6.7.1 Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo is continu in beweging.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen en ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving zijn van grote invloed op ons werk; op wat we doen, hoe we dit doen en met wie we dit doen. Complexe vraagstukken en samenwerkingsvormen (zowel lokaal als regionaal) vergen andere sturing en flexibele inzet van mensen en middelen.

Ambities
Daarnaast vragen onze eigen ambities en het streven naar optimale dienstverlening aan de stad om een duidelijke focus op onze doelen en op een excellente taakuitvoering. Het college zet vol in op samenwerking, vernieuwing en transparantie. Met de samenleving werken wij aan een leefbare stad.

Doorontwikkeling organisatie
De visie op de doorontwikkeling van onze organisatie is samengevat in een beeld:

Een organisatie waarin de inwoner en ondernemer centraal staan.

Waarin wij op een logische manier en met de juiste houding kunnen doen waar de gemeente voor is: Ervoor zorgen dat de Hengeloërs hier fijn en goed samen kunnen leven, wonen en werken.

Dat is onze taak, daar werken wij dagelijks aan. Dit doen wij met behulp van drie kernwaarden als leidraad voor onze houding en onze manier van werken:

  • De logica van de Hengeloër als uitgangspunt;

  • Lef hebben; keuzes maken en daadkracht tonen;

  • Dingen voltooien, door goed samen te werken.

Deze kernwaarden geven richting aan de manier waarop we de doorontwikkeling van onze organisatie vormgeven. In 2019 hebben we deze kernwaarden meer inhoud gegeven in verschillende sessies met medewerkers en CMT.

Er vinden ontwikkelingen plaats in alle domeinen, zoals bijvoorbeeld de transformatie én bezuinigingen binnen het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. Onze visie op dienstverlening wordt steeds concreter toegepast en we zetten in op optimalisatie en professionalisering van onze bedrijfsvoering. In 2019 is de samenvoeging van de sectoren Dienstverlening en Middelen tot één sector Bedrijfsvoering voorbereid. In 2020 zal de uitvoering hiervan verder vorm krijgen.

Bezuinigingstaakstelling

Als ambtelijke organisatie kijken we voortdurend kritisch naar onszelf. We kijken permanent of we zaken anders, slimmer, beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Als bijdrage ter dekking van de in de Kaderbrief 2019-2022 opgenomen investeringsagenda is de ambtelijke organisatie een efficiency taakstelling opgelegd die op termijn oploopt naar 2% van de totale bruto loonsom (€ 400.000 in 2020 die oploopt naar € 840.000 structureel van 2022). Deze taakstelling is in het najaar van 2019 door het concern managementteam voor 2019 incidenteel ingevuld. Voor 2020 en verder is deze taakstelling structureel ingevuld. Hierbij is ook de taakstelling op de ambtelijke organisatie van € 500.000 (structureel) als gevolg van de gemeente brede efficiencyopbrengst door het nieuwe stadhuis/stadskantoor meegenomen. Deze laatste taakstelling is ingeboekt in de Kadernota 2017-2020 n.a.v. het definitieve besluit tot de renovatie van het stadhuis en de bouw van het nieuwe stadskantoor.

Hengelo’s werken
In 2019 zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de verhuizing naar onze nieuwe werkomgeving in de binnenstad per februari 2020. Dit vergt een andere manier van werken; Hengelo’s werken. Bewust werken, gericht op samenwerken en verbinden, met openheid en transparantie. Een goede manier van samenwerken draagt daarnaast bij aan de mate waarin we als gemeente in control zijn. Wij handelen naar besluiten en werken met de planning- & control cyclus als belangrijkste sturingsinstrument. 

Alle kernwaarden komen hier samen: de logica van de Hengeloër, keuzes maken en dingen voltooien.

Bereiken?

Doen?

Een resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisatie

Scherpe focus op de te bereiken resultaten vanuit de logica van de Hengeloër. Optimaliseren van de bedrijfsvoering en (concern) control, onder meer door het optimaliseren van de P&C-cyclus. Hiervoor is het programma 'P&C als belangrijkste sturingsinstrument' in 2019 gestart. De belangrijkste doelen van dit programma zijn het verbeteren van de inhoud van de P&C producten, het verbinden van de P&C producten met interne sturing en soepeler P&C processen.
Door het innoveren van werkprocessen onder meer met behulp van informatietechnologie kan efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder worden verbeterd.

De opgelegde taakstelling aan de ambtelijke organisatie is gerealiseeerd.

Een flexibele organisatie met een grote mate van samenwerking, transparantie, creativiteit en innovatie

Het aanpassen van onze organisatie aan alle veranderende eisen en omstandigheden is een continu proces. We zetten onder meer in op:

Dienstverlening: doorontwikkelen van ons dienstverleningsconcept vanuit de logica van de Hengeloër. Bij het ontwerp van de publieksbalies in het nieuwe stadhuis zijn bijvoorbeeld de dienstverleningsformules als uitgangspunt genomen.

Sociaal: vanuit de transities in het sociaal domein is de fase van transformatie ontstaan. Dit betekent écht anders samenwerken met partners en burgers, meer vernieuwen en keuzes maken met lef. Hier wordt aan gewerkt, onder andere door middel van het interventieprogramma sociaal domein.

Fysieke keten: de veranderende omgeving vraagt om een open houding, gericht op samenwerking intern en extern. Denken in mogelijkheden, handelen met lef vanuit vertrouwen en rugdekking. De Omgevingswet zal vanuit deze grondwaarden worden ingevoerd. In 2019 zijn hiervoor verdere voorbereidingen getroffen.

Cultuur: inzetten op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en op het laden van de kernwaarden lef, logica en voltooien door samenwerken. Hierover is het CMT in 2019 in gesprek gegaan met de medewerkers.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd