2. Leeswijzer

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus. Het college legt er – na in de beleidsrapportages twee keer tussentijds te hebben gerapporteerd – verantwoording mee af over de afspraken tussen college en raad, die in de Beleidsbegroting zijn vastgelegd.

De jaarstukken beginnen met het formele raadsvoorstel en -besluit (in hoofdstuk 3), gevolgd door een schets van de financiële situatie van de gemeente Hengelo in hoofdstuk 4. Vanaf hoofdstuk 5 start de verantwoording, die tweeledig van aard is: beleidsinhoudelijk en financieel.

In hoofdstuk 5, de Programma realisatie, vindt u de beleidsinhoudelijke verantwoording. Per beleidsprogramma vertellen we wat we hebben bereikt en waar we staan ten opzichte van de voorgenomen doelen en effecten, zoals verwoord in de begroting. Tevens worden de financiële afwijkingen toegelicht op taakveldniveau. Het gaat daarbij om afwijkingen, die politiek-bestuurlijk relevant zijn, groter dan € 50.000 zijn en/of meer dan 10% afwijken van de begroting.

In de beleidsprogramma's de kengetallen en beleidsindicatoren van dat programma. Veel kengetallen komen uit de database van het CBS en 'Waar staat je gemeente'. De cijfers uit deze database zijn niet altijd actueel. indien dat het geval is, staat bij de kengetalen aangegeven over welk jaar het cijfer gaat. In de beleidsbegroting van 2022 is, bij sommige programma's, gekozen voor andere beleidsindicatoren. Indien dit het geval is, is de kolom 'begroting 2022' bij de beleidsindicatoren leeggelaten.

Hoofdstuk 6 bevat de wettelijk voorgeschreven paragrafen, waarin als een dwarsdoorsnede van de totale verantwoording afzonderlijke aspecten worden toegelicht, zoals weerstandsvermogen, grondexploitaties, verbonden partijen, bedrijfsvoering en investeringen.

In hoofdstuk 7 Jaarrekening treft u de financiële verantwoording op hoofdlijnen aan bestaande uit de balans, het overzicht baten en lasten en de toelichtingen daarop. Tevens bevat het de controleverklaring van de door de raad aangestelde externe accountant.

Een aantal toelichtende bijlagen maken het geheel compleet. Twee bijlagen vinden hun oorsprong in door de gemeenteraad aanvaarde moties n.a.v. het jaarverslag 2010. Dit betreft de motie Overzicht subsidies 2019 (Motie Raad)” en de motie Declaratiegedrag college (Motie Raad), beide aanvaard in de raadsvergadering van 19 juli 2011. Daarnaast zijn wettelijk voorgeschreven bijlagen opgenomen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd