6.7.5 Informatievoorziening en technologie

Gemeente Hengelo wil een vitale partner zijn voor haar inwoners en ondernemers. IT is daarbij een onmisbare schakel in het realiseren van een effectieve bedrijfsvoering en een mensgerichte dienstverlening. Om de strategische doelen te behalen is een goede informatiehuishouding en IT essentieel geworden.

De gemeente Hengelo is te kenmerken als een informatie-intensieve organisatie met een primaire focus op dienstverlening aan haar burgers, organisaties en ketenpartners vanuit de leidende motieven van persoonlijk, duidelijk, respectvol en betrouwbaar. Daarnaast verzorgt de gemeente Hengelo de IT voor een aantal externe organisaties en neemt zij deel in verschillende samenwerkingsverbanden.

Deze organisatiekenmerken vragen om een betrouwbare en veilige informatievoorziening. De medewerkers van de gemeente en hun ketenpartners moeten kunnen beschikken over betrouwbare informatie om burgers optimaal te kunnen bedienen. Bovendien moeten burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn bij de gemeente. Informatiebeveiliging en privacy zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in relatie tot het "hebben" van een goede informatievoorziening en technologie.

Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen van de vereiste beveiliging van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.

Privacy is met de komst van de AVG een belangrijke pijler geworden binnen de maatschappij. De AVG heeft tot doel dat wij, de gemeente Hengelo, nog zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan dan wij al deden. Ook moeten we in staat zijn om dit aan te tonen. Door technische en organisatorische maatregelen te treffen dient dit te worden bewerkstelligd

Bereiken?

Doen?

Verbeterde dienstverlening

Gemeente Hengelo is open en transparant. We zorgen dat onze inwoners zoveel mogelijk, ongeacht het kanaal, toegang hebben tot de voor hen relevante informatie. Die informatie is transparant, digitaal beschikbaar en toegankelijk. Hiervoor is onder andere de Wet open overheid (Woo) in voorbereiding. Zie hiervoor de alinea ‘Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen’. In 2022 wordt de implementatie van de Woo afgerond. Ook zijn in 2021 de acties afgerond om de Wet Electronische Publicatie (WEP) te implementeren.

In 2021 hebben we voor burgerzaken een aantal e-formulieren opgeleverd waarmee we het aanvraagproces voor documenten voor zowel burger als bedrijven hebben geoptimaliseerd. Grootste winst hierin is dat de betaling direct via ons verloopt d.m.v. iDeal en niet meer via GBTwente hoeft te lopen. Tevens hebben we voor evenementen- en standplaatsvergunning het aanvraagproces gedigitaliseerd. Waardoor dit proces efficiënter verloopt en meerdere aanvragen in één keer goed behandeld kunnen worden.

Efficiëntere bedrijfsvoering

Om het huidige zaaksysteem (wat we sinds 2010 in gebruik hebben) te kunnen vervangen, hebben we in 2021 een visie Zaakgericht werken opgesteld die de basis vormt voor de aanbesteding van de opvolger van het huidige zaaksysteem. Door onzekerheden en het tempo rondom Common Ground zijn we nog niet overgegaan op het aanbesteden van een nieuw zaaksysteem. In 2022 zijn we voornemens om weliswaar in andere vorm alsnog een aanbesteding uit te voeren.

De Corona crisis heeft ook in 2021 een grote impact op onze manier van werken gehad. Thuiswerken bleef veelal de norm en vergaderingen werden digitaal of hybride. In 2021 hebben we daarom aandacht besteedt aan het verdergaand digitaliseren van onze archieven en vindbaarheid van informatie. Zo hebben we onder andere de aanbesteding uitgevoerd voor, en de implementatie gestart van, een ‘elastic search’ oplossing voor het beschikbaar stellen van het archief van de bouw- en milieudossiers. Daarnaast hebben we de audio- en videomiddelen van de raadszaal verbeterd, een grote verbetering voor zowel de raad als de toehoorder. Voor de kantooromgeving hebben we de strategie en roadmap opgesteld om op basis van Microsoft 365 een moderne IT omgeving op te bouwen en het plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder te ondersteunen. Hiermee hebben we ook gedeeltelijk invulling gegeven aan onze cloud-strategie In 2022 en verder geven we uitvoering aan deze roadmap en zetten we de strategie op ten aanzien van SaaS dienstverlening en public cloud. In 2021 hebben we hierin al Teams videobellen beschikbaar gesteld (naast Zoom) voor medewerkers om beter met onze ketenpartners samen te kunnen werken.

Om de grip op onze IT en informatiseringsomgeving te verbeteren hebben we eind 2021 een start gemaakt met het onderzoeken en in kaart brengen van de business-, informatie- en IT architectuur.

Datagedreven sturing

In 2021 hebben we de positie van het Kern Datateam versterkt binnen de organisatie en hebben we datavaardigheid en databewustzijn onder de aandacht gebracht.

Daarbij is een aantal dashboards opgezet en geïmplementeerd in de organisatie. De focus in 2021 lag hierbij op grip op informatie binnen het sociaal domein voor de ondersteuning en zorg vanuit WMO en Jeugd. Binnen andere domeinen is gewerkt aan grip op personeelslasten, inzicht in verkoop/ontwikkeling bedrijventerreinen en monitoring van beleidsdoelen.

Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2023 in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet. In 2021 zijn we gestart met de implementatie en aansluiting van de voor Hengelo relevante systemen, waaronder de VTH-software. Door de afhankelijkheden met het uitstel van de Omgevingwet en DSO wordt deze implementatie in 2022 afgerond.

In 2021 is verder voorbereid op de implementatie van de Wet open overheid (Woo) ten behoeve van het verdergaand digitaal ontsluiten van informatie. In 2022 wordt de implementatie van de Woo afgerond.

Digitale transformatie is zowel een culturele en bedrijfstransformatie als een technologische transformatie waarbij een optimale integratie van digitale technologieën en oplossingen kan plaatsvinden. Het is een fundamenteel andere kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen waarbinnen digitale informatie een cruciale rol speelt. Het doel is het vinden van nieuwe manieren om waarde te leveren en efficiëntie te verbeteren. Om de impact van de Digitale Transformatie voor ons goed in beeld te krijgen hebben we in 2021 een programma Digitale Transformatie geformuleerd, waar we in 2022 uitvoering aan gaan geven. De verwachting is dat deze Digitale Transformatie ook een financiele impact zal hebben. In 2022 zal dit in beeld worden gebracht.

Informatiebveiliging

Het dreigingsbeeld is de afgelopen jaren flink veranderd. De gebeurtenissen bij buurgemeente Hof van Twente hebben inzicht gegeven in de kwetsbaarheid en de gevolgen die een hack met zich mee kan brengen. In 2021 zijn naast diverse (technische) maatregelen ook maatregelen genomen om de informatiebeveiligingsfunctie te verstevigen. Zowel het toekennen van een volledige FTE voor de CISO-functie als een vast budget voor informatiebeveiliging dragen bij aan een betere verankering van informatiebeveiliging binnen onze organisatie.

Om te zorgen dat bij de start van een project of bij de aanschaf van software tijdig informatiebeveiliging- (security) en de technische- vraagstukken in kaart worden gebracht is een handreiking (security-by-design) gemaakt waarin deze aandachtsgebieden zijn opgenomen. De handreiking zorgt ervoor dat het makkelijker wordt gemaakt om tijdig de juiste vereisten mee te geven en vragen te stellen over informatiebeveiliging en de techniek (IT).

In 2021 zijn grote stappen gezet om te komen tot de herijking van het strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de periode 2022 - 2025 welke in kwartaal 1 in 2022 in proces zal worden gebracht om te worden vastgesteld door het college

De vakgebieden informatiebeveiliging en privacy kennen veel overlap en raakvlakken. De samenwerken tussen de 2 vakgebieden is geïntensiveerd en naast de verschillende overlegvormen wordt er waar mogelijk en relevant samen opgetrokken

De Ensia-audit over het jaar 2020 is afgerond. De Ensia-audit over het jaar 2021 is opgestart. De audit van 2021 heeft plaatsgevonden op basis van de BIO-uitgangspunten. Onderdeel van de Ensia-audit is de audit op Suwinet en de audit op de DigiD-aansluitingen van de gemeente Hengelo.

Samenwerken: samenwerking in Twente verstevigen en uitbouwen

De gemeente Hengelo verzorgt de dienstverlening op het terrein van automatisering voor de gemeente Oldenzaal en de SWB. In 2021 is de relatie met beide partners verder geprofessionaliseerd en verstevigd. De gemeente Haaksbergen heeft in 2021 gekozen om de IT-voorzieningen onder te gaan brengen bij gemeente Hengelo. De implementatie hiervan wordt uitgevoerd in 2022. Daarnaast voert Haaksbergen een onderzoek uit over informatiemanagement Hengelo een potentiele leverancier is. Om de impact daarvan voor ons zelf ook goed te kunnen inschatten, zijn we een onderzoek gestart om meer in zijn algemeenheid te onderzoeken wat de impact an het faciliteren van informatiemanagement voor andere gemeenten op onze eigen organisatie is.

De samenwerking binnen de regio is in 2021 verder geïntensiveerd. Naast een actieve rol binnen het IT Platform Twente in de stuurgroep, kernteam, strategieteam en innovatieteam hebben we een efficiëntieslag gemaakt door bepaalde koppelingen met leveranciers samen in de regio in te richten.

Tevens hebben we in 2021 met gemeente Enschede een verkenning uitgevoerd voor het intensiveren van de onderlinge samenwerking.

Op het onderwerp informatiebeveiliging en privacy wordt intensief samen met de Twentse gemeenten opgetrokken. De verantwoordelijke medewerkers (CISO's en FG's) zorgen voor periodieke overleggen en ondersteunen elkaar rondom vraagstukken en uit te voeren werkzaamheden. Informatieveiligheid en privacy kan immers niet (meer) alleen op het niveau van een individuele gemeente opgepakt worden. Zo zijn in 2021 zowel een FG- als een CISO-kenniskring in het leven geroepen waar de gemeenten en samenwerkingsverbanden eens per kwartaal relevante onderwerpen bespreken. Hengelo is kartrekker van de beide kenniskringen

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd