Leeswijzer

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. Het college legt er – na in de Zomerbrief en de 2e Beleidsrapportage tussentijds te hebben gerapporteerd – verantwoording mee af over de afspraken tussen college en raad, die in de Beleidsbegroting zijn vastgelegd.

De jaarstukken beginnen met het formele raadsvoorstel en -besluit (in hoofdstuk 3), gevolgd door een schets van de financiële situatie van de gemeente Hengelo in hoofdstuk 4. Vanaf hoofdstuk 5 start de verantwoording, die tweeledig van aard is: beleidsinhoudelijk en financieel.

In hoofdstuk 5 beginnen we met een korte terugblik op de strategische agenda 'Hengelo in verbinding'. Waar we in de Beleidsbegroting 2022-2025 nog werkten met centrale thema's hebben we dit vanaf de Zomerbrief 2022-2026 en de Beleidsbegroting 2023-2026 aangepast naar 'Hengelo in Verbinding' als kern van de begroting. We hebben er daarom voor gekozen om ook in de jaarverantwoording 2022 dit als overkoepelende paragraaf te gebruiken.

Daarna vindt u in de programmarealisatie de beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording. De jaarstukken kennen de volgende programma's: 1. Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie, 4, Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie, 6. Sociaal domein, 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid, 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing en 9. Bestuur en ondersteuning.

Met ingang van de Beleidsbegroting 2022-2025 zijn de doelen per begrotingsprogramma geconcretiseerd en zijn er nieuwe beleidsindicatoren aan de doelen gekoppeld. Ook de opzet van de programma's is daarmee aangepast. Deze jaarstukken 2022 zijn het eerste moment waarop we ook op die wijze verantwoorden. U vindt per programma de volgende punten terug:

  • Welke belangrijke ontwikkelingen zagen we voor 2022?

  • Relevante beleidsnota's

  • Verbonden partijen

  • Wat hebben we bereikt?

  • Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Wat zijn we blijven doen?

  • Wat heeft het gekost?

Bij ' Wat hebben we bereikt? ' zijn de (nieuwe) doelen per programma terug te vinden met daaraan gekoppeld de beleidsindicatoren. De doelen zijn meerjarig en gericht op 2024. Middels de beleidsindicatoren kunnen we volgen in welke mate we de doelen gaan behalen. De meeste peilwaarden van de beleidsindicatoren halen we (jaarlijks) op middels uitvraag bij het HengeloPanel. De uitkomst van 2022 is nog niet bij alle beleidsindicatoren bekend. We geven een toelichting als een beleidsindicator afwijkt van wat we hadden verwacht.

Bij 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' zijn de acties die we in 2022 hebben uitgevoerd gekoppeld aan de doelen.

Bij 'Wat zijn we blijven doen?' wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten, die de gemeente Hengelo al jaarlijks uitvoert.

In 'Wat heeft het gekost?' geven we, op taakveldniveau, een financiële toelichting op verschillen > € 50.000 of > 10% ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting.

Hoofdstuk 6 bevat de wettelijk voorgeschreven paragrafen, waarin als een dwarsdoorsnede van de totale verantwoording afzonderlijke aspecten worden toegelicht, zoals weerstandsvermogen, grondexploitaties, verbonden partijen, bedrijfsvoering en investeringen. Ook vindt u hier de door onszelf toegevoegde paragraaf voor subsidies.

In hoofdstuk 7 Jaarrekening treft u de financiële verantwoording op hoofdlijnen aan bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen daarop. Tevens bevat het de controleverklaring van de door de raad aangestelde externe accountant.

Een aantal toelichtende bijlagen maken het geheel compleet. Twee bijlagen vinden hun oorsprong in door de gemeenteraad aanvaarde moties n.a.v. het jaarverslag 2010. Dit betreft de motie Overzicht subsidies 2022 (Motie Raad)” en de motie Declaratiegedrag college (Motie Raad), beide aanvaard in de raadsvergadering van 19 juli 2011. Daarnaast zijn wettelijk voorgeschreven bijlagen opgenomen. Ook hebben we, met ingang van de Beleidsbegroting 2022-2025, de (landelijk) verplichte kengetallen opgenomen in de bijlage.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd