Verplichte kengetallen

1. Veiligheid

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar)

10

10 (2021)

8 (2022)

Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)

1,7

1,7 (2021)

1,9 (2022)

Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)

4,2

3,9 (2021)

4,3 (2022)

Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)

1,7

1,6 (2021)

1,7 (2022)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

7,1

5,6 (2021)

5,8 (2022)

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

3. Economie

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

1140

152,9 (2021)

158,7 (2022)

Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)

nog niet beschikbaar

56,9% (2021)

57 (2022)

4. Onderwijs

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)

1 (2017)1

1 (2017)

1 (2017)1

Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen)

18 (2021)

16 (2021)

1 (2022)

Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))

1,9% (2021)

1,9% (2021)

2,3% (2022)

  1. Van de omvang absoluut verzuim hebben wij geen recent cijfer. Wij zijn hier afhankelijk van een landelijke bron en die geeft dit cijfer aan.

5. Sport, cultuur & recreatie

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners)

42,50%

49,2% (2020)

49,6% (2022)

6. Sociaal domein

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

829,6 (2021)

974,7 (2021)

982,1 (2022)

Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar)

1% (2020)

1% (2020)

1% (2022)

Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)

6% (2021)

6% (2020)

6% (2022)

Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

70% (2021)

66,4% (2020)

72,8% (2022)

Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar)

2% (2021)

3% (2020)

2% (2022)

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)

528 (2021)

528,4 (2021)

424 (2023)

Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

110 (2022)

199,4 (2020)

148,3 (2023)

Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)

12,2% (2022)

13,6% (2020)

12,5% (2023)

Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)

1,9% (2022)

2,3% (2021)

1,7% (2022)

Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)

0,5% (2022)

0,5% (2020)

0,5% (2023)

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep)

840 (2021)

910 (2021)

910 (2022)

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

66

77 (2020)

66 (2022)

Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)

??

79,1% (2020)

68,2% (2021)

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

????

8,8 (2021)

5,8 (2022)

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

69,7

69,7% (2023)

69,4% (2023)

9. Bestuur en ondersteuning

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

9,75

8,76

9,35

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,66

8,22

8,57

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

725,21

774,52

836,56

Overhead (percentage van de totale lasten)

8,42%

7,76%

7,97%

Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen)

18,63%

3,34%

18,94%

Gemiddelde WOZ-waarde x1.000

€ 243

€ 221 (2021)

€ 292 (2023)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 860

€ 755 (2021)

€ 889 (2023)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 901

€ 795 (2021)

€ 928 (2023)

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd