6.7.5 Informatievoorziening en technologie

De organisatie blijft sterk inzetten op het verhogen van de efficiency van de bedrijfsvoering en verbetering van de dienstverlening. Het belang van ICT als middel om dit te bereiken neemt nog steeds toe: ICT als middel om strategische resultaten te behalen.

Bereiken?

Doen?

Dienstverlening aansluiten op de digitale agenda 2017 en 2020 : realiseren van een verbeterde interne/externe (elektronische) dienstverlening

In 2019 heeft het Programma Dienstverlening een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van innovaties en verbeteringen rondom verbeterde dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers. Zo hebben we in 2019 de wettelijk verplichte aansluiting op eIDAS gerealiseerd. Hierdoor kunnen burgers uit heel Europa zich met hun eigen nationale inlogmechanisme veilig aanmelden op formulieren van de gemeente Hengelo. Eventueel bekende gegevens worden dan voor ingevuld.

Daarnaast hebben we MijnHengelo voor het domein Werk & Inkomen (specifiek: uitkeringsgerechtigden) verder uitgebreid met extra digitale formulieren en digitale taken. De focus lag op het uit faseren van papieren transacties. Uiteraard alleen daar waar mogelijk. We blijven rekening houden met de voorkeurskanalen en digivaardigheid van onze inwoners.

In 2019 hebben we de voorgenomen blockchaintechnologie niet verder uitgebreid. We hebben besloten om vooralsnog digitale documenten niet in MijnHengelo te publiceren. In 2020 gaan we gebruik maken van de Berichtenbox voor het publiceren van deze digitale documenten.

In 2019 zijn we met betrekking tot Common Ground op twee manieren actief geweest. Enerzijds door actief een bijdrage te leveren aan de landelijke werkgroep Serviceformules van de VNG. Anderzijds door te participeren in Fieldlabs van de VNG met als doel onze informatievoorzieningen meer wendbaar te laten worden, zodat we sneller kunnen anticiperen op veranderingen in de maatschappij.


Innovatie in bedrijfsvoering: Implementeren van efficiënte processen door innovatieve technologieën

In 2019 zijn we gestart met het implementeren van een no-coding platform. Zoals de naam al zegt gaat het hier om een platform waarmee je zonder programmeren softwareapplicaties kunt realiseren. Door middel van simpel klikken en slepen, kan een medewerker zelfstandig een eigen stukje software “bouwen”. In 2019 hebben we een eerste applicatie voor de sector Sociaal in productie genomen. De resultaten zijn veelbelovend. De doorlooptijd van het ontwerp tot en met realisatie is met een factor 2 verkort. Ook de kosten zijn met een factor 2 gedaald. In 2020 gaan we hier verder op in zetten.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het betrekken van de nieuwe huisvesting. Zo is het rekencentrum verhuisd van het stadskantoor aan de Hazenweg naar het stadhuis. Ook is er een nieuw Wifi netwerk aangelegd in het stadhuis en alle overige locaties (SWB, Oldenzaal , Twentebad en ROZ). Gestart is om in het vergadercentrum van het nieuwe stadhuis alle vergaderkamers uit te rusten met moderne gebruiksvriendelijke audio visuele middelen. Ter ondersteuning van het hengelo's werken zijn alle Cad-werkplekken gevirtualiseerd. Tot slot is de migratie naar Windows 10 en Office 2016 in juli 2019 afgerond.

Beveiliging en Privacy: Optimale bescherming bieden van ons netwerk en data

Informatiebeveiliging neemt een steeds prominentere plaats in in de informatie huishouding. Begin 2019 is een pentest op de CCTG-omgeving uitgevoerd. De aanbevelingen uit deze pentest zijn projectmatig opgepakt. Voor 2020 is een nieuwe pentest gepland met eenzelfde scope.
Op het gebied van awareness zijn diverse projecten uitgevoerd. Iedere medewerker van de gemeente Hengelo heeft verplicht een film over informatieveiligheid bekeken en een aantal vragen over dit onderwerp moeten beantwoorden. Daarnaast zijn nog een aantal andere activiteiten ondernomen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, waaronder een koffiebekeractie. Gestart is met de uitvoering van de ENSIA 2019. De zelfevaluatie voor Burgerzaken, Reisdocumenten, BAG, BGT en de BRO is succesvol verlopen. De audit voor DigiD en Suwinet is eveneens geslaagd.Voor Suwinet is een aanbeveling gedaan, die in de loop van 2020 wordt opgepakt.

Samenwerken: samenwerking in Twente verstevigen en uitbouwen

In 2019 hebben we de samenwerking met het IT platform geïntensiveerd door naast het participeren in de Kerngroep ook deel te namen aan Strategiegroep.
De samenwerking met onze partners Oldenzaal en SWB verloopt naar ieders tevredenheid. Zoals al eerder gememoreerd zijn de omgevingen van Oldenzaal en SWB gemigreerd naar Windows 10 en Office 2016. Streven is nog steeds om de A-laag voor CCTG-deelnemers gelijk te houden.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd