4.3. Bestemmingsvoorstel

Het saldo van lasten en baten laat een voordelig saldo zien van € 8.148.719,69. Wij willen u voorstellen dit saldo als volgt te bestemmen.

Budgetoverheveling (€ 735.498)

Vooruitlopend op de behandeling en vaststelling van de Jaarstukken 2019 heeft uw raad op 22 april 2020 besloten over de budgetoverheveling met een totaal bedrag van € 1.256.498 waarvan € 735.498 ten laste van het rekeningresultaat 2019, zie onderstaande budgetten (”Reguliere overheveling”):

Programma

Budget

Bedrag

4

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs: verbouwing SVPO

€ 232.000

5

Beeldende kunst: Aanjaagbudget

€ 54.000

6

Inburgering: Inburgering taalniveau en veranderopgave

€ 84.498

8

Structuurplannen algemeen: Spoorfietsen

€ 25.000

8

Wonen en bouwen: Omgevingswet

€ 137.000

9

Dienstverlening: Ontwikkeling managementinformatie (digitaliseren dossiers)

€ 203.000

Totaal

€ 735.498

Middels resultaatbestemming wordt het bedrag van € 735.498 overgeheveld naar de begroting 2020.

De budgetten 2019 die voldoen aan de criteria en reeds besluitvorming over is geweest met een totaal bedrag van € 521.000 worden in 2020 geraamd en onttrokken uit de algemene reserve.

Bestemmingsreserve Schouwburg (€ 418.496)

Vanaf 2018 is structureel € 416.000 geraamd voor het onderhoud van het pand van de schouwburg. Deze middelen mogen echter pas worden gebruikt op het moment dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan waaronder overdracht van het pand van de schouwburg aan de gemeente. Omdat hier in 2019 niet aan is voldaan wordt voorgesteld een bedrag van € 418.496 via resultaatbestemming toe te voegen aan de bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg. Zodra aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunnen de bedoelde onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (€ 1.737.550)

In 2019 is er een overschot van € 1.737.550 vanuit de gemeente Enschede voor de uitvoering van het convenant Beschermd wonen, opvang en begeleiding kwetsbare burgers. Voorgesteld wordt om deze middelen (net als de overtollige middelen uit 2018) te reserveren. In afwijking op het voorstel 2018, reservering van de middelen in de Bestemmingsreserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, wordt voorgesteld om de middelen te reserveren aan de beklemde middelen voor het Sociaal Domein in de Algemene reserve. Deze reserve wordt ingezet om de toekomstige verwachte tekorten binnen het Sociaal Domein (waaronder beschermd wonen en maatschappelijke opvang) deels op te kunnen vangen. Op dit moment is nog onzeker hoe de kosten voor deze nieuwe taak zich zullen verhouden tot de toekomstige rijksmiddelen. Er zijn nog veel variabelen en onzekerheden van invloed, waaronder de relatie tussen Wlz en Wmo , de daarmee verband houdende financiering, de omvang van cliëntenstroom, de omvang van de financiering en de verdeelsleutel van de financiële middelen.

In het verlengde van bovenstaande overweging om de over het boekjaar 2019 (te) ontvangen middelen Beschermd Wonen te doteren aan de beklemde middelen voor het Sociaal Domein in de Algemene reserve, stellen we u (de raad) voor om de bestaande bestemmingsreserve Beschermd Wonen ad € 2.068.745 vrij te laten vallen en deze middelen eveneens aan de Algemene Reserve Sociaal Domein te doteren. Dit is als separaat beslispunt opgenomen in het Raadsadvies. Oorspronkelijk is deze bestemmingsreserve gevormd om de toekomstige verwachte tekorten op beschermd wonen en maatschappelijke opvang deels op te kunnen vangen. Aangezien wij op dit moment nog geen beeld hebben van de omvang van de kosten (en/of eventuele tekorten) en we in de tussentijd middels de Kadernota 2020 besloten hebben om het principe “Sociaal Domein budgettair neutraal” los te laten, wordt voorgesteld om dit te doteren aan het voor het Sociaal Domein beklemde deel van de Algemene Reserve. Wij zullen u t.z.t. informeren over de financiële effecten van het uitvoeringsplan en de inzet van middelen.

Droogteschade (€ 216.000)

2019 was het tweede achtereenvolgende extreem droge jaar. Dit heeft in 2019 geleid tot aanzienlijke schade aan het openbare groen (gazons, heesters, vaste planten, bomen). De totale droogteschade is in kaart gebracht en voor dit groenherstel is € 216.000 benodigd. Voorgesteld wordt om dit deel van het resultaat in de algemene reserve te bestemmen voor dit doel en dit bedrag in 2020 aan te wenden.

Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds (€ 722.000)

Voor 2019 is de gemeentefondsuitkering ruim € 1,4 miljoen hoger. Voor ongeveer de helft wordt dit veroorzaakt door extra middelen voor het klimaat en de kerkenvisies. De andere helft is met name het gevolg van de aanpassing van de aantallen van de verschillende verdeelmaatstaven en het beschikbaar stellen van de verdeelreserve door het Rijk.

De extra middelen voor het klimaat en kerkenvisies van totaal € 722.000 konden niet in de begroting voor 2019 worden gewijzigd, maar worden middels bestemming van het saldo voorgesteld als volgt, voor de specifieke doelen, te reserveren:

Gemeentefondsuitkering

Bedrag

Toevoegen aan reserve

1.2.1

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte

€ 202.000

Duurzaamheid

1.2.2

Klimaatmiddelen Wijkaanpak

€ 410.000

proeftuin Nijverheid Aardgasvrij

1.2.3

Klimaatmiddelen Energieloketten

€ 60.000

Duurzaamheid

1.2.7

Kerkenvisies

€ 50.000

Decentralisatie-uitkeringen

Totaal

€ 722.000

In de raadsbrief van 14 januari 2020 (zaaknummer: 3002999) is een nadere uitsplitsing van het bedrag opgenomen.

Algemene reserve

Voor het resterende deel van het batig saldo van € 4.319.176 wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd