1. Inleiding

Beste Hengeloër,

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Met dit jaarverslag leggen wij, het college van burgemeester en wethouders, verantwoording af over de behaalde inhoudelijk resultaten en de besteding van de bijbehorende middelen.

2021 was een lastige en moeilijke tijd. De coronacrisis en de krappe arbeidsmarkt, maakten het lastig om alle doelstellingen over 2021 te realiseren. Zowel de maatregelen, als de besmettingen zorgden ervoor dat we niet altijd voldoende capaciteit hadden om te bereiken wat we graag wilden. De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat hier ook niet altijd een kant en klare oplossing voor konden bieden. Ondanks dat, zijn we trots op de getoonde veerkracht van onze inwoners en de medewerkers. In een tijd waarin we elkaar minder zagen en meer op afstand moesten doen, is het ons gelukt om onze dienstverlening op peil te houden. En dat maakt dat we overall met tevredenheid terugblikken op 2021.

Corona
Aan het begin van 2021 hadden we nooit gedacht dat het coronavirus ons dit jaar nog steeds in de greep zou hebben. Ten opzichte van 2020 is er het nodige veranderd; veel Hengeloërs zijn gevaccineerd en in het voorjaar werden de maatregelen versoepeld. Helaas zorgde een nieuwe golf besmettingen ervoor dat we aan het einde van 2021 opnieuw in een lockdown zaten. De economische en sociale impact is en blijft groot. Zowel in de Hengelose samenleving, als bij de gemeente intern. Door de besmettingen en doordat medewerkers in quarantaine moesten, moesten wij, net als veel bedrijven, puzzelen met de bezetting. De krappe arbeidsmarkt maakte dit extra ingewikkeld. Toch hebben we dit jaar weer aangetoond dat we samen tot veel in staat zijn.

Als gemeente hebben we, daar waar we konden mensen, instellingen en ondernemers ondersteund om de gevolgen van corona en de maatregelen zo goed mogelijk op te kunnen vangen. En dat blijven we doen. Met rijksmiddelen én met het lokale budget dat de gemeenteraad van Hengelo de afgelopen periode beschikbaar heeft gesteld.

Samen investeren in de stad
Het bouwen van meer en betaalbare woningen was ook in 2021 een belangrijke opgave. We hebben als doelstelling gesteld om in tien jaar tijd 3000 tot 4500 nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit jaar zijn er netto al 360 nieuwe woningen gerealiseerd. Het geactualiseerde woonbeleid van dit jaar, gaat echter niet alleen over aantallen, maar legt vooral de nadruk op de betaalbaarheid en kwaliteit van de woningbouw.

We hebben afgelopen jaar op vele fronten duurzaam geïnvesteerd in de stad, om het goede te behouden. Samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad hebben we veel voor elkaar gekregen. Denk bijvoorbeeld door voor het marktplein in co-creatie met de stad een prachtig plan te maken voor een levendig en groen ‘doe-plein’. We hebben mooie zaken weten te realiseren in de dagelijkse leefomgeving van inwoners. Er is hard gewerkt aan een groot aantal fysieke projecten in de binnenstad. De plannen voor Lange Wemen zijn nieuw leven ingeblazen, de omliggende straten rondom het marktplein én in het winkelachtje worden opnieuw ingericht. Ook de planvorming voor het Wetplein is gereed.

Ook Hart van Zuid is zichtbaar aan het transformeren van een voormalig gesloten industriegebied naar een dynamisch en eigentijds stadsdeel. Denk aan de herinrichting van de Lansinkesweg/Industriestraat en de waterberging/vijver ROC. Het Vereenigingsgebouw heeft een ook nieuw leven gekregen en is in gebruik genomen. Naast het realiseren van concrete projecten hebben college en gemeenteraad in 2021 een aantal belangrijke besluiten genomen die die de ontwikkeling van het gebied verder mogelijk maken.

Rondom het thema duurzaamheid hebben we met elkaar ook veel plannen voorbereid, gemaakt en opgepakt. Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kregen veel Hengelose huishoudens een energiebox om hun woning energiezuiniger te maken. De gemeente investeerde daarnaast in zonnepanelen op bedrijfsdaken van de Westermaat en verduurzaming van sporthallen en wijkgebouwen.

Sociale stad
Maar een fijne stad om in te leven en werken is meer dan dat. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze samenleving. We werken hard om Hengelo een sociale, duurzame en veilige stad te houden. Een stad waar je kansen krijgt. Dat werk is nooit af, we moeten daar constant in blijven investeren.

Dit jaar hebben we het nieuwe beleidsprogramma sociaal 2021-2025 vastgesteld. Aan de hand van vijf opgaven zorgen we ervoor dat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk antwoord vinden op hun (hulp)vraag. Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. We hebben in 2021 een start gemaakt met deze duurzame aanpak en zetten hier in 2022 verder op in.

Voor de Wmo en de Jeugdzorg is dit jaar een pakket aan maatregelen opgesteld om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. We zetten in op meer laagdrempelige voorzieningen in de buurt om ervoor te zorgen dat mensen eerder en dichtbij huis geholpen kunnen worden. Dit moet ertoe leiden dat we steeds minder zware ondersteuning hoeven in te zetten. We blijven ook bij het Rijk aandacht vragen voor meer geld, om de zorg goed te kunnen organiseren. Door verschillende ontwikkelingen zagen we, ondanks eerdere interventies, de kosten voor de Wmo en Jeugd ook in 2021 toenemen. Bij de participatiewet zagen we dit jaar een klein overschot. Door incidentele voordelen in het totale programma, hebben we in 2021 toch een overschot in het sociaal domein ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Financiën
Dan de cijfers: we sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 9,3 miljoen na verwerking van voorgestelde resultaatbestemming. We bouwen voldoende reserves op maar hebben, net als andere gemeenten, nog grote financiele uitdagingen voor ons liggen. Eind 2021 is de werkelijke stand van de algemene reserve, exclusief te bestemmen resultaat 2021, bijna €36 miljoen, wat boven het gewenste minimale niveau is. Toch moeten we als stadsbestuur alert blijven, want er liggen nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners. Op het gebied van zorg en welzijn bijvoorbeeld, waar de vraag harder blijft groeien dan de financiële middelen. Maar ook de energietransitie waar Nederland, en dus ook Hengelo, voor staat is een onvermijdelijke, maar complexe opgave. Dit alles heeft naast de gevolgen van de cornacrisis een enorme impact op ons allemaal.

Net als in zoveel Hengelose gezinnen en ondernemingen is het met de grote opgaven die voor ons liggen extra belangrijk dat ons ‘huishoudboekje’ op orde is en blijft. We zullen daarom ook in 2022 ambitieuze, maar realistische keuzes maken. Zo investeren we blijvend in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd