Aanduiding van de lokale lastendruk

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we het totaal van onroerende-zaakbelastingen (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt. Een huurder betaalt geen ozb. Daarom is bij lastendruk onderscheid gemaakt tussen eigenaar en huurder.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. In volgende tabel wijkt het bedrag voor afvalstoffenheffing af van de Coelo-cijfers. Coelo kan bij een Diftar-gemeente geen jaarbedrag vaststellen, omdat de frequentie van aanbieden bij haar niet bekend is. Daarom bepaalt Coelo de bedragen voor afval op basis van het gemiddeld aantal kilo's rest- en gft-afval per inwoner per gemeente zoals gepubliceerd door het CBS. Deze cijfers worden gecorrigeerd, omdat ze 2 jaar oud zijn. De Coelo-cijfers zijn daarmee zo algemeen, dat wij ze wel in de vergelijking met andere gemeenten hanteren, maar niet als goede weergave zien van het door de gemiddelde Hengeloër betaalde tarief. Wij gaan daarom uit van een samengesteld bedrag, gebaseerd op het meest voorkomende aanbiedgedrag: restafval in de ondergrondse containers storten en GFT aanbieding in een minicontainer van 140 liter. Samen met het vaste deel van het afvaltarief zijn de genoemde afvalinzamelingskeuzes de beste weergave van de afvalaanbieding van de gemiddelde Hengeloër.

De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in de periode 2018-2022:

Soort heffing

2018

2019

2020

2021

2022

OZB Eigenaar

276,28

281,24

286,02

292,60

305,25

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

213,24

201,84

195,36

221,40

222,06

Rioolheffing

220,32

228,00

236,04

244,32

252,84

Totaal woonlasten

709,84

711,08

717,42

758,32

780,15

Eigenaar

0,2%

0,9%

5,7%

2,9%

Huurder

-0,9%

0,4%

8,0%

2,0%

De lasten zijn in 2022 ten opzichte van 2021 met 2,9% gestegen voor de eigenaar/bewoner van een woning. Voor de huurder van een woning was de stijging 2%. Deze stijgingen blijven onder het inflatiepercentage van 3,1%. De afvaltarieven zijn nauwelijks gestegen. De 3,5% stijging van riolering is conform het gemeentelijk rioleringsplan.
Huurders en eigenaren worden even zwaar belast door de stijging van het afvaltarief en riooltarief. Het percentage stijging valt echter bij eigenaren hoger uit doordat de OZB, die de huurder niet betaalt, procentueel meer stijgt.

Lastendruk volgens Coelo

We nemen onderstaand de vergelijkende cijfers van de Twentse gemeenten ongewijzigd op vanuit de Coelo-atlas 2022. Voor de vergelijkbaarheid van de heffing voor het afvalaanbod gebruikt Coelo het (gecorrigeerde) aanbod van restafval en gft-afval per inwoner per gemeente zoals door het CBS gepubliceerd. Deze algemene landelijke vergelijking leidt daarmee tot een hoger aandeel van de afvalstoffenheffing in de totale lokale lasten dan het in Hengelo gehanteerde uitgangspunt van het gemiddelde aanbod in een jaar.

Woonlasten t.o.v. Twentse gemeenten

Eenpersoons huishouden

Meerpersoons huishouden

Eenpersoons huishouden

Meerpersoons huishouden

Gemeente

eigenaar 2022

rangorde

eigenaar 2022

rangorde

huurder 2022

rangorde

huurder 2022

rangorde

Almelo

€ 943

12

€ 986

12

€ 421

8

€ 465

8

Borne

€ 884

8

€ 914

9

€ 353

4

€ 383

4

Dinkelland

€ 854

4

€ 883

4

€ 385

6

€ 415

6

Enschede

€ 927

11

€ 962

11

€ 531

14

€ 566

14

Haaksbergen

€ 973

14

€ 1.021

14

€ 511

13

€ 559

13

Hellendoorn

€ 902

9

€ 902

7

€ 477

10

€ 477

9

Hengelo

€ 860

5

€ 901

6

€ 479

11

€ 520

11

Hof van Twente

€ 872

7

€ 912

8

€ 489

12

€ 526

12

Losser

€ 960

13

€ 990

13

€ 245

2

€ 275

2

Oldenzaal

€ 828

3

€ 864

3

€ 362

5

€ 397

5

Rijssen-Holten

€ 615

1

€ 667

1

€ 325

3

€ 377

3

Tubbergen

€ 784

2

€ 813

2

€ 208

1

€ 237

1

Twenterand

€ 916

10

€ 957

10

€ 417

7

€ 458

7

Wierden

€ 863

6

€ 892

5

€ 465

9

€ 495

10

Overijssel

€ 835

€ 868

€ 411

€ 444

Nederland

€ 826

€ 904

€ 335

€ 424

Het type huishouden is nauwelijks van invloed op onze rangorde in de regio. Bij het onderscheid huurder of eigenaar is dat wel het geval. We hebben naar verhouding met de regio blijkbaar een relatief lage ozb en een relatief hoge combinatie van afvalstoffen- en rioolheffing.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd