6.1.3 Overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen

Mate van kostendekking van de gebonden belastingen

Per heffing wordt in onderstaande overzichten de mate van kostendekking weergegeven. Op begrotingsbasis moet steeds sprake zijn van maximaal 100% kostendekking. In werkelijkheid kan dit licht afwijken. Op grond van de regelgeving kan voor de bepaling van de kostendekkendheid, naast de directe kosten, een bedrag voor overhead en btw worden toegerekend. De overheadkosten worden bepaald op basis van bestede uren; de btw op basis van de werkelijke bedragen in 2021.

Afvalstoffenheffing

De kosten van de inzameling en verwerking van afval worden betaald uit de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.3 Afval

9.342

93

1.400

10.835

8.553

2.744

11.297

6.3 Inkomensregelingen

-

-611

-611

Totaal

9.342

93

1.400

10.835

7.942

2.744

10.686

% Kostendekking

99

De kosten in het taakveld afval zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het bedrijfs- en huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Daarnaast rekenen wij overhead toe aan dit taakveld. Dit zijn kosten die worden gemaakt door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. De tweede regel in de tabel betreft kwijtscheldingen van afvalstoffenheffing. Deze zijn strikt genomen een correctie op de baten en worden daarom ook zo weergegeven. In programma 6 worden ze als lasten minimabeleid verantwoord.

Rioolheffing

In de rioolheffing worden kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel (afvoer van afvalwater en regenwater) en de gemeentelijke watertaken, zoals de zorgplicht voor het grondwater. De gemeente Hengelo hanteert één rioolheffing per aansluiting voor alle watertaken. De kosten die worden gemaakt, worden opgelegd aan de gebruikers van woningen en niet-woningen. Om het rioolstelsel op lange termijn in stand te houden, stelt de gemeente elke 4 jaren een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast. Dit plan is een opsomming van in tijd uitgezet onderhoud en vervanging, met de bijbehorende geldbedragen en gevolgen voor de heffing.

Rioolheffing

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.2 Riolering

7.720

253

1.255

9.228

10.088

-

10.088

6.3 Inkomensregelingen

-

-843

-843

Totaal

7.720

253

1.255

9.228

9.245

-

9.245

% Kostendekking

100

De kosten betreffen het uitvoeren van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast rekenen wij ook aan dit taakveld overhead en btw toe. De tweede regel in de tabel betreft kwijtscheldingen van rioolheffing. Deze zijn strikt genomen een correctie op de baten en worden daarom ook zo weergegeven. In programma 6 worden ze als lasten minimabeleid verantwoord.

Bijdrage Bedrijven Investering Zones (BIZ)

Op basis van de Wet Bedrijven investeringszones kan een bijdrage Bedrijven Investering Zones worden opgelegd. Met deze bijdrage kunnen bedrijven in een bepaald gebied binnen de gemeente worden verplicht om voor een periode van maximaal vijf jaar een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage wordt gebruikt om investeringen in het betreffende gebied ter bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of nader publiek belang in de openbare ruimte te bekostigen. Bij de uitvoering wordt om doelmatigheidsredenen zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet WOZ en de OZB. Vanaf 2021 geldt er een nieuwe BIZ voor de duur van vijf jaar. In een gewijzigde verordening is de heffing voor 2021 op nul gesteld als lastenverlichting vanwege de Coronapandemie.

BIZ

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

186

186

7

7

Totaal

186

-

-

186

-

7

7

% Kostendekking

4

Leges en rechten

Leges
De mogelijkheid tot het heffen van leges is geregeld in artikel 229, lid 1, b van de Gemeentewet. De gemeente levert op aanvraag een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt verhaald op de afnemer. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. De heffingsmaatstaf is zeer divers en wordt vermeld in de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening.

Kostendekkendheid
De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in drie titels:

  • titel 1, algemene dienstverlening;

  • titel 2, dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;

  • titel 3, dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn.

De Legesverordening in zijn geheel mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Niet elke dienst zal afzonderlijk op kostendekkendheid worden beoordeeld. Hiervoor zou een economisch niet verantwoord bijhouden van tijd en kosten per dienst moeten plaatsvinden. Een gemeente mag wel een kostendekkendheid voor een samenhangende groep van diensten nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt.

Het is mogelijk om tarieven van leges voor sommige diensten hoger vast te stellen om daarmee de tarieven voor andere diensten lager te kunnen houden. Dit heet kruissubsidiëring. Daarnaast kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel: wie profiteert betaalt. Onderlinge verschillen in - op zichzelf geoorloofde - kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met een algemeen rechtsbeginsel.
Titel 1 bevat de leges die niet tot titel 2 of 3 behoren. Voor een aantal tarieven binnen titel 1 geldt dat deze door het rijk zijn gemaximeerd, b.v. paspoorten en rijbewijzen.
Titel 2 bevat tarieven binnen de omgevingsvergunning. Wij gaan uit van maximaal 100% kostendekkendheid binnen titel 2.
Titel 3 gaat over diensten onder de Europese Dienstenrichtlijn. De EDR regelt vergunningen aan dienstverrichters die bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

Leges

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

Titel 1 Algemene dienstverlening:

0.2 Burgerzaken

411

324

735

1.181

-454

727

Totaal

411

324

-

735

1.181

-454

727

% Kostendekking

99

Titel 2 Omgevingsvergunning

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

8.3 Wonen en bouwen

1.393

951

41

2.385

2.353

2.353

Totaal

1.393

951

41

2.385

2.353

-

2.353

% Kostendekking

99

Titel 3 Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

1.2 Openbare orde en veiligheid

988

988

26

26

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

20

20

18

18

Totaal

1.008

-

-

1.008

44

-

44

% Kostendekking

4

Begraafrechten

Begraafrechten vormen een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en daaraan gerelateerde diensten. Heffingsmaatstaven en tarieven zijn vastgelegd in de de verordening begraafrechten.

Begraafrechten

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

707

707

577

577

6.3 Inkomensregelingen

-

-3

-3

Totaal

707

-

-

707

574

-

574

% Kostendekking

81

Havengeld

Havengeld vormt een vergoeding voor het gebruik van de haven en daaraan gerelateerde diensten en leveringen. Heffingsmaatstaven en tarieven zijn vastgelegd in de verordening havengelden. De heffing blijft achter bij de begrote bedragen, omdat het nieuwe systeem van tarifering, waarin het aan de schipper is om aangifte te doen , weerstand ioproept bij de schippers. Inmiddels zijn stappen ondernomen om te voorkomen dat de haven wordt gebruikt zonder dat aangifte wordt gedaan.

Haven

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

2.4 Economische havens en waterwegen

500

155

655

391

93

484

Totaal

500

155

-

655

391

93

484

% Kostendekking

74

Marktgelden

Op grond van artikel 229 van de gemeentewet heft de gemeente een recht voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een deel van de openbare ruimte die gebruikt wordt voor een markt. Belastingplichtig is degene aan wie de standplaats beschikbaar is gesteld. De heffing is lager dan begroot, omdat ondernemers vrijgesteld zijn geweest als ze niet op de markt mochten staan a.g.v. Corona.

Markt

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

232

57

6

295

121

121

Totaal

232

57

6

295

121

-

121

% Kostendekking

41

Rioolaansluitrecht

Op grond van artikel 229 van de gemeentewet heft de gemeente rioolrecht. Dit recht regelt het doorberekenen van kosten die verbonden zijn aan het maken van een verbinding tussen het hoofdriool en een nog niet aangesloten pand op grondgebied van de eigenaar van het pand.

Rioolaansluitrecht

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.2 Riolering

86

18

104

90

90

Totaal

86

-

18

104

90

-

90

% Kostendekking

87

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd