6.2.4 Overzicht belangrijkste risico's

Thema

Risicogebeurtenis

Mogelijk gevolg

Organisatierisico - Juridisch

De kans dat ten gevolge van een rechterlijke uitspraak is de Parkeergarage BP Hofstedestraat niet langer aangemerkt als een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB).

De boekwaarde van de activa moet worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer en gegeven de exploitatie verliezen is die waarde nihil.

AVG

De kans bestaat dat de gemeente niet voldoet aan de wetgeving omtrent de privacywet

Boetes, imagoschade doordat de gemeente Hengelo negatief in het nieuws komt.

Sociaal Domein

De bezuinigingen die vanuit het inkooptraject zijn voorzien leveren niet het beoogde resultaat en de doelstelling wordt niet gerealiseerd.

Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen.

Grondexploitatie

De in de grondexploitatie gehanteerde uitgangspunten (uitgiftetempo, grondprijzen, rente en inflatie) vallen in de praktijk negatiever uit dan begroot en de gevolgen daarvan kunnen financieel niet binnen de grondexploitaties worden opgevangen.

Extra verliesvoorziening voor grondexploitaties vormen.

Grondexploitatie


Grondexploitatie


BinnenstadOmgevingswet


Hart van Zuid


Duurzaamheid


Renovatie stadhuis en nieuwbouw stadskantoor

De gemeente heeft een convenant afgesloten met de provincie over de ladder van duurzame verstedelijking.

Projecten kunnen niet worden uitgegeven door de stikstofproblematiek / PFAS.

Economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de leegstand in de binnenstad zal toenemen. Geen invulling marktplein.

De doelstellingen in het programmaplan worden niet gerealiseerd.

Claim boekelosebrug, VDL vertrekt uit Hengelo, Van Wijnen bouwt onvoldoende/geen woningen.

De gemeente behaalt de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid niet.

Projecten moeten worden afgewaardeerd en er is minder flexibiliteit.

Inkomsten kunnen dalen/uitgesteld worden en/of kosten worden hoger door de problematiek.

Onaantrekkelijk binnenstad, daling werkgelegenheid.Omgevingswet/visie niet operationeel, ICT niet gereed, geen optimale leefomgeving.

Betalen claim, werkgelegenheid/aantrekkelijkheid gebied.

Duurzaamheidsprojecten gaan niet door, energiearmoede, milieu.

Claims van aannemers worden gegrond verklaard.

De gemeente moet een schadevergoeding betalen aan de aannemer (s)

Zoals blijkt uit het benodigde weestandsvermogen is het risicoprofiel van de gemeente toegenomen. Op een aantal onderdelen is het risicoprofiel gedaald. Bijvoorbeeld doordat er voor een aantal incourante leningen voorzieningen zijn getroffen. Feitelijk bestaat het risico nog steeds, echter is hier een specifieke voorziening voor getroffen. En hoeft er geen aanspraak gemaakt te worden op de algemene reserves door het weerstandsvermogen.

De stijging van het risicoprofiel is voor het overgrote deel toe te wijzen aan de grondexploitaties. De woningbouwvoorraad, rente en de stikstof / PFAS problematiek zijn hier debet aan. In paragraaf 6.4 wordt hier verder op ingegaan.

De betrokkenheid bij Warmtenet is afgebouwd. Daarmee zijn ook de financiele risico's afgenomen. Dit blijkt ook uit het risicoprofiel van Warmtenet (nihil).

Binnen het sociaal domein is meer zekerheid gekomen over aanvullende middelen vanuit het Rijk, respectievelijk ruim € 2 miljoen in 2019, € 1,57 miljoen in 2020 en € 1,57 miljoen in 2021. Op dit moment wordt er vanuit de VNG actie gevoerd voor extra rijksmiddelen binnen het sociaal domein. Er is structureel meer geld nodig om de zorg te kunnen blijven leveren.

Het risico met betrekking tot inkoop en aanbesteden is gedaald. We hebben de weg vooruit ingeslagen. Er zijn goede stappen genomen om te voldoen aan de wetgeving. Dit wordt bevestigd door de accountant in haar managementletter over 2019.

Ten aanzien van Grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf 'grondbeleid'. De meeste impact op dit gebied is de nieuwe regelgeving over stikstof en PFAS.

Het risicoprofiel van de Parkeergarage BP Hofstedestraat is ongewijzigd gebleven. Binnen dit lopende dossier zijn wel ontwikkelingen, maar deze leiden op dit moment nog niet tot een ander risicoprofiel.

Onderstaande cirkeldiagram geeft de verdeling van de risico's per thema weer.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd