6.1.4 Aanduiding van de lokale lastendruk

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. In volgende tabel wijkt het bedrag voor afvalstoffenheffing af van de Coelo-cijfers. Coelo berekent de bedragen voor afval in gemeenten die diftar hanteren op basis van het gemiddeld aantal kilo rest- en gft-afval per inwoner per gemeente zoals gepubliceerd door het CBS. Omdat deze gegevens met twee jaar vertraging openbaar worden en wij recent vanuit diftar overgegaan zijn naar omgekeerd inzamelen, zijn de verouderde cijfers voor ons zonder betekenis. Wij gaan daarom uit van een samengesteld bedrag, gebaseerd op de ca. 37.000 aansluitingen/gezinnen, waarvan bijna 34.000 omgekeerd (restafval) in de ondergrondse containers storten en eveneens een zeer groot aandeel een groene minicontainer voor lediging aanbiedt. Samen met het vaste deel van het afvaltarief zijn de genoemde afvalinzamelingskeuzes de beste weergave van de afvalaanbieding van de gemiddelde Hengeloër.

De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in de periode 2016-2019:

Woonlastenontwikkeling

2016

2017

2018

2019

OZB Eigenaar

259,78

264,38

276,28

281,24

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

281,59

247,64

213,24

201,84

Rioolheffing

205,68

212,88

220,32

228,00

Totaal

747,05

724,90

709,84

711,08

Eigenaar

-3,1%

-2,1%

0,2%

Huurder

-5,6%

-5,9%

-0,9%

Door de gewijzigde berekening t.o.v. de Coelo-cijfers wijken de bedragen voor de afvalstoffenheffing af van de jaarstukken 2018 (bedragen in de jaarstukken 2018 zijn over 2018 en 2017 288,75 resp. 303,08).

De lasten stijgen in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,2% voor de eigenaar/bewoner van een woning. Voor de huurder van een woning dalen de woonlasten met 0,9%, omdat een huurder geen onroerende-zaakbelastingen betaalt en daarom relatief meer voordeel verkrijgt uit de verlaging van de afvalstoffenheffing.

Lastendruk volgens Coelo

De door Coelo gepubliceerde woonlasten geven volgens ons niet het juiste beeld voor onze positie ten opzichte van andere gemeenten. Zoals hiervoor aangegeven is de afvalstoffenheffing de oorzaak hiervan. Maar eenzelfde argumentatie kan ook gelden voor andere gemeenten, die hun afvalbeleid aangepast hebben. Daarom nemen we onderstaand toch de vergelijkende cijfers van de Twentse gemeenten ongewijzigd op vanuit de Coelo-atlas 2019. Voor de vergelijkbaarheid van de heffing voor het afvalaanbod gebruikt Coelo het aanbod van restafval en gft-afval per inwoner per gemeente zoals door het CBS gepubliceerd. De meest recente cijfers hebben betrekking op 2017. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het afvalaanbod lager is als een gemeente diftar hanteert. Bij hogere tarieven daalt het afvalaanbod in diftargemeenten ook. De cijfers van 2017 worden daarom gecorrigeerd voor ontwikkelingen (verandering van tarief of tariefsysteem) in 2018 en 2019. Deze algemene landelijke vergelijking leidt daarmee tot een hoger aandeel van de afvalstoffenheffing in de totale lokale lasten dan het in Hengelo gehanteerde uitgangspunt van het gemiddelde aanbod in een jaar.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2018

2019

bedrag

rangorde

bedrag

rangorde

stijging 2019 in % tov 2018

rangorde

Almelo

781

14

808

14

3,5%

11

Borne

744

8

769

10

3,4%

10

Dinkelland

746

9

744

8

-0,3%

1

Enschede

747

10

773

11

3,5%

12

Haaksbergen

769

12

778

12

1,2%

5

Hellendoorn

683

6

718

6

5,1%

13

Hengelo

714

7

728

7

2,0%

7

Hof van Twente

748

11

746

9

-0,3%

2

Losser

775

13

792

13

2,2%

8

Oldenzaal

638

3

637

3

-0,2%

3

Rijssen-Holten

566

1

579

1

2,3%

9

Tubbergen

654

4

666

4

1,8%

6

Twenterand

657

5

710

5

8,1%

14

Wierden

620

2

626

2

1,0%

4

Overijssel

688

708

2,9%

Nederland

651

672

3,2%

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2018

2019

bedrag

rangorde

bedrag

rangorde

stijging 2019 in % tov 2018

rangorde

Almelo

781

8

808

10

3,5%

12

Borne

744

5

769

6

3,4%

11

Dinkelland

774

7

769

6

-0,6%

3

Enschede

787

9

808

10

2,7%

9

Haaksbergen

820

14

829

13

1,1%

6

Hellendoorn

797

12

836

14

4,9%

13

Hengelo

787

10

788

9

0,1%

5

Hof van Twente

790

11

778

8

-1,5%

1

Losser

806

13

817

12

1,4%

8

Oldenzaal

668

2

662

2

-0,9%

2

Rijssen-Holten

602

1

620

1

3,0%

10

Tubbergen

684

3

692

3

1,2%

7

Twenterand

697

4

745

4

6,9%

14

Wierden

764

6

763

5

-0,1%

4

Overijssel

755

743

-1,6%

Nederland

721

740

2,6%

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd