Bestemmingsvoorstel

Het saldo van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van € 17.256.000. Wij willen u voorstellen dit saldo als volgt te bestemmen.

Budgetoverheveling (€ 782.307)

Vooruitlopend op de behandeling en vaststelling van de Jaarstukken 2022 heeft uw raad op 15 februari 2023 besloten over de budgetoverheveling ad € 1.082.307 (zaaknummer 3527558). Hiervan komt € 782.307 ten laste van het rekeningresultaat 2022 (zie onderstaande budgetten). Door middel van resultaatbestemming worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2023.

Programma

Budget

Bedrag

2

Open verharding

84.000

5

Ecologisch maaibeheer

62.000

5

Incidentele middelen cultuur

126.000

6

Inburgering

161.807

6

Schuldhulpverlening

162.000

6

Energietoeslag

100.000

9

Invoering Wet Open Overheid

86.500

Totaal

782.307

Daarnaast zijn er nog budgetten in het voorstel budgetoverheveling die voldoen aan de criteria en waar reeds besluitvorming over is geweest om deze te onttrekken uit een reserve. Deze worden in 2023 geraamd (budget beschikbaar gesteld) en onttrokken uit de algemene reserve óf uit een in het voorstel genoemde reserve. Deze budgetten hebben een totaalbedrag van € 300.000 en zijn afzonderlijk opgenomen in het voorstel budgetoverheveling.

Decembercirculaire Gemeentefonds (€ 3.342.963)

Voor 2022 is de gemeentefondsuitkering afgerond € 4.943.000 hoger dan begroot op basis van de septembercirculaire 2022. Door het moment van beschikbaar komen van de decembercirculaire is het voor Hengelo voor een groot deel hiervan niet meer mogelijk dit bedrag ook in 2022 te besteden. In programma 9 is een nadere toelichting opgenomen.

Voor een deel van de middelen geldt dat er concrete plannen worden uitgewerkt om deze in 2023 te besteden. Voorgesteld wordt om deze middelen door middel van bestemming van het resultaat als volgt, voor de specifieke doelen, te reserveren.

Gemeentefondsuitkering

Bedrag

Toevoegen aan Reserve

1.4

Energietoeslag

2.831.542

Decentralisatie-uitkeringen

1.5

Bijzondere bijstand

198.500

Decentralisatie-uitkeringen

1.6

Breed offensief

50.161

Decentralisatie-uitkeringen

2.1

Gezond in de Stad

38.130

Decentralisatie-uitkeringen

2.6

Bijzondere bijstand studenten

172.205

Decentralisatie-uitkeringen

2.9

Versterken sociale basis

52.425

Decentralisatie-uitkeringen

Totaal

3.342.963

In de raadsbrief over deze decembercirculaire (zaaknummer 3515925) bent u geïnformeerd over de afzonderlijke mutaties. In dit bestemmingsvoorstel hebben we dezelfde nummering aangehouden als in de raadsbrief.

Algemene reserve (€ 13.131.000)

Bij de 2e Beleidsrapportage hebben we al € 7,7 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve en verwerkt in onze begroting. Dit voordeel werd voor een deel veroorzaakt door een voordelige septembercirculaire. Daarnaast konden we voor dit jaar enkele gereserveerde middelen laten vervallen die we eerder hadden ontvangen in het gemeentefonds. Deze hadden we voor 2022 gereserveerd om onder meer oplopende inflatie te dekken. Zoals in de 2e Beleidsrapportage aangegeven hebben de stijgende lonen en prijzen de gemeentelijke uitgaven dit jaar – tegen de verwachting in – nog beperkt geraakt.

We stellen voor het restant van het saldo, na bovenstaande bestemming voor budgetoverheveling en middelen van de decembercirculaire, ook toe te voegen aan de algemene reserve.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd