasgeldlimiet

26.767

26.767

26.767

26.767

Opgenomen gelden < 1 jr

0

0

0

0

Schulden in rekening courant

2467

1801

2458

3050

Gestort door derden < 1 jr

90

93

94

90

1. Omvang vlottende schuld

2.557

1.894

2.552

3.140

Contant in kas

37

9

60

49

Tegoeden in rekening courant banken

695

736

765

720

Tegoeden RC overig

0

0

0

0

Overige uitstaande gelden < 1 jr

70.969

69.413

79.168

80.060

2. Omvang vlottende middelen

71.701

70.158

79.993

80.829

3. Omvang netto vlottende schuld

-69.144

-68.264

-77.441

-77.689

Toegestane kasgeldlimiet

26.767

26.767

26.767

26.767

Netto vlottende schuld

-69.144

-68.264

-77.441

-77.689

Ruimte (+) of overschrijding (-)

95.911

95.031

104.208

104.456

Een tweede norm, waar we aan toetsen is de renterisiconorm. Door te zorgen voor spreiding in aflossen van bestaande leningen voorkomen we dat we in enig jaar een te groot deel van onze schuld opnieuw moeten afsluiten. Dit zou in een periode van hoge rentes kunnen leiden tot een forse stijging van onze structurele rentelasten en daardoor een te zware aanslag vormen op de beschikbare algemene middelen. We mogen maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1/1 van elk jaar oversluiten. In 2022 zijn we ruim binnen de norm gebleven.

Renterisiconorm

2022

1

Begrotingstotaal

314.907

2

Vastgesteld percentage

20%

3

Renterisiconorm (1 x 2)

62981,4

4

Renterisico (volume renteherzieningen en aflossingen)

4.011

5

Ruimte onder de risiconorm (3 - 4)

58.970

Onder het renterisico ad. € 4 miljoen zijn de leningen van Welbions niet opgenomen. Deze vertegenwoordigen een bedrag van € 16,3 miljoen. Bij deze leningen is afgesproken dat hetgeen door de gemeente afgelost/betaald moet worden gelijk is aan de ontvangsten vanuit Welbions. Bij een eventuele renteverhoging zal deze verhoging dan ook doorbelast worden aan Welbions waardoor er geen sprake is van een renterisico.

Verdere beleidsuitgangspunten

  • We passen totaalfinanciering toe
    Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. We spreken van totaalfinanciering of integrale financiering. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden, zowel reguliere activiteiten als projecten. Door totaalfinanciering worden de rentekosten geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

  • We rekenen reële rente toe aan de taakvelden
    We rekenen een reële rente toe aan de taakvelden. Op basis van de werkelijke kosten van geld lenen bepalen we de omslagrente voor de toerekening aan de taakvelden. De omslagrente in 2022 was 0,1%. De gelden die in 2019 en 2020 zijn aangetrokken hebben het gemiddelde rentepercentage fors doen dalen. We hebben na 2020 geen leningen meer aangetrokken. De hogere marktrentes hebben nog niet geleid tot een stijging van onze rentelasten.

Inzicht in rentelasten, renteresultaat en wijze van toerekenen van rente
De volgende tabel geeft voor het 2022 aan hoe vanuit rentelasten, rentebaten en rentetoerekening het renteresultaat tot stand komt.

Omschrijving

Bedrag

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

14.336.000

b.

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

-11.323.000

Saldo externe rentelasten en rentebaten

3.013.000

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-1.422.000

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

970.000

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

2.561.000

d1.

Rente over eigen vermogen

0

d2.

Rente over voorzieningen

0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

2.561.000

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-2.114.000

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury 1)

447.000

1)Het renteresultaat is een negatief renteresultaat; deze tabel is op deze wijze geadviseerd door de commissie BBV.

De nacalculatorische rente is 0,22% deze wijkt 0,12% af van het omslagrentepercentage dat we bij de begroting hebben berekend (0,1%). Deze afwijking beschouwen wij als dusdanig klein dat wij hier geen correctie op toe zullen passen. Volgens de regelgeving mag er 25% afgeweken worden tussen de toerekening in de Begroting (voorcalculatie) en Jaarrekening (nacalculatie). Deze norm is opgesteld in tijden van hogere omslagpercentages, met de lage percentages is de kans op overschreiding van de norm groot, terwijl het absolute afwijking in geld niet groter is dan voorgaande jaren. De afwijking in 2022 zit hem vooral in de rente die toegerekend kon worden aan de grondexploitaties. In de Beleidsbegroting was de verwachting dat er meer geïnvesteerd zou worden dan in werkelijkheid is gebeurd, hierdoor kon er ook minder rente worden doorbelast.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd