6.1.3 Overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Naast belastingen, heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden heffingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt.

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen (algemene belastingen).

De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2020 in Hengelo worden geheven zijn:

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Hondenbelasting

Afvalstoffenheffing

Onroerende- zaakbelastingen

Baatbelasting

Parkeerbelastingen

Bijdrage Bedrijven Investering Zone

Precariobelasting

Leges en Rechten

Toeristenbelasting

Rioolheffing

Ongebonden belastingen

De ongebonden belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen, die niet aan uitgaven van de gemeente te relateren zijn. Daarom wordt in deze subparagraaf geen analyse van deze belastingen opgenomen. De achtergronden van de heffingen zijn in de begroting 2019 opgenomen en worden hier niet herhaald.

Gebonden belastingen

Mate van kostendekking van de gebonden belastingen

Per heffing wordt in onderstaande overzichten de mate van kostendekking weergegeven. Op begrotingsbasis moet steeds sprake zijn van maximaal 100% kostendekking. In werkelijkheid kan dit licht afwijken. Op grond van de regelgeving kan voor de bepaling van de mate van kostendekkendheid naast de directe kosten een bedrag voor overhead en BTW worden toegerekend. Voor de toerekening van de overhead is uitgegaan van de werkelijk aan de relevante kosten toe te rekenen uren vermenigvuldigd met het bij de begroting vastgestelde voorcalculatorische tarief.

Afvalstoffenheffing

De kosten van de inzameling en verwerking van afval worden betaald uit de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.3 Afval

8.299

106

1.367

9.772

7.323

2.954

10.277

6.3 Inkomensregelingen

505

-

-

505

-

-

-

Totaal

8.804

106

1.367

10.277

7.323

2.954

10.277

% Kostendekking

100

De kosten in het taakveld afval zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het bedrijfs- en huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Daarnaast begroten wij € 106.000 voor aan dit taakveld toe te rekenen overhead. Dit zijn kosten die worden gemaakt door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. De tweede regel in de tabel betreft kwijtscheldingen van afvalstoffenheffing. Deze worden als kosten voor de afvalexploitatie beschouwd.

Rioolheffing

In de rioolheffing worden kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel (afvoer van afvalwater en regenwater) en de gemeentelijke watertaken, zoals de zorgplicht voor het grondwater. De rioolheffing is een bestemmingsheffing (bestemming is watertaken). Er staan geen individueel aanwijsbare -, maar collectieve tegenprestaties tegenover. De gemeente Hengelo hanteert één rioolheffing voor alle watertaken. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op de gebruikers van woningen en niet-woningen. Om het rioolstelsel op lange termijn in orde te houden, stelt de gemeente elke 4 jaren een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast. Dit plan is een opsomming van in tijd uitgezet onderhoud en vervanging in de toekomst met de bijbehorende geldbedragen en gevolgen voor de heffing.

Rioolheffing

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.2 Riolering

7.590

242

917

8.749

9.346

139

9.485

6.3 Inkomensregelingen

736

-

-

736

-

-

-

Totaal

8.326

242

917

9.485

9.346

139

9.485

% Kostendekking

100

De kosten van het uitvoeren van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast begroten wij € 242.000 door aan dit taakveld toe te rekenen overhead. Dit zijn kosten die wij maken door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.

Bijdrage Bedrijven Investering Zones (BIZ)

Op basis van de Wet Bedrijven investeringszones kan een bijdrage Bedrijven Investering Zones worden opgelegd. Met deze bijdrage kunnen bedrijven in een bepaald gebied binnen de gemeente worden verplicht om voor een periode van maximaal vijf jaar een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage wordt gebruikt om investeringen in het betreffende gebied ter bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of nader publiek belang in de openbare ruimte te bekostigen. Bij de uitvoering wordt om doelmatigheidsredenen zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet WOZ en de OZB. In 2016 is een BIZ voor de gebruikers van niet-woningen in het centrum van Hengelo voor een nieuwe periode ingevoerd.

BIZ

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

195

-

-

195

186

-

186

Totaal

195

-

-

195

186

-

186

% Kostendekking

95

Leges en rechten

Leges
De mogelijkheid tot het heffen van leges is geregeld in artikel 229, lid 1, b van de Gemeentewet. De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt verhaald op de burger die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. De heffingsmaatstaf is zeer divers en wordt vermeld in de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening.

Kostendekkendheid
De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in drie titels:

  • titel 1, algemene dienstverlening;

  • titel 2, dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;

  • titel 3, dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn.

Op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mag de Legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Niet elke post zal dus afzonderlijk op zijn kostendekkendheid worden beoordeeld. Hiervoor zou een economisch niet verantwoorde bijhouding van tijd en kosten per dienst moeten plaatsvinden. Een gemeente mag wel een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt.

Het is mogelijk om tarieven van leges voor sommige diensten hoger vast te stellen om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Dit heet kruissubsidiëring. Daarnaast kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel. Dat is een aparte beleidsmatige afweging. Onderlinge verschillen in - op zichzelf geoorloofde - kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel.
Titel 3 gaat over diensten onder de Europese Dienstenrichtlijn. De EDR regelt vergunningen aan dienstverrichters die bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Kruissubsidiëring is hier mogelijk binnen een cluster van samenhangende vergunningen.

Bij de introductie van de Wabo in 2010 (omgevingsvergunning, zie Titel 2 van de Legesverordening) ging de wetgever ervan uit dat kruissubsidiëring tussen het cluster omgevingsvergunning en andere in de legesverordening opgenomen dienstverleningen niet mogelijk is. De wens van de wetgever is echter niet in een wettelijke bepaling vastgelegd, zodat in principe artikel 229b van de Gemeentewet onverkort geldt. Wij gaan echter uit van maximaal 100% kostendekkendheid binnen titel 2.

Voor een aantal tarieven binnen titel 1 geldt dat deze door het rijk zijn gemaximeerd: paspoorten, rijbewijzen, kansspelen en wet bescherming persoonsgegevens.

Leges

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

Titel 1 Algemene dienstverlening:

0.2 Burgerzaken

2.898

1.282

-

4.180

1.135

8

1.143

Totaal

2.898

1.282

-

4.180

1.135

8

1.143

% Kostendekking

27

Titel 2 Omgevingsvergunning:

8.3 Wonen en bouwen

1.363

742

36

2.141

1.466

15

1.481

Totaal

1.363

742

36

2.141

1.466

15

1.481

% Kostendekking

69

Titel 3 Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn:

1.2 Openbare orde en veiligheid

835

458

-

1.293

65

-

65

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

302

93

-

395

8

-

8

Totaal

1.137

551

-

1.688

73

-

73

% Kostendekking

4

Begraafrechten

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen. De heffing wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals die in de Verordening begraafrechten zijn opgenomen.

Begraafrechten

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

675

1

-

676

411

-

411

6.3 Inkomensregelingen

2

-

-

2

-

-

Totaal

677

1

-

678

411

-

411

% Kostendekking

61

Havengeld

Onder de naam havengeld wordt op grond van artikel 229 Gemeentewet een recht geheven. De gebruiker betaalt voor het gebruik van de haven en voor het genot van de diensten die daarmee worden verleend.

Haven

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

2.4 Economische havens en waterwegen

324

54

-

378

452

24

476

Totaal

324

54

-

378

452

24

476

% Kostendekking

126

De kosten zijn incidenteel lager dan geraamd, doordat er minder uren dan normaal zijn gemaakt voor de havens en omdat de investeringen in de haven later starten dan was voorzien. De kostendekkendheid is incidenteel hoger dan de begrote 99%.

Marktgelden

Op grond van artikel 229 van de gemeentewet kan de gemeente een recht heffen voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een deel van de openbare ruimte die gebruikt wordt voor een markt. Belastingplichtig is degene aan wie de standplaats beschikbaar is gesteld.

Markt

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

169

49

3

221

147

-

147

Totaal

169

49

3

221

147

-

147

% Kostendekking

67

Rioolaansluitrecht

Op grond van artikel 229 van de gemeentewet kan de gemeente een rioolrecht heffen. Dit recht ziet toe op het doorberekenen van de kosten die verbonden zijn aan het maken van een verbinding tussen het hoofdriool en een nog niet aangesloten pand.

Rioolaansluitrecht

lasten taakveld

overhead

BTW

totale lasten

heffing

overige baten

totale baten

7.2 Riolering

77

77

77

77

Totaal

77

-

-

77

77

-

77

% Kostendekking

100

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd