5.2.6 Sociaal domein

Aanspreekpunt bestuurlijk

Wethouders van Wakeren, ten Heuw en Bruggink

Betrokken sector (en)

Sociaal

Aanspreekpunt Ambtelijk

Suzan Hagen

Hoofddoelstelling

Iedereen in Hengelo moet kunnen mee doen. Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgden er samen voor dat (kwetsbare) mensen die tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning nodig hebben, deze in 2019 zoveel mogelijk op maat kregen, passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie. Dit gold voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet.

De volgende uitgangspunten vonden wij daarbij belangrijk:

 • Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving.

 • Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft.

 • Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur.

 • Behoud het goede.

 • Extra inzet op preventie.

 • Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op eigen kracht van mensen en omgeving.

 • Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde voorzieningen.

 • Verbinden zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie, zowel inhoudelijk als financieel.

 • Begeleiding naar regulier werk waar mogelijk.

 • Inzetten op activering als regulier werk op korte termijn niet haalbaar is.

 • Het bestrijden van laaggeletterdheid.

 • Tegengaan van schulden en armoede.

 • Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels richting zorgaanbieders en minder bureaucratie.

 • Ruimte voor en vertrouwen in professionals.

Financieel overzicht

Taakveld

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

741

816

801

6.2 Wijkteams

-

-

-

6.3 Inkomensregelingen

43.374

41.201

41.533

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

61

346

156

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

20

18

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.213

1.181

1.564

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

-

1.738

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

Totaal baten

45.389

43.564

45.809

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.075

11.926

11.140

6.2 Wijkteams

4.385

5.801

5.633

6.3 Inkomensregelingen

51.913

50.033

49.933

6.4 Begeleide participatie

12.032

12.593

12.593

6.5 Arbeidsparticipatie

5.410

5.874

5.352

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.672

2.172

2.081

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

21.321

21.686

21.019

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

18.183

23.326

21.014

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

411

472

482

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.928

3.184

3.846

Totaal lasten

131.330

137.067

133.093

Saldo 6 Sociaal domein

-85.941

-93.503

-87.284

Relevante beleidsnota’s

Beleidsindicatoren

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

% scholieren dat kiest voor een technisch profiel

37,4%

24,0%

37,4%

38,5%

Ingekochte re-integratietrajecten

414

300

334

Geen afspraken

Uitstroom naar werk (incl. zelfstandig ondernemerschap) aantal en %)

344 (15,4%)

340 (47%)

242 (49%)

14,9%

2018 tov van ultimo bijstandsvolume

Uitstroom overig (aantal en %)

384 (17,2%)

410 (53%)

253 (51%)

26,7%

2018 tov van ultimo bijstandsvolume

Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

14,9% (2018)

17,0%

14,5%

14,9%

% Hengelose personen dat een inkomen heeft dat landelijk gezien tot de laagste 20% behoort

12,8% (2017)

13,0%

10,9%

12,8%

aantal gestarte schuldhulpverleningstrajecten

532

640

608

533

aantal afgeronde schuldhulpverleningstrajecten

506

610

663

506

Aantal beschutte werkplekken

20

34

23,8

nog geen doelstelling

2019 is doelstelling

Percentage cliënten dat zich beter voelt door hulp

75%

73%

81%

75%

Percentage cliënten waarbij door hulp het beter gaat op school, werk, dagbesteding

34% (2017)

64%

72%

34%

Samengestelde indicator ‘eigen kracht’. Door de Wmo-ondersteuning:- kan ik beter dingen doen die ik wil; - kan ik me beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven

77% (2017)

76%

78%

77%

% ouderen dat aangeeft matig tot zeer eenzaam te zijn

47% (2016)

47%

46%

45%

Aantal unieke cliënten die binnen een kalenderjaar een Wmo-voorziening hebben gehad

7.558

6.400

7.624

7.580

Kengetallen

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

782,3 (2017)

910,1 (2017)

951 (2018)

951 (2018)

Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar)

1,46% (2015)

1,46% (2015)

1% (2018)

1,46% (2015)

Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)

6,28% (2015)

6,28% (2015)

6% (2018)

6,28% (2015)

Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

66,8% (2017)

67,1% (2017)

67,7% (2018)

67,6% (2018)

Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar)

1,86% (2015)

1,86% (2015)

3% (2018)

1,86% (2015)

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)

49,5

51 (2017)

473,8

48,2

Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

30,1

25,3 (2017)

352 (2018)

35,2

Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)

8,90%

8,6% (2017)

9% (2018)

9,10%

Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)

1,60%

1,3% (2017)

1,80%

1,60%

Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)

0,40%

0,4% (2017)

0,30%

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep)

77

76 (2017)

790

77

Verbonden partijen

Regio Twente, Bestuurscommissie Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)
Samen met onze regiogemeenten zorgen wij voor inkoop van de juiste (geïndiceerde) maatwerkondersteuning zodat het beschikbaar is voor inwoners die het nodig hebben.

Regio Twente, Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (PG)
Samen werken wij aan bevorderen van de gezondheid van mensen door middel van preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen (inzet GGD).

Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/Economische zaken
De arbeidsmarkt is regionaal en vraagt samenwerking om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk in te richten en om het Twents economisch profiel te helpen versterken.

Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)
Uitvoeringsorganisatie om namens de deelnemende gemeenten een 3 tal gemeentelijke kerntaken uit te voeren

 1. Wet sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut,
  Met ingang van 1-1 2015 vindt geen nieuwe instroom meer plaats in de WSW waardoor het aantal medewerkers jaarlijks daalt. Met ingang van 2017 is Nieuw Beschut een wettelijke taak en uitvoering hiervan vindt plaats door SWB.

 2. Arbeidsontwikkeling;
  De SWB voert in het kader van de Participatiewet arbeidsontwikkeltrajecten uit en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Hierbij moet regulier werk altijd het uitgangspunt zijn. Wanneer dat (nog) niet haalbaar is kunnen instrumenten als loonkostensubsidie en beschut werk worden ingezet.

 3. Uitvoeringstaken ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (Gildebor)

Werkplein Twente
Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk; in het Werkplein werken wij samen met het UWV, de SWB en alle Twentse gemeenten om werkzoekenden en werkgevers hierin te ondersteunen.

Stadsbank Oost Nederland
Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn wij verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan onze inwoners, inclusief preventie en nazorg. Ons doel is mensen waar mogelijk schuldenvrij- of hun schuldenlast beheersbaar te krijgen. De financieel-technische zaken op dit gebied, waaronder budgetbeheer en schuldregelen, zijn overgedragen aan de Stadsbank. Binnen de Stadsbank werken 22 gemeenten samen.

Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken
Voor de uitvoering van de Participatiewet werken we samen met Borne en Haaksbergen. Naast bijstand verstrekking wordt ook uitvoering gegeven aan het re-integratiebeleid en armoedebeleid.

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

Betrokken afdeling(en)

Werk en Inkomen/Stad en Regie/Beleid

Wat hebben we bereikt?

Het is altijd lastig te beoordelen of wij bereiken dat iedereen mee kan doen. Door financiering van o.a. Wijkracht, de wijkwelzijnsorganisaties en peuterspeelzalen, faciliteren wij dit zo goed mogelijk.
Ook onze inzet op preventie draagt hieraan bij, waarbij het niet eenvoudig is de opbrengsten ervan duidelijk en inzichtelijk te maken. Het is in algemene zin de vraag of een effect kan worden toe­geschreven aan preventieve interventies van gemeenten. Maatschappelijke kostenbatenanalyses proberen weliswaar de kosten en opbrengsten van preventie in beeld te krijgen, maar de onvoorspelbaarheid en diversiteit van factoren maken dat uitermate moeilijk.

In 2019 hebben wij onze inwoners de gelegenheid geboden mee te denken over inzet op nieuw beleid voor 2020 en verder. Een aantal inwoners en veel organisaties hebben deze gelegenheid aangegrepen hiervoor voorstellen in te dienen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Maatregelen Interventieprogramma
Wij hebben uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het Interventieprogramma.

 • Verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: ook in 2019 hebben wij gezocht naar mogelijkheden om meer mensen in het 'voorveld' te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie. Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot ontmoeten, contacten met lot- en taalgenoten en/of een zinvolle dagbesteding hebben als effect dat (sociale) vaardigheden behouden of gestimuleerd worden of bijvoorbeeld eenzaamheid voorkomen wordt.

 • Wij hebben de subsidie aan de AVEM groepen (voor Allochtone vrouwen en mannen) voortgezet en uitgebreid, zodat er meer groepen gedraaid worden. Er is een nauwe samenwerking met het team Wmo van de gemeente.

 • Vanuit het interventieprogramma zijn wij medio 2018 gestart met de pilot ‘Ontmoeten Plus’, samen met Trivium Meulenbeltzorg, CarintReggeland en Wijkracht. De gedachte was dat wij met ‘Ontmoeten Plus’, in een tijdsbestek van 1 jaar, 100 Hengeloërs, die anders aangewezen zouden zijn op een Wmo-indicatie, voor 2 dagdelen per week, zouden kunnen toe leiden naar ‘Ontmoeten Plus’. Conclusie na één jaar ‘Ontmoeten Plus’ is dat ondanks dat de groepen redelijk draaiden, de pilot zowel inhoudelijk als financieel helaas niet heeft opgeleverd wat, in het licht van het interventieprogramma, beoogd werd. Minder deelnemers dan verwacht, geen merkbare of meetbare verschuiving van maatwerk naar voorliggend en geen zicht op kostenbesparing. Daarom hebben wij besloten de pilot te stoppen. Wel zijn wij met Wijkracht in gesprek om hun aanbod aan voorliggende voorzieningen intensiever te benutten en/ of uit te breiden, aangepast aan de behoeften die er in de verschillende wijken zijn

 • Herinrichting welzijnswerk: dit heeft in 2019 in het teken gestaan van de bezuinigingsopgave uit het interventieprogramma van € 100.000,-. Dit is in 2019 eenmalig gerealiseerd door het niet invullen van vacatures in het beheer van het wijkwelzijnswerk en door het herhuisvesten van o.a. de wijkteams van Wijkracht in de wijkwelzijnsaccommodaties. Het niet invullen van de vacatures heeft als gevolg gehad dat met minder mensen meer werk verzet moest worden en dat de openingstijden van de accommodaties beperkt werden. De herinrichting krijgt in 2020 een vervolg, met het doel om de bezuinigingsopgave structureel in te vullen.

 • Wijkracht: voor Wijkracht heeft 2019 in het teken gestaan van de uitvoering van het actieplan ‘Positioneren, profileren en professionaliseren’ en van de bezuinigingsopdracht van het interventieprogramma. De uitvoering van het actieplan is uitgevoerd en daarmee is de extra inzet (en financiering) is afgerond. Positionering, profilering en professionalisering van Wijkracht blijft echter ook de komende jaren ons (gezamenlijke) punt van aandacht. In het interventieprogramma is de bezuinigingsopdracht opgenomen voor Wijkracht van € 300.000. In samenspraak met Wijkracht is invulling gegeven aan deze bezuiniging. Vanaf 1 juli 2019 tot uiterlijk 1 juli 2020 zal Wijkracht deze bezuiniging stapsgewijs doorvoeren.

 • Passende kinderopvang: wij zijn een onderzoek gestart naar passende Buitenschoolse opvang (BSO+) voor kinderen die een extra ondersteuningsvraag hebben. Het omvat zowel een data-analyse als een verkenning van good-practices. Wij financieren dit vanuit de subsidie ‘De juiste zorg op de juiste plek’. In 2020 wordt gestart met een proeftuin in Hengelo.

Aanpak eenzaamheid
In 2019 hebben wij, in lijn met de motie eenzaamheid en het landelijke programma 'Een tegen eenzaamheid', een start gemaakt met een lokale aanpak van eenzaamheid. In het uitvoeringsplan 'Eenzaamheid is iets om te delen' hebben wij beschreven wat er zoal gedaan wordt in Hengelo en wat wij extra willen gaan doen. Naar aanleiding van de discussie met de gemeenteraad in december worden er 3 pilots voorbereid. De aanpak van eenzaamheid sluit goed aan bij de (preventieve) initiatieven om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie.

Cliëntondersteuning
Hengelo doet samen met 12 andere Twentse gemeenten mee aan het koplopersproject integrale cliëntondersteuning. De ambitie is om samen met o.a. Menzis een verbeterslag te maken in de vindbaarheid, de kwaliteit en de integraliteit van de (onafhankelijke) clientondersteuning. In 2019 heeft een eerste verkennend onderzoek plaatsgevonden. In 2020 zullen wij met implementatievoorstellen komen.

Preventievisie
Zoals in het centrale thema al beschreven, is in 2019 de preventievisie 'Een nieuwe focus op preventie in het sociaal domein Hengelo' opgesteld. Als vervolg daarop heeft de versobering van taken voor jeugd bij Wijkracht (LOES, jongeren, School Maatschappelijk Werk) plaatsgevonden. Versobering van het preventief jeugdbeleid is in 2019 nog niet ingevuld. Dit zal in 2020 in lijn met de preventievisie verder uitgewerkt worden.

Schoolzorgondersteuners
In 2019 heeft een pilot gedraaid met schoolzorgondersteuners (SZO) op een aantal basisscholen. Op basis van evaluatie wordt in 2020 de werkwijze uitgebreid naar alle basisscholen in Hengelo. De werkwijze van de schoolzorgondersteuners is vergelijkbaar met die van de praktijkondersteuners bij de huisarts (POH). Beide zijn erop gericht de vindplaatsen (respectievelijk de school en de huisarts) te versterken en daar ondersteuningsvragen te signaleren en waar nodig direct lichte zorg en ondersteuning te bieden.

Wat zijn we blijven doen?

Veel (preventieve) reguliere activiteiten zijn gewoon doorgegaan. Op een aantal onderdelen is extra inzet gepleegd:

 • Ondersteunen zorgstructuren in het (regulier) onderwijs: De zorgstructuur in het basisonderwijs (en de Integrale Kindcentra) is doorontwikkeld en de verkenning met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is gestart.
  In overleg met het CT Storkcollege zijn drie lijnen benoemd waarop de zorgstructuur op het Vmbo verbeterd kan worden. Dit betreft de inzet van jongerenwerk en bureau Halt op school en daarnaast de mogelijkheid om GGZ ondersteuning in school te gaan bieden. Deze lijnen worden in 2020 verder uitgewerkt met de school.
  Met de buurgemeenten Borne en Hof van Twente, het onderwijs en de relevante jeugdhulppartijen is eind 2019 een verkenning gehouden, waarbij een ontwerp gemaakt is voor een betere verbinding tussen jeugdhulp en zorgintensieve scholen (Sbo, SO, Pro, VSO). In 2020 wordt het ontwerp naar de praktijk vertaald.

 • Jeugdkracht: In lijn met de preventievisie in het sociaal domein is de werkwijze in het voorliggend netwerk voor jeugd vormgegeven via de jeugdtafels. Hierin participeren Wijkracht, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Humanitas, ons team Jeugd en Gezin, de SZO en de POH. Ook is met de grote jeugdhulppartijen in Hengelo besproken hoe de verbinding met hen versterkt kan worden. De conclusie eind 2019 is dat wij vervolg geven in het netwerk jeugd aan een Jeugdtafel Voorveld en een Brede Jeugdtafel.

 • Aandacht voor LHBT (Lesbies Homo Biseksueel Transgender) door verlengen actieplan: Wij kregen in april 2019 bericht dat voor de periode 2019 tot en met 2022 opnieuw een jaarlijkse rijksbijdrage wordt toegekend van € 20.000 per jaar.

 • Subsidiëren van de Adviesraad Sociaal Domein, de Wmo-cliëntenraad en gehandicapten-organisaties: De Wmo-cliëntenraad heeft naar aanleiding van de discussie over de Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo in het voorjaar 2019 besloten om haar werkzaamheden neer te leggen. Hoewel wij de ontstane situatie zeer betreurden, hebben wij de impasse benut om met de gemeenteraad, de Adviesraad en de Cliëntenraad Minima opnieuw te kijken naar de vormgeving van cliëntparticipatie in Hengelo. Naar aanleiding daarvan hebben wij eind 2019 besloten de gemeenteraad voor te stellen met één Cliëntenraad Minima en Wmo verder te gaan en de verordening hierop aan te passen. Deze is begin 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.10.0 Sociaal Werk (in de wijk)

64

5.168

-5.104

85

4.598

-4.514

6.10.1 Inloop GGZ / Dak- en thuislozen

-

723

-723

-

643

-643

6.10.2 Toegankelijkheid algemene voorzieningen

-

57

-57

-

46

-46

6.10.3 Preventie

-

951

-951

-

878

-878

6.10.4 Versterken vindplaats Jeugd

-

316

-316

-

339

-339

6.10.6 Adviesraden

-

18

-18

-

15

-15

6.10.7 Wijkwelzijnsvoorzieningen

685

2.834

-2.149

679

2.802

-2.124

6.10.8 Kinderopvang

39

908

-870

33

839

-806

6.10.9 Sociale vernieuwing/wijkaanpak

29

951

-922

5

980

-975

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

816

11.926

-11.109

801

11.140

-10.339

Financiële toelichting

6.10.0 Sociaal Werk (in de Wijk) (voordeel € 590.000)
Deze onderschrijding heeft meerdere oorzaken: In 2019 hebben wij een concept voorstel gemaakt voor het besteden van de middelen voor innovatie, versnelling en preventie, welke wij in januari 2020 hebben voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2019 heeft de focus dus op planvorming gelegen en zijn weinig middelen uitgegeven. Het restantbudget ad € 396.000 voor de Denktank Innovatie Jeugd en WMO wordt via een voorstel budgetoverheveling toegevoegd aan het budget 2020. Daarnaast hadden we een bedrag geraamd voor het vervolg en de doorontwikkeling (meer deelnemers en andere doelgroepen) van het concept ontmoeten plus. Vanwege onvoldoende inhoudelijke en financiële effecten is dit niet doorgegaan, wat resulteert in een onderschrijding van incidenteel € 77.000. Tegelijkertijd hoefden we minder vaak ambulante hulp voor personen met verward gedrag in te zetten dan verwacht. Dit resulteert in een incidenteel voordeel ad € 51.000. Van de 18,87 beschikbare fte's voor combifuncties zijn er 1,69 nog niet ingezet, waardoor incidenteel € 46.000 minder is besteed. De overige mutaties bestaan voornamelijk uit een overschrijding op loonkosten (nadeel € 35.000) en onderschrijdingen op voorliggende voorzieningen Jeugd (voordeel € 18.000), mantelzorgondersteuning (voordeel € 21.000) en verscheidene kleine verschillen ( voordeel € 16.000).

6.10.1 Inloop GGZ /Dak- en thuislozen (voordeel € 80.000)
Een administratieve fout in de jaarrekening 2018 levert in 2019 een incidenteel voordeel op van € 55.000. Op grond van de cijfers 2018 zijn structureel budgetten verhoogd (€ 44.000), welke achteraf niet nodig bleken te zijn. We hebben € 17.000 meer uitgegeven aan loonkosten. Tenslotte zijn er nog enkele kleine incidentele verschillen welke een € 2.000 nadelig effect hebben.

6.10.3 Preventie (voordeel € 73.000)
Preventie is een onderdeel van het interventieprogramma. In 2019 is de visie een focus op preventie vastgesteld in het college. Deze is verder uitgewerkt in een actieplan preventie Jeugd. Er zijn in 2019 € 73.000 minder middelen ingezet om niet vooruit te lopen op dit plan.

6.10.8 Kinderopvang (voordeel € 63.000)
In 2018 en 2019 zijn er (deels structureel) extra gelden beschikbaar gekomen voor de intensivering van de inspecties binnen de gastouderopvang. Deze inspecties worden uitgevoerd door de GGD. De GGD had de extra capaciteit echter niet direct beschikbaar, waardoor zij pas eind 2019 zijn begonnen met de extra inspecties. Daarmee is een deel van het budget niet ingezet. Dit zorgt voor een voordeel in 2019 van € 63.000.

Taakveld 6.2. Wijkteams

Betrokken afdeling(en)

Ondersteuning en Zorg

Opmerking vooraf: de titel van dit taakveld heeft binnen Hengelo een andere betekenis. In veel gemeenten indiceren de wijkteams. Dit is in Hengelo niet zo. Bij ons verlenen de wijkteams lichte ondersteuning in de wijk en zijn het dus de toegangsteams bij de gemeente die indiceren voor een maatwerkvoorziening. Hengelo kent naast het zorgloket een team Jeugd en Gezin (inclusief leerplicht), een team Wmo en vier teams Werk en inkomen.

Wat hebben we bereikt?

Wij brengen de vraag/het probleem van inwoners helder in beeld op meerdere leefgebieden (wonen, zorg, welzijn, opgroeien, opvoeden, inkomen, e.a.). Samen met hen kijken wij naar wat zij zelf kunnen (met steun van hun omgeving) en welke extra ondersteuning zijn nodig hebben. Waar nodig hebben de toegangsteams een maatwerkindicatie verstrekt, schuldhulpverlening ingezet en/of een uitkering verstrekt.

Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd en geeft een stabiel positief beeld van hoe inwoners de Wmo ondersteuning en Jeugdhulp en de benadering vanuit de gemeente ervaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Wij hebben uitvoering gegeven aan de volgende maatregelen in het Interventieprogramma:

 • Vermindering ondersteuning Jeugd en Wmo: nog steeds gaan wij uit van maatwerk, maar begrenzen wij de inzet (in uren of dagdelen ondersteuning) in lijn met de uitgangspunten en richtlijnen voor (her)indicatie die wij eind 2018 hebben vastgesteld. Met als uitgangspunt dat wij zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk de zorg en ondersteuning inzetten ('goedkoopst adequaat'). Zoals wij bij het centrale thema hebben benoemd, stond het hanteren van de uitgangspunten en richtlijnen in 2019 zwaar onder druk als gevolg van de hoge werkdruk. Zie centrale thema.

 • Verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: wij hebben onze contacten met Wijkracht geïntensiveerd en gezocht naar mogelijkheden om het hele palet aan beschikbare voorliggende voorzieningen in beeld te krijgen (en te houden).

Vanuit het zorgloket hebben wij in 2019 veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding voor de nieuwe website van onze gemeente.

Wat zijn we blijven doen?

Wij hebben onze regulier (preventieve) activiteiten voortgezet, zoals het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met de wijkteams van Wijkracht).

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.20.1 Toegang tot maatwerkvoorzieningen

-

5.801

-5.801

-

5.633

-5.633

Totaal 6.2 Wijkteams

-

5.801

-5.801

-

5.633

-5.633

Financiële toelichting

620.1 Toegang tot maatwerkvoorzieningen (€ 168.000 Voordeel)
Een deel van de loonkosten, waaronder de inhuur, zijn geboekt binnen programma 9 (zie de toelichting aldaar). Per saldo is er sprake van een overschrijding. De bijdrage aan de Regio Twente was € 9.000 hoger dan geraamd. We hebben regionaal een risicomodule aangeschaft, om meer grip te krijgen op de financiële, personele en bedrijfsmatige ontwikkelingen bij zorgaanbieders.

Taakveld 6.3. Inkomensregelingen

Betrokken afdeling(en)

Werk en Inkomen/ROZ/Kwaliteit en Control/Regulering en Toezicht

Wat hebben we bereikt?

Op basis van de Particpatiewet hebben we de bijstand uitgevoerd voor de gemeente Hengelo. Deze taak voeren wij als centrumgemeente ook uit voor de gemeenten Haaksbergen en Borne. Bijstand is voor de inwoners die in zodanige omstandigheden verkeren dat ze niet over de middelen beschikken om in de kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Ultimo 2019 telden we 2.192 uitkeringen. Dit is een daling van 43 uitkeringen ten opzichte van 1 januari 2019. Wij verstrekken daarnaast vanuit het minimabeleid middelen zodat ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten. Voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan verstrekken wij bijzondere bijstand.

Op basis van het Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz) verstrekken we ook uitkering voor levensonderhoud aan ondernemers die tijdelijk een beperkt inkomen hebben.

Als onderdeel van het interventieprogrmama hebben we alle mensen die het zwaardere pakket via de collectieve zorgverzekering afnemen eind 2018 gecontroleerd. Mensen die boven de inkomensgrens zitten, zijn per 1 januari 2019 afgemeld voor de collectieve zorgverzekering. Dit zou moeten leiden tot een besparing van € 200.000 structureel. Echter zijn er in december 2018 na een promotiecampagne weer zoveel nieuwe cliënten bijgekomen, waardoor wij in 2019 effectief geen besparing realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

 • Met het project 'Vakkundig aan het werk' hebben we het intakeproces gewijzigd. Bij de intake leggen we veel meer de nadruk op de bemiddeling naar werk en minder op het het proces rondom het inkomen. Dit wordt vooraf zoveel mogelijk al afgehandeld, waardoor er meer aandacht besteed kan worden aan de begeleiding naar werk

 • De huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minimagezinnen is doorontwikkeld.

 • In het kader van het project 'Boosten van startend ondernemerschap' is een online platform ontwikkeld om startende ondernemers met elkaar in contact te brengen.

 • Het ROZ heeft haar dienstverlening aangepast op de veranderende vraag.

 • We hebben nieuw contract gesloten voor de collectieve ziektekostenverzekering.

 • We hebben de werkwijze op het gebied van handhaving doorontwikkeld.

Wat zijn we blijven doen?

Op het gebied van inkomensvoorzieningen zijn er diverse wettelijke taken en regelingen die we blijven uitvoeren. Dit zijn ondere de bijstandsverstrekking voor het levensonderhoud, kwijtschelding afvalstoffenheffing, bijzondere bijstand, individuele inkomentoeslag en het Bbz. Daarnaast zetten we diverse voorzieningen in vanuit onder andere het Kindpakket om kinderen zoveel mogelijk volwaardig mee te laten doen. Ook verstrekken we voorzieningen om mensen ondanks een laag inkomen toch te kunnen laten sporten en activiteiten op het gebied van cultuur te ondernemen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.30.0 Inkomensonderst. chronisch zieken

-

1.331

-1.331

-

1.315

-1.315

6.30.1 Inkomensvoorziening

35.765

33.243

2.522

36.209

33.194

3.015

6.30.2 Minimaregelingen

-

1.490

-1.490

27

1.574

-1.547

6.30.3 Kwijtschelding

-

1.155

-1.155

-

1.250

-1.250

6.30.4 Bijzondere bijstand

244

3.894

-3.650

207

4.098

-3.891

6.30.7 Inkomensvoorziening post NL

95

270

-175

72

235

-163

6.30.8 Participatiewet beheer

2.682

6.237

-3.555

2.546

5.933

-3.387

6.30.9 ROZ

2.415

2.414

2

2.472

2.334

138

Totaal 6.3 Inkomensregelingen

41.201

50.033

-8.832

41.533

49.933

-8.400

Financiële toelichting

6.30.1 Inkomensvoorziening (€ 493.000 voordeel)
Ten tijde van de 2e beleidsrapportage was de bijstelling budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) nog niet bekend. Dit resulteert in een voordeel op de baten van € 318.000. In 2019 is er per saldo voor een bedrag van circa € 126.000 meer dan geraamd aan bijstand teruggevorderd. Onderdeel hiervan is de geactualiseerde voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast zien wij over 2019 een daling in de uitgaven van de bijstandsgerechtigden (voordeel € 204.000) waar wel een extra uitgave aan de loonkostensubsidies tegenover staat (nadeel € 155.000). Hoewel we aanvankelijk een lager bedrag hadden begroot voor loonkostensubsidies, is dit maatschappelijk een positieve ontwikkeling. Loonkostensubsidie zetten we namelijk in om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen bij reguliere werkgevers aan de slag te laten gaan. Hiermee wordt ook bespaard op de uitkeringslasten.

6.30.2 Minimaregelingen (€ 57.000 nadeel)
Ten tijde van de 2e beleidsrapportage was de toename van de aanvragen in het 4e kwartaal van 2019 nog niet bekend. Dit heeft er toe geleid dat er op de minimabudgetten diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn ontstaan. De minimaregelingen voor kinderen uit arme gezinnen hebben we de tweede helft van 2019 extra onder de aandacht gebracht. De afwijking zit dan ook met name in de bijdrage voor de schoolkosten en voor het verstrekken van computers voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar.

6.30.3 Kwijtschelding (Deel afval: € 95.000 nadeel)
De groep die in aanmerking komt voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt groter. De toegekende aanvragen, en daarmee de kosten voor de gemeente ook. Na de invoering van de systematiek van DIFTAR, gecombineerd met het omgekeerde inzamelen, blijkt bovendien dat het aandeel voor het vaste recht groter wordt ten opzichte van het variabele deel. Aangezien alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing voor kwijtschelding in aanmerking komt, loopt het tekort hier op.

6.30.4 Bijzondere bijstand (€ 241.000 nadeel)
De kosten voor beschermingsbewind nemen toe. Dit is een landelijke trend. Mensen die in de doelgroep bijzondere bijstand vallen, komen veelal in aanmerking voor vergoeding van deze kosten via deze regeling. Op het moment dat deze kosten zijn gemaakt, zijn wij wettelijk verplicht deze te vergoeden. Dit zorgt voor een nadeel van € 147.000. Wij hadden verwacht dat de kosten bijzondere bijstand lager uit zouden vallen vanwege de economische ontwikkelingen. Echter blijkt dit voor de verstrekkingen bijzondere bijstand niet zo te zijn en leidt dit tot een nadeel van € 140.000. Tevens hebben wij € 83.000 minder uitgegeven aan loonkosten. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen op dit subtaakveld.

6.30.8 Participatiewet beheer (€ 168.000 voordeel)
De inkomsten SMS van Borne en Haaksbergen zijn in 2019 lager dan verwacht (nadeel € 46.000), doordat het aantal bijstandsgerechtigden van deze gemeenten zijn gedaald. Daarnaast hebben wij een subsidie ontvangen voor het project Vakkundig aan het werk waarbij zowel de baat als de bijbehorende last doorschuift naar 2020. Tevens hebben wij € 25.000 minder uitgegeven aan loonkosten. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

6.30.9 ROZ (€ 136.000 voordeel)
In 2019 zijn er incidenteel extra middelen binnengekomen voor het project Boosten Startend Ondemerschap. Tevens hebben wij een herrekening moeten maken van de toe te rekenen middelen omtrent de ESF gelden die binnen gaan komen. Dit resulteert in een eenmalig voordeel van € 57.000. Het ROZ voert het BBZ Kredietbeheer uit en de bijbehorende uitgaven zijn complex te begroten aangezien niet vooraf in te schatten valt in welke hoeveelheden en welke hoogte deze kredieten verstrekt gaan worden. Dit resulteert voor 2019 in een voordeel van € 51.000. Tevens hebben wij €25.000 minder uitgegeven aan loonkosten. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9.

Taakveld 6.4. Begeleide participatie

Betrokken afdeling(en)

Werk en Inkomen

Wat hebben we bereikt?

Iedereen doet mee! Dat is de ambitie als het gaat om participatie en de begeleiding naar werk. Niet iedereen kan op korte termijn regulier aan het werk. Deze activiteiten zijn in eerste instantie niet gericht op terugkeer op de arbeidsmarkt, maar zijn te omschrijven als vrijwilligerswerk en mogen regulier werk niet verdringen. Vanzelfsprekend kijken we altijd naar de mogelijkheden van iemand. Betaald werk is uiteindelijk altijd het hoogste doel. Indien dat op een bepaald moment wel tot de mogelijkheden behoort zetten wij ons volledig in om dat doel te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Via de regeling beschut werk hebben we in 2019 extra plekken geboden voor mensen die niet zonder aanpassingen aan het werk kunnen. De instroom in deze regeling gaat sneller dan we hadden ingeschat. Eind 2019 zijn er 23,8 FTE beschutte werkplekken ingevuld.

Daarnaast hebben we als onderdeel van het interventieprogramma een proces ontwikkeld om te kijken of mensen vanuit dagbesteding begeleid kunnen worden naar bechut werk. Het uitgangspunt is dat wordt gekeken of iemand in staat is om te werken - al dan niet met extra aanpassingen en begeleiding - en eventueel vanuit de dagbesteding door kan stormen naar beschut werk.

Wat zijn we blijven doen?

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gesloten. De mensen die voor die tijd gebruikmaakten van die regeling vallen daar nog onder. De SWB verzorgt de werkzaamheden voor deze doelgroep. Voor de uitvoering hiervan ontvangen van we van het Rijk middelen. Deze stellen we ter beschikking om deze doelgroep werk te bieden en te begeleiden. Het aantal mensen uit deze doelgroep daalt overigens sneller dan voorzien. De mensen worden ook ingezet om onder andere mensen in de regeling nieuw beschut werk te begeleiden. De uitstroom van de doelgroep Wsw zorgt daarmee ook voor hogere kosten bij de uitvoering van beschut werk. Daarnaast blijven we samenwerken met onze partners voor het bieden van plekken ten behoeve van maatschappelijke particpatie. Deze plekken realiseren we voornamelijk bij bij maatschappelijke-, zorg-, welzijns-, culturele-, en sportorganisaties.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.40.1 SWB

-

12.593

-12.593

-

12.593

-12.593

Totaal 6.4 Begeleide participatie

-

12.593

-12.593

-

12.593

-12.593

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie

Betrokken afdeling(en)

Beleid/Kwaliteit en Control/ROZ

Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben de mensen die daar recht op hebben bijstand ontvangen. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk mensen begeleid naar regulier werk. Dit heeft in 2019 geleid tot een daling van het totale uitkerkingsbestand.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

De samenwerking met onze partners op het gebied van de arbeidsmarkt is verder bestendigd. Op regionaal en subregionaal niveau hebben we de samenwerking voortgezet en versterkt. Het doel van deze samwerking is een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij werkgevers optimaal worden gefaciliteerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast werken we met andere overheden, instellingen en bedrijven samen om het sociaal ondernemerschap te stimuleren. Ook hebben we nadrukkelijk ingezet de doorontwikkeling van het techniekonderwijs. Zie voor dit laatste punt ook onderdeel 5.2.3.

In 2019 is de taalmeter structureel ingevoerd als onderdeel van het intakeproces. Ruim de helft van onze klanten heeft na het maken van de taalmeter een indicatie “mogelijk laaggeletterd”. Voldoende basisvaardigheden zijn een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de (digitaliserende) samenleving. Door het opsporen van laaggeletterdheid en passend aanbod te hebben voor onze klanten, werken we aan een verbeterde uitgangspositie. Dit proces doen we in samenwerking met de bibliotheek, Wijkracht, het ROC van Twente en de Stichting Lezen en Schrijven

Door middel van het Perspectiefjaar hebben we extra ingezet op jongeren met multiproblematiek. Binnen het Perspectiefjaar krijgen zij intevensieve ondersteuning op maat om hen richting werk of school of een opleiding te bewegen.

Wat zijn we blijven doen?

 • Als centrumgemeente blijven we de taken op het gebied van de begeleiding van mensen naar werk ook voor de gemeenten Haaksbergen en Borne uitvoeren.

 • Vanuit het ROZ advisereren en ondersteunen we starters en bestaande ondernemers

 • We bieden verschillende vormen van re-integratie voor een zo spoedig mogelijke begeleiding richting de arbeidsmarkt.

 • We zetten nadrukkelijk in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Bij iedere intake bij een bijstandsaanvraag nemen de we taalmeter af. De uitslag van de taalmeter gebruiken we om in te schatten of extra ondersteuning op het gebied van laagggeletterdheid nodig is.

 • Om de reken- en ICT-vaardigheden van alle burgers te vergroten coördineren en organiseren we activiteiten.

 • We bereiden ons voor op de wet op de komst van de wet inburgering. Daarnaast begeleiden we statushouders richtin participatie en werk.

 • Het partnerschap met onze partners - waaronder de SWB - op het gebied van re-integratie is verder bestendigd.

 • De sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren hebben we doorontwikkeld. In 2019 hebben we de jongeren in beeld gekregen die niet naar school gaan en geen voorziening krijgen. De aanpak is erop gericht hen alsnog een kwalificatie te laten behalen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.50.0 Maatschappelijke participatie

-

58

-58

-

55

-55

6.50.1 Participatiewet trajecten

121

2.430

-2.308

97

2.264

-2.168

6.50.2 Participatiewet trajecten SWB

-

2.500

-2.500

-

2.500

-2.500

6.50.3 Inburgering

225

664

-439

59

307

-248

6.50.4 Werkloosheidbeleid

-

109

-109

-

112

-112

6.50.9 Participatiewet trajecten ROZ

-

114

-114

1

113

-113

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

346

5.874

-5.528

156

5.352

-5.195

Financiële toelichting

6.50.1 Participatiewet trajecten (€ 140.000 voordeel)
In de kadernota 2018 is voor een periode van 3 jaar voor het Perspectief jaar werkloze jongeren een bedrag van €150.000 per jaar beschikbaar gesteld. Omdat de daadwerkelijke start van deze pilot vertraging heeft opgelopen zal de pilot met bijbehorende middelen ook langer doorlopen. Hierdoor wordt het restant van het budget ad €125.000 middels het voorstel budgetoverheveling overgeheveld naar 2020 /2021. Het resterende voordeel betreft grotendeels een mutatie waarin de toegekende subsidie 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt de baat, en bijbehorende lasten beiden doorlopen naar 2020.

6.50.3 Inburgering (€ 191.000 voordeel)
In 2019 zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld om de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel te vergemakkelijken en om een Pilot Veranderopgave Inburgering te starten. In 2019 is de globale opgave uitgewerkt. Echter op onderdelen wordt gewacht op handreikingen van het ministerie alvorens gestart kan worden met de concrete uitwerking. Daarom zijn deze rijksmiddelen nog niet (volledig) besteed. De middelen staan voor een bedrag van € 85.000 nog "geparkeerd" op een stelpost in programma 9 en worden vanuit daar meegenomen in de budgetoverheveling naar 2020. € 75.000 van de middelen voor de Pilot Veranderopgave Inburgering zijn eveneens nog niet besteed. Dit leidt tot een voordeel ad € 75.000 op dit subtaakveld, echter staat hier een evenredig nadeel tegenover binnen programma 9, omdat hierdoor € 75.000 minder is onttrokken aan de "reserve decentralisatie uitkeringen". Daarnaast hebben wij €110.000 minder uitgegeven aan loonkosten. Dit wordt nader toegelicht in programma 9. Het resterende voordeel betreft grotendeels een mutatie waarin de toegekende subsidie 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, de baat, en bijbehorende lasten beiden doorlopen naar 2020.

Taakveld 6.6. Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Betrokken afdeling(en)

Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben ervoor gezorgd dat inwoners met een fysieke beperking ondersteund zijn, waardoor zij meer of langer zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Wij hebben de volgende maatwerkvoorzieningen verstrekt: hulpmiddelen (rolstoelen en scootmobielen), woningaanpassingen (traplift bv.) of een tegemoetkoming in de kosten van verhuizen. Soms hebben wij, voor een goede beoordeling, een medisch advies opgevraagd bij een arts.

Daarnaast hebben wij de stimuleringsregeling “Lang zult u wonen” voortgezet, waarbij woningeigenaren subsidie konden aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken.

Actieplan toegankelijkheid
Tevens hebben wij, in lijn met de motie Toegankelijk Hengelo, eind 2019 het Actieplan toegankelijkheid Hengelo in concept vastgesteld (onze Lokale Inclusie Agenda). Wij beschrijven hierin welke maatregelen wij voor de korte en lange termijn voor ogen hebben, zodat ook inwoners met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Het actieplan is in overleg met verschillende externe partijen en belangenverenigingen tot stand gekomen.

Wat zijn we blijven doen?

Binnen dit taakveld hebben wij bovenstaande voorzieningen verstrekt.

Nb. Anders dan in de begroting aangegeven, vallen hieronder niet de Huishoudelijke ondersteuning en het collectief vervoer. Deze vallen, evenals 'dagbesteding' en individuele begeleiding, onder taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.60.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

20

2.172

-2.152

18

2.081

-2.064

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

20

2.172

-2.152

18

2.081

-2.064

Financiële toelichting

6.60.1 Maatwerkvoorzieningen WMO ( € 88.000 voordeel)
Er zijn minder medische indicaties uitgevoerd dan geraamd. Ook zijn er minder hulpmiddelen verstrekt, is er minder aan woningaanpassingen besteed en zijn de inkomsten uit invalidenparkeerkaarten lager dan begroot. We verwachten dat dit incidentele meevallers zijn, aangezien de bevolking vergrijst en langer thuis blijft wonen, de vraag naar maatwerkvoorzieningen daardoor toe zal nemen en we daarnaast een nieuw (duurder) contract voor hulpmiddelen hebben moeten afsluiten.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Betrokken afdeling(en)

Beleid/ROZ/Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

We hebben de zelfredzaamheid en participatie van volwassenen (18+) met een beperking, chronische of psychosociale problemen ondersteund. Ook als ze (door ouderdom) geconfronteerd worden met beperkingen. De ondersteuning was gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en functioneren.
De insteek was dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) werden ingezet. Wanneer dit niet kon of niet genoeg was, is gekeken welke algemene voorzieningen konden bijdragen in de ondersteuning. Was dit onvoldoende dan hebben we aanvullend een Wmo–maatwerkvoorziening ingezet.

Wij hebben handhaving en preventiemedewerkers ingezet om misbruik en oneigenlijk gebruik van onze regelingen tegen te gaan.

Aan inwoners met problematische schulden hebben wij schuldhulpbemiddeling geboden, gericht op het stabiliseren en zo mogelijk verkleinen van de schuld en het voorkomen van huisuitzettingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Maatregelen Interventieprogramma
Wij hebben uitvoering gegeven aan de maatregelen in het Interventieprogramma:

 • Vermindering ondersteuning Wmo: zoals wij bij het centrale thema hebben benoemd, stond het hanteren van de uitgangspunten en richtlijnen voor (her)indicatie in 2019 zwaar onder druk als gevolg van de hoge werkdruk. Deels heeft dit te maken met de invoering van het abonnementstarief per 2019. Dit verlaagde de drempel naar het aanvragen van ondersteuning en heeft geleid tot een enorme toename van aanvragen.

 • Meer inzet PGB (Persoonsgebonden budget): wij hebben niet actief uitvoering gegeven aan deze maatregel omdat wij hiermee de kwaliteit van de zorg niet goed kunnen waarborgen (wat ook blijkt uit negatieve berichtgeving).

 • Huishoudelijke ondersteuning (HO) als algemene voorziening: wij hebben het tweede kwartaal van 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om HO als algemene voorziening aan te bieden aan onze inwoners. Dit blijkt in veel gevallen niet mogelijk (juridisch en inhoudelijk), behalve met betrekking tot de was- en strijkservice. Dit gaan wij in 2020 verder onderzoeken.

Huishoudelijke ondersteuning
Met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning stonden wij in 2019 voor de opgave om te voldoen aan de eisen die de Centrale Raad voor Beroep heeft gesteld aan de toekenning van deze ondersteuning. Cliënten moeten voldoende geïnformeerd zijn over wat er gedaan wordt en hoeveel tijd de zorgaanbieder daarvoor gaat inzetten. Hierover hebben wij in goed overleg met alle zeven door Hengelo gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning afspraken kunnen maken.

Twents ondersteuningsmodel
Zoals in het centrale thema al benoemd is in 2019 het 'Twents ondersteuningsmodel' ingevoerd en heeft de interpretatie van dit model geleid tot veel discussie met aanbieders. Wij hebben voor alle cliënten opnieuw de ondersteuningsbehoefte beoordeeld en hebben, samen met de cliënt, stevig regie gevoerd op de te behalen resultaten en de daarvoor in te zetten uren of dagdelen.

Maatwerk vervoer
Wij zijn in 2019 gestart met de pilot MaaS, Mobility as a Service. Het staat vooral voor het plannen, boeken, reizen en betalen van een reis die uit meerdere vervoerscomponenten kan bestaan. Het op maat bedienen van de reiziger staat centraal. Voor reizigers betekent dit dat zij met één app hun volledige reis kunnen plannen, boeken en betalen. Daarvoor zijn wij met de acht betrokken gemeenten een aanbesteding gestart. Het doel is het gebruik van het maatwerkvervoer te verminderen en/of doelmatiger in te zetten en tegelijk kwetsbare groepen actief te laten participeren in onze maatschappij.

Wonen en zorg
Wij hebben de notitie 'Wonen en zorg in Hengelo, opgaven voor 2019-2025' vastgesteld. Het uiteindelijke beleidsdoel van deze notitie is om wonen, zorg en welzijn zodanig op elkaar af te stemmen, zodat onze inwoners zo lang mogelijk in hun eigen woning, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Dit vraagt om voldoende, adequate en passende woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. Dit doel kunnen wij als gemeente niet alleen bereiken. Er zijn meerdere partners in de stad die hierin een rol hebben. Zij hebben dan ook een bijdrage geleverd aan de geformuleerde opgaven en met hun zullen wij de opgaven uitwerken en oppakken.

Schuldhulpverlening
Op het gebied van schuldhulpverlening zijn we gestart met de pilot vroegsignalering. Samen met partners (zoals zorgverzekereraars) zetten we in op het vroeg signaleren van betalingsachterstanden. Door ondersteuning te bieden in een vroeg stadium kunnen eventuele grotere schulden worden voorkomen. Daarnaast is een start gemaakt met de pilot beschermingsbewind in eigen beheer. Met deze pilot willen we meer inzicht krijgen in de specifieke problematiek om daar vervolgens meer grip op te krijgen.

Wat zijn we blijven doen?

De reguliere activiteiten zijn doorgelopen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.71.0 Ondersteuningsbehoefte (WMO)

-

3.705

-3.705

-

4.344

-4.344

6.71.1 Modules Maatwerkdienstverlening (WMO)

-

77

-77

-

220

-220

6.71.2 Huishoudelijke ondersteuning

-

6.719

-6.719

-

6.822

-6.822

6.71.3 Maatwerk vervoer

-

1.475

-1.475

-

1.548

-1.548

6.71.4 Individuele voorzieningen PGB HO

-

601

-601

-

506

-506

6.71.5 Individuele voorzieningen PGB WMO

-

1.140

-1.140

-

984

-984

6.71.6 Eigen bijdrage WMO

845

-

845

1.216

-

1.216

6.71.7 Maatwerkvoorzieningen ZIN WMO

-

6.102

-6.102

5

4.626

-4.621

6.71.8 Schuldhulpverlening

94

1.524

-1.430

99

1.640

-1.541

6.71.9 Schuldhulpverlening ROZ

243

345

-102

244

329

-84

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.181

21.686

-20.505

1.564

21.019

-19.455

Financiële toelichting

6.71.0 Ondersteunings behoefte (WMO) (€ 639.000 nadeel)
De overschrijding op de ondersteuningsbehoeften WMO wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie onderschrijding 6.71.7 Maatwerkvoorzieningen ZIN WMO).

6.71.1 Modules Maatwerkdienstverlening (WMO) (€ 144.000 nadeel)
De overschrijding op de Modules Maatwerkdienstverlening WMO wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie onderschrijding 6.71.7 Maatwerkvoorzieningen ZIN WMO).

6.71.2 Huishoudelijke ondersteuning ( € 104.000 nadeel)
We zien hier een structurele verschuiving van persoonsgebonden budgetten (PGB's) naar zorg in natura (ZIN) (zie ook subtaakveld 671.4). We hadden ons in het Interventieprogramma als taakstelling opgelegd om méér PGB’s te verstrekken, omdat deze 20% goedkoper zijn dan ZIN. Toen er negatieve berichtgeving over PGB-verstrekkingen verscheen, zijn we teruggekomen op deze keuze en juist minder PGB's gaan verstrekken.

6.71.3 Maatwerk vervoer ( € 73.000 nadeel)
De structurele overschrijding ad € 73.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de eigen bijdrages nu afzonderlijk in rekening gebracht worden (en daardoor separaat bij 6.71.6 Eigen bijdrages geregistreerd kunnen worden) en het btw percentage is aangepast.

6.71.4 Individuele voorzieningen PGB HO ( € 95.000 voordeel)
Het voordeel op de inzet van PGB's is vooral toe te schuiven aan een verschuiving van PGB naar ZIN. (zie 671.2 Huishoudelijke ondersteuning).

6.71.5 Individuele voorzieningen PGB WMO ( € 156.000 voordeel)
Het voordeel op de inzet van PGB's is vooral toe te schuiven aan een structurele verschuiving van PGB naar ZIN. (zie verdere toelichting bij 671.2 Huishoudelijke ondersteuning en 671.7 Maatwerkvoorzieningen).

6.71.6 Eigen bijdrage WMO ( € 371.000 voordeel)
Eind 2019 kwam aan het licht dat de vervoerder nog voor € 105.000 aan eigen bijdrages moest verrekenen over 2018. Dit is intussen gedaan. Ook zijn de eigen bijdrages 2019 nu afzonderlijk verrekend (zie ook de toelichting bij 6.71.3 Maatwerk vervoer) wat leidt tot een structueel voordeel op dit subtaakveld ad € 140.000. Tenslotte is nog voor zo'n € 126.000 aan eigen bijdragen uit oude jaren binnen gekomen, waarin niet was voorzien.

6.71.7 Maatwerkvoorzieningen ZIN WMO ( € 1.481.000 voordeel)
Het voordeel op dit subtaakveld wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden. Hierdoor is sprake van een overschrijding ad € 783.000 op subtaakvelden 6.71.0, 6.71.1 en een onderschrijding van € 1,6 mln. op subtaakvelden 6.71.5 en 6.71.7. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 854.000. Dit voordeel is incidenteel, want bij de 2e Beleidsrapportage hadden we deze zorgvormen voor € 900.000 bijgeraamd op basis van onze verplichtingenadministratie. Echter rapporteerden we destijds ook dat we toen kampten met administratieve achterstanden. Achteraf kunnen we stellen dat we de WMO uitgaven in de oorspronkelijke begroting vrij nauwkeurig geraamd hadden en daarmee dan ook het effect van de interventiemaatregel "Normenkader" evenals de effecten van de invoering van het abonnementstarief.

6.71.8 Schuldhulpverlening (€ 111.000 nadeel)
Wij hebben € 100.000 meer uitgegeven aan loonkosten. Voor een andere analyse wordt verwezen naar programma 9.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Betrokken afdeling(en)

Beleid/Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

Wij streven er naar de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Wij gaan daarbij uit van een positief opgroei- en opvoedklimaat met primaat bij ouders en opvoeders. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kon of niet genoeg was, hebben wij gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning. Wanneer dit niet mogelijk was of onvoldoende ondersteuning bood, hebben wij aanvullend jeugdhulp ingezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Maatregelen Interventieprogramma
Wij hebben uitvoering gegeven aan de maatregelen in het Interventieprogramma:

 • Minder maatwerkondersteuning Jeugd: evenals bij de Wmo gaan wij ook bij jeugd nog steeds wij uit van maatwerk, maar begrenzen wij de inzet (in uren of dagdelen ondersteuning), in lijn met de uitgangspunten en richtlijnen voor (her)indicatie die wij eind 2018 hebben vastgesteld.

 • Verschuiving naar algemene en collectieve voorzieningen: met de grote jeugdhulppartners in Hengelo is afgesproken dat zij gaan participeren in het netwerk jeugd via de Brede jeugdtafel, zodat zij waar nodig aan de voorkant hun ondersteuning kunnen bieden.

 • Meer inzet Pgb: wij hebben niet actief uitvoering hieraan gegeven omdat wij hiermee de kwaliteit van de zorg niet goed kunnen waarborgen (hetgeen ook blijkt uit negatieve berichtgeving).

 • GGZ en opvoedhulp: de inzet van de praktijkondersteuners (POH) jeugd bij de huisarts is in 2019 geëvalueerd en brengt in beeld dat ongeveer 75% van de ondersteuningsvragen bij de huisarts door de POH jeugd opgepakt kunnen worden (en dus niet doorgestuurd worden naar de jeugd-GGZ). Deze werkwijze wordt in 2020 gecontinueerd. Er is behoefte aan een nadere analyse van het vervolg op een eerste doorverwijzing jeugdhulp door de huisarts binnen de GGZ.

 • Zakelijk partnerschap: de verwijzingen naar de vrijwillige jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is geanalyseerd en met JBOV is een intentieverklaring opgesteld om in 2020 en 2021 de verwijzing naar jeugdhulp in gemiddelde kosten per cliënt met 20% terug te gaan brengen. Met een aantal andere aanbieders (Ambiq, WSG, Accare, Karakter en Jarabee) zijn eerste bestuurlijke gesprekken gevoerd.

Twents ondersteuningsmodel
Zoals in het centrale thema al benoemd is in 2019 het 'Twents ondersteuningsmodel' ingevoerd en heeft de interpretatie van dit model geleid tot veel discussie met aanbieders. Met name bij het inzetten van jeugdhulp met een verblijfscomponent, de zgn “dakjes”, heeft dit tot grote problemen geleid. De werkrelaties met partners brokkelde snel af en aanbieders wilden liever niet (meer) voor Hengelo werken. Daarop hebben wij besloten de strakke interpretatie van het model wat los te laten, zodat onze jeugdigen de noodzakelijke ondersteuning konden blijven ontvangen.

Ontwikkeltafels jeugd
Regionaal zijn wij de zogenaamde ontwikkeltafels jeugd gestart, dat uitvoering moet geven aan de Transformatie Jeugd. Hengelo is aangesloten bij tafel 1 'Ambulantiseren', tafel 2 'Gedwongen kader jeugdhulp' en tafel 3 'Onderwijs-zorg'.

Wat zijn we blijven doen?

De reguliere activiteiten zijn doorgelopen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.72.0 Ondersteuningsbehoefte (Jeugd)

-

8.804

-8.804

-

9.331

-9.331

6.72.1 Modules maatwerkdienstverlening (Jeugd)

-

2.821

-2.821

-

2.325

-2.325

6.72.2 Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd)

-

3.915

-3.915

-

3.067

-3.067

6.72.3 Modules Maatwerkdvervoer (Jeugd)

-

289

-289

-

253

-253

6.72.5 Individuele voorzieningen PGB Jeugd

-

254

-254

-

208

-208

6.72.8 Individuele voorzieningen ZIN Jeugd

-

7.243

-7.243

-

5.829

-5.829

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

23.326

-23.326

-

21.014

-21.014

Financiële toelichting

6.72.0 Ondersteuningsbehoefte (Jeugd) (€ 527.000 nadeel)
De overschrijding op de ondersteuningsbehoeften Jeugd wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie onderschrijding 6.72.8 Maatwerkvoorzieningen ZIN Jeugd).

6.72.1 Modules maatwerkdienstverlening (Jeugd) (€ 496.000 voordeel)
Met ingang van 2019 kennen we een nieuw product: diagnostiek. Dit product blijkt structureel minder in gezet te worden dan we op voorhand verwacht hadden. Een verschuiving door middel van een correctie op de oude zorgvormen van € 300.000 welke had moeten plaatsvinden op subtaakveld 6.72.8 geeft hier ten onrechte een hoger voordeel weer.

6.72.2 Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd) ( € 848.000 voordeel)
Met ingang van 2019 wordt deze zorg separaat via een subsidierelatie ingekocht. Inmiddels hebben de deelnemende aanbieders managementinformatie aangeleverd, welke door de Twentse gemeenten is gecontroleerd. Op grond van deze informatie blijken structureel veel minder cliënten gebruik te maken van de weinig voorkomende, hoog specialistische jeugdzorg dan vooraf was ingeschat, met als gevolg dat dit middels een terugvordering van de subsidie afgerekend wordt. Dit is een regionaal beeld bij alle Twentse gemeenten en de aanbieders. Onduidelijk blijft echter waardoor het komt dat alle partijen verwacht hadden dat meer cliënten voor deze zorg in aanmerking zouden komen.

6.72.8 Individuele voorzieningen ZIN (Jeugd) ( € 1.414.000 voordeel)
Dit subtaakveld bestaat uit de stelpost interventieprogramma (€ 955.000 voordeel) en alle oude zorgvormen (€ 459.000 voordeel). We lopen goed op koers met de uitvoering van het interventieprogramma. Zoals reeds vermeld in de "Stand van zakenbrief van zomer 2019" (zaak 2326315) heeft het "Project Verblijf" al tot een structureel voordeel geleid van ongeveer € 1 miljoen, hetwelk nog niet voor de jaarschijf 2019 geraamd was. De overige projecten voor jaarschijf 2019 lopen op schema (zie ook de toelichting in het centrale thema Sociaal Domein). De 'oude zorgvormen' ZIN laten een voordeel zien van € 459.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie ook de toelichting bij 6.72.0 Ondersteuningsbehoefte (Jeugd). Een verschuiving door middel van een correctie op de oude zorgvormen van € 300.000 welke had moeten plaatsvinden op dit subtaakveld geeft hier ten onrechte een te laag voordeel weer (zie ook de toelichting bij 6.72.1).

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Betrokken afdeling(en)

Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben wij maatwerkondersteuning ingezet met als doel de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen, te bevorderen. De ondersteuning was tevens gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Ook Hebben wij ingezet op het tegengaan en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het bieden van hulp aan slachtoffers en plegers.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Maatregelen Interventieprogramma
Ook binnen dit taakveld hebben wij uitvoering gegeven aan de maatregelen in het Interventieprogramma:

 • Beschermd en begeleid wonen: wij hebben in 2019 integrale subsidieafspraken gemaakt met een zorgaanbieder die veel woonbegeleiding bied aan cliënten die op een door hun gehuurde locatie wonen. Voorheen zaten daar veel verschillende indicaties op (van huishoudelijke ondersteuning tot dagbesteding en individuele begeleiding). Nu ontvangen ze één totaal bedrag voor de ondersteuning aan deze cliënten. Dit scheelt ons geld en (indicatie)tijd. De totstandkoming van deze afspraken duurde langer dan verwacht, waardoor ook het doorvoeren van de bezuiniging later is.

 • Verschuiving van dagbesteding naar beschut werk: wij hebben uitgezocht waar de overlap in klanten zit. Er blijken ongeveer 80 klanten van ons een Wmo-indicatie dagbesteding te hebben en een uitkering te ontvangen. Wij zijn een pilot gestart om op casusniveau samen (vanuit Wmo en Sociale zaken) te kijken wat de mogelijkheden van deze klanten zijn om van dagbesteding naar beschut werken te gaan.

Beschermd wonen
Met het oog op de toekomstige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen is in 2019 de 'Lokale visie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Hengelo na 2021' vastgesteld door de gemeenteraad. Met centrumgemeente Enschede en zeven regiogemeenten is afgesproken de samenwerking voor beschermd wonen na de decentralisatie voort te zetten, in lijn met de regionale visie en onze lokale visie.

Op dit moment is nog onzeker hoe de kosten voor deze nieuwe taak zich zullen verhouden tot de toekomstige rijksmiddelen. Er zijn nog veel variabelen en onzekerheden van invloed, waaronder de relatie tussen Wlz en Wmo , de daarmee verband houdende financiering, de omvang van cliëntenstroom, de omvang van de financiering en de verdeelsleutel van de financiële middelen.

Aanpak personen met verward gedrag
Met ketenpartners is intensiever dan ooit samengewerkt om knelpunten bij complexe casussen op te lossen. Dit heeft veel inzet van Wmo-regisseurs gevraagd. Knelpunt blijft een tekort aan geschikte plekken voor begeleiding/ behandeling van complexe problematiek. Er is een zogenaamd triage-overleg gestart in samenwerking met het Veiligheidshuis, waarmee onder andere de samenwerking tussen zorg en veiligheid versterkt wordt.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling/ Veilig Thuis Twente
Op 1 januari 2019 werd de nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ingevoerd. Als gevolg hiervan nam over 2019 het aantal meldingen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij Veilig Thuis Twente (VTT) toe met 30%. Deze toename leidde tot een wachtlijst. De Twentse gemeenten ontwikkelden samen met VTT een plan om deze wachtlijsten aan te pakken en daarnaast te onderzoeken met welke maatregelen wachtlijsten in de toekomst te voorkomen zijn en meldingen op tijd in behandelingen genomen kunnen worden. Omdat de sterke toename van werk bij VTT veel inspanning kostte van de Twentse gemeenten is de nieuwe regiovisie nog niet klaar.

Maatschappelijke opvang
De maatschappelijke opvang krijgt steeds meer te maken met mensen met complexe problematiek. In 2019 is een proef gestart met het subsidiëren van extra begeleiding voor mensen in de maatschappelijke opvang met zeer complexe problematiek. Resultaat hiervan was onder andere dat er efficiënter begeleidng ingezet kon worden en mensen sneller extra begeleiding konden krijgen wanneer dat nodig was.

Streettriage
In 2019 is de pilot streettriage uitgevoerd, als onderdeel van de regionale aanpak personen verward gedrag. In 14 Twentse gemeenten rijdt een team van ambulance verpleegkundige, politie agent en psychiatrisch verpleegkundige naar meldingen rond personen met verward gedrag. Ter plekke wordt door het team bekeken welke hulp nodig is en deze hulp ingezet. Aanvullend hierop is een bereikbaarheidsdienst voor ambulante WMO begeleiding gerealiseerd.

Wat zijn we blijven doen?

De reguliere activiteiten zijn gewoon doorgelopen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.81.1 Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)

-

472

-472

1.738

482

1.256

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

472

-472

1.738

482

1.256

Financiële toelichting

Geëscaleerde zorg 18+ (€ 1.728.000 voordeel )
Net als in 2018 heeft de centrumgemeente Enschede meer rijksinkomsten Beschermd Wonen ontvangen, dan dat ze (in verband met wachtlijstproblematiek) kon uitgeven aan de uitvoering van deze taak. Er is wederom besloten om incidenteel de reserve Beschermd Wonen af te romen en uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Hengelo bedraagt deze uitkering € 1.738.000.

Het verschil ad € 10.000 op dit subtaakveld wordt veroorzaakt door een geringe overschrijding op maatschappelijke opvang.

Taakveld 6.82. Geëscaleerde zorg 18-

Betrokken afdeling(en)

Ondersteuning en Zorg

Wat hebben we bereikt?

Wij streven er naar de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Wij gaan daarbij uit van een positief opgroei- en opvoedklimaat met primaat bij ouders en opvoeders. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kon of niet genoeg was, hebben wij gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning. Wanneer dit niet mogelijk was of onvoldoende ondersteuning bood, hebben wij aanvullend jeugdhulp ingezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2019?

Maatregelen Interventieprogramma
Ook binnen dit taakveld hebben wij uitvoering gegeven aan de maatregelen in het Interventieprogramma:

 • Sturing op Gecertificeerde instellingen (GI’s): wij hebben met Jeugdbescherming Overijssel (Jbov) een intentie-overeenkomst opgesteld waarin de onderlinge samenwerking en de besparing op de verwijzingen naar jeugdhulp door de GI’s benoemd zijn.

 • Verblijf en loskoppelen zorgcomponent/ verblijfscomponent: het niet meer standaard gekoppeld zijn van verblijf en ondersteuning roept in de praktijk veel vragen op. Welke ondersteuning mag standaard bij verblijf verwacht worden en welke ook niet? In de situaties dat specialistische bedden onder de beschikbaarheidsvoorzieningen ingekocht zijn, zien wij dat er regelmatig nog sprake is van wachtlijsten. Hierover zijn wij in gesprek met de zorgaanbieders.
  Voor de doorstroom uit verblijf hebben wij geconstateerd dat er onvoldoende geschikte woningen zijn. Via de woningbouwverenigingen hebben wij hiervoor een aantal (crisis)woningen geregeld.

 • Geen verlengde jeugdzorg: het lef project “Volwassen worden… daar ontkom je niet aan’ (beter bekend als toekomstplannen jongvolwassenen) is in 2019 uitgevoerd als pilot en in november 2019 geëvalueerd. Met de ketenpartners is besloten de pilot te verbreden (meer gemeenten), te verlengen (langere duur pilot) en te verdiepen (uitdiepen werkwijze).

Twents ondersteuningsmodel
Per 2019 hebben wij de beschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdzorg plus gesubsidieerd (voorheen via aanbesteding ingekocht). Het nieuwe Twentse model is daarbij leidend geweest.

Op het scheidsvlak van vrijwillige jeugdhulp en gedwongen jeugdhulp is in 2019 de beschermingstafel uitgevoerd. De afweging in situaties of ze in het vrijwillig of gedwongen kader het best ondersteund kunnen worden, wordt samen met inwoners gemaakt. De aanpak van de beschermingstafel is positief geëvalueerd en wordt verbreed via de ontwikkeltafel gedwongen kader in de regio.

Wat zijn we blijven doen?

De reguliere activiteiten zijn wij blijven doen.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2019 gewijzigd

Rekening 2019

Subtaakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.82.1 Modules maatregelhulp (Jeugd)

-

2.745

-2.745

-

3.385

-3.385

6.82.2 Veilig Thuis Twente

-

439

-439

-

441

-441

6.82.8 Geëscaleerde zorg in natura (Jeugd)

-

-

-

-

20

-20

Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

3.184

-3.184

-

3.846

-3.846

Financiële toelichting

6.82.1 Modules maatregelhulp (Jeugd) (€ 640.000 nadeel)
Vanwege administratieve achterstanden hadden we ten tijde van de 2e Beleidsrapportage een onvolledig beeld van het aantal geïndiceerde cliënten in de Jeugdbescherming en -reclassering. Hierdoor hebben we, achteraf gezien, ten onrechte het budget destijds € 200.000 neerwaarts bijgesteld. Enkele cliënten Jeugdzorg+ zijn (nog) geplaatst bij een niet-gecontracteerde aanbieder en vallen daarmee buiten de subsidierelaties. Omdat we in de begroting enkel rekening hadden gehouden met de gesloten subsidiecontracten heeft dit geleid tot een overschrijding van € 200.000. Een correctie op de productieverantwoordingen van voorgaande jaren heeft geleid tot een overschrijding van € 240.000.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd