Wet Open Overheid (WOO)

Inleiding

De Woo, die 1 mei 2022 in werking is getreden, regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet gaat uit van gefaseerde invoering en beoogt overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken, en daarmee vertrouwen van onze inwoners meer terug te krijgen. Eén van de onderdelen van de Woo is de verplichting tot het opnemen van een openbaarheidsparagraaf in ons jaarverslag en begroting.

Wat wilden we bereiken

De gemeente Hengelo wil voldoen aan de wet en wil de daarvoor vereiste acties en maatregelen treffen. Daarvoor dienen er aanpassingen plaats te vinden aan de organisatie, processen en vooral ook de informatievoorziening van de gemeente. Het jaar 2022 is gebruikt om de impact van de nieuwe wetgeving helder te krijgen, eventuele noodzakelijke wettelijke aanpassingen door te voeren en een plan van aanpak voor verdere implementatie gereed te hebben.

Hoe hebben we dit aangepakt

Onze aanpak bestond uit het realiseren van de voor de wet direct benodigde aanpassingen en het uitvoeren van een impactanalyse, het bepalen van het ambitieniveau en een programmaplan voor de periode .
De directe aanpassingen betroffen aanpassing aan onze website en het aanpassen van ons bestaande Wob-proces aan de Woo. Op onze website is een pagina gemaakt voor de Woo waarop een toelichting is opgenomen en waar via een formulier Woo-verzoeken kunnen worden ingediend. Deze Woo-verzoeken worden door het klantcontactcentrum (KCC) in behandeling genomen.
Om de impact te bepalen, hebben we een impactanalyse uitgevoerd. Deze bevat de bevindingen over de gevolgen van de Woo, en wordt ingegaan op samenhang en sturing, duurzaam informatiebeheer, systemen, actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en organisatieverandering binnen de gemeente. Voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Woo is tijdens het traject in gezamenlijkheid met het college en het management de ambitie van de gemeente bepaald.

Woo en de gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo hecht veel waarde aan transparantie naar en een open communicatie met haar inwoners. Daar hoort een informatievoorziening en huishouding bij van goede kwaliteit, met toegankelijkheid en openheid als belangrijke uitgangspunten. Besluitvorming en informatie die wordt gedeeld, is uitlegbaar aan inwoners in de stad en in de organisatie. De Woo is een belangrijk instrument om hieraan bij te dragen.
Daarom wordt aan de invoering van de WOO gewerkt op basis van de volgende ambitie en strategie:

  • Actieve openbaarmaking: de gemeente Hengelo wil minimaal in de pas lopen met de landelijke planning van BZK en daarnaast nog extra communicatie-inspanningen doen op nader te bepalen thema’s.

  • Passieve openbaarmaking: in lijn met de huidige inspanningen rond de Wob, gebaseerd op een goede duurzame informatievoorziening.

  • Duurzame informatievoorziening: verbetering van de kwaliteit van informatie ten behoeve van openbaarmaking

Vooruitblik

In 2023 wordt het opgestelde programmaplan ten uitvoer gebracht. Dit programmaplan beschrijft hoe de gemeente Hengelo de implementatie van de Woo programmatisch kan vormgeven. Waar de impactanalyse antwoord geeft op de vraag wat er moet gebeuren, beschrijft dit programmaplan ook hoe, door wie en wanneer. Het resultaat daarvan is een meerjarige roadmap met de uit te voeren acties en projecten voorzien van een inschatting van de benodigde middelen zoals tijd en geld. In de Begroting 2024 wordt een openbaarheidsparagraaf opgenomen, waarin nader zal worden ingegaan op de uit de wet voortvloeiende gefaseerde implementatie van de WOO.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd